Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2F-ST2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

SC1_W14

Efekt ogólny:

- zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla socjologii, pozwalające na prowadzenie badań empirycznych.

Efekty szczegółowe:

- Zna podstawowe wskaźniki opisu statystycznego: miary tendencji centralnej, miary rozproszenia, miary współzależności , analizę regresji liniowej.

- Zna podstawy wnioskowania statystycznego. Zna testy: istotności różnic, niezależności, zgodności.

Umiejętności

SC1_U13

Efekt ogólny:

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego .

Efekty szczegółowe

- Umie obliczyć i zinterpretować podstawowe wskaźniki opisu statystycznego, potrafi je dobierać uwzględniając specyfikę analizowanych danych (jakościowe, porządkowe, ilościowe).

- Umie obliczyć i zinterpretować dane uzyskiwane z testów statystycznych. Potrafi dobierać testy do problemu badawczego uwzględniając specyfikę analizowanych danych.

Kompetencje społeczne

SC1_KO3

Efekt ogólny:

- Potrafi odpowiednio określić zasady służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Efekty szczegółowe:

- Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

- Potrafi współdziałać w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ustnych i pisemnych wyników rozwiązania zadań podczas pracy indywidualnej i grupowej na zajęciach;

- ocena odrabianych prac domowych oraz kolokwiów;

- zaliczenie e - kursu "Opis statystyczny"

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pilipczuk
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena ustnych i pisemnych wyników rozwiązania zadań podczas pracy indywidualnej i grupowej na zajęciach;

- ocena odrabianych prac domowych oraz kolokwiów;

- zaliczenie e - kursu "Opis statystyczny"

Pełny opis:

ZAGADNIENIA:

1. Wprowadzenie podstawowych pojęć

- populacja, próba, strategia badań prostych (wyczerpujących) i reprezentatywnych

- próba reprezentatywna: losowa, systematyczna i celowa.

- próba tendencyjna

- sposoby pobierania próby reprezentatywnej: losowanie proste i warstwowe

2. Podstawowe metody opisu statystycznego

2.1 Cechy i skale pomiarowe

- rodzaje cech

- skala nominalna, porządkowa, interwałowa i stosunkowa

- przekształcanie skal

- cechy skokowe, ciągłe i w przybliżeniu ciągłe

2.2 Miary położenia (tendencji centralnej)

- skale nominalne (modalna)

- skale porządkowe (mediana)

- kale przedziałowe (średnia arytmetyczna, środek przedziału zmienności)

2.3 Miary rozproszenia

- skale nominalne (dyspersja względna klasyfikacji)

- skale porządkowe (kwartyle, rozstęp)

- skale przedziałowe (odchylenie standardowe, wariancja)

2.4 Miary współzależności

- skale nominalne (współczynnik siły związku)

- skale porządkowe (współczynniki korelacji rang Spearmana i Kendalla)

- skale przedziałowe (współczynnik korelacji liniowej Pearsona)

- analiza regresji liniowej

2.5 Miary skośności

3. Podstawowe metody wnioskowania

3.1 Kryteria doboru testów statystycznych

- hipotezy statystyczne (istotności różnic, niezależności, zgodności)

- rodzaj badanych cech

- typ rozkładu danych

3.2 Procedura wnioskowania statystycznego

- opis modelu populacji generalnej

- opis próby

- hipotezy statystyczne

- weryfikacja hipotez statystycznych (błędy I i II rodzaju, ryzyko błędu we wnioskowaniu)

- sformułowanie wniosku statystycznego

3.3 Testy istotności różnic

- cechy jakościowe (test porównywania częstości dla m prób niezależnych)

- cechy porządkowe (test Wilcoxona dla dwu prób niezależnych, test znaków)

- cechy ilościowe (test Fishera dla dwu prób niezależnych, test Studenta dla dwu prób niezależnych, test Studenta dla jednej próby, test Studenta dla dwu prób zależnych, analiza wariancji,)

3.4 Testy niezależności

- skale nominalne (χ2 Pearsona dla m cech jakościowych)

- skale porządkowe (test szacowania współczynnika korelacji Kendalla, Spearmana)

- skale przedziałowe (test Studenta szacowania istotności współczynnika korelacji liniowej)

3.5 Testy zgodności

- skale nominalne (test zgodności dwu rozkładów empirycznych - χ2)

- skale porządkowe (test serii Stevensa)

- skale przedziałowe (badanie zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem normalnym, badanie zgodności dwóch rozkładów empirycznych)

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

A. Góralski - „Metody opisu i wnioskowanie statystycznego dla psychologów i pedagogów”, Wyd. PWN, Warszawa 1987

UZUPEŁNIAJĄCA:

H.M. Blalock –„ Statystyka dla socjologów”, PWN, Warszawa 1975

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 2007

P.Francuz, R.Mackiewicz – „Liczby nie wiedzą skąd pochodzą” Przewodnik po metodologii i statystyce. Wyd. KUL Lublin 2007

G. Lissowski, J. Haman, M.Jasiński – „Podstawy statystyki dla socjologów”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2011

