Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2F-EKN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. SC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Polityczne, kulturowe i religijne tło powstawania teorii ekonomicznych.

Sektory instytucjonalne gospodarki narodowej.

Prawa i mechanizm działania rynku w systemie gospodarki rynkowej.

Wzrost i rozwój gospodarczy oraz jego mierniki.

Prakseologia jako nauka o sprawnym działaniu.

Plany i ich rodzaje oraz środki realizacji planów.

Cykliczny rozwój gospodarki.

Rynek pracy, jego podmioty i instytucje ochrony pracowników.

Interwencjonizm państwowy jako sposób realizacji polityki gospodarczej.

Finanse publiczne jako podstawa realizacji funkcji państwa.

Polityka fiskalna państwa. Dochody i wydatki budżetu. Deficyt budżetowy.

Pieniądz, banki, polityka monetarna.

Budowa i funkcjonowanie instytucji.

Systemy motywacyjne w realizacji strategicznych celów organizacji.

Gospodarowanie zasobami ludzkimi, style i strategie kierowania.

Literatura:
Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada wiedzę o różnych rodzajach systemów gospodarczych.

Posiada wiedzę o uniwersalnych prawach ekonomicznych.

Posiada wiedzę o działalności instytucji rządowych.

Posiada wiedzę o podstawowych podmiotach instytucjonalnych w gospodarce narodowej.

Posiada wiedzę o metodach , technikach i narzędziach pozyskiwania danych statystycznych.

Umiejętności

Dokonuje interpretacji zasad funkcjonowania systemów gospodarki centralnie kierowanej i gospodarki rynkowej

Dostrzega, dokonuje obserwacji i interpretacji konkretnych praw ekonomicznych w realnej gospodarce współczesnej.

Potrafi wykorzystać wiedzę na temat działalności

różnego typu instytucji w celu poznania zasad ich

funkcjonowania.

Potrafi sformułować cele działalności

wymienionych podmiotów instytucjonalnych.

Dokonuje pozyskiwania i interpretacji

potrzebnych danych statystycznych, na podstawie

Rocznika Statystycznego GUS.

Kompetencje społeczne

Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, organizacjach gospodarczych, prywatnych, non profit.

Jest przygotowany do aktywnych zachowań na rynku pracy na przykład może w sposób skuteczny poszukiwać pracy w organach administracji rządowej bądź samorządowej.

Pozyskiwane dane statystyczne można wykorzystać do oceny konkretnych zjawisk albo do prowadzonych badań naukowych.

Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Mazur
Prowadzący grup: Kazimierz Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Mazur
Prowadzący grup: Wojciech Kozłowski, Kazimierz Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W celu zaliczenia przedmiotu należy rozwiązać pisemny test wielokrotnego wyboru składający się z 14 pytań, zawierający 4 podpowiedzi do każdego pytania. Liczba prawidłowych odpowiedzi może wynosić od jednej do trzech dla konkretnego pytania. Przykładowe pytania zostaną przedstawione na zajęciach. Aby uzyskać ocenę pozytywną należy odpowiedzieć prawidłowo na 8 lub więcej pytań.

Pełny opis:

Polityczne, kulturowe i religijne tło powstawania teorii ekonomicznych.

Sektory instytucjonalne gospodarki narodowej.

Prawa i mechanizm działania rynku w systemie gospodarki rynkowej.

Wzrost i rozwój gospodarczy oraz jego mierniki.

Prakseologia jako nauka o sprawnym działaniu.

Plany i ich rodzaje oraz środki realizacji planów.

Cykliczny rozwój gospodarki.

Rynek pracy, jego podmioty i instytucje ochrony pracowników.

Interwencjonizm państwowy jako sposób realizacji polityki gospodarczej.

Finanse publiczne jako podstawa realizacji funkcji państwa.

Polityka fiskalna państwa. Dochody i wydatki budżetu. Deficyt budżetowy.

Pieniądz, banki, polityka monetarna.

