Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna w domach pomocy społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-PWD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna w domach pomocy społecznej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PS spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r.PS, spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Uczestnictwo w dyskusji

Dokonywanie kwerend wybranych treści dotyczących konkretnych zagadnień z zakresu tematycznego przedmiotu

Aktywne uczestniczenie w zajęciach

Opracowanie planu wspierania mieszkańca dps

FORMA ZALICZENIA: EGZAMIN PISEMNY

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

 Obecność i aktywność w trakcie ćwiczeń

 Możliwe krótkie sprawdziany ad hoc w przypadku niezadowalającej współpracy grupy…

 Opracowanie PLANU wspierania mieszkańca domu pomocy społecznej oraz KARTY OCENY STANDARDU DPS - wraz z ich OMÓWIENIEM w trakcie ćwiczeń (zaplanowane na ten cel są 2-a ostatnie spotkania)

 Uczestnictwo w ewentualnej hospitacji wraz z przedstawieniem z niej pisemnego sprawozdania

 Kolokwium pisemne końcowe (w połączeniu z zagadnieniami z wykładów)

Pełny opis:

Opis treści programowych:

WYKŁAD:

1. Problematyka starości i starzenia się. Starość jako problem społeczny

2. Polityka społeczna wobec starości

3. System pomocy i opieki nad osobami starszymi i zależnymi. Priorytety

Przygotowanie do starości jako zadanie dla jednostek i zbiorowości.

4. Rodzaje wsparcia kierowane do osób starszych i zależnych

5. Człowiek stary w domu pomocy społecznej. Z perspektywy polityki społecznej

i pracy socjalnej

6. Działalność domów pomocy społecznej. Dom pomocy społecznej instytucją totalną?

7. Wspomaganie osób starszych w domach pomocy społecznej

8. Determinanty jakości życia pensjonariuszy - charakterystyka stosunków międzyludzkich w dps

9. Prawne podstawy funkcjonowania instytucji wsparcia typu dps

10. Standardy w pomocy. Standard pracy socjalnej z osobami starszymi

ĆWICZENIA:

1.

Starzenie się ludności – wyzwanie XXI wieku

Opieka nad osobami starszymi – historia i współczesność

Formy opieki i pomocy dla ludzi starszych

Domy pomocy społecznej jako instytucje wspomagające seniorów

oraz osoby zależne

Prawne podstawy funkcjonowania instytucji wsparcia typu dps – 1.

2.

Prawne podstawy funkcjonowania instytucji wsparcia typu dps - 2

Usługi opiekuńcze

Półinstytucjonalne formy pomocy i opieki

Specyfika pracy w dziennych domach pomocy społecznej

Specyfika pracy w środowiskowych domach samopomocy

3.

Charakterystyka procesów adaptacyjnych

Zadania i organizacja samorządu mieszkańców w dps

Specyfika organizacji czasu wolnego

4.

Indywidualizacja oddziaływań opiekuńczo – pomocowych w ramach dps

Indywidualny plan wspierania mieszkańca dps.

Rola i zadania pracownika pierwszego kontaktu (PPK).

Rola i zadania Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego.

5.

Aktywizacja mieszkańców dps – pojęcie i cele aktywizacji

Terapia w domach pomocy społecznej: pojęcie, cele, metody, formy

Terapia zajęciowa – formy. Organizacja terapii zajęciowej w dps

6.

Specyfika funkcjonowania [i praca socjalna w] hospicjum

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Wykłady:

1. Goffman E., Charakterystyka instytucji totalnych, [w:] A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne,

wyd. Scholar, Warszawa 2006.

2. Jacek A., Sarnacka E., Miaskowska-Daszkiewicz K., Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie, Difin, Warszawa 2014.

3. Kozaczuk L. Terapia zajęciowa w d. p. s. Interart 1999.

4. Leszczyńska-Rejchert A., Wspomaganie osób starszych w domach pomocy społecznej. Wyd. Adam Marszałek, 2010.

5. Mielczarek A., Człowiek stary w domu pomocy społecznej. Z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej. Akapit. Toruń 2010.

6. Nowicka A., (red.), Wybrane problemy osób starszych, Kraków 2010.

7. Tarkowska E., Życie codzienne w domu pomocy społecznej. Interart 1998.

8. Piekut – Brodzka D. (red.), Pomoc instytucjonalna osobom starszym, niepełnosprawnym oraz w sytuacjach kryzysowych. (materiały z konferencji nauk. Tom II) W-wa; WSPS 1999.

9. Rządowy program na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020. ASOS. Uchwała RM z dn. 24 grudnia 2013r.. [MP. Poz. 52 z dn. 24 stycznia 2014r.].

10. Standardy w pomocy. Standard pracy socjalnej z osobami starszymi. WRZOS. 2011. (źródło: Internet).

11. Szarota Z., Wielofunkcyjna działalność domów pomocy społecznej dla osób starszych. Kraków 1998.

Ćwiczenia:

Lektura obowiązkowa do ćwiczeń

• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 z późn. zm.

• Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Dz.U. z 30 września 2005r., Nr 189, poz. 1598.

• Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 06 lipca 2006.. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, Dz.U. 943.

• Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Dz.U. z 27 sierpnia 2012r., poz. 964.

• Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy. Dz.U. z dnia 26 czerwca 2012r. poz. 719.

• Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Dz.U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586.

• Jacek A., Sarnacka E., Miaskowska-Daszkiewicz K., Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie, Difin, Warszawa 2014.

