Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty umiejętności diagnostycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-WUD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty umiejętności diagnostycznych
Jednostka: Katedra Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PS spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r.PS, spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Warsztaty obejmują następujące zagadnienia:

1. Umiejętności diagnostyczne w pracy socjalnej.

2. Diagnoza socjalna 1 – rodzaje i cele diagnozy socjalnej, podstawowe zasady badań w obszarze pracy socjalnej, etyczny wymiar badań w obszarze pracy socjalnej.

3. Diagnoza socjalna 2 – metody, podstawowe techniki diagnozy w pracy socjalnej, sondaż diagnostyczny w pracy socjalnej, badania terenowe w pracy socjalnej, wywiad jako technika badawcza, obserwacja w pracy socjalnej, ankieta jako technika badawcza w pracy socjalnej.

4. Diagnoza indywidualnego przypadku (wywiad).

5. Diagnoza rodziny i grupy (genogram, ekogram, analiza transakcyjna.

6. Diagnoza środowiska lokalnego (zasoby i potrzeby, CAL).

7. Zawieranie kontraktów (elementy kontraktu, ograniczenia w stosowaniu kontraktu, zawieranie kontraktu z rodziną i grupą).

8. Znaczenie ewaluacji w pracy socjalnej (rodzaje ewaluacji, funkcje ewaluacji, kryteria, przedmiot).

Literatura:

1. Adler R. Relacje interpersonalne, proces porozumiewania się, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2006.

2. Arendt Ł (red.) Bezrobocie – między diagnozą a działaniem, CRZL, Warszawa 2013.

3. B. de Barbaro (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, UJ, Kraków 1999.

4. Becelowska D. Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej, BPS, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2005.

5. Dodek- Ostrowska B. Podstawy komunikowania społecznego, Astrum, Wrocław 1999.

6. Dubois B, Milej K. Praca socjalna, BPS Interart Warszawa 1996.

7. Fisher R. Dochodząc do TAK, PWE, Warszawa 2000.

8. Garvin Ch. Działania interpersonalne w pracy socjalnej, BPS Interart, Warszawa 1996.

9. Haman W. Docenić konflikt, Kontakt, Warszawa 2001.

10. Kijak R, Szarota Z Starość między diagnozą a działaniem, CRZL, Warszawa 2013.

11. Król- Fijewska M. Trening asertywności, Warszawa 1994.

12. Łęcki K, Szóstak, Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, BPS, Interart, Warszawa 1996.

13. McKay M. Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, Gdańsk 2002.

14. Sęk H., Społeczna psychologia kliniczna, PWN, Warszawa 1993.

15. Skowrońska A, Badania w pomocy społecznej. Zastosowanie, metody, narzędzia, CRZL, Warszawa 2013.

16. Steward J. Mosty zamiast murów, PWN Warszawa 2000.

17. Strelau J. Psychologia, Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, Gdańsk 2000.

18. Sutton C. Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańskie wydawnictwa Psychologiczne, Gdańsk 2004.

19. Ury W. Odchodząc od NIE, PWE, Warszawa 2000.

20. Wiśniewska A. Pomoc społeczna w praktyce, Verlag Dashofer 2004.

21. Czasopismo „Praca Socjalna” .

Akty prawne:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn zm).

Efekty uczenia się:

K_W01: ma wiedzę na temat procesu diagnostycznego, rozumianego jako relacja międzyosobowa zachodząca w określonym czasie i kontekście. Ma wiedzę na temat - jakie elementy powinien zawierać raport z badań psychologicznych i jak powinien być zredagowany.

K_W02: zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z diagnozą społeczną. Zna i rozumie specyfikę podstawowych metod diagnostycznych oraz możliwości i ograniczenia, wie jakie są źródła potencjalnych błędów. Zna i rozumie kryteria rozpoznawania wartości podstawowych metod diagnostycznych pod kątem jakości psychometrycznej i diagnostycznej oraz zakresu ich stosowania. Zna zasady integrowania danych pochodzących z różnych źródeł. Rozumie ujęcie diagnozy jako procesu komunikacyjnego i społecznego.

K_U01: potrafi przeprowadzić badanie za pomocą wywiadów, kwestionariuszy, wybranych technik projekcyjnych. Potrafi zaplanować przebieg procesu diagnostycznego. Potrafi nawiązać kontakt, motywować oraz efektywnie współpracować z osobami badanymi na podstawowym poziomie.

K_U02: ma umiejętności obserwacji uczestniczącej w procesie funkcjonowania społecznego i samodoskonalenia. Ma umiejętność nawiązywania kontaktu po to, aby uwiarygodnić proces diagnozowania i autodiagnozowania.

K_K01: ma świadomość ważności problemów etycznych związanych z procesem diagnozy.

