Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczne aspekty migracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2S-SAM1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczne aspekty migracji
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Podstawowe treści programowe:

1. Migracje i mobilność – podstawowe zagadnienia i problemy

2. Migracje i problematyka wielokulturowości

3. Migracje a globalny rynek pracy

4. Migracje zagraniczne Polaków

5. Polska jako kraj przyjmujący imigrantów

6. Migracje wewnętrzne w Polsce – miasto/wieś

7. Przykłady procesów migracyjnych

8. Teoretyczne dyskursy migracji

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawową terminologię z zakresu socjologii migracji.

Potrafi wyróżnić i opisać przyczyny, kierunki oraz najważniejsze trendy związane z charakterem współczesnych migracji.

Zna najważniejsze uwarunkowania prawne oraz mechanizmy organizacyjne i instytucjonalne kształtujące charakter współczesnych migracji w skali globalnej.

Posiada wiedzę na temat najważniejszych typów migracji oraz ich przemian.

Umiejętności

Potrafi wykorzystywać elementy teorii socjologii migracji oraz dostępne źródła danych (zachowując świadomość ich ograniczeń) do analizy problemów i zjawisk związanych z procesami migracji.

Posiada umiejętność przygotowania pracy pisemnej z zakresu problematyki socjologii migracji, która spełnia standardy prac pisemnych w języku polskim, dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu nauk społecznych z wykorzystaniem różnych źródeł.

Kompetencje społeczne

Rozumie konieczność regularnego uzupełniania zdobytej wiedzy z zakresu socjologii migracji, śledzenia aktualnych raportów, wyników nowych badań, analiz naukowych oraz artykułów publicystycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Marcin Grudzień, Ilona Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

- egzamin pisemny (weryfikacja testowa zapoznania się z materiałami przedstawianymi na wykładach - prezentacje Power Point)

- udział w dyskusji

- analiza tekstów, badań i danych

- przygotowywanie prezentacji

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów i studentek z problematyką migracji oraz pojęciami niezbędnymi w socjologicznej analizie mobilności, między innymi: przyczyny migracji, migracje a ład globalny, feminizacja migracji. Omówione zostaną podstawowe typy i kierunki migracji. Zwrócona zostanie szczególna uwaga na problematykę integracji, zróżnicowań etnicznych, rasizmu, wykluczenia, wielokulturowości. Polska zostanie zanalizowana zarówno jako kraj emigracyjny jak i przyjmujący imigrantów. Poza tym poruszona zostanie kwestia migracji wewnętrznych – miasto/wieś. Jednocześnie podczas zajęć będzie mowa o dyskursach migracji. Wykład będzie miał bowiem charakter interaktywny, korzystać będziemy nie tylko z literatury przedmiotu, ale również z bieżących informacji medialnych.

Literatura:

1. Castells S., Miller M.J.(2011), „Migracje we współczesnym świecie”, Wydawnictwo Naukowe PWN

2. Grabowska I. (2014), „Społeczno-ekonomiczne efekty migracji międzynarodowych Polaków: kariery zawodowe i kapitał ludzki”, Warszawa: Studia BAS nr 4(40) 2014, s. 81-103

3. Grzymała-Kozłowska A. (2008) (red.), „Między wielością a jednością. Integracja odmiennych grup i kategorii migrantów w Polsce”, Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami

4. Kajdanek K. (2011), „Pomiędzy miastem a wsią”, Warszawa: Wydawnictwo Nomos

5. Łukasiuk M. (2007), „Obcy w mieście: migracja do współczesnej Warszawy”, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”

6. Pasamonik B. (2014), „Rola płci w integracji europejskiej muzułmanów”, Warszawa: Wydawnictwo Nomos

7. Piłat A. i inni (2013), „Mała Azja w Polsce. Plany i strategie imigrantów z Azji i Bliskiego Wschodu”, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych

8. Urry J. (2009), „Socjologia mobilności”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

9. Wybrane raporty Urzędu ds. Cudzoziemców w Polsce, Ośrodka Badań nad Migracjami, Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, CBOS, GUS, PAH, Instytutu Spraw Publicznych

10. Lesińska, M., Okólski, M. (2019). 25 wykładów o migracjach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

- wykład z elementami metod interaktywnych

- praca w grupie

- analiza danych

- przygotowywanie prezentacji multimedialnych

Nakład pracy studenta/studentki:

- udział w wykładzie: 15 h

- przygotowanie się do egzaminu końcowego z wykładu: 15 h

- udział w ćwiczeniach: 15 h

- przygotowywanie prezentacji na podstawie literatury przedmiotu: 15 h

- analiza danych i raportów dotyczących rynku pracy: 10 h

- przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń: 10 h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Adrianna Krzywik, Ilona Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WYKŁAD

- test wiedzy z treści wykładów i towarzyszącej im literatury (pytania zamknięte, jednokrotnego wyboru), MS Forms.