• Kozaczuk L., Terapia zajęciowa w dps. Przewodnik metodyczny, Interart, Katowice 1999.

• Nowicka A. (red.). Wybrane problemy osób starszych. Impuls, Kraków 2010.

Ad. 1.

• Jesionek – Khadka A., Sędzicki M., Opieka nad osobami starszymi. Historia i współczesność. Praca Socjalna nr 5/2010.

• Kołodziej W., Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie osób starszych a społeczne stereotypy i uprzedzenia, [w:] Wybrane problemy osób starszych, Nowicka A., (red.), Kraków 2010.

• Leszczyńska-Rejchert A., Wspomaganie osób starszych w domach pomocy społecznej. Wyd. Adam Marszałek, 2010. Rozdział I. 1. i 2.

• Mielczarek A., Człowiek stary w domu pomocy społecznej. Z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej. Akapit. Toruń 2010. Rozdział I.

• Nowicka A., Starość jako faza życia człowieka, [w:] Wybrane problemy osób starszych, Nowicka A., (red.) Kraków 2010.

• Szukalski P., Starzenie się ludności – wyzwanie XXI wieku. Oraz: Przygotowanie

do starości jako zadanie dla jednostek i zbiorowości. [w:] To idzie starość – polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności Polski (praca zbiorowa). ISP. Warszawa 2008. (źródło: Internet).

• Zych A., Formy opieki i pomocy dla ludzi starszych w Polsce i innych krajach.,

[w:] Starzenie się populacji wyzwaniem dla polityki społecznej. ROPS Kraków 2003.

(źródło: Internet).

Ad.2.

• Leszczyńska-Rejchert A., Wspomaganie osób starszych w domach pomocy społecznej. Wyd. Adam Marszałek, 2010. Rozdział I. 3.

• Majer R., Usługi opiekuńcze w systemie pomocy osobom starszym, jakość

i standaryzacja. [w:] Widzieć – rozumieć – pomagać. Teodorczyk M., (red.), Koordynacja na rzecz aktywnej integracji. CRZL, IRSS, Warszawa 2012. (źródło: Internet).

• Arabska B., Radość ze spotkań w Klubie Seniora. „Grupa i Zabawa”. 1999, nr 1.

• Chabior A., Funkcje klubu seniora, [w:] Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej

w wymiarze etyczno-prakseologicznym, Czechowska-Bieluga M., Kanios A., Adamowska L., (red.) Kraków 2010.

• Dom dziennego pobytu dla seniorów: problemy, koncepcje, nowe znaczenia

sprawdzonego modelu pomocowego; gry i zabawy; trenowanie kompetencji.

Cz. 1. Oprac. redakcja „Wspólne Tematy”. 2005, nr 5.

• Dom dziennego pobytu dla seniorów: zaspokajanie potrzeb duchowych i religijnych u osób w podeszłym wieku. Cz. 2 i 3. Oprac. redakcja. „Wspólne Tematy”, 2005, nr 7/8.

• Kalinowska T.; Dzienne dps jako placówki zapewniające kompleksową pomoc osobom starszym w ich środowisku zamieszkania. [w:] Współczesne problemy socjalne, D.M. Piekut – Brodzka, (red.), Warszawa 2005.

• Mielczarek A., Domy dziennego pobytu jedną z form pomocy środowiskowej dla ludzi starych. „Praca Socjalna”, 2006, nr 1.

• Mielczarek A., Człowiek stary w domu pomocy społecznej. Z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej. Akapit. Toruń 2010. Rozdział II i V.

• Podnoszenie jakości usług opiekuńczych – doświadczenia Sopockiego Programu Wsparcia Osób Objętych Usługami Opiekuńczymi „Tęczowa Jesień”. [w:] Nie czekając na starość. Wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian. Małopolski Kongres Polityki Społecznej, 15/15 listopada 2012, ROPS Kraków. (źródło: Internet).

• Sikora P., Ośrodki wsparcia dziennego. [w:]: Formy opieki, wychowania i wsparcia

w zreformowanym systemie pomocy społecznej. Brągiel J., Badora S., (red.), Opole 2005.

Ad.3.

• Gielas J., W trosce o terapeutyczny klimat. Organizacja i struktura domu spokojnej starości : efekt pierwszego wrażenia. Przyjmowanie nowego mieszkańca. Cz. 1.

„Wspólne Tematy”. 2006, nr 10

• Gielas J., W trosce o terapeutyczny klimat. Organizacja i struktura domu spokojnej starości : przestrzeń, która staje się całym światem. Cz. 2. „Wspólne Tematy”. 2006,

nr 11/12.

• Gielas J., W trosce o terapeutyczny klimat. Organizacja i struktura domu spokojnej starości : pedagog i przyjaciel starego człowieka. Cz. 3. „Wspólne Tematy”. 2007, nr 1.

• Gielas J., W trosce o terapeutyczny klimat. Organizacja i struktura domu spokojnej starości : Resident Assessment Instrument (RAI) jako narzędzie oceny sytuacji mieszkańca. Cz. 4. „Wspólne Tematy”. 2007, nr 2.

• Mielczarek A., Człowiek stary w dps, Akapit, Toruń 2010. Rozdział 3, pkt. 3.2.

Ad.4.

• Bąbka J., Psychospołeczne aspekty przystosowania się osób starszych do warunków życia w dps. [w:] Wybrane problemy osób starszych, Nowicka A., (red.) Kraków 2010.

