Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przywództwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-PRY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przywództwo
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: stosowana psychologia społeczna (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: stosowana psyochologia społeczna, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

1. Prezentacja wybranego tematu (w grupach) – stworzenie prezentacji multimedialnej i omówienie jej na forum grupy.

Oceniane aspekty:

• merytoryczność (zgodność z tematem): 0-1 punkt,

• przejrzystość: 0-1 punkt,

• język (terminologia psychologiczna, jasność wypowiedzi): 0-1 punkt,

• sposób przedstawienia (omawianie zagadnień zamiast mechanicznego odczytywania tekstu): 0-1 pkt,

• optymalna objętość prezentacji: 0-1 punkt,

Prezentacja – łącznie do zdobycia: 5 punktów.

2. *Praca w zespołach - praca pisemna: stworzenie planu kariery dla kandydata na lidera.

Oceniane aspekty:

• merytoryczność (zgodność z tematem): 0-1 punkt,

• przejrzystość: 0-1 punkt,

• język (terminologia psychologiczna + literatura cytowana, spójność i jasność wypowiedzi): 0-1 punkt,

• zawartość pracy (realizacja wyznaczonych elementów składowych pracy: diagnozy i planu działań): 0-1 pkt,

• optymalna obszerność (4-6 stron A4): 0-1 punkt.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Władza: definicja władzy, jak władza zmienia ludzi?, natura władzy.

2. Przywództwo: definicje przywództwa, przywództwo a przywódca, przywództwo a zarządzanie, wyłanianie się przywódców, czy przywódcy są potrzebni?

3. Teorie przywództwa: teoria cech psychicznych, teorie sytuacyjne i teorie behawioralne.

4. Teorie przywództwa: teorie uwarunkowań. Przywództwo a płeć.

5. Teorie przywództwa: przywództwo transakcyjne i transformacyjne, przywództwo charyzmatyczne. Efektywność przywództwa. Styl przywództwa a dobrostan psychiczny pracowników.

6. Przywództwo etyczne. Proces zdobywania przez przywódcę prawomocności w grupie. Zjawisko „wypadnięcia z torów”.

7. Przywództwo w organizacji w otoczeniu burzliwym: otoczenie burzliwe organizacji, typy przywódców w otoczeniu burzliwym. Przywództwo polityczne.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Pozycje książkowe:

Aronson, E., Wilson T. D., Akert R. M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka (rozdział 15).

Brown, R. (2006). Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa. Gdańsk: Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne.

Chmiel, N. red. (2003). Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne (rozdział: 12).

Griffin, R. W. (2000). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hartliński, M. (2012). Przywództwo polityczne: wprowadzenie. Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Manstead A. S. R. red. (2001). Psychologia społeczna: encyklopedia Blackwella. Warszawa : Jacek Santorski & CO (Hasło: przywództwo).

Mrówka, R. (2009), Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk. Warszawa.

Oyster, C. K. (2002). Grupy. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Robbins, S. P. (2001). Zasady zachowania w organizacji. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Stoner, J. A. F., Freeman, R. E. i Gilbert Jr, D. R. (1999). Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (rozdział 17).

Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar (rozdziały: 17 i 20).

Artykuły:

Mihelic K. K., Lipicnik B. i Tekavcic M. (2010). Ethical leadership. International Journal of Management and Information Systems, 14(5), 31–41.

Mockałło, Z. (2011). Styl przywództwa a dobrostan psychiczny pracowników.

Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 1, 10-13.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Pozycje książkowe:

Balasiewicz, A., Błaut, R. i Chojnacki, W. (2014). Słownik pedagogiki pracy i organizacji. Pułtusk i Warszawa: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Geysztora i Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Heywood, A. (2011). Politologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stewart, D. red. (1997). Praktyka kierowania. Jak kierować sobą, innymi i firmą. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Strelau, J. red. (2001): Psychologia: podręcznik akademicki. T. 3. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (rozdział 51).

Artykuły:

Kahn, M. S. i in. (2010). The Styles of Leadership: A Critical Review. Public Policy and Administration Research, 5(3), 87-92.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma pogłębioną wiedzę o: funkcjonowaniu grupy, roli przywódcy w utrzymaniu jej spójności, wybranych typach przywództwa.

Umiejętności

Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania zachowań przywódczych.

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat zachowań przywódczych.

Kompetencje społeczne

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w obszarze przywództwa.

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju w obszarze przywództwa.

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia:

forma - kształcenie on-line:

prowadzący:

- instrukcja,

- dyskusja ze studentami,

- konsultacje ze studentami.

studenci:

praca domowa:

- prezentacja multimedialna,

- *plan kariery dla potencjalnego przywódcy.

