Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Różnice międzykulturowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2F-RMI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Różnice międzykulturowe
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Test pisemny

Ocena wypowiedzi ustnej studenta podczas dyskusji i prezentacji indywidualnej

Ocena pracy w grupach

Pełny opis:

Wykład:

Kultura jako źródło różnic. Odmienność kulturowa dawniej i dziś.

Wzory spotkania z Innym. Stopniowe odkrywanie Innego i narodziny antropologii. My i Oni: grupowość i kategoryzacja społeczna.

Swojskość i obcość jako kategorie socjologicznej analizy. Szok kulturowy.

Etnocentryzm, stereotypy i uprzedzenia.

Tożsamość etniczna i narodowa.

Komunikacja międzykulturowa werbalna i niewerbalna

Kultury niskiego i wysokiego kontekstu.

Psychologiczne wymiary kultury: „Wielka piątka” typów kultury Geerta Hofstede; siedem wymiarów kultury Fonsa Trompenaarsa; dziewięć wymiarów projektu GLOBE.

Schwartza kulturowa mapa świata.

Przemiany w systemach wartości (Światowy Sondaż Wartości).

Różnorodność kulturowa źródłem konfliktów.

Koncepcja zderzenia cywilizacji i sąd nad teorią Huntingtona

Orientalizm, okcydentalizm i teoria postkolonialna.

Tolerancja: filozoficzne meandry, kulturowe paradoksy.

Cwiczenia:

Swoi i obcy. Wielokulturowość dawniej i dziś

Podbój Ameryki i problem „innego”

Rekonstrukcja obrazu „obcego” w kulturze ludowej

Inny jako wyzwanie dla antropologa i socjologa

Kultura grup mniejszościowych i marginalnych

Polityka wobec różnicy: wizerunki imigrantów w Polsce i polska polityka integracyjna

Europejczycy: tożsamość narodowa i stereotypy

Obcy jako zwierciadło

Ukryta kultura: czytanie z kontekstu

Przykłady różnic kulturowych.

Przykłady konfliktów wartości.

Amerykanie i Europejczycy: problemy komunikacyjne

Obcy swoi: polscy Żydzi.

Antysemityzm bez Żydów.

Afryka w badaniach postkolonialnych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Paweł Boski, 2009, Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Wyd. PWN, Warszawa.

• Fons Trompenaars, Charles Hampden-Turner, 2002, Siedem wymiarów kultury, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

• Jerzy Mikułowski Pomorski, 2003, Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Kraków.

• David Matsumoto, Linda Juang, 2007, Psychologia międzykulturowa, GWP, Gdańsk..

• Wiliam F. Price, Richard H. Crapo, 2003, Psychologia w badaniach międzykulturowych. Czy ludzie wszędzie są tacy sami? GWP, Gdańsk.

Literatura uzupełniająca:

• Komunikacja międzykulturowa. 1995, Zbliżenia i impresje, Instytut Kultury, Warszawa.

• Zbigniew Benedyktowicz, Portrety „obcego”, 2000, Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków.

• Ryszard Kapuściński, 2008, Podróże z Herodotem, BGW, Warszawa.

• Nigel Barley, Niewinny antropolog, 1997, Prószyński i Spółka, Warszawa.

• Edward Hall, 1987, Bezgłośny język, PIW, Warszawa.

• Edward Hall, 2003, Ukryty wymiar, PIW, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna elementarną terminologię z zakresu socjologii kultury

Posiada wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne i o rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania

Ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń

Posiada wiedzę o zmianach struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian

Ma wiedzę o zmieniających się ideach, koncepcjach i wyobrażeniach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji

Ma podstawową wiedzę o człowieku, relacjach między ludźmi i więziach społecznych

Umiejętności

Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne, i dotyczące zdrowia) w zakresie socjologii

Potrafi analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych) w zakresie socjologii

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych

Posiada umiejętność przygotowania spełniających uznane standardy wystąpień ustnych w języku polskim, w zakresie socjologii, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków

Kompetencje społeczne

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.