Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Formowanie i dynamika grup

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-FID Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Formowanie i dynamika grup
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: stosowana psychologia społeczna (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: stosowana psyochologia społeczna, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Odróżnia rodzaje grup społecznych i ich znaczenie dla Ja i dla społeczeństwa.

Zna rodzaje celów, typy przywództwa, strukturę grupy, czynniki sprzyjające efektywności zadaniowej, dwukierunkową rolę spójności grupowej.

Zna mechanizmy tworzenia grupy.

Zna czynniki zagrażające rozpadem grupy.

Umiejętności

Umie pobudzić pracę grupową.

Umie działać na rzecz zadaniowej efektywności grupy.

Umie wstępnie zdiagnozować problemy grupowe.

Kompetencje społeczne

Umiejętność (na poziomie elementarnym) do tworzenia i utrzymywania więzów grupowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Karolina Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

egzamin, analiza sytuacji z codziennego życia społecznego i doświadczeń indywidualnych studentów i studentek

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Czym jest grupa? Podstawowa charakterystyka grup

2. Podstawowe funkcje grupy

3. Myślenie o grupach: Kategoryzacja społeczna, stereotypy (wstęp do relacji międzygrupowych)

4. Wpływ społeczny

5. Efektywność zadaniowa grup

6. Podejmowanie decyzji w grupach

7. Władza i przywództwo w grupie

8. Konflikt interesów (wstęp)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Brown, R. (2000). Procesy grupowe. Gdańsk: GWP (rozdział 7)

Oyster, C. K. (2000). Grupy. Warszawa: Zysk i S-ka (rozdziały 1-3, 5-10)

Literatura uzupełniająca:

Belbin, R.M., (2003). Twoja rola w zespole. Gdańsk: GWP.

Besta, T., Kosakowska-Berezecka, N. (2017). Między grupami. Przewodnik po relacjach z ludźmi, którzy się od nas różnią. Sopot: Smak słowa.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacja, analiza sytuacji społecznych, dyskusja.

Godziny kontaktowe 30

Przygotowanie się do zajęć 30

Przygotowanie się do egzaminu 40

ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

egzamin, analiza sytuacji z codziennego życia społecznego i doświadczeń indywidualnych studentów i studentek

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Czym jest grupa? Podstawowa charakterystyka grup

2. Podstawowe funkcje grupy

3. Myślenie o grupach: Kategoryzacja społeczna, stereotypy (wstęp do relacji międzygrupowych)

4. Wpływ społeczny

5. Efektywność zadaniowa grup

6. Podejmowanie decyzji w grupach

7. Władza i przywództwo w grupie

8. Konflikt interesów (wstęp)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Brown, R. (2000). Procesy grupowe. Gdańsk: GWP (rozdział 7)

Oyster, C. K. (2000). Grupy. Warszawa: Zysk i S-ka (rozdziały 1-3, 5-10)

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Omawianie zagadnień teoretycznych, analiza sytuacji społecznych, dyskusja.

Godziny kontaktowe 15

Przygotowanie się do zajęć 40

Przygotowanie się do egzaminu 45

ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Karolina Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia

- egzamin pisemny (test wiadomości) - w razie kontynuacji uczenia zdalnego, egzamin zostanie przeprowadzony w aplikacji Teams

- analiza i ocena wykonania zadań indywidualnych i grupowych

- analiza doświadczeń przeprowadzonych na zajęciach

Pełny opis:

Kurs poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym funkcjonowania większych i małych grup społecznych, w tym grup zadaniowych. Zajęcia mają na celu rozwijanie wiedzy studentów i studentek na temat znaczenia grupy dla tożsamości człowieka (osobistej i społecznej), procesu formowania się grupy i jej rozwoju, norm grupowych, spójności grupowej, procesów podejmowania decyzji w grupach i zjawisk temu towarzyszących, przywództwa w grupie i ról grupowych oraz czynników wpływających na efektywność zadaniową grup. Ważnym elementem zajęć będzie wspólna analiza zjawisk zachodzących w różnych grupach społecznych. Aktywne uczestnictwo w kursie będzie również okazją do przyjrzenia się i analizy własnego uczestnictwa w grupach.

Szczegółowa lista treści programowych obejmuje następujące zagadnienia:

• Typy grup

• Podstawowa charakterystyka i funkcje grupy

• Przyczyny przynależności do grup

• Motywy rozwijania tożsamości społecznych i konsekwencje kategoryzacji społecznej

• Tożsamość społeczna i samoocena jednostki jako skutek przynależności do grupy

• Modele relacji społecznych i reguł wymiany społecznej; Teorie wymiany społecznej

• Nierówności społeczne, ich przyczyny i konsekwencje

• Formowanie się grupy i proces rozwoju grupy; socjalizacja i władza w grupie

• Efektywność zadaniowa grup; Model efektywności Steinera; Czynniki ograniczające i facylitujące pracę grupy

• Wpływ społeczny – Zależności między postawami a zachowaniem się w grupie

• Role zespołowe

• Proces rozwiązywania problemu w grupie – charakterystyka etapów i ich analiza.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Brown, R. (2000). Procesy grupowe. Gdańsk: GWP (rozdział 7)

2. Oyster, C. K. (2000). Grupy. Warszawa: Zysk i S-ka (rozdział 1-3, 5-9)

Literatura uzupełniająca:

1. Besta, T., Kosakowska-Berezecka, N. (2017). Między grupami. Przewodnik po relacjach z ludźmi, którzy się od nas różnią (Rozdział 1). Sopot: Smak Słowa.

2. Crisp, R.J., Turner, R.N. (2015). Psychologia społeczna (Rozdział 4). Warszawa: PWN.

3. Kaplan, M.F., Wilke, H. (2005). Motywacja poznawcza i społeczno w procesie grupowego podejmowania decyzji. W: Forgas, J.P., Williams, K.D., Wheeler, L. (red.), Umysł społeczny. Poznawcze i motywacyjne aspekty zachowań interpersonalnych (s. 405-427). Gdańsk: GWP.

4. Kerr, N.L. (2005). Przyrost motywacji w grupach zadaniowych – aspekty i perspektywy. W: Forgas, J.P., Williams, K.D., Wheeler, L. (red.), Umysł społeczny. Poznawcze i motywacyjne aspekty zachowań interpersonalnych (s. 350-370). Gdańsk: GWP.

5. Nelson, T. D. (2004). Psychologia uprzedzeń (Rozdział 4). Gdańsk: GWP

6. Tyszka, T. (1999). Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji (s. 58 – 64). Gdańsk: GWP.

Uwagi:

Link do kursu w aplikacji Teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a50bdab8b9d2743b08ca716656dc38dfc%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=0a4af5af-c423-490b-ac65-ba10f6a6fb3e&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Metody kształcenia: Zajęcia będą prowadzone on-line w czasie synchronicznym. Materiały do zajęć będą sukcesywnie umieszczane w plikach grupy utworzonej w aplikacji Teams.

Zajęcia będą prowadzone za pomocą metod podawczych i aktywizujących (prezentacja multimedialna, mini-wykład, dyskusja w małych grupach, analiza literatury, analizy przypadków, prace indywidualne, prace w małych grupach, fragmenty filmów).

Nakład pracy studenta/studentki:

- uczestnictwo w zajęciach – 30

- analiza i przyswojenie treści zawartych w prezentacjach do zajęć – 20

- przygotowanie zadań indywidualnych na zaliczenie - 20

- przeczytanie i przyswojenie treści z literatury obowiązkowej – 25

- końcowe przygotowanie się do egzaminu - 10

ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.