Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna w domach pomocy społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-PWD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna w domach pomocy społecznej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PS spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r.PS, spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Uczestnictwo w dyskusji

Dokonywanie kwerend wybranych treści dotyczących konkretnych zagadnień z zakresu tematycznego przedmiotu

Aktywne uczestniczenie w zajęciach

Opracowanie planu wspierania mieszkańca dps

FORMA ZALICZENIA: EGZAMIN PISEMNY

Pełny opis:

Opis treści programowych:

System pomocy i opieki nad osobami starszymi i zależnymi. Priorytety

Rodzaje wsparcia kierowane do osób starszych i zależnych

Człowiek zależny w domu pomocy społecznej. Z perspektywy polityki społecznej

i pracy socjalnej

Standardy w pomocy. Standard pracy socjalnej z osobami starszymi

Działalność domów pomocy społecznej.

Dom pomocy społecznej instytucją totalną?

Determinanty jakości życia pensjonariuszy - charakterystyka stosunków międzyludzkich w dps

Prawne podstawy funkcjonowania instytucji wsparcia typu dps

Indywidualizacja oddziaływań opiekuńczo – pomocowych w ramach dps

Literatura:

1. Jacek A., Sarnacka E., Miaskowska-Daszkiewicz K., Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie, Difin, Warszawa 2014.

2. Kozaczuk L. Terapia zajęciowa w d. p. s. Interart 1999.

3. Leszczyńska-Rejchert A., Wspomaganie osób starszych w domach pomocy społecznej. Wyd. Adam Marszałek, 2010.

4. Mielczarek A., Człowiek stary w domu pomocy społecznej. Z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej. Akapit. Toruń 2010.

5. Tarkowska E., Życie codzienne w domu pomocy społecznej. Interart 1998.

6. Standardy w pomocy. Standard pracy socjalnej z osobami starszymi. WRZOS. 2011. (źródło: Internet).

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wie, jak realizować statutowe założenia i regulaminy pracy placówki z uwzględnieniem zasad poufności i dostępności udzielanej pomocy.

Wie, jakie są uprawnienia (klienta i pracownika socjalnego), ich zakres oraz sposoby egzekwowania.

Umiejętności

Projektuje rozwiązania na potrzeby swoich klientów w oparciu o kolejne etapy toku postępowania metodycznego w pracy socjalnej

Kompetencje

Docenia znaczenie nauk społecznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań w obszarze pracy socjalnej

Ma świadomość zasobów dostępnych w placówce i w społeczności oraz kreatywnego sposobu ich wykorzystywania

Metody i kryteria oceniania:

Opis metod kształcenia:

Prezentacja, dyskusja kierowana. Metody oparte na działaniu praktycznym, metody oparte na słowie, praca z książką,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Uczestnictwo w dyskusji

Dokonywanie kwerend wybranych treści dotyczących konkretnych zagadnień z zakresu tematycznego przedmiotu

Przygotowywanie pisemnych „wejściówek” na podstawie uprzedniej kwerendy treści z zakresu przedmiotu

Prezentacja w trakcie zajęć opracowanego materiału,

aktywne uczestniczenie w zajęciach

Opracowanie planu wspierania mieszkańca oraz standardu wybranego dps

FORMA ZALICZENIA: EGZAMIN PISEMNY

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Historia domów pomocy społecznej

Domy pomocy społecznej jako instytucje totalne

Perspektywy rozwoju domów pomocy społecznej

System pomocy i opieki nad osobami starszymi i zależnymi. Priorytety

Rodzaje wsparcia kierowane do osób starszych i zależnych.

Usługi opiekuńcze w systemie pomocy – jakość i standaryzacja.

