Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologiczne podstawy zachowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-BPZ1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologiczne podstawy zachowania
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

• Badanie czynności mózgu - historia i współczesność: początki studiów nad biologicznym podłożem funkcji psychicznych (teoria holistyczna, frenologia) obserwacje kliniczne, zwierzęce modele zjawisk i zaburzeń psychicznych ( dlaczego stosujemy modele zwierzęce, regulacje prawne, eksperyment ostry i chroniczny, stereotaksja, stymulacja mózgu, wyłączanie czynności struktur mózgowych, rejestracja aktywności elektrycznej mózgu, techniki psychofizjologiczne oparte na badaniu aktywności AUN, testy behawioralne oparte na warunkowaniu i zachowaniu spontanicznym, modele genetyczne ), funkcjonalne i strukturalne techniki neurobrazowania . Nieinwazyjne modulowanie czynności mózgu.

• Zarys neuroanatomii funkcjonalnej: ośrodkowy (móżdżek, struktury pnia mózgu w tym systemy monoaminergiczne, wzgórze, podwzgórze, przysadka mózgowa, ciało migdałowate, hipokamp, jądra podstawne, kora mózgowa); obwodowy (autonomiczny i somatyczny) układ nerwowy – nerwy czaszkowe, rdzeniowe. Mózgowie wg kryterium ontogenetycznego (tyłomózgowie, śródmózgowie, przodomózgowie). Układ limbiczny. Opony, komory, unaczynienie mózgu, bariera krew-mózg.

• Budowa mikroskopowa układu nerwowego : istota biala, istota szara, neurony, przekaźnictwo synaptyczne, neuroprzekaźniki, rodzaje i rola komórek glejowych

• Neuroplastyczność rozwojowa, kompensacyjna, związana z uczeniem się i pamięcią

• Struktura i zasady dzialania układów sensorycznych – organizacja anatomiczna i topograficzna, kodowanie informacji o intensywności, cechach jakościowych i aspektach czasowych bodźca, hierarchiczne przetwarzanie informacji, synestezja

• Procesy uwagi: mózgowy system selekcji informacji, zaburzenia uwagi

• Mózgowe mechanizmy pamięci: substraty anatomiczne, mechanizmy molekularne, zaburzenia pamięci

• Uczenie się , warunkowanie klasyczne i instrumentalne

• Mózgowa reprezentacja mowy, zaburzenia funkcji językowych po uszkodzeniach mózgu

• Neuroanatomiczne i biochemiczne podłoże popędów – popędy jako potrzeby biologiczne służące utrzymaniu homeostazy (termoregulacja, popęd pragnienia, łaknienia) oraz nie związane z homeostazą , ale zależne od stanu wewnętrznego organizmu (popęd seksualny – uwarunkowania biologiczne). Zaburzenia.

• Biologiczne podłoże emocji – historia badań i poglądów (Darwin, teoria Jamesa i Langego, Teoria Cannona i Barda, Teoria Papeza, Teoria McLeana). Funkcjonalna neuroanatomia emocji współcześnie, lateralizacja emocji i hipoteza walencji. Stres i działanie osi HPA (stres w ujęciu Seyle’go, oś podwzgórze-przysadka-nadnercza, stres a układ immunologiczny i choroby, źródła stresu, strategie radzenia sobie ze stresem). Emocje negatywne – obwód neuronalny strachu, neurochemia strachu, agresja (rodzaje agresji, ewolucyjna funkcja agresji, agresja patologiczna, rola ciała migdałowatego i kory przedczołowej, chemia agresji, interakcja geny/środowisko w kształtowaniu się tendencji do agresji. Płeć a agresja. Emocje pozytywne – układ nagrody.

• Biologiczne korelaty zaburzeń w sferze motywacyjno-emocjonalnej (zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju)

• Biologiczne podłoże różnic indywidualnych w zakresie temperamentu i inteligencji – genetyka zachowania (podstawowe założenia, metody, współczynnik odziedziczalności, środowisko wspólne i specyficzne, czynniki genetyczne w zróżnicowaniu cech i zachowań, badania na zwierzętach w paradygmacie genetyki zachowania, korelacje genów i środowiska), temperament jako biologiczny składnik osobowości. Inteligencja – wpływ genów, wpływ środowiska, biologiczne podłoże inteligencji (szybkość przewodzenia impulsów, sprawność i integralność układu nerwowego, dyskurs dotyczący wielkości mózgu), anatomia inteligencji

• Psychopatologia w genetyce zachowania – zaburzenia osobowości

• Rozwój OUN w ontogenezie - etapy rozwoju: poziom narządowy, poziom komórkowy. Rozwój mózgu w okresie prenatalnym, postnatalnym, w okresie adolescencji i dorosłości, starzenie się OUN

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Sadowski B. (2005) Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. PWN, Warszawa (rozdz. 3, 15, 19, 20, 22)

Kalat J. (2006) Biologiczne podstawy psychologii. PWN, Warszawa (rozdz.2,3,4,5,8,12)

Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. (red.) (2005) Mózg a zachowanie. PWN, Warszawa (rozdz. 8, 14, 15, 17, 20, 24)

Literatura Uzupełniająca:

Longstaff A. (2002) Neurobiologia. PWN, Warszawa

LeDoux J. (2000) Mózg emocjonalny. Media Rodzina, Poznań.

Plomin R., DeFries J.C., McClearn G.E., McGuffin P. (red) (2001) Genetyka zachowania. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna, w stopniu niezbędnym dla zrozumienia relacji mózg-zachowanie w normie i patologii, funkcjonalną anatomię układu nerwowego na poziomie makroskopowym. Potrafi wymienić i opisać podstawowe metody badania czynności mózgu.

Potrafi przedstawić ogólne właściwości układów sensorycznych oraz mechanizmy sterowania ruchem. Umie scharakteryzować fazy snu i ich mechanizmy mózgowe.

Potrafi scharakteryzować neuroanatomiczne i biochemiczne podłoże popędów i emocji, oraz biologiczne korelaty zaburzeń w sferze emocjonalno-motywacyjnej. Zna fizjologiczny mechanizm reakcji stresowej i potrafi scharakteryzować skutki stresu.

Potrafi opisać substraty anatomiczne procesów pamięci i uczenia się. Zna neuropsychologiczne podłoże mowy i specyficznych funkcji językowych. Potrafi scharakteryzować podstawowe zaburzenia mowy.

Potrafi opisać metody badawcze i osiągnięcia genetyki zachowania w szacowaniu wkładu czynnika genetycznego i środowiska do różnic indywidualnych w zachowaniu.

Umiejętności

Potrafi przygotować prezentację multimedialną na zadany temat dotyczący funkcjonowania układu nerwowego posługując się wieloma źródłami.

Potrafi samodzielnie zanalizować raport z badań naukowych i wnioski włączyć do swojej prezentacji.

Kompetencje społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Boguszewski
Prowadzący grup: Paweł Boguszewski, Karolina Nowak-Stańczyk, Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Boguszewski
Prowadzący grup: Karolina Nowak-Stańczyk, Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Prowadzący grup: Paweł Boguszewski, Karolina Nowak-Stańczyk, Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Prowadzący grup: Karolina Nowak-Stańczyk, Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Prowadzący grup: Paweł Boguszewski, Karolina Nowak-Stańczyk, Justyna Skolimowska, Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Prowadzący grup: Karolina Nowak-Stańczyk, Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Nowak-Stańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Nowak-Stańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Nowak-Stańczyk, Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.