Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-PZR1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia zdrowia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PY, (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla III r. PY, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia umożliwiają studentom zapoznanie się z aktualnymi nurtami psychologii zdrowia i przygotowują do pracy w zakresie promocji zdrowia. Celem zajęć jest analiza i dyskusja aktualnej wiedzy z dziedziny psychologii zdrowia. Studenci poznają grupy czynników ochronnych, warunkujących zachowanie zdrowia psychicznego i fizycznego, dobrostanu (pozwalających na poprawę zdrowia) oraz ryzyka (zagrażających zdrowiu) u osób w różnym wieku. Poznają zasady profilaktyki zaburzeń oraz promocji zdrowia. Poznają podstawy psychologii zdrowia publicznego.

Część wykładów będzie prowadzona online (przy użyciu programu Teams), do tych zajęć studenci otrzymają poprzez USOS link do grupy zajęciowej utworzonej w Teams (o nazwie takiej samej jak przedmiot), gdzie będą prowadzone zajęcia.

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Test z wykładu

Pełny opis:

Pojęcie psychologii zdrowia, geneza, specyfika, zakres, działy. Cele i zadania psychologii zdrowia. Miejsce psychologii zdrowia wśród nauk o zdrowiu i w psychologii. Zdrowie publiczne, psychologia zdrowia publicznego. Zdrowie i jakość życia jako podstawowe kategorie psychologii zdrowia. Modele i podejścia stosowane w psychologii zdrowia. Model biomedyczny. Model holistyczno-funkcjonalny. Paradygmat patogenetyczny a salutogenetyczny. Podstawowe założenia paradygmatu salutogenetycznego; znaczenie uogólnionych zasobów odpornościowych, stresorów, poczucia koherencji. Resilience. Wsparcie społeczne. Behawioralne i poznawcze uwarunkowania zdrowia i choroby. Kształtowanie się zachowań zdrowotnych – modele i teorie. Psychologia zdrowia jako dziedzina stosowana. Psychosomatyka. Psychologiczne następstwa choroby, zachowanie wobec własnej choroby. Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna. Psychologia zdrowia jako obszar badań naukowych, metodologia i problemy etyczne. Międzynarodowe programy badawcze.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Woynarowska B. (red) (2007). Edukacja zdrowotna. Warszawa, PWN.

Literatura uzupełniająca:

Antonovsky, A. (1995). Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Warszawa, Fundacja IPN.

Bishop, G. D. (2000). Psychologia zdrowia. Wrocław: Astrum.

Brzeziński J., Cierpiałkowska L. (red) (2008). Zdrowie i choroba. Gdańsk, GWP.

Dolińska-Zygmunt (red) (2001), Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Heszen I., Życińska J. (red) (2008). Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji. Warszawa, Academica.

Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2008). Osobowość, stres, zdrowie. Warszawa: Difin.

Pilecka W. (red) (2011). Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sęk, H. Cieślak, R.(red.). (2004). Wsparcie społeczne stres i zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sheridan, C.L., Radmacher, S.A. (1998). Psychologia zdrowia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawowe pojęcia, modele i koncepcje wykorzystywane w psychologii zdrowia; czynniki podtrzymujące i chroniące zdrowie; psychologiczne aspekty promocji zdrowia; rodzaje pomocy psychologicznej stosowanej w obszarze psychologii zdrowia.

Umiejętności

Potrafi rozpoznać modele kształtowania zachowań zdrowotnych.

Kompetencje społeczne

Jest wrażliwy na potrzeby osób chroniących zdrowie.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy - test jednokrotnego wyboru (zalicza 60% pozytywnych odpowiedzi)

Obecność, a w przypadku wykładów e-learningowych zapoznanie się z przesłanymi treściami oraz samodzielna analiza literatury we wskazanym przez wykładowcę zakresie. Stały kontakt mailowy z wykładowcą.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zawadzka
Prowadzący grup: Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Test jednokrotnego wyboru - 15 pytań. Aktywność i zadawanie pytań na wykładzie.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Przedmiot: Psychologia zdrowia

1.Pojęcie psychologii zdrowia, geneza, specyfika, zakres, działy. Cele i zadania psychologii zdrowia. Miejsce psychologii zdrowia wśród nauk o zdrowiu i w psychologii. Zdrowie publiczne, psychologia zdrowia publiczne.

2. Zdrowie i jakość życia jako podstawowe kategorie psychologii zdrowia. Modele i podejścia stosowane w psychologii zdrowia. Model biomedyczny. Model holistyczno-funkcjonalny i socjekologiczny. Zobrazowanie problemów emocjonalnych oraz kryzysu utraty zdrowia na podstawie filmu pt. "Dowcip".