• Dudziak B., Opinie seniorów o jakości i zadowoleniu z życia. „Praca Socjalna”. 2010,

nr 4

• Gielas J., "Grozi wybuchem!" : trudne momenty w opiece i pielęgnacji osób

w podeszłym wieku „Wspólne Tematy”. 2004, nr 2.

• Mielcarek A., Samotność i osamotnienie ludzi starszych w placówkach opiekuńczych. „Praca Socjalna”.

2006, nr 4.

• Mielcarek A., Wolność i prawo do godnego życia w opiniach ludzi starych.

„Praca Socjalna”. 2005, nr 2.

• Mielcarek A., Alkoholizm ludzi starszych w stacjonarnych placówkach opiekuńczych. „Praca Socjalna”. 2007, nr 4.

• Mielczarek A., Człowiek stary w dps, Akapit, Toruń 2010. Rozdział IV. Przejawy patologii społecznych w dps.

• Niewiedział D., Poczucie jakości życia ludzi starszych mieszkających w dps.

[w:] Wybrane problemy osób starszych, Nowicka A., (red.), Kraków 2010.

• Reichmann W., Pomagać z wiary: wiara i życie religijne seniora jako źródło zdrowia duchowego, stabilizacji psychicznej i pozytywnych relacji socjalnych. „Wspólne Tematy”. 2004, nr 11/12.

• Wilk T., Czas wolny w starości a jakość życia. [w:]: Wybrane obszary badawcze andragogiki . Juraś-Krawczyk B., (red.). Łódź, 2007.

• Ziętkowska M., "Wesołe jest życie staruszka"? : Współczesne możliwości i sposoby spędzania wolnego czasu przez osoby w zaawansowanym wieku. [w:] Homo creator czy homo ludens? Nowe formy aktywności i spędzania czasu wolnego [red. nauk.] Muszyński M., Sokołowski M., Toruń, 2008.

Ad.5.

• Falbierska A., Aktywność ludzi starszych "ucieczką" od cierpienia: [w:] Cierpienie. T.1, Dylematy egzystencjalne, red. nauk. Edyta Bartkowiak, Paweł Prufer. Zielona Góra, 2009.

• Kozaczuk L., Terapia zajęciowa w dps. Przewodnik metodyczny, Interart, Katowice 1999.

• Litwa A., Szarota M., Nordic Walking jako forma rekreacji ruchowej seniorów, [w:]

Społeczne wymiary starzenia się, Fabiś A., Muszyński M., Bielsko-Biała 2011.

• Sobkowiak U., Terenoterapia w pracy z ludźmi w podeszłym wieku, [w:] Działania społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku, Kantowicz E., Olubiński A., (red.), Toruń 2003.

Ad.6.

• Kluczyńska J., Personel domów pomocy społecznej dla osób starszych wobec problemów mieszkańców w stanie terminalnym. [w:] Z teorii oraz praktyki pracy socjalnej i pomocy społecznej (red. D. Piekut – Brodzka) Warszawa, ChAT 2004

• Laskowski A., Dylematy opieki paliatywnej, Praca Socjalna, nr 3/2001

• Mikołajczak J., Aspekty cierpienia osób chorych terminalnie i możliwości niesienia

im pomocy, [w:] Problemy polityki i pracy socjalnej D. M. Piekut - Brodzka (red.)

APS 2000.

• Rudnicki Z., Śmierć jako kres życia ludzkiego; (w:) Nowicka A., Starość jako faza życia człowieka, [w:] Wybrane problemy osób starszych, Nowicka A., (red.) Kraków 2010.

• Zmęczeni życiem – senior, który życzy sobie śmierci. Efektywne reagowanie fachowego pomagania. „Wspólne tematy” 2004 Nr 4.

• Zych A., Rozpaczać, aby żyć – żałoba w życiu człowieka; (w:) Wybrane problemy osób starszych, Nowicka A., (red.) Kraków 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wie, jak realizować statutowe założenia i regulaminy pracy placówki z uwzględnieniem zasad poufności i dostępności udzielanej pomocy.

Wie, jakie są uprawnienia (klienta i pracownika socjalnego), ich zakres oraz sposoby egzekwowania.

Umiejętności

Projektuje rozwiązania na potrzeby swoich klientów w oparciu o kolejne etapy toku postępowania metodycznego w pracy socjalnej

Kompetencje

Docenia znaczenie nauk społecznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań w obszarze pracy socjalnej

Ma świadomość zasobów dostępnych w placówce i w społeczności oraz kreatywnego sposobu ich wykorzystywania

Metody i kryteria oceniania:

Opis metod kształcenia:

Wykład interaktywny, prezentacja, dyskusja kierowana

Metody oparte na działaniu praktycznym, metody oparte na słowie, praca z książką,

Nakład pracy studenta:

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe

Wykład: 15 h

Ćwiczenia: 15 h

Przygotowywanie się do zajęć/egzaminu

Wykład: 5 h

Ćwiczenia: 20 h

Opracowywanie kwerend - wejściówek, prac pisemnych, prezentacji

Ćwiczenia: 5 h

Sumaryczna liczba godzin: 60 h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Uczestnictwo w dyskusji

Dokonywanie kwerend wybranych treści dotyczących konkretnych zagadnień z zakresu tematycznego przedmiotu

Prezentacja w trakcie zajęć opracowanego materiału,

aktywne uczestniczenie w zajęciach

Opracowanie planu wspierania mieszkańca

FORMA ZALICZENIA WYKŁADU: EGZAMIN PISEMNY

Pełny opis:

Opis treści programowych:

WYKŁAD:

1.Standardy w pomocy. Standard pracy socjalnej z osobami starszymi

2.Polityka społeczna wobec starości. Starość jako problem społeczny

3.System pomocy i opieki nad osobami starszymi i zależnymi.

