Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy przedsiębiorczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2F-PPI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy przedsiębiorczości
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. SC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Zarys zagadnień poszczególnych sesji:

1. Przedsiębiorczość - fundamenty.

Sesja podzielona jest na dwie części. W pierwszej następuje prezentacja kursu (jego celów, struktury etc.), przedstawienie sylabusa oraz zasad zaliczenia. W drugiej uwaga skierowana jest na osobę przedsiębiorcy i na specyfikę prowadzenia działalności biznesowej. W centrum pozostają pytania: Czym jest przedsiębiorczość? Kim jest przedsiębiorca - czy można określić profil osobowościowy człowieka sukcesu? Czy biznes jest dla każdego, czy trzeba się urodzić z "tym czymś"? Jakie znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa ma indywidualna działalność gospodarcza?

2. Innowacyjność i kreatywność – pomysł na biznes.

Metody kreowania pomysłów, które mogą udoskonalać jakość życia społecznego i - w konsekwencji - okazać się dochodowym przedsięwzięciem. Rola przedsiębiorcy w społeczności lokalnej - biznes jako inspirator zmian na lepsze.

3. Analiza wykonalności – model biznesowy

Strategiczne myślenie o pomyśle na biznes w szerszym kontekście środowiska, w którym ma być on realizowany. Przygotowanie solidnego fundamentu (uzasadnienia biznesowego) dla realizacji zamyślonego projektu.

4. Biznesplan.

Roztropne prowadzenie biznesu wymaga dobrze przemyślanego i przetestowanego planu. Istotne jest, aby przećwiczyć podstawowe elementy budowania poprawnego biznesplanu.

5. Gospodarka rynkowa.

Funkcjonujemy w gospodarce rynkowej. Wprowadzenie podstawowych pojęć i terminów: rynek, prawo popytu, prawo podaży, niestandardowe krzywe popytu i podaży, czynniki kształtujące podaż i popyt, paradoksy konsumentów.

6. Symulacja rynkowa

"Symulacja rynkowa" imituje wolny rynek w ramach sali ćwiczeniowej. Kupno-sprzedaż-produkcja oraz prowadzenie stosownej dokumentacji służą nabraniu wprawy w myśleniu biznesowym. Sukces odnosi ten, kto kończy grę bogatszy niż ją zaczynał.

7. Zarządzanie projektem.

Projektem jest każde złożone przedsięwzięcie, nie tylko biznesowe. Ideą tych zajęć jest przećwiczenie wyznaczania celów (zadań), formułowania do nich dróg dojścia, wyznaczania deadline-ów oraz pilnowania realizacji poszczególnych etapów projektu.

8. Zamknięcie kursu

Podsumowanie treści kursu, wyjaśnienie wątpliwości, wystawienie ocen.

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KK_W19 Zna strukturę i podstawowe zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej

PC1_KK_W19 Zna podstawowe reguły podejmowania decyzji w sferze finansów

PC1_KK_W19 Zna podstawowe pojęcia ekonomiczne

PC1_KK_W19 Opisuje podstawowe zależności gospodarcze

Umiejętności

PC1_KK_U09 Potrafi rozpoznać czynniki sukcesu w prowadzeniu działalności gospodarcze

Kompetencje społeczne

PC1_KK_K01 Ma świadomość korzyści i kosztów podejmowanych decyzji ekonomicznych dla społeczeństwa i jednostki.

PC1_KK_K01 Ma świadomość wymagań prawnych i etycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Mazur
Prowadzący grup: Kazimierz Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Mazur
Prowadzący grup: Rafał Maciąg, Monika Ślęzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Mazur
Prowadzący grup: Rafał Maciąg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kozłowski
Prowadzący grup: Wojciech Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska
Prowadzący grup: Tomasz Telep
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Telep
Prowadzący grup: Tomasz Telep
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Sprawdzian pisemny z zagadnień objętych programem kształcenia.

2. Ocena opracowania pisemnego zleconego tematu, np.: Przygotowanie biznesplanu dla wybranej działalności gospodarczej.

W związku z koniecznością kształcenia zdalnego uzupełniono sylabusy z poszczególnych przedmiotów o rozszerzone treści każdego tematu, które stanowią minimum wiedzy do pozytywnego zaliczenia przedmiotu.