Literatura zostanie udostępniona poprzez MS Teams/Google Disc/adresy email studentów i studentek.

ĆWICZENIA

Obecność na ćwiczeniach

Aktywność podczas zajęć i pracy w grupach

Referaty

Kolokwium

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁAD

- Wprowadzenie do problematyki migracji i mobilności (definicje i typy migracji, najważniejsze wyzwania)

- Teorie migracji

- Mobilność Polek i Polaków – Polska jako kraj wysyłający emigrantów

- Polska jako kraj przyjmujący imigrantów

- Migracje wewnętrzne w Polsce – perspektywa historyczna: Ziemie Zachodnie i Północne

- Migracje wewnętrzne w Polsce – mobilność miasto-wieś

- Migracje przymusowe w perspektywie międzynarodowej

ĆWICZENIA

- Wprowadzenie do problematyki migracji

- Polityka migracyjna, prawo międzynarodowe

- Migracje przymusowe, migracje uchodźcze

- Migracja oczami uchodźców (dokument filmowy)

- Migracje ekonomiczne i pozaekonomiczne

- Skutki procesów migracyjnych

- Integracja migrantów

Literatura:

WYKŁAD

Castells, S., Miller, M. J. (2011). „Migracje we współczesnym świecie”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lesińska, M., Okólski, M. (2019). 25 wykładów o migracjach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".

Grabowska, I. (2014). „Społeczno-ekonomiczne efekty migracji międzynarodowych Polaków: kariery zawodowe i kapitał ludzki”. Warszawa: Studia BAS nr 4(40) 2014, s. 81-103.

Piłat, A., et al. (2013). „Mała Azja w Polsce. Plany i strategie imigrantów z Azji i Bliskiego Wschodu”. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Grzymała-Kozłowska, A. (2008) (red.), „Między wielością a jednością. Integracja odmiennych grup i kategorii migrantów w Polsce”, Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami.

Bartkowski, J. (2003). Tradycja i polityka: wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Kajdanek, K. (2011). „Pomiędzy miastem a wsią”. Warszawa: Wydawnictwo Nomos.

Łukasiuk, M. (2007). „Obcy w mieście: migracja do współczesnej Warszawy”. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Szymańska, J. (2017). Strategia Unii Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego: priorytety, bariery, efekty. Studia BAS 3(51), str. 159-186.

ĆWICZENIA

Becker-Pestka, D. (2012). Rodzina w obliczu migracji zarobkowej. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, Kwartalnik I (5).

Chałupczak Henryk i Browarek Tomasz. 1998. Mniejszości narodowe w Polsce

1918–1995. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Hut P., Jaroszewska E., Studenci zagraniczni w Polsce na tle migracji edukacyjnych na Ğwiecie, Badania. Ekspertyzy. Rekomendacje, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.

Lesińska, M., Okólski, M. (2019). 25 wykładów o migracjach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".

Łukasiuk M. 2007, Obcy w mieście. Migracja do współczesnej Warszawy, Wydawnictwo Akademickie

„Żak”, Warszawa.

Kępińska, E. (2008). Migracje sezonowe z Polski do Niemiec. Warszawa.

Piłat, A., et al. (2013). „Mała Azja w Polsce. Plany i strategie imigrantów z Azji i Bliskiego Wschodu”. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Szymańska, J. (2017). Strategia Unii Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego: priorytety, bariery, efekty. Studia BAS 3(51).

Uwagi:

Metody kształcenia

WYKŁAD

- wykład, pokaz

- analiza literatury przedmiotu

Zajęcia będą odbywać się w pierwszym cyklu, co tydzień w czwartki, w godz. 11.40-13.15, w zespole Ms Teams "Społeczne aspekty migracji 2020/2021 - wykład": https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a16f006d706ba43f8bf4dba5e5264fe1a%40thread.tacv2/conversations?groupId=a55ec15f-dced-4582-8756-e654c4243d71&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

ĆWICZENIA

konwersatorium

warsztaty

praca w grupach

analiza literatury przedmiotu

Zajęcia będą odbywać się w pierwszym cyklu, w poniedziałki, w godzinach 13.30-15.05 w zespole Ms Teams "Ćwiczenia - Społeczne aspekty migracji": https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6e52d224ce154dae900d53b8ca4f2dea%40thread.tacv2/conversations?groupId=322b2500-07dd-48f4-bcea-573a32dfc3f2&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Nakład pracy studenta/studentki:

- udział w wykładzie: 15 h

- przygotowanie się do egzaminu końcowego z wykładu: 15 h

- zapoznanie się z literaturą przedmiotu do wykładu: 10 h

- udział w ćwiczeniach: 15 h

- przygotowanie się do kolokwium: 10 h

- zapoznanie się z literaturą przedmiotu: 10 h

Łączna liczba godzin: 75

Liczba punktów ECTS -3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.