4.Rodzaje wsparcia kierowane do osób starszych i zależnych

5.Działalność domów pomocy społecznej

6.Człowiek stary w domu pomocy społecznej. Z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej

7.Dom pomocy społecznej instytucją totalną?

8.Determinanty jakości życia pensjonariuszy - charakterystyka stosunków międzyludzkich w dps

9.Specyfika funkcjonowania [i praca socjalna w] hospicjum

ĆWICZENIA:

Problematyka starości i starzenia się

System pomocy i opieki nad osobami starszymi i zależnymi. Priorytety

Rodzaje wsparcia kierowane do osób starszych i zależnych.

Usługi opiekuńcze w systemie pomocy – jakość i standaryzacja.

Domy pomocy społecznej jako instytucje wspomagające seniorów oraz osoby zależne

Prawne podstawy funkcjonowania instytucji wsparcia typu dps

Standardy podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej

Standardy w pomocy. Standard pracy socjalnej z osobami starszymi

Półinstytucjonalne formy pomocy i opieki

Specyfika pracy w dziennych domach pomocy społecznej

Specyfika pracy w środowiskowych domach samopomocy

Determinanty jakości życia podopiecznych

Charakterystyka procesów adaptacyjnych

Zadania i organizacja samorządu mieszkańców w dps

Specyfika pracy socjalnej w domach pomocy społecznej i ośrodkach opiekuńczych

Specyfika organizacji czasu wolnego

Determinanty jakości życia pensjonariuszy - charakterystyka stosunków międzyludzkich w dps

Indywidualizacja oddziaływań opiekuńczo – pomocowych w ramach dps

Terapia w domach pomocy społecznej: pojęcie, cele, metody, formy

Specyfika funkcjonowania [i praca socjalna w] hospicjum

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Wykłady:

1. Goffman E. Charakterystyka instytucji totalnych, w: Współczesne teorie socjologiczne, Scholar Warszawa 2006

2. Tarkowska E. Życie codzienne w domach pomocy społecznej, IFIS PAN, Warszawa 1994

3. Kozaczuk, L. Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999

4. Mielczarek A. Człowiek stary w domu pomocy społecznej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2010

5. Niedbalski J. Żyć i pracować w domu pomocy społecznej, Łódź, 2012

•Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 z późn. zm.

•Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Dz.U. z 30 września 2005r., Nr 189, poz. 1598.

•Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 06 lipca 2006.. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, Dz.U. 943.

•Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Dz.U. z 27 sierpnia 2012r., poz. 964.

•Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy. Dz.U. z dnia 26 czerwca 2012r. poz. 719.

•Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Dz.U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586.

Ćwiczenia:

Lektura polecana:

•Kluczyńska J., Personel domów pomocy społecznej dla osób starszych wobec problemów mieszkańców w stanie terminalnym. w: Z teorii oraz praktyki pracy socjalnej i pomocy społecznej (red. D. Piekut – Brodzka) Warszawa, ChAT 2004

•Laskowski A., Dylematy opieki paliatywnej, Praca Socjalna, nr 3/2001

•Mikołajczak J., Aspekty cierpienia osób chorych terminalnie i możliwości niesienia im pomocy, w: Problemy polityki i pracy socjalnej D. M. Piekut - Brodzka (red.) APS 2000.

•Rudnicki Z., Śmierć jako kres życia ludzkiego; (w:) Nowicka A., Starość jako faza życia człowieka, [w:] Wybrane problemy osób starszych, Nowicka A., (red.) Kraków 2010.

•Zmęczeni życiem – senior, który życzy sobie śmierci. Efektywne reagowanie fachowego pomagania. „Wspólne tematy” 2004 Nr 4.

•Zych A., Rozpaczać, aby żyć – żałoba w życiu człowieka; (w:) Wybrane problemy osób starszych, Nowicka A., (red.) Kraków 2010.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Wykład interaktywny, prezentacja, dyskusja kierowana

Metody oparte na działaniu praktycznym, metody oparte na słowie, praca z książką,

Nakład pracy studenta:

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe

Wykład: 15 h

Ćwiczenia: 15 h

Przygotowywanie się do zajęć/egzaminu

Wykład: 5 h

Ćwiczenia: 20 h

Opracowywanie kwerend - wejściówek, prac pisemnych, prezentacji

Ćwiczenia: 5 h

Sumaryczna liczba godzin: 60 h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Uczestnictwo w dyskusji

Dokonywanie kwerend wybranych treści dotyczących konkretnych zagadnień z zakresu tematycznego przedmiotu

Przygotowywanie pisemnych „wejściówek” na podstawie uprzedniej kwerendy treści z zakresu przedmiotu

Prezentacja w trakcie zajęć opracowanego materiału,

aktywne uczestniczenie w zajęciach

Opracowanie planu wspierania mieszkańca

FORMA ZALICZENIA: EGZAMIN PISEMNY

Pełny opis:

Opis treści programowych:

WYKŁAD:

1. Geneza i ewolucja pomocy społecznej instytucjonalnej

2. Historia domów pomocy społecznej

3. Teorie i metody pracy socjalnej

4. Domy pomocy społecznej jako instytucje totalne

5. Standaryzacja domów pomocy społecznej

6. Perspektywy rozwoju domów pomocy społecznej

7. Modele pracy socjalnej w domach pomocy społecznej

ĆWICZENIA:

Problematyka starości i starzenia się

System pomocy i opieki nad osobami starszymi i zależnymi. Priorytety

Rodzaje wsparcia kierowane do osób starszych i zależnych.