Nakład pracy studenta:

- przygotowanie i omówienie prezentacji multimedialnej łącznie z konsultacjami z prowadzącym: 25 godziny,

- *przygotowanie planu kariery łącznie z konsultacjami z prowadzącym: 25 godzin,

Przewidywana liczba godzin aktywności studenta: 50 godzin (2 ECTS).

Punktacja i ocena:

10 punktów: bardzo dobry (5,0)

9 punktów: dobry plus (4,5)

8 punktów: dobry (4,0)

7 punktów: dostateczny plus (3,5)

6-5 punktów: dostateczny (3,0)

poniżej 5 punktów: niedostateczny (2,0)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Baka
Prowadzący grup: Łukasz Baka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Prezentacja multimedialna na wybrany temat dotyczący problematyki przywództwa (w grupach)

Praca w zespołach - praca pisemna: stworzenie planu kariery dla kandydata na lidera.

Kolokwium sprawdzające

Pełny opis:

1. Przywództwo: definicje przywództwa, przywództwo a przywódca, przywództwo a zarządzanie, wyłanianie się przywódców, czy przywódcy są potrzebni?

2. Teorie przywództwa: teoria cech psychicznych, teorie sytuacyjne i teorie behawioralne.

3. Teorie przywództwa: teorie uwarunkowań. Przywództwo a płeć.

4. Teorie przywództwa: przywództwo transakcyjne i transformacyjne, przywództwo charyzmatyczne.

5. Efektywność przywództwa. Styl przywództwa a dobrostan psychiczny pracowników.

6. Przywództwo etyczne. Proces zdobywania przez przywódcę prawomocności w grupie. Zjawisko „wypadnięcia z torów”.

7. Wybrani liderzy w organizacjach – studia przypadków. Przywództwo polityczne.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Pozycje książkowe:

Aronson, E., Wilson T. D., Akert R. M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka (rozdział 15).

Brown, R. (2006). Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa. Gdańsk: Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne.

Chmiel, N. red. (2003). Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne (rozdział: 12).

Griffin, R. W. (2000). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hartliński, M. (2012). Przywództwo polityczne: wprowadzenie. Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Manstead A. S. R. red. (2001). Psychologia społeczna: encyklopedia Blackwella. Warszawa : Jacek Santorski & CO (Hasło: przywództwo).

Mrówka, R. (2009), Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk. Warszawa.

Oyster, C. K. (2002). Grupy. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Robbins, S. P. (2001). Zasady zachowania w organizacji. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Stoner, J. A. F., Freeman, R. E. i Gilbert Jr, D. R. (1999). Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (rozdział 17

Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar (rozdziały: 17 i 20).

Artykuły:

Mihelic K. K., Lipicnik B. i Tekavcic M. (2010). Ethical leadership. International Journal of Management and Information Systems, 14(5), 31–41.

Mockałło, Z. (2011). Styl przywództwa a dobrostan psychiczny pracowników.

Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 1, 10-13.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Pozycje książkowe:

Balasiewicz, A., Błaut, R. i Chojnacki, W. (2014). Słownik pedagogiki pracy i organizacji. Pułtusk i Warszawa: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Geysztora i Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Heywood, A. (2011). Politologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stewart, D. red. (1997). Praktyka kierowania. Jak kierować sobą, innymi i firmą. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Strelau, J. red. (2001): Psychologia: podręcznik akademicki. T. 3. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (rozdział 51).

Artykuły:

Kahn, M. S. i in. (2010). The Styles of Leadership: A Critical Review. Public Policy and Administration Research, 5(3), 87-92.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład, prezentacja, dyskusja.

W okresie pracy w trybie zdalnym, zajęcia, zamieszczanie materiałów do zajęć oraz konsultacje odbywać się będą przy pomocy aplikacji TEAMS.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aeff9c5d7db854fc99e63428a76ab952b%40thread.tacv2/conversations?groupId=1787a734-a1f8-4716-99d6-d6952802c716&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

NAKŁADY PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe (w tym konsultacje internetowe, w związku z pracą zdalną): 15 godzin

Przygotowanie do zajęć: 30 godzin

Łączna liczba godzin aktywności: 45 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Baka
Prowadzący grup: Łukasz Baka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Prezentacja multimedialna na wybrany temat dotyczący problematyki przywództwa (w grupach)

Praca w zespołach - praca pisemna: stworzenie planu kariery dla kandydata na lidera.

Kolokwium sprawdzające

Pełny opis:

1. Przywództwo: definicje przywództwa, przywództwo a przywódca, przywództwo a zarządzanie, wyłanianie się przywódców, czy przywódcy są potrzebni?

