Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody i techniki badań społecznych - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2F-MI1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody i techniki badań społecznych - 1
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. SC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Zajęcia z przedmiotu mają charakter teoretyczno-praktyczny. Teoretyczna wiedza o metodach i technikach badań socjologicznych jest przekazywana studentom w czasie wykładów. Kompatybilne z nimi ćwiczenia mają na celu praktykę różnych metod i technik, nabycie przez studentów umiejętności konceptualizacji i realizacji badań różnymi metodami, analizy zebranych danych oraz opracowania i przedstawienia uzyskanych wyników.

Treści zajęć:

Metody jakościowe badań: obserwacja, indywidualny wywiad pogłębiony, wywiad grupowy. Metody ilościowe badań: analiza treści, sondaż. Metody doboru jednostek do badania: losowy i celowy.

Kształtowanie umiejętności w zakresie: stawiania pytań badawczych i formułowania hipotez, dobierania odpowiednich metod poznania do stawianych pytań badawczych, budowania narzędzi badawczych (dyspozycje do obserwacji, scenariusz IDI, kwestionariusz ankiety), realizacji badań (obserwacja, IDI, ankieta, analiza treści), opracowywania wyników z badań, przygotowywania prezentacji z omówieniem wyników badania, pisania raportów z badań.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W03 Ma podstawową wiedzę z zakresu metod i technik badań społecznych.

K_W02 Zna elementarną terminologię z zakresu konceptualizacji badań oraz metod i technik badań społecznych (pytanie badawcze, hipoteza, zmienna i wskaźnik, dobór jednostek do badania, próba, pilotaż, sondaż, wywiad, ankieta, etc.).

K_W14 Zna różne metody i techniki pozyskiwania danych w socjologii: obserwację, wywiad indywidualny o różnym stopniu standaryzacji (kwestionariuszowy i IDI), wywiad grupowy, analizę danych zastanych (analizę treści), metodę sondażu i biograficzną, itd.

K_W06 Zna odpowiednie dla zastosowanych metod i pozyskanego materiału z badań sposoby analizy danych (analiza ilościowa, jakościowa) i interpretacji wyników.

Umiejętności

K_U02 Posiada umiejętność konceptualizacji badań (doboru metod w zależności od celu badania i stawianych pytań badawczych, operacjonalizacji pojęć i doboru wskaźników, budowy narzędzia badawczego) oraz realizacji badań socjologicznych w terenie.

K_U15 Posiada umiejętność analizy danych (ilościowa i/lub jakościowa), merytorycznego argumentowania oraz formułowania wniosków.

K_U09

K_U10

Umie przedstawiać wyniki zrealizowanych badań w formie pisemnej (raportu z badań) oraz ustnej (w formie prezentacji z wykorzystaniem technik multimedialnych).

K_U04 Kieruje się zasadami etyki zawodowej socjologa w realizacji badań empirycznych.

Kompetencje społeczne

K_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny konceptualizować badania.

K_K02 Umie współpracować w grupie i przygotowywać oraz realizować wspólne projekty badawcze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Anna Pokrzywa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student/ka zalicza przedmiot na podstawie zdobytych w czasie dwóch semestrów punktów. Punktowane są 4 pisemne kolokwia (po dwa w semestrze), prace badawcze wykonywane w ramach ćwiczeń (ocenie podlegają raporty z mini badań zrealizowanych metodą obserwacji, IDI, analizy treści i ankiety), prezentacje lektur i wejściówki.

Student/ka uzyskuje zaliczenie przedmiotu jeśli zdobył w czasie trwania zajęć ponad 50% punktów.

Ocenę końcową z przedmiotu uzyskuje student/ka, który/a zdobył/a 60% i więcej możliwych do zdobycia punktów, wysokość oceny odpowiada liczbie zdobytych punktów.

Student/ka, która/y zdobył/a ponad 50% ale mniej niż 60% możliwych do zdobycia punktów pisze egzamin poprawkowy z całości przedmiotu.

Pełny opis:

Treści w I semestrze – jakościowe metody badań socjologicznych

Wykład: Metody i techniki badań społecznych – przegląd i klasyfikacje. Obserwacja jako metoda (status metody, typy obserwacji i ich charakterystyki, usystematyzowanie obserwacji, realizacja badania). IDI jako metoda (status metody, rodzaje IDI, scenariusz/dyspozycje do wywiadu, dobór jednostek, przebieg wywiadu, sposoby analizy danych z wywiadów). FGI jako metoda (status metody, scenariusz, dobór jednostek do FGI, realizacja badania, techniki projekcyjne).