A. Maksimowicz – Ajchel –„Wstęp do statystyki”, WUW, Warszawa 2007

R. Mayntz – „Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej”, PWN, Warszawa 1985

J. Podgórski – „Statystyka dla studiów licencjackich”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010

B. Szulc – „Statystyka dla ekonomistów” t. I i II, PWE, Warszawa 1969

R. Szwed – „Metody statystyczne w naukach społecznych – elementy teorii i zadania”, Wyd. KUL, Lublin 2000

G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński – „Statystyka. Analiza badań społecznych”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

metody podające – elementy wykładów;

metody problemowe - analiza przypadków wraz z liczeniem wskaźników opisu, stosowaniem testów i interpretacją wyników;

metody operacyjne - ćwiczenia

praca indywidualna, grupowa, zbiorowa;

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 60

E-learning 20

Przygotowanie się do zajęć - lektury 30

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 30

Prace domowe 60

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 6

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pilipczuk
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena ustnych i pisemnych wyników rozwiązania zadań podczas pracy indywidualnej i grupowej na zajęciach;

- ocena odrabianych prac domowych oraz kolokwiów;

- zaliczenie e - kursu "Opis statystyczny"

Pełny opis:

ZAGADNIENIA:

1. Wprowadzenie podstawowych pojęć

- populacja, próba, strategia badań prostych (wyczerpujących) i reprezentatywnych

- próba reprezentatywna: losowa, systematyczna i celowa.

- próba tendencyjna

- sposoby pobierania próby reprezentatywnej: losowanie proste i warstwowe

2. Podstawowe metody opisu statystycznego

2.1 Cechy i skale pomiarowe

- rodzaje cech

- skala nominalna, porządkowa, interwałowa i stosunkowa

- przekształcanie skal

- cechy skokowe, ciągłe i w przybliżeniu ciągłe

2.2 Miary położenia (tendencji centralnej)

- skale nominalne (modalna)

- skale porządkowe (mediana)

- kale przedziałowe (średnia arytmetyczna, środek przedziału zmienności)

2.3 Miary rozproszenia

- skale nominalne (dyspersja względna klasyfikacji)

- skale porządkowe (kwartyle, rozstęp)

- skale przedziałowe (odchylenie standardowe, wariancja)

2.4 Miary współzależności

- skale nominalne (współczynnik siły związku)

- skale porządkowe (współczynniki korelacji rang Spearmana i Kendalla)

- skale przedziałowe (współczynnik korelacji liniowej Pearsona)

- analiza regresji liniowej

2.5 Miary skośności

3. Podstawowe metody wnioskowania

3.1 Kryteria doboru testów statystycznych

- hipotezy statystyczne (istotności różnic, niezależności, zgodności)

- rodzaj badanych cech

- typ rozkładu danych

3.2 Procedura wnioskowania statystycznego

- opis modelu populacji generalnej

- opis próby

- hipotezy statystyczne

- weryfikacja hipotez statystycznych (błędy I i II rodzaju, ryzyko błędu we wnioskowaniu)

- sformułowanie wniosku statystycznego

3.3 Testy istotności różnic

- cechy jakościowe (test porównywania częstości dla m prób niezależnych)

- cechy porządkowe (test Wilcoxona dla dwu prób niezależnych, test znaków)

- cechy ilościowe (test Fishera dla dwu prób niezależnych, test Studenta dla dwu prób niezależnych, test Studenta dla jednej próby, test Studenta dla dwu prób zależnych, analiza wariancji,)

3.4 Testy niezależności

- skale nominalne (χ2 Pearsona dla m cech jakościowych)

- skale porządkowe (test szacowania współczynnika korelacji Kendalla, Spearmana)

- skale przedziałowe (test Studenta szacowania istotności współczynnika korelacji liniowej)

3.5 Testy zgodności

- skale nominalne (test zgodności dwu rozkładów empirycznych - χ2)

- skale porządkowe (test serii Stevensa)

- skale przedziałowe (badanie zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem normalnym, badanie zgodności dwóch rozkładów empirycznych)

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

A. Góralski - „Wiarygodne wnioskowanie z danych. Poradnik humanisty”, Wyd. Universitas rediviva, Warszawa 2016

UZUPEŁNIAJĄCA:

H.M. Blalock –„ Statystyka dla socjologów”, PWN, Warszawa 1975

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 2007

P.Francuz, R.Mackiewicz – „Liczby nie wiedzą skąd pochodzą” Przewodnik po metodologii i statystyce. Wyd. KUL Lublin 2007

G. Lissowski, J. Haman, M.Jasiński – „Podstawy statystyki dla socjologów”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2011

A. Maksimowicz – Ajchel –„Wstęp do statystyki”, WUW, Warszawa 2007

R. Mayntz – „Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej”, PWN, Warszawa 1985

J. Podgórski – „Statystyka dla studiów licencjackich”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010

B. Szulc – „Statystyka dla ekonomistów” t. I i II, PWE, Warszawa 1969

R. Szwed – „Metody statystyczne w naukach społecznych – elementy teorii i zadania”, Wyd. KUL, Lublin 2000

G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński – „Statystyka. Analiza badań społecznych”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

metody podające – elementy wykładów;

metody problemowe - analiza przypadków wraz z liczeniem wskaźników opisu, stosowaniem testów i interpretacją wyników;

metody operacyjne - ćwiczenia

praca indywidualna, grupowa, zbiorowa;

