Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody pomocy psychologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-MPP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody pomocy psychologicznej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Rodzajach zmian jakie są wymagane w różnych formach pomocy psychologicznej: promocji zdrowia psychicznego, poradnictwie psychologicznym, interwencji kryzysowej, psychoterapii

W tramach poszczególnych bloków zostaną zaprezentowane specyficzne techniki terapeutyczne stosowane różnych metodach pomocy psychologicznej z uwzględnieniem ich oryginalnego podłoża teoretycznego:

-różne techniki terapeutyczne oraz ich psychologiczne podstawy;

- możliwości stosowania w praktyce różnych technik pracy psychologicznej;

-metody pomocy psychologicznej adekwatne do sytuacji osoby potrzebującej pomocy.

Pełny opis:

WYKŁADY:

Rodzajach zmian jakie są wymagane w różnych formach pomocy psychologicznej: promocji zdrowia psychicznego, rehabilitacji psychospołecznej, interwencji kryzysowej, psychoterapii

ĆWICZENIA:

W tramach poszczególnych bloków zostaną zaprezentowane specyficzne techniki terapeutyczne stosowane różnych metodach pomocy psychologicznej z uwzględnieniem ich oryginalnego podłoża teoretycznego:

-różne techniki terapeutyczne oraz ich psychologiczne podstawy;

- możliwości stosowania w praktyce różnych technik pracy psychologicznej;

-metody pomocy psychologicznej adekwatne do sytuacji osoby potrzebującej pomocy;

Metody treningowe: trening umiejętności społecznych, neuropoznania, poznania społecznego, terapia pozytywna, psychoterapia, metody terapeutyczne osób uzależnionych behawioralnie, terapia osób z problemami seksualnymi.

Literatura:

Obowiązkowa:

Czabała, J. Cz. (2007). Czynniki leczące w psychoterapii.. Warszawa: PWN

Egan G. „Kompetentne pomaganie”

Cierpiałkowska L, Sęk H. (red) Psychologia kliniczna.2016. PWN.

Sawicka M. (2010) Znaczenie stylu terapeutycznego w leczeniu osób chorych na schizofrenię. Warszawa, Wydawnictwo APS.

Kucharska K,Wilkos E, Sawicka M. Trening Społecznego poznania i neuropoznania. IPiN, 2013.

Czabała, J..Cz. Promocja zdrowia

.Grzesiuk, L (red.) (2005). Psychoterapia. Podręcznik akademicki. T.1-2. Warszawa: ENETEIA

Curwen, B., Palmer, S., Ruddell, P. (2006). Poznawczo-behawioralna terapia krótkoterminowa. Gdańsk: GWP

Galińska, E. (2005). Psychodrama. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Teoria. Podręcznik akademicki (s. 517-531). Warszawa: ENETEIA

Sawicka M (2010). Znaczenie stylu terapeutycznego w leczeniu osób chorych na schizofrenię. APS

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student potrafi:

Scharakteryzować rodzaje zmian wymagane w różnych formach pomocy psychologicznej: promocji zdrowia psychicznego, poradnictwie psychologicznym, interwencji kryzysowej, psychoterapii;

Opisać procesy prowadzące do zmiany w poszczególnych metodach pomocy psychologicznej

Wskazać podstawowe narzędzia terapeutyczne potrzebne do uruchomienia zróżnicowanych procesów zmiany;

Wskazać empirycznie potwierdzone czynniki sprzyjające zmianie w różnych metodach pomocy psychologicznej;

Opisać model procesu coachingowego;

Umiejętności

Planować rodzaje zmian i sposoby ich osiągania

Nazywać elementy struktury zajęć psychoedukacyjnych i określać ich przydatność w konkretnej sytuacji życiowej wspomaganych osób;

Zaprojektować i przeprowadzić fragment zajęć psychoedukacyjnych zgodnie z diagnozą potrzeb dziecka;

Zaproponować wskaźniki do ewaluacji skuteczności zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i sprawdzić ich przydatność w trakcie obserwacji nagranego fragmentu zajęć;

Przedstawić i zanalizować przykładowy program profilaktyki/ promocji zdrowia dla wybranej grupy wiekowej;

Przygotować plan treningów wg zasad nurtu behawioralno- poznawczego;

Zaproponować adekwatną do sytuacji pacjenta-klienta metodę pomocy psychologicznej;

Posłużyć się wybranymi narzędziami wykorzystywanymi w coachingu dla ułatwienia procesu zmiany i uczenia się osób;

Odróżnić i zadać pytania z różnych etapów procesu coachingowego;

Sposób pomiaru

Egzamin- test wiadomości;

Zadanie grupowe - posłużenie się gotową diagnozą by dobrać adekwatną metodę wspierania rozwoju dziecka;

Wykonanie zadania indywidualnego - podanie instrukcji, monitorowanie przebiegu i podsumowanie przeprowadzonego fragmentu ćwiczenia;

Wykonanie zadania grupowego - porównanie stworzonego narzędzia obserwacyjnego z już używanymi i sprawdzonymi miarami skuteczności;

Plan treningu- praca pisemna;

Nagranie rozmowy z wykorzystaniem umiejętności coachingowych;

Metody i kryteria oceniania:

esej, praca poglądowa.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)