Ćwiczenia kompatybilne z wykładem mają na celu praktykę jakościowych metod i technik badań socjologicznych. Analiza warsztatu badawczego na podstawie badań opisanych w literaturze przedmiotu. Konceptualizacja (z użyciem metody obserwacji i IDI) badań własnych, ich realizacja, analiza zebranego materiału, opracowanie wyników i ich prezentacje w formie raportów.

Treści w II semestrze – ilościowe metody badań socjologicznych

Wykład: Analiza treści (status metody, etapy realizacji badania). Badania sondażowe jako metoda: status metody, rodzaje sondażu, przebieg badania, narzędzia badań sondażowych (ankieta i kwestionariusz wywiadu), kwestionariusz jako narzędzie, pytanie jako narzędzie (rodzaje pytań i zasady ich układania, skale, kafeterie), analiza wyników badań sondażowych. Dobór jednostek do badań (rodzaje prób i ich reprezentatywność, dobór celowy i losowy).

Ćwiczenia kompatybilne z wykładem mają na celu praktykę ilościowych metod i technik badań socjologicznych. Analiza warsztatu badawczego na podstawie literatury przedmiotu. Konceptualizacja badań własnych (metodą analizy treści i ankietową), ich realizacja, analiza zebranego materiału, opracowanie wyników i ich prezentacja w formie raportów.

Literatura:

- Earl Babbie. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

- Renete Mayntz, Kurt Holm, Peter Hübner. 1985. Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

- Norman Denzin, Yvonna Lincoln. 2009. Metody badań jakościowych. Tom 1 i 2. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN (lektura zalecana).

- Antoni Sułek, Anna Wyka (red.).1989. Poza granicami socjologii ankietowej. Warszawa: Wyd. IFiS PAN.

- Anna Wyka.1993. Badacz społeczny wobec doświadczenia. Warszawa: Wyd. IFIS PAN.

- Dariusz Jemielniak (red.). 2012. Badanie jakościowe, metody i narzędzia. Tom II. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

- Danuta Duch-Krzystoszek, Agata Gruszecka. 2011. Jakościowe podejście w badaniu socjologicznym. W: A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska (red.). Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd problemów i metod. Warszawa: Wyd. APS.

- Martyn Hammersley i Paul Atkinson. 2000. Metody badań terenowych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

- Uwe Flick. 2010. Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

- David Silverman. 2008. Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

- David Silverman. 2008. Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

- Graham Gibbs. 2011. Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

- Michael Angrosino. 2010. Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

- Steinar Kvale. 2004. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Białystok: Trans Humana.

- Steinar Kvale. 2010. Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

- Marek Ziółkowski, Jan Włodarek (red.) 1990. Metoda biograficzna w socjologii. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

- Dominka Maison. 2001. Zogniskowane wywiady grupowe. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

- Rosaline Barbour. 2011. Badania fokusowe. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

- Jolanta Lisek-Michalska, Paweł Daniłowicz (red.). 2007. Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

- Nicińska Magdalena. 2000. Indywidualne wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe – analiza porównawcza. w: „ASK. Społeczeństwo, badania, metody”. Wyd. IFiS PAN, nr 8, s. 39-50.

- Anna Pokrzywa, 2010. Razem czy obok siebie? Zjawisko sąsiedztwa wczoraj i dziś. Akademia Pedagogiki Specjalnej (fragment niepublikowanej pracy licencjackiej pod kierunkiem dr hab. Danuty Duch-Krzystoszek).

- Renata Ewa Hryciuk. 2008. Od córki do profesjonalistki. Obserwacja uczestnicząca w antropologii: dylematy, ograniczenia i zaskoczenia na przykładzie badań terenowych w mieście Meksyk. W: Barbara Jakubowska i Tomasz Wiślicz (red.) Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych, Zabrze: Inforteditions.

- Kamil Miszewski. 2005. Socjolog w kryminale: więzienie jako nieprzyjazny teren badań. „Studia Socjologiczne” nr 3, s. 65 – 92.

- Rubin Herbert i Irene Rubin. 1997. Jak zmierzać do celu nie wiążąc sobie rąk. Projektowanie wywiadów jakościowych. W: Leszek Korporowicz (red.). Ewaluacja w edukacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.

- Kodeks PTS

- Hanna Palska. 2002. Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych. Warszawa: Wyd. IFiS PAN, rozdz. Dane i metoda, s. 27-44.