3. Ciąg dalszy filmu pt. "Dowcip" oraz zwrócenie uwagi na problematykę wsparcia społecznego. Paradygmat patogenetyczny a salutogenetyczny. Podstawowe założenia paradygmatu salutogenetycznego; Znaczenie uogólnionych zasobów odpornościowych, stresorów, poczucia koherencji. Resilience. Wsparcie społeczne. Osobowość.

4. Stres w życiu codziennym i jego konsekwencje dla zdrowia. Metody radzenia sobie ze stresem. Zdrowie i choroba w paradygmacie stresu psychologicznego. Behawioralne, emocjonalne i poznawcze uwarunkowania zdrowia i choroby.

5. Kiedy dusza choruje a ciało mówi. Związki ciała i psychiki w psychosomatyce. Psychologiczne mechanizmy chorób i dysfunkcji somatycznych. Psychiczne następstwa choroby, zachowania wobec własnej choroby.

6. Psychologia zdrowia jako dziedzina stosowana. Narzędzia pomiaru w psychologii zdrowia.

7. Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna. Psychologia zdrowia jako obszar badań naukowych, metodologia i problemy etyczne. Kształtowanie się zachowań zdrowotnych – modele i teorie. Międzynarodowe programy badawcze.

Literatura:

LITERATURA OBIWIĄZKOWA:

Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Woynarowska B. (red) (2007). Edukacja zdrowotna. Warszawa, PWN.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Antonovsky, A. (1995). Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Warszawa, Fundacja IPN.

Bishop, G. D. (2000). Psychologia zdrowia. Wrocław: Astrum.

Brzeziński J., Cierpiałkowska L. (red) (2008). Zdrowie i choroba. Gdańsk, GWP.

Dolińska-Zygmunt (red) (2001), Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Heszen I., Życińska J. (red) (2008). Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji. Warszawa, Academica.

Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2008). Osobowość, stres, zdrowie. Warszawa: Difin.

Pilecka W. (red) (2011). Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sęk, H. Cieślak, R.(red.). (2004). Wsparcie społeczne stres i zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sheridan, C.L., Radmacher, S.A. (1998). Psychologia zdrowia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład, pokaz, prezentacje multimedialne, pogłębiony komentarz mailowy wraz z dokładnymi objaśnieniami kluczowych slajdów oraz odpowiedzi na pytania Studentów podczas wykładu oraz drogą mailową.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: 15 godzin (zajęcia w auli a później kontakt drogą elektroniczną).

Przygotowanie się do egzaminu: 15 godzin.

Łączna liczba godzin aktywności: 30 godzin.

LICZBA ECTS - 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Odachowska
Prowadzący grup: Ewa Odachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia umożliwiają studentom zapoznanie się z aktualnymi nurtami psychologii zdrowia i przygotowują do pracy w zakresie promocji zdrowia. Celem zajęć jest analiza i dyskusja aktualnej wiedzy z dziedziny psychologii zdrowia. Studenci poznają grupy czynników ochronnych, warunkujących zachowanie zdrowia psychicznego i fizycznego, dobrostanu (pozwalających na poprawę zdrowia) oraz ryzyka (zagrażających zdrowiu) u osób w różnym wieku. Poznają zasady profilaktyki zaburzeń oraz promocji zdrowia. Poznają podstawy psychologii zdrowia publicznego.

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Test z wykładu

Pełny opis:

Pojęcie psychologii zdrowia, geneza, specyfika, zakres, działy. Cele i zadania psychologii zdrowia. Miejsce psychologii zdrowia wśród nauk o zdrowiu i w psychologii. Zdrowie publiczne, psychologia zdrowia publicznego.

Zdrowie i jakość życia jako podstawowe kategorie psychologii zdrowia. Modele i podejścia stosowane w psychologii zdrowia. Model biomedyczny. Model holistyczno-funkcjonalny i socjoekologiczny.

Paradygmat patogenetyczny a salutogenetyczny. Podstawowe założenia paradygmatu salutogenetycznego; znaczenie uogólnionych zasobów odpornościowych, stresorów, poczucia koherencji. Resilience. Wsparcie społeczne.

Stres w życiu codziennym i jego konsekwencje dla zdrowia. Metody radzenia sobie ze stresem. Zdrowie i choroba w paradygmacie stresu psychologicznego. Behawioralne, emocjonalne i poznawcze uwarunkowania zdrowia i choroby.

