Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bliskie związki interpersonalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-BZI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bliskie związki interpersonalne
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W trakcie kursu zaprezentowane zostaną podstawowe i specjalistyczne zagadnienia z zakresu psychologii relacji interpersonalnych (budowanie i podtrzymywanie relacji, zaufanie, atrakcyjność interpersonalna, miłość, związki romantyczne).

Pełny opis:

Kurs obejmuje zarówno podstawowe, jak i specjalistyczne zagadnienia z zakresu psychologii bliskich relacji interpersonalnych omówione w perspektywie biologicznej, psychologicznej oraz kulturowej.

Podczas kursu podjęte zostają następujące zagadnienia:

Geneza, istota i społeczne znaczenie bliskich związków.

Rożne typy związków i relacji interpersonalnych (macierzyństwo, ojcostwo, relacje rodzeństwa, dalszej rodziny, hetero- i nieheteronormatywne związki, związki typu LAT).

Kobiety i mężczyźni w relacjach interpersonalnych.

Teorie i strategie doboru partnerów.

Fazy rozwoju związków.

Uwarunkowania satysfakcji i jakości relacji.

Konflikty, gry małżeńskie.

Bliskie związki a zdrowie psychiczne, sposoby oceniania funkcjonowania związków.

Literatura:

B. Wojciszke, Psychologia miłości GWP, Sopot 2019

R. J. Sternberg, K. Weis (red.) Nowa psychologia miłości, Biblioteka Moderatora, Taszów 2007

Mandal, E. Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach. Warszawa: PWN 2008.

Buss, D. M. Ewolucja pożądania. Jak ludzie dobierają się w pary? Gdańsk: GWP 2003.

P. Olesiński, Psychologia kochania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018, s. 15-38

M. Sikorska, Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce - rekonstrukcja codzienności, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2019

K. Kacprzak, R. Leppert, Związki miłosne w sieci, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013

Kwak, Współczesne związki heteroseksualne, małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), kohabitacje, LAT, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2014

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna definicje i podstawowe aspekty (składowe) relacji, miłości, przyjaźni, atrakcyjności.

Wie w jaki sposób przebiega rozwój bliskich relacji.

Zna mechanizmy i procesy związane z budowaniem bliskich relacji.

Potrafi wymienić i scharakteryzować najważniejsze koncepcje wyjaśniające powstawanie i funkcjonowanie bliskich związków.

Jest w stanie opisać czynniki indywidualne, sytuacyjne i kulturowe kształtujące bliskie relacje interpersonalne.

Zna metody pomiaru komponentów relacji.

Umiejętności

Umie zanalizować tekst naukowy, artykuł, raport z badań w języku polskim i angielskim.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin.

Próg zaliczenia: 60%+1 pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Stankowska
Prowadzący grup: Magdalena Stankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wybrane koncepcje teoretyczne dotyczące bliskich związków i miłości

Przemiany związku w ujęciu B. Wojciszke

Związek a dziecko

Związki nieformalne. Związki typu LAT(Living Apart Together)

Związki nieheterosekualne

Bliskie związki w sieci - praktyki, zagrożenia

Sposoby pomiarów efektów kształcenia - dyskusja, zaliczenie na ocenę w formie ustnej, przeprowadzone w zależności od sytuacji epidemiologicznej w formie stacjonarnej bądź wideokonferencji

Pełny opis:

Wybrane koncepcje teoretyczne dotyczące bliskich związków i miłości - style miłości J. Lee, trójczynnikowa koncepcja miłości R. Sternberga.

Typy miłości według E. Berscheid.

Koncepcja miłości współbieżnej A. Giddensa

Teoria miłości jako opowieści R Sternberga

Przemiany związku w ujęciu B. Wojciszke - zakochanie, romantyczne początki, związek kompletny, związek przyjacielski, związek pusty.

Wpływ narodzin dziecka na związek. Małżeństw dobrowolnie bezdzietne

Związki nieformalne. Związki typu LAT(Living Apart Together)

Związki nieheterosekualne - okazywanie uczuć, komunikacja i konflikty, praktyki zaręczynowoślubne

Bliskie związki w sieci - praktyki, zagrożenia

Literatura:

E. Berscheid, Poszukiwania znaczenia miłości, [w] R. J. Sternberg, K. Weis, Nowa psychologia miłości, Biblioteka Moderatora, Taszów 2007, s. 257-274

R.J. Sternberg, Dwuskładnikowa teoria miłości, [w] R. J. Sternberg, K. Weis, Nowa psychologia miłości, Biblioteka Moderatora, Taszów 2007,s. 275 – 296.