- Agnieszka Chmielewska. 2006. Kolekcje pamiątek i niedobitki przeszłości - pamiątki rodzinne i pamięć rodziny. W: J. Kurczewska (red.). Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność. Warszawa, s. 208-227.

- Stefan Nowak. 2017. Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Paweł B. Sztabiński, Zbigniew Sawicki, Franciszek Sztabiński (red.). 2005. Fieldwork jest sztuką. Warszawa: Wyd. IFiS PAN.

- Grzegorz Babiński. 1980. Wybrane zagadnienie z metodologii socjologicznych badań empirycznych. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

- Leszek A. Gruszczyński. Kwestionariusz w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

- Grzegorz Babiński. 1980. Wybrane zagadnienie z metodologii socjologicznych badań empirycznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

- Rose Gillian. 2010. Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, Rozdział 4: Analiza treści. Opowiadanie o tym, co (sądzisz, że) widzisz, s. 83-100.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Anna Pokrzywa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student/ka zalicza przedmiot na podstawie zdobytych w czasie dwóch semestrów punktów. Punktowane są 4 pisemne kolokwia (po dwa w semestrze), prace badawcze wykonywane w ramach ćwiczeń (ocenie podlegają raporty z mini badań zrealizowanych metodą obserwacji, IDI, analizy treści i ankiety), prezentacje lektur i wejściówki.

Student/ka uzyskuje zaliczenie przedmiotu jeśli zdobył w czasie trwania zajęć ponad 50% punktów.

Ocenę końcową z przedmiotu uzyskuje student/ka, który/a zdobył/a 60% i więcej możliwych do zdobycia punktów, wysokość oceny odpowiada liczbie zdobytych punktów.

Student/ka, która/y zdobył/a ponad 50% ale mniej niż 60% możliwych do zdobycia punktów pisze egzamin poprawkowy z całości przedmiotu.

Pełny opis:

Treści w I semestrze – jakościowe metody badań socjologicznych

Wykład: Metody i techniki badań społecznych – przegląd i klasyfikacje. Obserwacja jako metoda (status metody, typy obserwacji i ich charakterystyki, usystematyzowanie obserwacji, realizacja badania). IDI jako metoda (status metody, rodzaje IDI, scenariusz/dyspozycje do wywiadu, dobór jednostek, przebieg wywiadu, sposoby analizy danych z wywiadów). FGI jako metoda (status metody, scenariusz, dobór jednostek do FGI, realizacja badania, techniki projekcyjne).

Ćwiczenia kompatybilne z wykładem mają na celu praktykę jakościowych metod i technik badań socjologicznych. Analiza warsztatu badawczego na podstawie badań opisanych w literaturze przedmiotu. Konceptualizacja (z użyciem metody obserwacji i IDI) badań własnych, ich realizacja, analiza zebranego materiału, opracowanie wyników i ich prezentacje w formie raportów.

Treści w II semestrze – ilościowe metody badań socjologicznych

Wykład: Analiza treści (status metody, etapy realizacji badania). Badania sondażowe jako metoda: status metody, rodzaje sondażu, przebieg badania, narzędzia badań sondażowych (ankieta i kwestionariusz wywiadu), kwestionariusz jako narzędzie, pytanie jako narzędzie (rodzaje pytań i zasady ich układania, skale, kafeterie), analiza wyników badań sondażowych. Dobór jednostek do badań (rodzaje prób i ich reprezentatywność, dobór celowy i losowy).

Ćwiczenia kompatybilne z wykładem mają na celu praktykę ilościowych metod i technik badań socjologicznych. Analiza warsztatu badawczego na podstawie literatury przedmiotu. Konceptualizacja badań własnych (metodą analizy treści i ankietową), ich realizacja, analiza zebranego materiału, opracowanie wyników i ich prezentacja w formie raportów.

Literatura:

- Earl Babbie. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

- Renete Mayntz, Kurt Holm, Peter Hübner. 1985. Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

- Norman Denzin, Yvonna Lincoln. 2009. Metody badań jakościowych. Tom 1 i 2. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN (lektura zalecana).

- Antoni Sułek, Anna Wyka (red.).1989. Poza granicami socjologii ankietowej. Warszawa: Wyd. IFiS PAN.

- Anna Wyka.1993. Badacz społeczny wobec doświadczenia. Warszawa: Wyd. IFIS PAN.

- Dariusz Jemielniak (red.). 2012. Badanie jakościowe, metody i narzędzia. Tom II. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

- Danuta Duch-Krzystoszek, Agata Gruszecka. 2011. Jakościowe podejście w badaniu socjologicznym. W: A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska (red.). Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd problemów i metod. Warszawa: Wyd. APS.