Prawne podstawy funkcjonowania instytucji wsparcia typu dps

Standardy podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej

Standardy w pomocy. Standard pracy socjalnej z osobami starszymi

Półinstytucjonalne formy pomocy i opieki

Specyfika pracy w dziennych domach pomocy społecznej

Specyfika pracy w środowiskowych domach samopomocy

Determinanty jakości życia podopiecznych

Charakterystyka procesów adaptacyjnych

Zadania i organizacja samorządu mieszkańców w dps

Specyfika pracy socjalnej w domach pomocy społecznej i ośrodkach opiekuńczych

Specyfika organizacji czasu wolnego

Determinanty jakości życia pensjonariuszy - charakterystyka stosunków międzyludzkich w dps

Indywidualizacja oddziaływań opiekuńczo – pomocowych w ramach dps

Terapia w domach pomocy społecznej: pojęcie, cele, metody, formy

Specyfika funkcjonowania [i praca socjalna w] hospicjum

Literatura:

Goffman E. Charakterystyka instytucji totalnych, w: Współczesne teorie socjologiczne, Scholar Warszawa 2006

Tarkowska E. Życie codzienne w domach pomocy społecznej, IFIS PAN, Warszawa 1994

Kozaczuk, L. Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999

Mielczarek A. Człowiek stary w domu pomocy społecznej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2010

Niedbalski J. Żyć i pracować w domu pomocy społecznej, Łódź, 2012

•Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 z późn. zm.

•Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Dz.U. z 30 września 2005r., Nr 189, poz. 1598.

•Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 06 lipca 2006.. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, Dz.U. 943.

•Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Dz.U. z 27 sierpnia 2012r., poz. 964.

•Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy. Dz.U. z dnia 26 czerwca 2012r. poz. 719.

•Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Dz.U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586.

•Kluczyńska J., Personel domów pomocy społecznej dla osób starszych wobec problemów mieszkańców w stanie terminalnym. w: Z teorii oraz praktyki pracy socjalnej i pomocy społecznej (red. D. Piekut – Brodzka) Warszawa, ChAT 2004

•Laskowski A., Dylematy opieki paliatywnej, Praca Socjalna, nr 3/2001

•Mikołajczak J., Aspekty cierpienia osób chorych terminalnie i możliwości niesienia im pomocy, w: Problemy polityki i pracy socjalnej D. M. Piekut - Brodzka (red.) APS 2000.

•Rudnicki Z., Śmierć jako kres życia ludzkiego; (w:) Nowicka A., Starość jako faza życia człowieka, [w:] Wybrane problemy osób starszych, Nowicka A., (red.) Kraków 2010.

•Zmęczeni życiem – senior, który życzy sobie śmierci. Efektywne reagowanie fachowego pomagania. „Wspólne tematy” 2004 Nr 4.

•Zych A., Rozpaczać, aby żyć – żałoba w życiu człowieka; (w:) Wybrane problemy osób starszych, Nowicka A., (red.) Kraków 2010.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Metody oparte na działaniu praktycznym, metody oparte na słowie, praca z książką,

Nakład pracy studenta:

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe

Ćwiczenia: 15

Przygotowywanie się do zajęć/egzaminu

Opracowywanie kwerend - wejściówek, prac pisemnych, prezentacji

Ćwiczenia: 35

Sumaryczna liczba godzin: 50

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zadania do wykonania: wg postępu realizacji programu – podawane przez prowadzącego poprzez pocztę elektroniczną oraz aplikację Microsoft Teams.

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ (w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji):

- ocena wykonania prac cząstkowych, ocena pracy pisemnej końcowej,

- sposób wykonywania zadań w grupach w trakcie zajęć online (zaangażowanie, przygotowanie merytoryczne),

- obecność i aktywność na poszczególnych zajęciach (liczba – suma aktywności w trakcie wszystkich zajęć), - suma nieobecności w trakcie zajęć,

- pisemny egzamin końcowy sprawdzający wiedzę (pytania zamknięte i otwarte).

Opracowanie planu wspierania mieszkańca oraz standardu wybranego dps

Egzaminy/zaliczenia końcowe – w formie naocznej bądź zdalnej – w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej związanej z pandemią COVID-19.

Pełny opis:

Opis treści programowych:

System pomocy i opieki nad osobami starszymi i zależnymi. Priorytety

Rodzaje wsparcia kierowane do osób starszych i zależnych.