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 60

E-learning 20

Przygotowanie się do zajęć - lektury 30

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 30

Prace domowe 60

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 6

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pilipczuk
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena ustnych i pisemnych wyników rozwiązania zadań podczas pracy indywidualnej i grupowej na zajęciach;

- ocena odrabianych prac domowych oraz kolokwiów;

- zaliczenie e - kursu "Opis statystyczny"

Pełny opis:

ZAGADNIENIA:

1. Wprowadzenie podstawowych pojęć

- populacja, próba, strategia badań prostych (wyczerpujących) i reprezentatywnych

- próba reprezentatywna: losowa, systematyczna i celowa.

- próba tendencyjna

- sposoby pobierania próby reprezentatywnej: losowanie proste i warstwowe

2. Podstawowe metody opisu statystycznego

2.1 Cechy i skale pomiarowe

- rodzaje cech

- skala nominalna, porządkowa, interwałowa i stosunkowa

- przekształcanie skal

- cechy skokowe, ciągłe i w przybliżeniu ciągłe

2.2 Miary położenia (tendencji centralnej)

- skale nominalne (modalna)

- skale porządkowe (mediana)

- kale przedziałowe (średnia arytmetyczna, środek przedziału zmienności)

2.3 Miary rozproszenia

- skale nominalne (dyspersja względna klasyfikacji)

- skale porządkowe (kwartyle, rozstęp)

- skale przedziałowe (odchylenie standardowe, wariancja)

2.4 Miary współzależności

- skale nominalne (współczynnik siły związku)

- skale porządkowe (współczynniki korelacji rang Spearmana i Kendalla)

- skale przedziałowe (współczynnik korelacji liniowej Pearsona)

- analiza regresji liniowej

2.5 Miary skośności

3. Podstawowe metody wnioskowania

3.1 Kryteria doboru testów statystycznych

- hipotezy statystyczne (istotności różnic, niezależności, zgodności)

- rodzaj badanych cech

- typ rozkładu danych

3.2 Procedura wnioskowania statystycznego

- opis modelu populacji generalnej

- opis próby

- hipotezy statystyczne

- weryfikacja hipotez statystycznych (błędy I i II rodzaju, ryzyko błędu we wnioskowaniu)

- sformułowanie wniosku statystycznego

3.3 Testy istotności różnic

- cechy jakościowe (test porównywania częstości dla m prób niezależnych)

- cechy porządkowe (test Wilcoxona dla dwu prób niezależnych, test znaków)

- cechy ilościowe (test Fishera dla dwu prób niezależnych, test Studenta dla dwu prób niezależnych, test Studenta dla jednej próby, test Studenta dla dwu prób zależnych, analiza wariancji,)

3.4 Testy niezależności

- skale nominalne (χ2 Pearsona dla m cech jakościowych)

- skale porządkowe (test szacowania współczynnika korelacji Kendalla, Spearmana)

- skale przedziałowe (test Studenta szacowania istotności współczynnika korelacji liniowej)

3.5 Testy zgodności

- skale nominalne (test zgodności dwu rozkładów empirycznych - χ2)

- skale porządkowe (test serii Stevensa)

- skale przedziałowe (badanie zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem normalnym, badanie zgodności dwóch rozkładów empirycznych)

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

A. Góralski - „Wiarygodne wnioskowanie z danych. Poradnik humanisty”, Wyd. Universitas rediviva, Warszawa 2016

UZUPEŁNIAJĄCA:

H.M. Blalock –„ Statystyka dla socjologów”, PWN, Warszawa 1975

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 2007

P.Francuz, R.Mackiewicz – „Liczby nie wiedzą skąd pochodzą” Przewodnik po metodologii i statystyce. Wyd. KUL Lublin 2007

G. Lissowski, J. Haman, M.Jasiński – „Podstawy statystyki dla socjologów”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2011

A. Maksimowicz – Ajchel –„Wstęp do statystyki”, WUW, Warszawa 2007

R. Mayntz – „Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej”, PWN, Warszawa 1985

J. Podgórski – „Statystyka dla studiów licencjackich”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010

B. Szulc – „Statystyka dla ekonomistów” t. I i II, PWE, Warszawa 1969

R. Szwed – „Metody statystyczne w naukach społecznych – elementy teorii i zadania”, Wyd. KUL, Lublin 2000

G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński – „Statystyka. Analiza badań społecznych”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

metody podające – elementy wykładów;

metody problemowe - analiza przypadków wraz z liczeniem wskaźników opisu, stosowaniem testów i interpretacją wyników;

metody operacyjne - ćwiczenia

praca indywidualna, grupowa, zbiorowa;

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 60

E-learning 20

Przygotowanie się do zajęć - lektury 30

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 30

Prace domowe 60

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 6

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.