Budowa i funkcjonowanie instytucji.

Systemy motywacyjne w realizacji strategicznych celów organizacji.

Gospodarowanie zasobami ludzkimi, style i strategie kierowania.

Literatura:

W. Ecken, Podstawy polityki gospodarczej, Poznańska Biblioteka Niemiecka, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.

M. Nasiłowski, System rynkowy, podstawy mikro i makroekonomii, wyd. Key Text, Warszawa 2005.

T. Sowell, Ekonomia dla każdego, czyli co każdy szanujący się obywatel, wyborca i podatnik wiedzieć powinien, FijoR Publishing, Chicago, Warszawa 2005.

J. T. Skrzypek, Biznesplan. Model najlepszych praktyk. Wyd. Poltext, Warszawa 2009

R. Szczepanik, Komandosi w białych kołnierzykach. Metody stosowane przez najlepszych menedżerów. Helion, Gliwice 2009

Uwagi:

1. Metody kształcenia

- metoda asymilacji wiedzy – wykład, dyskusja, praca z książką,

- metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy – klasyczna metoda problemowa, metoda przypadków, gry dydaktyczne,

- metody waloryzacyjne (eksponujące) – metody impresyjne i ekspresyjne.

2. Nakład pracy studenta

Nakład pracy studenta pownien obejmować uczestnictwo w wykładach oraz pracę własną w domu, obejmującą analizę fragmentów literatury i pracę z Rocznikiem Statystycznym (łącznie około 50 h.)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Mazur
Prowadzący grup: Rafał Maciąg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Mazur
Prowadzący grup: Wojciech Kozłowski, Kazimierz Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Telep
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Telep
Prowadzący grup: Tomasz Telep
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sprawdzenie efektów kształcenia

1. Sprawdzian pisemny z zagadnień objętych programem kształcenia.

2. Ocena opracowania pisemnego zleconego tematu, np.:

a) „Ocena działalności gospodarczej jednostki samorządu terytorialnego w miejscu zamieszkania”- uwzględnić: potencjał ludzki (struktura zasobów siły roboczej i bezrobocia), potencjał materialny (zakłady pracy w poszczególnych działach gospodarczych), inwestycje konsumpcji zbiorowej (wodociągi, kanalizacja, ochrona środowiska, rekreacja, wypoczynek, itd.).

b) „Własne gospodarstwo domowe, jako podmiot gospodarki rynkowej (dochody, wydatki w ciągu ostatnich 5 lat).

c) „Ocena zmian stanu polskiej gospodarki na podstawie danych statystycznych GUS (wzrost gospodarczy, PKB, wydatki inwestycyjne, konsumpcyjne, bezrobocie, inflacja w ciągu ostatnich 5 lat).

Pełny opis:

Ekonomia (Wykład - 30 godz.)

Mikroekonomia

1. Wprowadzenie do nauki ekonomii

 Wprowadzenie do przedmiotu: cele, efekty kształcenia i sposoby ich sprawdzenia,

 wprowadzenie do ekonomii: definicja ekonomii, jako nauki, podstawowe pojęcia i problemy ekonomiczne, metody badań (ekonomia normatywna i pozytywna, zasada Ceteris Paribus, modelowanie)

 pojęcie gospodarowania,

 zasoby nakłady.

2. Gospodarka rynkowa

 modele gospodarcze,

 cechy gospodarki rynkowej,

 rola państwa w gospodarce rynkowej,

 zasada niewidzialnej ręki,

 schemat funkcjonowania gospodarki rynkowe,

 ceny w gospodarce rynkowej.

3. Funkcjonowanie rynku – popyt, podaż, równowaga rynkowa.

 pojęcie popytu, funkcja popytu, czynniki kształtujące popyt, prawo popytu, elastyczność cenowa, dobra normalne, pośrednie i luksusowe, dobra substytucyjne i komplementarne

 pojęcie podaży, funkcja podaży, czynniki kształtujące podaż, prawo podaży,

 równowaga rynkowa, mechanizm cenowy.