Kiedy dusza choruje a ciało mówi. Związki ciała i psychiki w psychosomatyce. Psychologiczne mechanizmy chorób i dysfunkcji somatycznych. Psychiczne następstwa choroby, zachowanie wobec własnej choroby.

Psychologia zdrowia jako dziedzina stosowana. Narzędzia pomiaru w psychologii zdrowia.

Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna. Psychologia zdrowia jako obszar badań naukowych, metodologia i problemy etyczne. Kształtowanie się zachowań zdrowotnych – modele i teorie. Międzynarodowe programy badawcze.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Heszen, I., Sęk, H. (2012). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Woynarowska B. (red) (2007). Edukacja zdrowotna. Warszawa, PWN.

Literatura uzupełniająca:

Sapolsky, R.M.(2012). Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Psychofizjologia stresu. Warszawa: PWN

Sęk, H. (2007). Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa: Wyd. Scholar

Heszen, I. (2013). Psychologia stresu. Warszawa: PWN

Bishop, G. D. (2000). Psychologia zdrowia. Wrocław: Astrum.

Rothchild, B. (2014). Ciało pamięta. Kraków: Wyd. UJ

Sheridan C. L., Radmacher S. A., 1998, Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia, IPZ, PTP, Warszawa

Dolińska-Zygmunt (red) (2001), Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Juczyński, Z. (2009).Narzędzia pomiaru w psychologii zdrowia.Warszawa: PTP

Pilecka W. (red) (2011). Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sęk, H. Cieślak, R.(red.). (2004). Wsparcie społeczne stres i zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

Egzamin końcowy - test jednokrotnego wyboru (zalicza 60% pozytywnych odpowiedzi)

Obecność

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zawadzka
Prowadzący grup: Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Przygotowanie w małych grupkach programów promocji zdrowia dla wybranych grup odbiorców. Aktywność podczas przesyłania przez prowadzącego prezentacji wraz z komentarzem i pogłębione zainteresowanie danym tematem oraz zadawanie pytań drogą elektroniczną.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Przedmiot: Psychologia zdrowia

1.Pojęcie psychologii zdrowia, geneza, specyfika, zakres, działy. Cele i zadania psychologii zdrowia. Miejsce psychologii zdrowia wśród nauk o zdrowiu i w psychologii. Zdrowie publiczne, psychologia zdrowia publiczne.

2. Zdrowie i jakość życia jako podstawowe kategorie psychologii zdrowia. Modele i podejścia stosowane w psychologii zdrowia. Model biomedyczny. Model holistyczno-funkcjonalny i socjekologiczny. Zobrazowanie problemów emocjonalnych oraz kryzysu utraty zdrowia na podstawie filmu pt. "Dowcip".

3. Ciąg dalszy filmu pt. "Dowcip" oraz zwrócenie uwagi na problematykę wsparcia społecznego. Paradygmat patogenetyczny a salutogenetyczny. Podstawowe założenia paradygmatu salutogenetycznego; Znaczenie uogólnionych zasobów odpornościowych, stresorów, poczucia koherencji. Resilience. Wsparcie społeczne. Osobowość.

ZDALNA KONTYNUACJA WYKŁADÓW - systematyczne udostępnianie autorskich prezentacji i materiałów, które stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych.

Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w szczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci doktoranci i pracownicy APS są w szczególności uprawnieni są do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

4. Stres w życiu codziennym i jego konsekwencje dla zdrowia. Metody radzenia sobie ze stresem. Zdrowie i choroba w paradygmacie stresu psychologicznego. Behawioralne, emocjonalne i poznawcze uwarunkowania zdrowia i choroby.

Prezentacje w Power Point z komentarzem pisemnym: Psychologia zdrowia 1, Psychologia zdrowia 2, Czynniki psychiczne a zaburzenia somatyczne - przesłane elektronicznie w dniu 16 III na adres mailowy grupy Studentów III roku psychologii: psychologia2017aps@gmail.com

21 III 20 wysłano również przykładowy scenariusz programu promocji zdrowia, który Studenci mają wykonać w małych grupach na zaliczenie przedmiotu oraz historię z praktyki własnej prowadzącej zajęcia. Poproszono o interakcję mailową w celu podzielenia się swoimi opiniami przez Studentów.

5. Kiedy dusza choruje a ciało mówi. Związki ciała i psychiki w psychosomatyce. Psychologiczne mechanizmy chorób i dysfunkcji somatycznych. Psychiczne następstwa choroby, zachowania wobec własnej choroby.