2. Teorie przywództwa: teoria cech psychicznych, teorie sytuacyjne i teorie behawioralne.

3. Teorie przywództwa: teorie uwarunkowań. Przywództwo a płeć.

4. Teorie przywództwa: przywództwo transakcyjne i transformacyjne, przywództwo charyzmatyczne.

5. Efektywność przywództwa. Styl przywództwa a dobrostan psychiczny pracowników.

6. Przywództwo etyczne. Proces zdobywania przez przywódcę prawomocności w grupie. Zjawisko „wypadnięcia z torów”.

7. Wybrani liderzy w organizacjach – studia przypadków. Przywództwo polityczne.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Pozycje książkowe:

Aronson, E., Wilson T. D., Akert R. M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka (rozdział 15).

Brown, R. (2006). Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa. Gdańsk: Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne.

Chmiel, N. red. (2003). Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne (rozdział: 12).

Griffin, R. W. (2000). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hartliński, M. (2012). Przywództwo polityczne: wprowadzenie. Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Manstead A. S. R. red. (2001). Psychologia społeczna: encyklopedia Blackwella. Warszawa : Jacek Santorski & CO (Hasło: przywództwo).

Mrówka, R. (2009), Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk. Warszawa.

Oyster, C. K. (2002). Grupy. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Robbins, S. P. (2001). Zasady zachowania w organizacji. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Stoner, J. A. F., Freeman, R. E. i Gilbert Jr, D. R. (1999). Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (rozdział 17

Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar (rozdziały: 17 i 20).

Artykuły:

Mihelic K. K., Lipicnik B. i Tekavcic M. (2010). Ethical leadership. International Journal of Management and Information Systems, 14(5), 31–41.

Mockałło, Z. (2011). Styl przywództwa a dobrostan psychiczny pracowników.

Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 1, 10-13.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Pozycje książkowe:

Balasiewicz, A., Błaut, R. i Chojnacki, W. (2014). Słownik pedagogiki pracy i organizacji. Pułtusk i Warszawa: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Geysztora i Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Heywood, A. (2011). Politologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stewart, D. red. (1997). Praktyka kierowania. Jak kierować sobą, innymi i firmą. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Strelau, J. red. (2001): Psychologia: podręcznik akademicki. T. 3. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (rozdział 51).

Artykuły:

Kahn, M. S. i in. (2010). The Styles of Leadership: A Critical Review. Public Policy and Administration Research, 5(3), 87-92.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład, prezentacja, dyskusja.

W okresie pracy w trybie zdalnym, zajęcia, zamieszczanie materiałów do zajęć oraz konsultacje odbywać się będą przy pomocy aplikacji TEAMS.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aeff9c5d7db854fc99e63428a76ab952b%40thread.tacv2/conversations?groupId=1787a734-a1f8-4716-99d6-d6952802c716&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

NAKŁADY PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe (w tym konsultacje internetowe, w związku z pracą zdalną): 15 godzin

Przygotowanie do zajęć: 30 godzin

Łączna liczba godzin aktywności: 45 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Baka
Prowadzący grup: Łukasz Baka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Prezentacja wybranego tematu (w grupach) – stworzenie prezentacji multimedialnej i omówienie jej na forum grupy.

2. Praca zaliczeniowa - praca pisemna: stworzenie planu kariery dla kandydata na lidera.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Władza: definicja władzy, jak władza zmienia ludzi?, natura władzy.

2. Przywództwo: definicje przywództwa, przywództwo a przywódca, przywództwo a zarządzanie, wyłanianie się przywódców, czy przywódcy są potrzebni?

3. Teorie przywództwa: teoria cech psychicznych, teorie sytuacyjne i teorie behawioralne.

4. Teorie przywództwa: teorie uwarunkowań. Przywództwo a płeć.

5. Teorie przywództwa: przywództwo transakcyjne i transformacyjne, przywództwo charyzmatyczne. Efektywność przywództwa. Styl przywództwa a dobrostan psychiczny pracowników.

6. Przywództwo etyczne. Proces zdobywania przez przywódcę prawomocności w grupie. Zjawisko „wypadnięcia z torów”.

7. Przywództwo w organizacji w otoczeniu burzliwym: otoczenie burzliwe organizacji, typy przywódców w otoczeniu burzliwym. Przywództwo polityczne.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Pozycje książkowe:

Aronson, E., Wilson T. D., Akert R. M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka (rozdział 15).

Brown, R. (2006). Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa. Gdańsk: Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne.

Chmiel, N. red. (2003). Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne (rozdział: 12).

Griffin, R. W. (2000). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hartliński, M. (2012). Przywództwo polityczne: wprowadzenie. Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Manstead A. S. R. red. (2001). Psychologia społeczna: encyklopedia Blackwella. Warszawa : Jacek Santorski & CO (Hasło: przywództwo).

Mrówka, R. (2009), Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk. Warszawa.

Oyster, C. K. (2002). Grupy. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Robbins, S. P. (2001). Zasady zachowania w organizacji. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Stoner, J. A. F., Freeman, R. E. i Gilbert Jr, D. R. (1999). Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (rozdział 17

Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar (rozdziały: 17 i 20).