4. Zachowanie konsumenta.

 pojęcie koszyka towarów,

 ograniczenie budżetowe,

 funkcja użyteczności i krzywe obojętności,

 optymalny wybór konsumenta.

5. Produkcja, utargi i koszty przedsiębiorstwa.

 pojęcie produkcji, funkcji produkcji i zbioru produkcyjnego,

 izokwanty,

 utarg, koszt, zysk – definicje i obrazy graficzne

 minimalizacja kosztów.

6. Zachowanie producenta w warunkach konkurencji doskonałej i niedoskonałej.

 rodzaje konkurencji i ich charakterystyka ,

 optimum producenta dla konkurencji doskonałej i monopolu (sformułowanie i rozwiązanie problemu maksymalizacji zysku – warunki i prezentacja graficzna),

 porównanie konkurencji doskonałej i monopolu.

Makroekonomia

1. Model gospodarki w skali makro

 cele i narzędzia makroekonomiczne,

 globalna podaż i globalny popyt (funkcje i czynniki kształtujące te wielkości),

 schemat funkcjonowania gospodarki w skali makro,

 równowaga gospodarki w skali makro na podstawie funkcji globalnej podaży i popytu.

2. Współczesne modele gospodarcze.

 model klasyczny,

 model Keynese’a,

 model mnożnikowy.

3. Dochód narodowy.

 pojęcie i elementy składowe PNB,

 czynniki kształtujące konsumpcje i inwestycje,

 interpretacja funkcji konsumpcji i inwestycji,

 równowaga w skali makro na podstawie funkcji łącznych wydatków (C+I+G) i linii 45 stopni,

 metody wyznaczania PNB.

4. Cykl koniunkturalny.

 pojęcie i fazy cyklu,

 czynniki wywołujące cykl,

 teorie propodażowe i propopytowe cyklu,

 mechanizm oddziaływania mnożnika i akceleratora w tworzeniu cyklu koniunkturalnego.

5. Bezrobocie

 pojęcie i przyczyny bezrobocia,

 rodzaje bezrobocia,

 sposób wyznaczania wielkości bezrobocia,

 skutki ekonomiczne i społeczne bezrobocia,

 prawo Okuna (związek bezrobocia ze zmianami wielkości produkcji).

6. Inflacja.

 pojęcie i pomiar inflacji,

 rodzaje inflacji,

 inflacja inercyjna,

 przyczyny inflacji,

 zależność między bezrobociem i inflacją - krzywa Phillipsa.

7. Polityka pieniężna. Bank Centralny.

 rodzaje pieniądza,

 funkcje pieniądza,

 podaż pieniądza,

 system bankowy – proces kreacji pieniądza przez banki,

 funkcje Banku Centralnego,

 cele i narzędzia Banku Centralnego,

 oddziaływanie Banku Centralnego na gospodarkę,

 równowaga na rynku pieniężnym.

8. Polityka fiskalna. Budżet.

 podatki,

 wydatki państwa,

 dochody państwa,

 podatki a funkcja konsumpcji,

 wydatki państwa, a popyt globalny,

 mnożniki podatków i wydatków,

 budżet – podstawowe pojęcia,

 oddziaływanie polityki pieniężnej i fiskalnej na gospodarkę.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, Tom 1 i 2., PWN, Warszawa 2012.

2. M. Rekowski, Wprowadzenie do mikroekonomii, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2011.

3, R. Milewski, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca

1. H.R. Warian, Mikroekonomia, PWN, Warszawa 1999.

2. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007.

Uwagi:

Metody prowadzenia zajęć: wykład - prezentacja multimedialna prowadzącego zajęcia.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 30 godzin,

opracowanie pisemne zleconego tematu - 10 godzin,

opracowanie problemów do dyskusji na kolejne tematy zajęć - 10 godzin,

przygotowanie do egzaminu - 10 godzin.

Razem: 60 godzin - 2 punkty ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.