Prezentacja w Power Point z komentarzami autorskimi: Psychologia zdrowia 3 - przesłana elektronicznie w dniu 26 III 20 na adres mailowy grupy studentów, wraz z obszernym komentarzem oraz streszczeniem w mailu. Korespondencja na temat materiałów 28 III 20 oraz dodatkowe wyjaśnienia.

6. Psychologia zdrowia jako dziedzina stosowana. Narzędzia pomiaru w psychologii zdrowia.

Wysłanie 3. IV. 20. oraz 11.IV.20 prawdziwych historii dotyczącej problematyki wykładu i praktyki własnej prowadzącej zajęcia. Prezentacje: Psychologia zdrowia 4, Psychologia zdrowia 5, Psychologia zdrowia 6 w Power Point z obszernymi komentarzami autorskimi, przesłana na adres mailowy Studentów III roku psychologii w dniu 14. IV.20.

7. Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna. Psychologia zdrowia jako obszar badań naukowych, metodologia i problemy etyczne. Kształtowanie się zachowań zdrowotnych – modele i teorie. Międzynarodowe programy badawcze. Obszerne komentarze autorskie wraz z przesłaną prezentacja power point: Przekazywanie negatywnych informacji, wysłana Studentom na adres mailowy roku: psychologia2017aps@gmail.com w dniu 18.IV.20.

UWAGA: Z uwagi na epidemię chorób nowotworowych w Polsce oraz brak zajęć dotyczących tej problematyki na specjalnościach psychologia społeczna oraz psychologia rozwoju i kształcenia zdecydowano się podzielić materiał na mniejsze fragmenty oraz rozszerzyć dla Osób chętnych, zainteresowanych problematyką choroby treści dotyczące aspektów humanizacji medycyny oraz przekazywania informacji o negatywnym zejściu choroby.

Literatura:

LITERATURA OBIWIĄZKOWA:

Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Woynarowska B. (red) (2007). Edukacja zdrowotna. Warszawa, PWN.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Antonovsky, A. (1995). Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Warszawa, Fundacja IPN.

Bishop, G. D. (2000). Psychologia zdrowia. Wrocław: Astrum.

Brzeziński J., Cierpiałkowska L. (red) (2008). Zdrowie i choroba. Gdańsk, GWP.

Dolińska-Zygmunt (red) (2001), Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Heszen I., Życińska J. (red) (2008). Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji. Warszawa, Academica.

Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2008). Osobowość, stres, zdrowie. Warszawa: Difin.

Pilecka W. (red) (2011). Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sęk, H. Cieślak, R.(red.). (2004). Wsparcie społeczne stres i zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sheridan, C.L., Radmacher, S.A. (1998). Psychologia zdrowia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład, pokaz, prezentacje multimedialne, pogłębiony komentarz mailowy wraz z dokładnymi objaśnieniami kluczowych slajdów oraz odpowiedzi na pytania Studentów podczas wykładu oraz drogą mailową.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: 15 godzin (zajęcia w auli a później kontakt drogą elektroniczną).

Przygotowanie programu promocji zdrowia: 15 godzin.

Łączna liczba godzin aktywności: 30 godzin.

LICZBA ECTS - 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Odachowska
Prowadzący grup: Ewa Odachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci poznają podstawy psychologii zdrowia publicznego oraz zasady profilaktyki zaburzeń oraz promocji zdrowia. Część wykładów będzie prowadzona online (przy użyciu programu Teams), do tych zajęć studenci otrzymują drogą mailową wykaz literatury stanowiącej uzupełnienie przesłanych treści oraz link do grupy zajęciowej utworzonej w Teams, gdzie będą prowadzone wykłady.

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Egzamin testowy z treści prezentowanych podczas wykładu (zarówno w przypadku, gdy część wykładów odbywa się poprzez elearning).

Pełny opis:

Zajęcia umożliwiają studentom zapoznanie się z aktualnymi nurtami psychologii zdrowia i przygotowują do pracy w zakresie promocji zdrowia. Celem zajęć jest analiza i dyskusja aktualnej wiedzy z dziedziny psychologii zdrowia. Studenci poznają grupy czynników ochronnych, warunkujących zachowanie zdrowia psychicznego i fizycznego, dobrostanu (pozwalających na poprawę zdrowia) oraz ryzyka (zagrażających zdrowiu) u osób w różnym wieku.