Usługi opiekuńcze w systemie pomocy – jakość i standaryzacja.

Domy pomocy społecznej jako instytucje wspomagające seniorów oraz osoby zależne

Prawne podstawy funkcjonowania instytucji wsparcia typu dps

Standardy podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej

Standardy w pomocy. Standard pracy socjalnej z osobami starszymi

Półinstytucjonalne formy pomocy i opieki

Specyfika pracy w dziennych domach pomocy społecznej

Specyfika pracy w środowiskowych domach samopomocy

Determinanty jakości życia podopiecznych

Charakterystyka procesów adaptacyjnych

Zadania i organizacja samorządu mieszkańców w dps

Specyfika pracy socjalnej w domach pomocy społecznej i ośrodkach opiekuńczych

Specyfika organizacji czasu wolnego

Determinanty jakości życia pensjonariuszy - charakterystyka stosunków międzyludzkich w dps

Indywidualizacja oddziaływań opiekuńczo – pomocowych w ramach dps

Terapia w domach pomocy społecznej: pojęcie, cele, metody, formy

Specyfika funkcjonowania [i praca socjalna w] hospicjum

Literatura:

Wykłady:

1. Goffman E. Charakterystyka instytucji totalnych, w: Współczesne teorie socjologiczne, Scholar Warszawa 2006

2. Tarkowska E. Życie codzienne w domach pomocy społecznej, IFIS PAN, Warszawa 1994

3. Kozaczuk, L. Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999

4. Mielczarek A. Człowiek stary w domu pomocy społecznej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2010

5. Niedbalski J. Żyć i pracować w domu pomocy społecznej, Łódź, 2012

•Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 z późn. zm.

•Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Dz.U. z 30 września 2005r., Nr 189, poz. 1598.

•Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 06 lipca 2006.. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, Dz.U. 943.

•Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Dz.U. z 27 sierpnia 2012r., poz. 964.

•Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy. Dz.U. z dnia 26 czerwca 2012r. poz. 719.

•Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Dz.U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586.

Ćwiczenia:

•Kluczyńska J., Personel domów pomocy społecznej dla osób starszych wobec problemów mieszkańców w stanie terminalnym. w: Z teorii oraz praktyki pracy socjalnej i pomocy społecznej (red. D. Piekut – Brodzka) Warszawa, ChAT 2004

•Laskowski A., Dylematy opieki paliatywnej, Praca Socjalna, nr 3/2001

•Mikołajczak J., Aspekty cierpienia osób chorych terminalnie i możliwości niesienia im pomocy, w: Problemy polityki i pracy socjalnej D. M. Piekut - Brodzka (red.) APS 2000.

•Rudnicki Z., Śmierć jako kres życia ludzkiego; (w:) Nowicka A., Starość jako faza życia człowieka, [w:] Wybrane problemy osób starszych, Nowicka A., (red.) Kraków 2010.

•Zmęczeni życiem – senior, który życzy sobie śmierci. Efektywne reagowanie fachowego pomagania. „Wspólne tematy” 2004 Nr 4.

•Zych A., Rozpaczać, aby żyć – żałoba w życiu człowieka; (w:) Wybrane problemy osób starszych, Nowicka A., (red.) Kraków 2010.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Wykład interaktywny, prezentacja, dyskusja kierowana

Metody oparte na działaniu praktycznym, metody oparte na słowie, praca z książką,

Nakład pracy studenta:

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe

Wykład: 15

Ćwiczenia: 15

Przygotowywanie się do zajęć/egzaminu

Wykład: 5

Ćwiczenia: 10

Opracowywanie kwerend - wejściówek, prac pisemnych, prezentacji

Ćwiczenia: 5

Sumaryczna liczba godzin: 50

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Uczestnictwo w dyskusji

Dokonywanie kwerend wybranych treści dotyczących konkretnych zagadnień z zakresu tematycznego przedmiotu

Przygotowywanie pisemnych „wejściówek” na podstawie uprzedniej kwerendy treści z zakresu przedmiotu

Prezentacja w trakcie zajęć opracowanego materiału,

aktywne uczestniczenie w zajęciach

Opracowanie planu wspierania mieszkańca

FORMA ZALICZENIA WYKŁADU: EGZAMIN PISEMNY

Pełny opis:

Opis treści programowych:

WYKŁAD:

1. Geneza i ewolucja pomocy społecznej instytucjonalnej

2. Historia domów pomocy społecznej

3. Teorie i metody pracy socjalnej

4. Domy pomocy społecznej jako instytucje totalne

5. Standaryzacja domów pomocy społecznej

6. Perspektywy rozwoju domów pomocy społecznej

7. Modele pracy socjalnej w domach pomocy społecznej

ĆWICZENIA:

Problematyka starości i starzenia się

System pomocy i opieki nad osobami starszymi i zależnymi. Priorytety

Rodzaje wsparcia kierowane do osób starszych i zależnych.

Usługi opiekuńcze w systemie pomocy – jakość i standaryzacja.