Kontakt telefoniczny: 608 521 557

Kontakt mailowy: ttelep@aps.edu.pl lub tomasz.telep@wp.pl

Zmodyfikowany został sposób osiągnięcia efektów kształcenia , a tym samym zaliczenia przedmiotu.

Aktualnie obowiązywać będzie następujący sposób:

- na oceny 3 (gdy praca jest oceniona na 3) i 3,5 (gdy praca jest oceniona na co najmniej 4) - opracowanie pisemne zleconego tematu;

- na oceny 4, 4,5 i 5 dodatkowo odpowiedzi na pytania w formie online , lub telefoniczne podczas obustronnego, bezpośredniego kontaktu.

Tematy zlecone do opracowania, stanowiące podstawę do zaliczenia przedmiotu, muszą być opracowane na co najmniej ocenę dostateczną (3).

Pełny opis:

1. Interpretacja podstawowych pojęć

- wprowadzenie do przedmiotu: cele, efekty kształcenia i sposoby ich sprawdzenia,

- definicje i znaczenie pojęć: ekonomia, gospodarowanie, przedsiębiorczość, przedsiębiorstwo, innowacyjność, konkurencyjność.

Zajęcia z tego tematu przeprowadzono w ramach godzin kontaktowych na Uczelni, przewidzianych rozkładem zajęć.

2. Biznesplan.

- pojęcie i znaczenie biznesplanu dla działalności gospodarczej,

- elementy składowe,

- konstrukcja biznesplanu.

Zajęcia z tego tematu przeprowadzono w ramach godzin kontaktowych na Uczelni, przewidzianych rozkładem zajęć.

3. Podstawowe akty prawne i rodzaje spółek

- podstawowe akty prawne,

- rejestracja działalności gospodarczej,

- rodzaje spółek i ich charakterystyka.

Prezentacje w Power Point z komentarzem pisemnym do poszczególnych zagadnień składających się na każdy temat zostały przesłane elektronicznie w dniu 30.03.2020 na adres mailowy grupy studentów.

Studenci potwierdzili otrzymanie materiałów z zagadnieniami problemowymi.

4. Funkcjonowanie gospodarki rynkowej

- modele systemów gospodarczych,

- charakterystyka gospodarki rynkowej,

- schemat funkcjonowania gospodarki rynkowej (rynki, podmioty gospodarcze, przepływ dóbr, przepływ pieniądza, zasada niewidzialnej ręki, podstawowe pojęcia ekonomii, podstawowe pytania (problemy) ekonomiczne, siły rynkowe – popyt, podaż (funkcje popytu i podaży, prawo popytu i podaży, czynniki kształtujące popyt i podaż), równowaga rynkowa.

Prezentacje w Power Point z komentarzem pisemnym do poszczególnych zagadnień składających się na każdy temat zostały przesłane elektronicznie w dniu 30.03.2020 na adres mailowy grupy studentów.

Studenci potwierdzili otrzymanie materiałów z zagadnieniami problemowymi.

5. Rynek pracy

- praca, zatrudnienie, polityka rynku pracy,

- podaż pracy i popyt na pracę,

- klasyczny i keynesowski model rynku pracy.

Prezentacje w Power Point z komentarzem pisemnym do poszczególnych zagadnień składających się na każdy temat zostały przesłane elektronicznie w dniu 30.03.2020 na adres mailowy grupy studentów.

Studenci potwierdzili otrzymanie materiałów z zagadnieniami problemowymi.

6. Struktura organizacji

- pojęcie i rodzaje struktur organizacyjnych,

- charakterystyka podstawowych rodzajów struktur organizacyjnych.

Prezentacje w Power Point z komentarzem pisemnym do poszczególnych zagadnień składających się na każdy temat zostały przesłane elektronicznie w dniu 30.03.2020 na adres mailowy grupy studentów.

Studenci potwierdzili otrzymanie materiałów z zagadnieniami problemowymi.