WYKŁAD 1. Pojęcie psychologii zdrowia, geneza, specyfika, zakres, działy. Cele i zadania psychologii zdrowia. Miejsce psychologii zdrowia wśród nauk o zdrowiu i w psychologii. Zdrowie publiczne, psychologia zdrowia publicznego. - zrealizowano w dniu 01.03.2020

WYKŁAD 2. Zdrowie i jakość życia jako podstawowe kategorie psychologii zdrowia. Modele i podejścia stosowane w psychologii zdrowia. Model biomedyczny. Model holistyczno-funkcjonalny i socjoekologiczny - praca własna w kontakcie z wykładowcą (studenci otrzymają zakres literatury oraz materiały drogą mailową) - wykład planowo 14.03.2020 - zrealizowany metodą eleaningową, prezentacja oraz artykuł dodatkowy przesłane drogą mailową (dostępne w programie Teams w plikach zajęć)

WYKŁAD 3. Paradygmat patogenetyczny a salutogenetyczny. Podstawowe założenia paradygmatu salutogenetycznego; znaczenie uogólnionych zasobów odpornościowych, stresorów, poczucia koherencji. Resilience. Wsparcie społeczne. - ajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w dniu 18.04.2020 przy użyciu programu TEAMS (godzina bez zmiany)

WYKŁAD 4. Stres w życiu codziennym i jego konsekwencje dla zdrowia. Metody radzenia sobie ze stresem. Zdrowie i choroba w paradygmacie stresu psychologicznego. Behawioralne, emocjonalne i poznawcze uwarunkowania zdrowia i choroby. Kiedy dusza choruje a ciało mówi. Związki ciała i psychiki w psychosomatyce. Psychologiczne mechanizmy chorób i dysfunkcji somatycznych. Psychiczne następstwa choroby, zachowanie wobec własnej choroby. - Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w dniu 26.04.2020 przy użyciu programu TEAMS (godzina bez zmiany)

WYKŁAD 5. Psychologia zdrowia jako dziedzina stosowana. Narzędzia pomiaru w psychologii zdrowia. Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna. Psychologia zdrowia jako obszar badań naukowych, metodologia i problemy etyczne. Kształtowanie się zachowań zdrowotnych – modele i teorie. Międzynarodowe programy badawcze. - wykład realizowany w dniu 09.05.2020 w programie TEAMS zgodnie z planem studiów (godzina bez zmiany)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Heszen, I., Sęk, H. (2012). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Woynarowska B. (red) (2007). Edukacja zdrowotna. Warszawa, PWN.

3. Bishop, G. D. (2000). Psychologia zdrowia. Wrocław: Astrum.

Literatura uzupełniająca:

1. Sapolsky, R.M.(2012). Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Psychofizjologia stresu. Warszawa: PWN

2. Sęk, H. (2007). Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa: Wyd. Scholar

3. Heszen, I. (2013). Psychologia stresu. Warszawa: PWN

4. Rothchild, B. (2014). Ciało pamięta. Kraków: Wyd. UJ

5. Sheridan C. L., Radmacher S. A., 1998, Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia, IPZ, PTP, Warszawa

6. Dolińska-Zygmunt (red) (2001), Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

7. Juczyński, Z. (2009).Narzędzia pomiaru w psychologii zdrowia. Warszawa: PTP

8. Pilecka W. (red) (2011). Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

9. Sęk, H. Cieślak, R.(red.). (2004). Wsparcie społeczne stres i zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

Metody:

Wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, praca własna z literaturą. Część wykładów będzie prowadzona e-learningowo, do tych zajęć dodatkowo studenci otrzymają drogą mailową wykaz literatury stanowiącej uzupełnienie przesłanych treści.

Na czas edukacji on-line prowadzenie pracy i monitorowanie wykonywanie zadań przez studentów na platformie TEAMS. W przypadku wykładów tak realizowanych:

1. Założona jest grupa wykładowa, do której studenci otrzymali link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae29cdc08aeff4e5c890df85633ce4f8e%40thread.tacv2/conversations?groupId=ae22e218-e599-4904-83cb-eb50afdd372d&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

2. Studenci otrzymują zaproszenie każdorazowo przed planowanym wykładem (planowane przy użyciu kalendarza Teams zgodnie z harmonogramem zajęć w USOS)

Egzamin testowy - test jednokrotnego wyboru. Punkty obliczane są z całości, zalicza 60 % uzyskanych odpowiedzi. Egzamin odbywa się w sesji

Obecność, a w przypadku wykładów e-learningowych zapoznanie się z przesłanymi treściami oraz samodzielna analiza literatury we wskazanym przez wykładowcę zakresie. Stały kontakt mailowy z wykładowcą.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zawadzka
Prowadzący grup: Ewa Odachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zawadzka
Prowadzący grup: Ewa Odachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.