Domy pomocy społecznej jako instytucje wspomagające seniorów oraz osoby zależne

Prawne podstawy funkcjonowania instytucji wsparcia typu dps

Standardy podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej

Standardy w pomocy. Standard pracy socjalnej z osobami starszymi

Półinstytucjonalne formy pomocy i opieki

Specyfika pracy w dziennych domach pomocy społecznej

Specyfika pracy w środowiskowych domach samopomocy

Determinanty jakości życia podopiecznych

Charakterystyka procesów adaptacyjnych

Zadania i organizacja samorządu mieszkańców w dps

Specyfika pracy socjalnej w domach pomocy społecznej i ośrodkach opiekuńczych

Specyfika organizacji czasu wolnego

Determinanty jakości życia pensjonariuszy - charakterystyka stosunków międzyludzkich w dps

Indywidualizacja oddziaływań opiekuńczo – pomocowych w ramach dps

Terapia w domach pomocy społecznej: pojęcie, cele, metody, formy

Specyfika funkcjonowania [i praca socjalna w] hospicjum

Literatura:

Wykłady:

1. Goffman E. Charakterystyka instytucji totalnych, w: Współczesne teorie socjologiczne, Scholar Warszawa 2006

2. Tarkowska E. Życie codzienne w domach pomocy społecznej, IFIS PAN, Warszawa 1994

3. Kozaczuk, L. Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999

4. Mielczarek A. Człowiek stary w domu pomocy społecznej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2010

5. Niedbalski J. Żyć i pracować w domu pomocy społecznej, Łódź, 2012

•Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 z późn. zm.

•Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Dz.U. z 30 września 2005r., Nr 189, poz. 1598.

•Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 06 lipca 2006.. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, Dz.U. 943.

•Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Dz.U. z 27 sierpnia 2012r., poz. 964.

•Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy. Dz.U. z dnia 26 czerwca 2012r. poz. 719.

•Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Dz.U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586.

Ćwiczenia:

•Kluczyńska J., Personel domów pomocy społecznej dla osób starszych wobec problemów mieszkańców w stanie terminalnym. w: Z teorii oraz praktyki pracy socjalnej i pomocy społecznej (red. D. Piekut – Brodzka) Warszawa, ChAT 2004

•Laskowski A., Dylematy opieki paliatywnej, Praca Socjalna, nr 3/2001

•Mikołajczak J., Aspekty cierpienia osób chorych terminalnie i możliwości niesienia im pomocy, w: Problemy polityki i pracy socjalnej D. M. Piekut - Brodzka (red.) APS 2000.

•Rudnicki Z., Śmierć jako kres życia ludzkiego; (w:) Nowicka A., Starość jako faza życia człowieka, [w:] Wybrane problemy osób starszych, Nowicka A., (red.) Kraków 2010.

•Zmęczeni życiem – senior, który życzy sobie śmierci. Efektywne reagowanie fachowego pomagania. „Wspólne tematy” 2004 Nr 4.

•Zych A., Rozpaczać, aby żyć – żałoba w życiu człowieka; (w:) Wybrane problemy osób starszych, Nowicka A., (red.) Kraków 2010.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Wykład interaktywny, prezentacja, dyskusja kierowana

Metody oparte na działaniu praktycznym, metody oparte na słowie, praca z książką,

Nakład pracy studenta:

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe

Wykład: 15

Ćwiczenia: 15

Przygotowywanie się do zajęć/egzaminu

Wykład: 5

Ćwiczenia: 10

Opracowywanie kwerend - wejściówek, prac pisemnych, prezentacji

Ćwiczenia: 5

Sumaryczna liczba godzin: 50

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Uczestnictwo w dyskusji

Dokonywanie kwerend wybranych treści dotyczących konkretnych zagadnień z zakresu tematycznego przedmiotu

Przygotowywanie pisemnych „wejściówek” na podstawie uprzedniej kwerendy treści z zakresu przedmiotu

Prezentacja w trakcie zajęć opracowanego materiału,

aktywne uczestniczenie w zajęciach

Opracowanie planu wspierania mieszkańca i standardu wybranego dps

FORMA ZALICZENIA: EGZAMIN PISEMNY

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Problematyka starości i starzenia się

System pomocy i opieki nad osobami starszymi i zależnymi. Priorytety

Rodzaje wsparcia kierowane do osób starszych i zależnych

Historia domów pomocy społecznej

Domy pomocy społecznej jako instytucje totalne

Perspektywy rozwoju domów pomocy społecznej

Usługi opiekuńcze w systemie pomocy – jakość i standaryzacja.

Domy pomocy społecznej jako instytucje wspomagające seniorów oraz osoby zależne

Prawne podstawy funkcjonowania instytucji wsparcia typu dps

Standardy podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej

Standardy w pomocy. Standard pracy socjalnej z osobami starszymi

Półinstytucjonalne formy pomocy i opieki

Specyfika pracy w dziennych domach pomocy społecznej

Specyfika pracy w środowiskowych domach samopomocy

Determinanty jakości życia podopiecznych

Charakterystyka procesów adaptacyjnych

Zadania i organizacja samorządu mieszkańców w dps

Specyfika pracy socjalnej w domach pomocy społecznej i ośrodkach opiekuńczych

Specyfika organizacji czasu wolnego

Determinanty jakości życia pensjonariuszy - charakterystyka stosunków międzyludzkich w dps

Indywidualizacja oddziaływań opiekuńczo – pomocowych w ramach dps

Terapia w domach pomocy społecznej: pojęcie, cele, metody, formy

Specyfika funkcjonowania [i praca socjalna] w hospicjum

Literatura:

Goffman E. Charakterystyka instytucji totalnych, w: Współczesne teorie socjologiczne, Scholar Warszawa 2006

Tarkowska E. Życie codzienne w domach pomocy społecznej, IFIS PAN, Warszawa 1994

Kozaczuk, L. Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999

Mielczarek A. Człowiek stary w domu pomocy społecznej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2010

Niedbalski J. Żyć i pracować w domu pomocy społecznej, Łódź, 2012

•Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 z późn. zm.

•Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Dz.U. z 30 września 2005r., Nr 189, poz. 1598.

•Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 06 lipca 2006.. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, Dz.U. 943.

•Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Dz.U. z 27 sierpnia 2012r., poz. 964.

•Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy. Dz.U. z dnia 26 czerwca 2012r. poz. 719.

•Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Dz.U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586.

•Kluczyńska J., Personel domów pomocy społecznej dla osób starszych wobec problemów mieszkańców w stanie terminalnym. w: Z teorii oraz praktyki pracy socjalnej i pomocy społecznej (red. D. Piekut – Brodzka) Warszawa, ChAT 2004

•Laskowski A., Dylematy opieki paliatywnej, Praca Socjalna, nr 3/2001

•Mikołajczak J., Aspekty cierpienia osób chorych terminalnie i możliwości niesienia im pomocy, w: Problemy polityki i pracy socjalnej D. M. Piekut - Brodzka (red.) APS 2000.

•Rudnicki Z., Śmierć jako kres życia ludzkiego; (w:) Nowicka A., Starość jako faza życia człowieka, [w:] Wybrane problemy osób starszych, Nowicka A., (red.) Kraków 2010.

•Zmęczeni życiem – senior, który życzy sobie śmierci. Efektywne reagowanie fachowego pomagania. „Wspólne tematy” 2004 Nr 4.

•Zych A., Rozpaczać, aby żyć – żałoba w życiu człowieka; (w:) Wybrane problemy osób starszych, Nowicka A., (red.) Kraków 2010.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Metody oparte na działaniu praktycznym, metody oparte na słowie, praca z książką,

Nakład pracy studenta:

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe

Ćwiczenia: 30

Opracowywanie kwerend - wejściówek, prac pisemnych, prezentacji

Przygotowywanie się do zajęć/egzaminu

30

Sumaryczna liczba godzin: 60

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Uczestnictwo w dyskusji

Dokonywanie kwerend wybranych treści dotyczących konkretnych zagadnień z zakresu tematycznego przedmiotu

Przygotowywanie pisemnych „wejściówek” na podstawie uprzedniej kwerendy treści z zakresu przedmiotu

Prezentacja w trakcie zajęć opracowanego materiału,

aktywne uczestniczenie w zajęciach

Opracowanie planu wspierania mieszkańca oraz standardu wybranego dps

FORMA ZALICZENIA: EGZAMIN PISEMNY

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Historia domów pomocy społecznej

Domy pomocy społecznej jako instytucje totalne

Perspektywy rozwoju domów pomocy społecznej

System pomocy i opieki nad osobami starszymi i zależnymi. Priorytety

Rodzaje wsparcia kierowane do osób starszych i zależnych.

Usługi opiekuńcze w systemie pomocy – jakość i standaryzacja.

Prawne podstawy funkcjonowania instytucji wsparcia typu dps

Standardy podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej

Standardy w pomocy. Standard pracy socjalnej z osobami starszymi

Półinstytucjonalne formy pomocy i opieki

Specyfika pracy w dziennych domach pomocy społecznej

Specyfika pracy w środowiskowych domach samopomocy

Determinanty jakości życia podopiecznych

Charakterystyka procesów adaptacyjnych

Zadania i organizacja samorządu mieszkańców w dps

Specyfika pracy socjalnej w domach pomocy społecznej i ośrodkach opiekuńczych

Specyfika organizacji czasu wolnego

Determinanty jakości życia pensjonariuszy - charakterystyka stosunków międzyludzkich w dps

Indywidualizacja oddziaływań opiekuńczo – pomocowych w ramach dps

Terapia w domach pomocy społecznej: pojęcie, cele, metody, formy

Specyfika funkcjonowania [i praca socjalna w] hospicjum

Literatura:

Goffman E. Charakterystyka instytucji totalnych, w: Współczesne teorie socjologiczne, Scholar Warszawa 2006

Tarkowska E. Życie codzienne w domach pomocy społecznej, IFIS PAN, Warszawa 1994

Kozaczuk, L. Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999

Mielczarek A. Człowiek stary w domu pomocy społecznej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2010

Niedbalski J. Żyć i pracować w domu pomocy społecznej, Łódź, 2012

•Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 z późn. zm.

•Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Dz.U. z 30 września 2005r., Nr 189, poz. 1598.

•Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 06 lipca 2006.. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, Dz.U. 943.

•Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Dz.U. z 27 sierpnia 2012r., poz. 964.

•Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy. Dz.U. z dnia 26 czerwca 2012r. poz. 719.

•Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Dz.U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586.

•Kluczyńska J., Personel domów pomocy społecznej dla osób starszych wobec problemów mieszkańców w stanie terminalnym. w: Z teorii oraz praktyki pracy socjalnej i pomocy społecznej (red. D. Piekut – Brodzka) Warszawa, ChAT 2004

•Laskowski A., Dylematy opieki paliatywnej, Praca Socjalna, nr 3/2001

•Mikołajczak J., Aspekty cierpienia osób chorych terminalnie i możliwości niesienia im pomocy, w: Problemy polityki i pracy socjalnej D. M. Piekut - Brodzka (red.) APS 2000.