Usługi opiekuńcze w systemie pomocy – jakość i standaryzacja.

Prawne podstawy funkcjonowania instytucji wsparcia typu dps

Standardy podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej

Standardy w pomocy. Standard pracy socjalnej z osobami starszymi

Półinstytucjonalne formy pomocy i opieki

Specyfika pracy w dziennych domach pomocy społecznej

Specyfika pracy w środowiskowych domach samopomocy

Specyfika pracy socjalnej w domach pomocy społecznej i ośrodkach opiekuńczych

Działalność dps i innych placówek wsparcia w okresie pandemii covid-19

Determinanty jakości życia pensjonariuszy - charakterystyka stosunków międzyludzkich w dps

Charakterystyka procesów adaptacyjnych

Domy pomocy społecznej jako instytucje totalne

Indywidualizacja oddziaływań opiekuńczo – pomocowych w ramach dps

Terapia w domach pomocy społecznej: pojęcie, cele, metody, formy

Specyfika organizacji czasu wolnego

Zadania i organizacja samorządu mieszkańców w dps

Specyfika funkcjonowania [i praca socjalna w] hospicjum

Literatura:

Goffman E. Charakterystyka instytucji totalnych, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, Scholar Warszawa

Grabusińska Z. Domy pomocy społecznej w Polsce, CRZL, Warszawa 2013

Kozaczuk, L. Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999

2006

Mielczarek A. Człowiek stary w domu pomocy społecznej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2010

Niedbalski J. Żyć i pracować w domu pomocy społecznej, Łódź, 2012

Tarkowska E. Życie codzienne w domach pomocy społecznej, IFIS PAN, Warszawa 1994

•Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 z późn. zm.

• wybrane rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dodatkowe (uzupełniające) pozycje/materiały wg postępu realizacji programu – podawane będą przez prowadzącego poprzez pocztę elektroniczną oraz aplikację Microsoft Teams.

Uwagi:

OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone w sposób synchroniczny z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams oraz kontakt poprzez pocztę elektroniczną.

Zespół MT pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af5239cc9c3b947c99f14b3594cc55ee9%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b2a02684-de3e-480a-8629-77024ff2c13f&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

METODY KSZTAŁCENIA

Edukacja zdalna.

Prezentacja, dyskusja, pogadanka, pokaz.

Metody oparte na działaniu praktycznym, metody oparte na słowie, praca z książką.

Metody aktywizujące - metody symulacyjne, metoda projektu, nauczanie problemowe.

W trakcie realizacji przedmiotu wykorzystywane są/będą zdalne metody kształcenia/uczenia się, w tym:

- wykład w postaci prezentacji z autorskimi komentarzami

- dyskusja na forum,

- zdalna indywidualna (i zespołowa) praca studenta nad podanymi zagadnieniami,

- komentarz prowadzącego z podaniem oceny wynikowej pracy,

- w miarę potrzeby ze strony studentów – konsultacje indywidualne z wykorzystaniem e-mail, kontaktu telefonicznego, platformy Microsoft Teams

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe

- ćwiczenia/warsztaty: 30 godzin.

Przygotowanie do poszczególnych zajęć (lektury, kwerendy) - 30 godzin.

Przygotowanie zadań praktycznych, prezentacji, symulacji – 10 godzin.

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu końcowego - 20 godzin.

Łączna liczba godzin aktywności - 90 godzin

Liczba punktów ECTS – 3.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zadania do wykonania: wg postępu realizacji programu – podawane przez prowadzącego poprzez pocztę elektroniczną oraz aplikację Microsoft Teams.

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ (w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji):

- ocena wykonania prac cząstkowych, ocena pracy pisemnej końcowej,

- sposób wykonywania zadań w grupach w trakcie zajęć online (zaangażowanie, przygotowanie merytoryczne),

- obecność i aktywność na poszczególnych zajęciach (liczba – suma aktywności w trakcie wszystkich zajęć), - suma nieobecności w trakcie zajęć,

- opracowanie planu wspierania mieszkańca oraz standardu wybranego dps

- pisemny egzamin końcowy sprawdzający wiedzę (pytania zamknięte i otwarte).