Artykuły:

Mihelic K. K., Lipicnik B. i Tekavcic M. (2010). Ethical leadership. International Journal of Management and Information Systems, 14(5), 31–41.

Mockałło, Z. (2011). Styl przywództwa a dobrostan psychiczny pracowników.

Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 1, 10-13.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Pozycje książkowe:

Balasiewicz, A., Błaut, R. i Chojnacki, W. (2014). Słownik pedagogiki pracy i organizacji. Pułtusk i Warszawa: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Geysztora i Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Heywood, A. (2011). Politologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stewart, D. red. (1997). Praktyka kierowania. Jak kierować sobą, innymi i firmą. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Strelau, J. red. (2001): Psychologia: podręcznik akademicki. T. 3. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (rozdział 51).

Artykuły:

Kahn, M. S. i in. (2010). The Styles of Leadership: A Critical Review. Public Policy and Administration Research, 5(3), 87-92.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład, prezentacja, dyskusja.

W okresie pracy w trybie zdalnym, zajęcia, zamieszczanie materiałów do zajęć oraz konsultacje odbywać się będą przy pomocy aplikacji TEAMS.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aeff9c5d7db854fc99e63428a76ab952b%40thread.tacv2/conversations?groupId=1787a734-a1f8-4716-99d6-d6952802c716&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

NAKŁADY PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe (w tym konsultacje internetowe, w związku z pracą zdalną): 15 godzin

Przygotowanie do zajęć: 30 godzin

Łączna liczba godzin aktywności: 45 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Baka
Prowadzący grup: Łukasz Baka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Prezentacja wybranego tematu (w grupach) – stworzenie prezentacji multimedialnej i omówienie jej na forum grupy.

2. Praca zaliczeniowa - praca pisemna: stworzenie planu kariery dla kandydata na lidera.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Władza: definicja władzy, jak władza zmienia ludzi?, natura władzy.

2. Przywództwo: definicje przywództwa, przywództwo a przywódca, przywództwo a zarządzanie, wyłanianie się przywódców, czy przywódcy są potrzebni?

3. Teorie przywództwa: teoria cech psychicznych, teorie sytuacyjne i teorie behawioralne.

4. Teorie przywództwa: teorie uwarunkowań. Przywództwo a płeć.

5. Teorie przywództwa: przywództwo transakcyjne i transformacyjne, przywództwo charyzmatyczne. Efektywność przywództwa. Styl przywództwa a dobrostan psychiczny pracowników.

6. Przywództwo etyczne. Proces zdobywania przez przywódcę prawomocności w grupie. Zjawisko „wypadnięcia z torów”.

7. Przywództwo w organizacji w otoczeniu burzliwym: otoczenie burzliwe organizacji, typy przywódców w otoczeniu burzliwym. Przywództwo polityczne.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Pozycje książkowe:

Aronson, E., Wilson T. D., Akert R. M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka (rozdział 15).

Brown, R. (2006). Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa. Gdańsk: Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne.

Chmiel, N. red. (2003). Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne (rozdział: 12).

Griffin, R. W. (2000). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hartliński, M. (2012). Przywództwo polityczne: wprowadzenie. Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Manstead A. S. R. red. (2001). Psychologia społeczna: encyklopedia Blackwella. Warszawa : Jacek Santorski & CO (Hasło: przywództwo).

Mrówka, R. (2009), Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk. Warszawa.

Oyster, C. K. (2002). Grupy. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Robbins, S. P. (2001). Zasady zachowania w organizacji. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Stoner, J. A. F., Freeman, R. E. i Gilbert Jr, D. R. (1999). Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (rozdział 17

Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar (rozdziały: 17 i 20).

Artykuły:

Mihelic K. K., Lipicnik B. i Tekavcic M. (2010). Ethical leadership. International Journal of Management and Information Systems, 14(5), 31–41.

Mockałło, Z. (2011). Styl przywództwa a dobrostan psychiczny pracowników.

Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 1, 10-13.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Pozycje książkowe:

Balasiewicz, A., Błaut, R. i Chojnacki, W. (2014). Słownik pedagogiki pracy i organizacji. Pułtusk i Warszawa: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Geysztora i Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Heywood, A. (2011). Politologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stewart, D. red. (1997). Praktyka kierowania. Jak kierować sobą, innymi i firmą. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Strelau, J. red. (2001): Psychologia: podręcznik akademicki. T. 3. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (rozdział 51).

Artykuły:

Kahn, M. S. i in. (2010). The Styles of Leadership: A Critical Review. Public Policy and Administration Research, 5(3), 87-92.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład, prezentacja, praca w grupach, dyskusja.

NAKŁADY PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: 15 godzin

Przygotowanie do zajęć (prezentacja i praca zaliczeniowa): 45 godzin

Łączna liczba godzin aktywności: 60 godzin

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.