- Martyn Hammersley i Paul Atkinson. 2000. Metody badań terenowych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

- Uwe Flick. 2010. Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

- David Silverman. 2008. Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

- David Silverman. 2008. Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

- Graham Gibbs. 2011. Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

- Michael Angrosino. 2010. Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

- Steinar Kvale. 2004. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Białystok: Trans Humana.

- Steinar Kvale. 2010. Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

- Marek Ziółkowski, Jan Włodarek (red.) 1990. Metoda biograficzna w socjologii. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

- Dominka Maison. 2001. Zogniskowane wywiady grupowe. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

- Rosaline Barbour. 2011. Badania fokusowe. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

- Jolanta Lisek-Michalska, Paweł Daniłowicz (red.). 2007. Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

- Nicińska Magdalena. 2000. Indywidualne wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe – analiza porównawcza. w: „ASK. Społeczeństwo, badania, metody”. Wyd. IFiS PAN, nr 8, s. 39-50.

- Anna Pokrzywa, 2010. Razem czy obok siebie? Zjawisko sąsiedztwa wczoraj i dziś. Akademia Pedagogiki Specjalnej (fragment niepublikowanej pracy licencjackiej pod kierunkiem dr hab. Danuty Duch-Krzystoszek).

- Renata Ewa Hryciuk. 2008. Od córki do profesjonalistki. Obserwacja uczestnicząca w antropologii: dylematy, ograniczenia i zaskoczenia na przykładzie badań terenowych w mieście Meksyk. W: Barbara Jakubowska i Tomasz Wiślicz (red.) Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych, Zabrze: Inforteditions.

- Kamil Miszewski. 2005. Socjolog w kryminale: więzienie jako nieprzyjazny teren badań. „Studia Socjologiczne” nr 3, s. 65 – 92.

- Rubin Herbert i Irene Rubin. 1997. Jak zmierzać do celu nie wiążąc sobie rąk. Projektowanie wywiadów jakościowych. W: Leszek Korporowicz (red.). Ewaluacja w edukacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.

- Kodeks PTS

- Hanna Palska. 2002. Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych. Warszawa: Wyd. IFiS PAN, rozdz. Dane i metoda, s. 27-44.

- Agnieszka Chmielewska. 2006. Kolekcje pamiątek i niedobitki przeszłości - pamiątki rodzinne i pamięć rodziny. W: J. Kurczewska (red.). Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność. Warszawa, s. 208-227.

- Stefan Nowak. 2017. Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Paweł B. Sztabiński, Zbigniew Sawicki, Franciszek Sztabiński (red.). 2005. Fieldwork jest sztuką. Warszawa: Wyd. IFiS PAN.

- Grzegorz Babiński. 1980. Wybrane zagadnienie z metodologii socjologicznych badań empirycznych. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

- Leszek A. Gruszczyński. Kwestionariusz w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

- Grzegorz Babiński. 1980. Wybrane zagadnienie z metodologii socjologicznych badań empirycznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

- Rose Gillian. 2010. Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, Rozdział 4: Analiza treści. Opowiadanie o tym, co (sądzisz, że) widzisz, s. 83-100.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Anna Pokrzywa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie z Metod i technik badań społecznych - 1 uzyskuje student/ka, który/a zdobył/a z 2 pisemnych kolokwiów i prac na ćwiczeniach (raporty z mini badań zrealizowanych metodą obserwacji, wejściówki) pond 50% z możliwych do zdobycia punktów.

Pełny opis:

Treści w I semestrze – jakościowe metody badań socjologicznych

Wykład:

- Metody i techniki badań społecznych – przegląd i klasyfikacje.

- Obserwacja jako metoda (status metody, typy obserwacji i ich charakterystyki, usystematyzowanie obserwacji, realizacja badania).

- IDI jako metoda (status metody, rodzaje IDI, scenariusz/dyspozycje do wywiadu, dobór jednostek, przebieg wywiadu, sposoby analizy danych z wywiadów). FGI jako metoda (status metody, scenariusz, dobór jednostek do - FGI, realizacja badania, techniki projekcyjne).

Ćwiczenia:

kompatybilne z wykładem mają na celu praktykę jakościowych metod i technik badań socjologicznych. Konceptualizacja (z użyciem metody obserwacji i IDI) badań własnych, ich realizacja, analiza zebranego materiału, opracowanie wyników i ich prezentacje w formie raportów. Dyskusja lektur z badań zrealizowanych metodą obserwacji i IDI, analiza warsztatu badawczego.

Literatura:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.