P. Olesiński, Psychologia kochania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018, s. 15-38

B. Wojciszke, Psychologia miłości GWP, Sopot 2019.

M. Sikorska, Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce - rekonstrukcja codzienności, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2019, s. 140-151

K. Kacprzak, R. Leppert, Związki miłosne w sieci, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013, Miłość w internecie, s. 49-70, s. 156-165.

A. Stasińska, Socjologia pary. Praktyki intymne w związkach nieheteroseksualnych, Wydawnictwo NOMOS, Kraków 2018, s. 66-81, s. 117-168, 200-214

Kwak, Współczesne związki heteroseksualne, małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), kohabitacje, LAT, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2014, s. 117-192, s. 193-296, s. 346-384.

C. Hendrick, S.S. Hendrick, Style miłości romantycznej, [w] R. J. Sternberg, K. Weis, Nowa psychologia miłości, Biblioteka Moderatora, Taszów 2007, s. 225-256.

Uwagi:

link do zespołu

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a19bff6832ed44563adf7136a0fe961e1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=efe9d0f0-4ccb-440a-b8b1-f733a0c4e2e4&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Stosowane metody kształcenia- wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, film

Nakład pracy studenta - aktywny udział na zajęciach - 30 godzin

samodzielne opanowanie materiału prezentowanego na wykładzie -25 godzin

lektura zalecanej literatury -25 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Stankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Gawrych
Prowadzący grup: Magdalena Gawrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie kursu zaprezentowane zostaną podstawowe i specjalistyczne zagadnienia z zakresu psychologii relacji interpersonalnych. Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu -egzamin testowy (próg zaliczenia 60%+1).

Pełny opis:

W trakcie kursu zaprezentowane zostaną podstawowe i specjalistyczne zagadnienia z zakresu psychologii relacji interpersonalnych (budowanie i podtrzymywanie relacji, zaufanie, atrakcyjność interpersonalna, miłość, związki romantyczne).

Literatura:

R. J. Sternberg, K. Weis, Nowa psychologia miłości, Biblioteka Moderatora, Taszów 2007, s. 225-256, 257-274, 275-296,

P. Olesiński, Psychologia kochania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018, s. 15-38

B. Wojciszke, Psychologia miłości GWP, Sopot 2019.

M. Sikorska, Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce - rekonstrukcja codzienności, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2019, s. 140-151

K. Kacprzak, R. Leppert, Związki miłosne w sieci, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013, Miłość w internecie, s. 49-70, s. 156-165.

A. Stasińska, Socjologia pary. Praktyki intymne w związkach nieheteroseksualnych, Wydawnictwo NOMOS, Kraków 2018, s. 66-81, s. 117-168, 200-214

Kwak, Współczesne związki heteroseksualne, małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), kohabitacje, LAT, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2014, s. 117-192, s. 193-296, s. 346-384.

Uwagi:

Stosowane metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna

Nakład pracy studenta:

-godziny kontaktowe 30

-przygotowanie się do zajęć, lektury: 30

-przygotowanie się do egzaminu: 30

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 90

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Gawrych
Prowadzący grup: Magdalena Gawrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie kursu zaprezentowane zostaną podstawowe i specjalistyczne zagadnienia z zakresu psychologii relacji interpersonalnych. Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu -egzamin testowy (próg zaliczenia 60%+1).

Pełny opis:

W trakcie kursu zaprezentowane zostaną podstawowe i specjalistyczne zagadnienia z zakresu psychologii relacji interpersonalnych (budowanie i podtrzymywanie relacji, zaufanie, atrakcyjność interpersonalna, miłość, związki romantyczne).

Literatura:

R. J. Sternberg, K. Weis, Nowa psychologia miłości, Biblioteka Moderatora, Taszów 2007, s. 225-256, 257-274, 275-296,

P. Olesiński, Psychologia kochania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018, s. 15-38

B. Wojciszke, Psychologia miłości GWP, Sopot 2019.

M. Sikorska, Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce - rekonstrukcja codzienności, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2019, s. 140-151

K. Kacprzak, R. Leppert, Związki miłosne w sieci, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013, Miłość w internecie, s. 49-70, s. 156-165.

A. Stasińska, Socjologia pary. Praktyki intymne w związkach nieheteroseksualnych, Wydawnictwo NOMOS, Kraków 2018, s. 66-81, s. 117-168, 200-214

Kwak, Współczesne związki heteroseksualne, małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), kohabitacje, LAT, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2014, s. 117-192, s. 193-296, s. 346-384.

Uwagi:

Stosowane metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna

Nakład pracy studenta:

-godziny kontaktowe 30

-przygotowanie się do zajęć, lektury: 30

-przygotowanie się do egzaminu: 30

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 90

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)