K_K02: wskazuje gotowość zachowania zasad obiektywizmu podczas zbierania danych i obserwacji.

Metody i kryteria oceniania:

Do oceny zaliczenia bierze się sposób i formę prezentacji, styl i rozumienie tematu.

Sposób oceniania:

 wystąpienia z prezentacją multimedialną tematyczną – 3,0;

 wystąpienia z prezentacją multimedialną tematyczną połączone z aktywizującymi formami na zajęciach (scenki, praca w parach i grupach, „burze mózgów”) – 4,0;

 wystąpienia z prezentacją multimedialną tematyczną połączone z aktywizującymi formami na zajęciach (scenki, praca w parach i grupach, „burze mózgów”), aktywność w czasie zajęć – 5,0;

Ocena stanowi średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Korycki
Prowadzący grup: Arkadiusz Korycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Diagnoza i diagnozowanie w polityce społecznej i pracy socjalnej

Diagnozowanie rozwoju lokalnego i regionalnego

Diagnozowanie środowiska lokalnego

Diagnozowanie potencjału i zasobów w polskich regionach

Diagnozowanie rozwoju społecznego w różnych skalach i na tle strategii rozwoju gospodarczego

Diagnozowanie i kalkulowanie „kosztów zaniechania” w pomocy społecznej

Diagnozowanie problemów związanych ze zróżnicowaniem społecznym

Diagnozowanie problemów współczesnej rodziny

Diagnozowanie zasobów i możliwości rodziny

Diagnozowanie zatrudnienia kobiet (w tym młodych matek) i dzietności w krajach UE

Znaczenie diagnozy w tworzeniu indywidualnych ścieżek rozwoju i pracą metodą indywidualnych przypadków

Diagnozowanie zasobów członków rodzin w wieku 55/50+

Znaczenie ewaluacji w polityce społecznej i pracy socjalnej

Pełny opis:

Diagnoza i diagnozowanie w polityce społecznej i pracy socjalnej

Diagnozowanie rozwoju lokalnego i regionalnego

Diagnozowanie środowiska lokalnego

Diagnozowanie potencjału i zasobów w polskich regionach

Diagnozowanie rozwoju społecznego w różnych skalach i na tle strategii rozwoju gospodarczego

Diagnozowanie i kalkulowanie „kosztów zaniechania” w pomocy społecznej

Diagnozowanie problemów związanych ze zróżnicowaniem społecznym

Diagnozowanie problemów współczesnej rodziny

Diagnozowanie zasobów i możliwości rodziny

Diagnozowanie zatrudnienia kobiet (w tym młodych matek) i dzietności w krajach UE

Znaczenie diagnozy w tworzeniu indywidualnych ścieżek rozwoju i pracą metodą indywidualnych przypadków

Diagnozowanie zasobów członków rodzin w wieku 55/50+

Znaczenie ewaluacji w polityce społecznej i pracy socjalnej

Literatura:

B. Wysocka, Uwarunkowania procesu diagnostycznego, [w:] Diagnoza psychopedagogiczna, Wydawnictwo Akademickie „Żak” , Warszawa 2006

Diagnoza i diagnozowanie w polityce społecznej i pracy socjalnej

B. Szatur, Diagnoza, diagnozowanie, badania diagnostyczne w polityce społecznej [w:] Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018

Narzędzia OSL, [w:] Organizowanie społeczności lokalnej – metodyka pracy środowiskowej (Poradnik II) pod red. B. Bębskiej, M. Rymszy, wyd. Instytutu Spraw Publicznych

M. Herbst, Kapitał ludzki w polskich regionach [w:] Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, wyd. MRR, Warszawa 2010

S. Timoszuk, K. Majdzińska, Wprowadzenie do kalkulacji kosztów zaniechania w pomocy społecznej [w:] Problemy polityki społecznej, wyd. Elipsa, Warszawa 2016

M. Księżopolski, Czy idea zabezpieczenia społecznego przetrwa okres rosnącego rozwarstwienia dochodów [w:] Polityka społeczna. Kontynuacja i zmiana. Wyd. Matrix, Warszawa 2012

B. Balcerzak – Paradowska, Niestabilność rodziny – wyzwaniem dla polityki społecznej [w:] Polityka społeczna. Kontynuacja i zmiana. Wyd. Matrix, Warszawa 2012

J. Szymańska, Opowieść o rodzinie – zmiana jest możliwa [w:] Praktyka pracy socjalnej, wyd. Difin, Warszawa 2018

Diagnozowanie zatrudnienia kobiet (w tym młodych matek) i dzietności w krajach UE

A. Kurowska, Relacje między polityką rodzinną i polityką zatrudnienia w perspektywie europejskiej, [w:] Europa socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?, wyd. Astra, Warszawa 2011