Egzaminy/zaliczenia końcowe – w formie naocznej bądź zdalnej – w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej związanej z pandemią COVID-19.

Pełny opis:

Opis treści programowych:

System pomocy i opieki nad osobami starszymi i zależnymi. Priorytety

Rodzaje wsparcia kierowane do osób starszych i zależnych.

Usługi opiekuńcze w systemie pomocy – jakość i standaryzacja.

Prawne podstawy funkcjonowania instytucji wsparcia typu dps

Standardy podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej

Standardy w pomocy. Standard pracy socjalnej z osobami starszymi

Półinstytucjonalne formy pomocy i opieki

Specyfika pracy w dziennych domach pomocy społecznej

Specyfika pracy w środowiskowych domach samopomocy

Specyfika pracy socjalnej w domach pomocy społecznej i ośrodkach opiekuńczych

Działalność dps i innych placówek wsparcia w okresie pandemii covid-19

Determinanty jakości życia pensjonariuszy - charakterystyka stosunków międzyludzkich w dps

Charakterystyka procesów adaptacyjnych

Domy pomocy społecznej jako instytucje totalne

Indywidualizacja oddziaływań opiekuńczo – pomocowych w ramach dps

Terapia w domach pomocy społecznej: pojęcie, cele, metody, formy

Specyfika organizacji czasu wolnego

Zadania i organizacja samorządu mieszkańców w dps

Specyfika funkcjonowania [i praca socjalna w] hospicjum

Literatura:

Goffman E. Charakterystyka instytucji totalnych, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, Scholar Warszawa

Grabusińska Z. Domy pomocy społecznej w Polsce, CRZL, Warszawa 2013

Kozaczuk, L. Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999

2006

Mielczarek A. Człowiek stary w domu pomocy społecznej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2010

Niedbalski J. Żyć i pracować w domu pomocy społecznej, Łódź, 2012

Tarkowska E. Życie codzienne w domach pomocy społecznej, IFIS PAN, Warszawa 1994

•Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 z późn. zm.

• wybrane rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dodatkowe (uzupełniające) pozycje/materiały wg postępu realizacji programu – podawane będą przez prowadzącego poprzez pocztę elektroniczną oraz aplikację Microsoft Teams.

Uwagi:

OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone w sposób synchroniczny z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams oraz kontakt poprzez pocztę elektroniczną.

Zespół MT pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afd2ff77cb39442d28a8f27ed1592e446%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=7e5ddcb0-2ac1-4b30-ae77-1ee7601c6768&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

METODY KSZTAŁCENIA

Edukacja zdalna.

Prezentacja, dyskusja, pogadanka, pokaz.

Metody oparte na działaniu praktycznym, metody oparte na słowie, praca z książką.

Metody aktywizujące - metody symulacyjne, metoda projektu, nauczanie problemowe.

W trakcie realizacji przedmiotu wykorzystywane są/będą zdalne metody kształcenia/uczenia się, w tym:

- wykład w postaci prezentacji z autorskimi komentarzami

- dyskusja na forum,

- zdalna indywidualna (i zespołowa) praca studenta nad podanymi zagadnieniami,

- komentarz prowadzącego z podaniem oceny wynikowej pracy,

- w miarę potrzeby ze strony studentów – konsultacje indywidualne z wykorzystaniem e-mail, kontaktu telefonicznego, platformy Microsoft Teams

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe

- ćwiczenia/warsztaty: 15 godzin.

Przygotowanie do poszczególnych zajęć (lektury, kwerendy) - 30 godzin.

Przygotowanie zadań praktycznych, prezentacji, symulacji – 10 godzin.

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu końcowego - 20 godzin.

Łączna liczba godzin aktywności - 75 godzin

Liczba punktów ECTS – 3.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.