7. Sukces rynkowy przedsiębiorstwa.

- konkurencyjność podstawą sukcesu przedsiębiorstwa,

- charakterystyka elementów konkurencyjności.

Prezentacje w Power Point z komentarzem pisemnym do poszczególnych zagadnień składających się na każdy temat zostały przesłane elektronicznie w dniu 30.03.2020 na adres mailowy grupy studentów.

Studenci potwierdzili otrzymanie materiałów z zagadnieniami problemowymi.

8. Wykształcenie i kompetencje pracowników w budowaniu potencjału innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

- definicje podstawowych pojęć,

- model kompetencji pracowniczych,

- praktyki menedżerskie.

Prezentacje w Power Point z komentarzem pisemnym do poszczególnych zagadnień składających się na każdy temat zostały przesłane elektronicznie w dniu 30.03.2020 na adres mailowy grupy studentów.

Studenci potwierdzili otrzymanie materiałów z zagadnieniami problemowymi.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. J. Klimek, S. Klimek, Przedsiębiorczość bez tajemnic, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.

2. A. Francik, A. Pocztowski, Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy, Akademia Ekonomiczna Kraków, Kraków 1993.

3. J.T. Skrzypek, Biznesplan. Model najlepszych praktyk, POLTEXT, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

1. R. Gmińska (red.), Rynki finansowe, inwestycje, polityka gospodarcza. Nowe wyzwania i możliwości, Prace naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, tom. 47/2016, Gdańsk - Warszawa 2016.

2. W. Glabiszewski, Kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Ekonomia Organizacja Przedsiębiorstw, nr 4/2004, WSiP, Warszawa 2004. .

3. M. J. Stankiewicz, Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstw, „Gospodarka narodowa” nr 7 – 8/200, SGH,Warszawa 2000.

4. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.

5. B. Nelson, P. Economy, Zarządzanie dla bystrzaków, Helion, Gliwice 2008.

6. B. PLawgo, J. Kornecki, Wykształcenie pracowników, a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2010.

7. P. Kordel, J. Kornecki, A. Kowalczyk, K. Krawczyk, K. Pylak, J. Wiktorowicz, Inteligentne organizacje – zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników, PARP, Warszawa 2010.

Uwagi:

Metody prowadzenia zajęć: wykład - prezentacja multimedialna prowadzącego zajęcia.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 15;

opracowanie biznesplanu dla wybranej działalności gospodarczej - 20 godzin;

przygotowanie do zaliczenia - 20 godzin.

Razem: 55 godzin - 2 punkty ECTS

W związku z koniecznością kształcenia zdalnego uzupełniono sylabusy z poszczególnych przedmiotów o rozszerzone treści każdego tematu, które stanowią minimum wiedzy do pozytywnego zaliczenia przedmiotu.

Kontakt telefoniczny: 608 521 557

Kontakt mailowy: ttelep@aps.edu.pl lub tomasz.telep@wp.pl

Zmodyfikowany został sposób osiągnięcia efektów kształcenia , a tym samym zaliczenia przedmiotu.

Aktualnie obowiązywać będzie następujący sposób:

- na oceny 3 (gdy praca jest oceniona na 3) i 3,5 (gdy praca jest oceniona na co najmniej 4) - opracowanie pisemne zleconego tematu;

- na oceny 4, 4,5 i 5 dodatkowo odpowiedzi na pytania w formie online , lub telefoniczne podczas obustronnego, bezpośredniego kontaktu.

Tematy zlecone do opracowania, stanowiące podstawę do zaliczenia przedmiotu, muszą być opracowane na co najmniej ocenę dostateczną (3).

Modyfikacja metod kształcenia polega na:

1. Przesłaniu studentom poczta elektroniczną każdego tematu, z rozbiciem na poszczególne zagadnienia, w postaci prezentacji zawierającej najistotniejsze informacje potrzebne do opanowania tematu wraz z rozszerzonym komentarzem, z zakresu tej wiedzy.

2.Odpowiedzi pocztą elektroniczną na zapytania i wątpliwości studentów, w trybie indywidualnym.

3. Sformułowanie zagadnień zaliczeniowych, w postaci tekstowej lub testów z uzasadnieniem prawidłowego wyboru.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.