A. Madzio, Diagnoza – warunek konieczny projektowania efektywnych działań w ramach indywidualnej ścieżki rozwoju, [w:] Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością, wyd. SPI, Warszawa 2008

I. Kołodziejczyk – Olczak, Główne założenia badawcze Diagnozy w świetle wyników desk research oraz A. Kubiak, Metodyka badań Diagnozy, [w:] Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce, wyd. Grafpol, Łódź 2013

Znaczenie ewaluacji w polityce społecznej i pracy socjalnej

R. Szarfenberg, Ewaluacja w polityce społecznej [w:] Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Korycki
Prowadzący grup: Arkadiusz Korycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ziomek-Michalak
Prowadzący grup: Beata Leska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Telep
Prowadzący grup: Robert Rzeźnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Oceniany będzie

1. Aktywny udział w zajęciach: dyskusji, praca w parach i grupach, miniprezentacje, burze mózgów

2. Znajomość literatury (z lektury własnej i aktywności na prezentacjach innych studentów) przejawiana w dyskusjach na forum grupy

3. Prezentacje dotyczące wybranych aspektów diagnozowania w pracy socjalnej (prowadzący zwracać bdzie uwagę na formę – jeśli referat to czy interesująco przedstawiony, przy użyciu - lub nie - technik multimedialnych, z wykorzystaniem metod aktywizujących, takich jak burze mózgów, ćwiczenia zadawane do pracy w parach albo podgrupach)

Średnia ocena końcowa omówiona zostanie na ostatnich zajęciach jako komunikat zwrotny do słuchaczy.

Pełny opis:

Warsztaty dotyczą umiejętności diagnostycznych w pracy spcjalnej

Obejmują następujące zagadnienia:

1. Etyczne aspekty diagnozowania, w tym etyczny wymiar badań w obszarze pracy socjalnej

2. Rodzaje i cele diagnozy socjalnej

3. Podstawowe zasady badań

4. Metody i techniki diagnozy w pracy socjalnej

sondaż diagnostyczny – wywiad jako technika badawcza – obserwacja – ankieta

5. Diagnoza indywidualnego przypadku na podstawie wywiadu

6. Diagnoza rodziny i grupy; tworzenie genogramu, ekogramu, elementy analizy transakcyjnej

7. Diagnoza środowiska lokalnego: potrzeby, zasoby, tworzenie i wykorzystanie CAL

8. Kontrakty – zastosowanie, konstrukcja: elementy kontraktu, ograniczenia zastosowania, zawieranie kontraktów z różnymi podmiotami: osobą, rodziną, innymi grupami.

9. Ewaluacja w pracy socjalnej – rodzaje, funkcje, kryteria, cele

Literatura:

Literatura:

1. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn zm).

2. Adler R. Relacje interpersonalne, proces porozumiewania się, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2006.

3. Arendt Ł (red.) Bezrobocie – między diagnozą a działaniem, CRZL, Warszawa 2013.

4. B. de Barbaro (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, UJ, Kraków 1999.

5. Becelowska D. Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej, BPS, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2005.

6. Dodek- Ostrowska B. Podstawy komunikowania społecznego, Astrum, Wrocław 1999.

7. Dubois B, Milej K. Praca socjalna, BPS Interart Warszawa 1996.

8. Fisher R. Dochodząc do TAK, PWE, Warszawa 2000.

9. Garvin Ch. Działania interpersonalne w pracy socjalnej, BPS Interart, Warszawa 1996.

10. Haman W. Docenić konflikt, Kontakt, Warszawa 2001.

11. Kijak R, Szarota Z Starość między diagnozą a działaniem, CRZL, Warszawa 2013.

12. Król- Fijewska M. Trening asertywności, Warszawa 1994.

13. Łęcki K, Szóstak, Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, BPS, Interart, Warszawa 1996.

14. McKay M. Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, Gdańsk 2002.

15. Sęk H., Społeczna psychologia kliniczna, PWN, Warszawa 1993.

16. Skowrońska A, Badania w pomocy społecznej. Zastosowanie, metody, narzędzia, CRZL, Warszawa 2013.

17. Steward J. Mosty zamiast murów, PWN Warszawa 2000.

18. Strelau J. Psychologia, Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, Gdańsk 2000.

19. Sutton C. Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańskie wydawnictwa Psychologiczne, Gdańsk 2004.

20. Ury W. Odchodząc od NIE, PWE, Warszawa 2000.

21. Wiśniewska A. Pomoc społeczna w praktyce, Verlag Dashofer 2004.

22. Czasopismo „Praca Socjalna” .

Uwagi:

Punkty ECTS i in.: 2

Nakład pracy: 30 godzin zajęć, 15 godzin pracy wlasnej

Język: polski

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowe

Opis: Warsztaty dotyczą umiejętności diagnostycznych w pracy spcjalnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.