•Rudnicki Z., Śmierć jako kres życia ludzkiego; (w:) Nowicka A., Starość jako faza życia człowieka, [w:] Wybrane problemy osób starszych, Nowicka A., (red.) Kraków 2010.

•Zmęczeni życiem – senior, który życzy sobie śmierci. Efektywne reagowanie fachowego pomagania. „Wspólne tematy” 2004 Nr 4.

•Zych A., Rozpaczać, aby żyć – żałoba w życiu człowieka; (w:) Wybrane problemy osób starszych, Nowicka A., (red.) Kraków 2010.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Metody oparte na działaniu praktycznym, metody oparte na słowie, praca z książką,

Nakład pracy studenta:

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe

Ćwiczenia: 15

Przygotowywanie się do zajęć/egzaminu

Opracowywanie kwerend - wejściówek, prac pisemnych, prezentacji

Ćwiczenia: 35

Sumaryczna liczba godzin: 50

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Uczestnictwo w dyskusji

Dokonywanie kwerend wybranych treści dotyczących konkretnych zagadnień z zakresu tematycznego przedmiotu

Przygotowywanie pisemnych „wejściówek” na podstawie uprzedniej kwerendy treści z zakresu przedmiotu

Prezentacja w trakcie zajęć opracowanego materiału,

aktywne uczestniczenie w zajęciach

Opracowanie planu wspierania mieszkańca oraz standardu wybranego dps

FORMA ZALICZENIA: EGZAMIN PISEMNY

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Historia domów pomocy społecznej

Domy pomocy społecznej jako instytucje totalne

Perspektywy rozwoju domów pomocy społecznej

System pomocy i opieki nad osobami starszymi i zależnymi. Priorytety

Rodzaje wsparcia kierowane do osób starszych i zależnych.

Usługi opiekuńcze w systemie pomocy – jakość i standaryzacja.

Prawne podstawy funkcjonowania instytucji wsparcia typu dps

Standardy podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej

Standardy w pomocy. Standard pracy socjalnej z osobami starszymi

Półinstytucjonalne formy pomocy i opieki

Specyfika pracy w dziennych domach pomocy społecznej

Specyfika pracy w środowiskowych domach samopomocy

Determinanty jakości życia podopiecznych

Charakterystyka procesów adaptacyjnych

Zadania i organizacja samorządu mieszkańców w dps

Specyfika pracy socjalnej w domach pomocy społecznej i ośrodkach opiekuńczych

Specyfika organizacji czasu wolnego

Determinanty jakości życia pensjonariuszy - charakterystyka stosunków międzyludzkich w dps

Indywidualizacja oddziaływań opiekuńczo – pomocowych w ramach dps

Terapia w domach pomocy społecznej: pojęcie, cele, metody, formy

Specyfika funkcjonowania [i praca socjalna w] hospicjum

Literatura:

Goffman E. Charakterystyka instytucji totalnych, w: Współczesne teorie socjologiczne, Scholar Warszawa 2006

Tarkowska E. Życie codzienne w domach pomocy społecznej, IFIS PAN, Warszawa 1994

Kozaczuk, L. Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999

Mielczarek A. Człowiek stary w domu pomocy społecznej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2010

Niedbalski J. Żyć i pracować w domu pomocy społecznej, Łódź, 2012

•Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 z późn. zm.

•Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Dz.U. z 30 września 2005r., Nr 189, poz. 1598.

•Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 06 lipca 2006.. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, Dz.U. 943.

•Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Dz.U. z 27 sierpnia 2012r., poz. 964.

•Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy. Dz.U. z dnia 26 czerwca 2012r. poz. 719.

•Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Dz.U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586.

•Kluczyńska J., Personel domów pomocy społecznej dla osób starszych wobec problemów mieszkańców w stanie terminalnym. w: Z teorii oraz praktyki pracy socjalnej i pomocy społecznej (red. D. Piekut – Brodzka) Warszawa, ChAT 2004

•Laskowski A., Dylematy opieki paliatywnej, Praca Socjalna, nr 3/2001

•Mikołajczak J., Aspekty cierpienia osób chorych terminalnie i możliwości niesienia im pomocy, w: Problemy polityki i pracy socjalnej D. M. Piekut - Brodzka (red.) APS 2000.

•Rudnicki Z., Śmierć jako kres życia ludzkiego; (w:) Nowicka A., Starość jako faza życia człowieka, [w:] Wybrane problemy osób starszych, Nowicka A., (red.) Kraków 2010.

•Zmęczeni życiem – senior, który życzy sobie śmierci. Efektywne reagowanie fachowego pomagania. „Wspólne tematy” 2004 Nr 4.

•Zych A., Rozpaczać, aby żyć – żałoba w życiu człowieka; (w:) Wybrane problemy osób starszych, Nowicka A., (red.) Kraków 2010.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Metody oparte na działaniu praktycznym, metody oparte na słowie, praca z książką,

Nakład pracy studenta:

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe

Ćwiczenia: 15

Przygotowywanie się do zajęć/egzaminu

Opracowywanie kwerend - wejściówek, prac pisemnych, prezentacji

Ćwiczenia: 35

Sumaryczna liczba godzin: 50

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.