Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-PSM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychometria
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podczas ćwiczeń z Psychometrii studenci będą mieli okazję wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii różnic indywidualnych i psychometrii w praktyce – tworząc w zespołach własne standardowe narzędzia diagnostyczne.

Pełny opis:

Spotkanie 1. Zajęcia organizacyjne. Zadanie: podział na zespoły, wybór zmiennych, wybór tematu teoretycznego, przygotowanie szkicu wstępu teoretycznego

Spotkanie 2. Tworzenie testu.

Spotkanie 3. Formalne i mniej formalne własności pozycji testowych, formaty odpowiedzi. Badanie rozkładu wyników.

Spotkanie 4. Czynniki zniekształcające wyniki testowe. Omówienie wybranych zmiennych i przygotowanych szkiców.

Spotkanie 5. Szacowanie rzetelności skal oraz wyznaczanie standardowych błędów pomiaru – przypomnienie.

Spotkanie 6.Metody ocena trafności testów – porównywanie z wynikami innych narzędzi, analiza różnic międzygrupowych

Spotkanie 7. Ocena trafności wewnętrznej stworzonych narzędzi przez sędziów kompetentnych – praca w zespołach nad narzędziami kolegów

Spotkanie 8. Trafność pomiaru testem a etyka diagnozy stawianej z jego użyciem.

Spotkanie 9. Analiza czynnikowa jako metoda szacowania trafności pomiaru

Spotkanie 10. Normalizacja.

Spotkanie 11. i 12.Indywidualne konsultacje dla poszczególnych grup

Spotkanie 13. Adaptacja kulturowa testów i ich tłumaczenie z języków obcych

Spotkanie 14. i 15. Prezentacje gotowych narzędzi

Literatura:

, K, (2009). Psychometria – podstawowe zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.Fronczyk

Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Brzeziński, J. (1997). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN

Ferguson, G.A., Takane, Y. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Brzeziński, J. (2005). Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów. Gdańsk: GWP.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna wybrane zagadnienie z zakresu teorii testów (własności pozycji testowych, rzetelność pomiaru i jej szacowanie, trafność pomiaru i jej szacowanie, badanie rozkładu, normalizacja, adaptacja kulturowa testów);

Wie, jak wybrać zmienne, które mogą być przedmiotem pomiaru testowego;

Umiejętności

Potrafi zoperacjonalizować wybrane zmienne;

Umie, przy użyciu pakietu SPSS ocenić parametry pozycji testowych (trudność, moc dyskryminacyjna) oraz rozkładu wyników testowych (skośność, kurtoza);

Potrafi zaplanować i przeprowadzić badanie rzetelności pomiaru testem, zarówno w aspekcie zgodności wewnętrznej jak i stabilności czasowej narzędzia; przy użyciu programu SPSS oszacować zgodność wewnętrzną, standardowy błąd pomiaru oraz półprzedziały ufności stworzonego narzędzia;

Potrafi zaplanować i przeprowadzić badanie trafności pomiaru testem, wykorzystując analizę czynnikową, porównania z wynikami istniejących narzędzi oraz związki między zachowaniem a wynikami testowymi;

Kompetencje społeczne

Ma krytyczną postawę wobec prezentowanych w literaturze psychologicznej parametrów narzędzi standardowych;

Sposób pomiaru

Wygłoszenie prezentacji na forum grupy (zadanie realizowane w 4- osobowych grupach)

Przygotowanie wstępnej puli pozycji testowych

Raport pisemny, prezentacja

Metody i kryteria oceniania:

Opracowanie - indywidualnie lub w maksymalnie czteroosobowym zespole diagnostycznego narzędzia standardowego, zbadanie jego właściwości psychometrycznych oraz przygotowanie raportu z realizowanego projektu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Witkowska
Prowadzący grup: Tomasz Prusiński, Ewa Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Witkowska
Prowadzący grup: Hubert Oręziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Witkowska
Prowadzący grup: Hubert Oręziak, Ewa Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

Test wiedzy z poruszanych zagadnień (najprawdopodobniej test zdalny MS FORMS).

Raport z przeprowadzonej walidacji psychometrycznej pomiaru narzędziem psychologicznym

Pełny opis:

Praca z uczestnikami zajęć dla przedmiotu Psychometria przygotowana jest w taki sposób, aby w trakcie zajęć i w ramach pracy własnej, student mógł zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi psychometrii, z jakimi powinni zapoznać się studenci w trakcie studiów psychologicznych.

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, zgodnie z zarządzeniem Rektora APS, prowadzone są w formie zdalnej (MS TEAMS).

W uwagach (poniżej) wpisane zostają linki do MS TEAMS do poszczególnych grup ćwiczeniowych.

Zajęcia prowadzone są w czasie rzeczywistym. Należy o odpowiedniej porze dołączyć do zespołu.

Nie ma możliwości przepisywania się między grupami - takie działanie jest możliwe po uzgodnieniu z Kierownictwem Studiów.

Nie ma możliwości odrabiania zajęć z inną grupą z uwagi na charakter warsztatowy zajęć.

Literatura:

Podręcznik główny, obowiązkowy, do pracy teoretycznej i przygotowania raportu z prowadzonych badań:

Fronczyk, K., (2009). Psychometria – podstawowe zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Podręczniki rozszerzające:

Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Brzeziński, J. (1997). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN

Ferguson, G.A., Takane, Y. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Brzeziński, J. (2005). Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów. Gdańsk: GWP.

Uwagi:

LINKI DO ZESPOŁU W MS TEAMS

GRUPA 1:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a180e9810d13847469eed376dcc06db4f%40thread.tacv2/conversations?groupId=5bbf7798-3e6c-40bf-8e72-1bdbacaf2efc&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

GRUPA 2:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0ab865872ac6483e998a1cfd17c9903c%40thread.tacv2/conversations?groupId=2cbe413e-69ac-45f3-8238-0ada665ca712&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

GRUPA 3:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4849d83d019e411cbb556505ea642213%40thread.tacv2/conversations?groupId=ed1facc1-ba98-491c-b7c0-c90cd83c143d&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

nakład pracy studenta (szacowany w godzinach potrzebnych do zrealizowania danej aktywności):

liczba godzin kontaktowych - 15 h - 1 pkt. ECTS

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 20h - 1 pkt. ECTS

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia - - 20h - 1 pkt. ECTS

liczba godzin przeznaczonych na inne zadania - 25h - 1 pkt. ECTS

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 4 pkt. ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Prusiński
Prowadzący grup: Tomasz Prusiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

Test wiedzy z poruszanych zagadnień (najprawdopodobniej test zdalny MS FORMS).

Raport z przeprowadzonej walidacji psychometrycznej pomiaru narzędziem psychologicznym

Pełny opis:

Praca z uczestnikami zajęć dla przedmiotu Psychometria przygotowana jest w taki sposób, aby w trakcie zajęć i w ramach pracy własnej, student mógł zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi psychometrii, z jakimi powinni zapoznać się studenci w trakcie studiów psychologicznych.

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, zgodnie z zarządzeniem Rektora APS, prowadzone są w formie zdalnej (MS TEAMS).

W uwagach (poniżej) wpisane zostają linki do MS TEAMS do poszczególnych grup ćwiczeniowych.

Zajęcia prowadzone są w czasie rzeczywistym. Należy o odpowiedniej porze dołączyć do zespołu.

Nie ma możliwości przepisywania się między grupami - takie działanie jest możliwe po uzgodnieniu z Kierownictwem Studiów.

Nie ma możliwości odrabiania zajęć z inną grupą z uwagi na charakter warsztatowy zajęć.

Literatura:

Podręcznik główny, obowiązkowy, do pracy teoretycznej i przygotowania raportu z prowadzonych badań:

Fronczyk, K., (2009). Psychometria – podstawowe zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Podręczniki rozszerzające:

Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Brzeziński, J. (1997). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN

Ferguson, G.A., Takane, Y. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Brzeziński, J. (2005). Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów. Gdańsk: GWP.

Uwagi:

metody kształcenia:

omówienie zagadnień metodą wykładu

praca prowadzącego i uczestników z oprogramowaniem SPSS

przeprowadzenie badań pilotażowych narzędziem psychologicznym

konsultacje dotyczące walidacji psychometrycznej

praca nad raportem

LINKI DO ZESPOŁU W MS TEAMS

GRUPA 1:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a180e9810d13847469eed376dcc06db4f%40thread.tacv2/conversations?groupId=5bbf7798-3e6c-40bf-8e72-1bdbacaf2efc&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

GRUPA 2:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0ab865872ac6483e998a1cfd17c9903c%40thread.tacv2/conversations?groupId=2cbe413e-69ac-45f3-8238-0ada665ca712&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

GRUPA 3:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4849d83d019e411cbb556505ea642213%40thread.tacv2/conversations?groupId=ed1facc1-ba98-491c-b7c0-c90cd83c143d&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

nakład pracy studenta (szacowany w godzinach potrzebnych do zrealizowania danej aktywności):

liczba godzin kontaktowych - 15 h - 1 pkt. ECTS

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 20h - 1 pkt. ECTS

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia - - 20h - 1 pkt. ECTS

liczba godzin przeznaczonych na inne zadania - 25h - 1 pkt. ECTS

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 4 pkt. ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)