Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodzinami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-PSU1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodzinami
Jednostka: Katedra Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PS spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r.PS, spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych. Dostarczenie informacji na temat konsekwencji używania substancji psychoaktywnych oraz skutecznych sposobów pomagania osobom uzależnionym i ich rodzinom. Zadania pracownika socjalnego w pracy z klientem uzależnionym/ współuzależnionym.

Pełny opis:

Istota uzależnienia- podstawowe definicje, klasyfikacja substancji psychoaktywnych, przyczyny uzależnień.

Uzależnienia od substancji i od czynności - przyczyny, istota, leczenie.

Współuzależnienie.

Formy pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.

Instytucje działające na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin.

Uwarunkowania prawne dotyczące pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.

Profilaktyka uzależnień.

Pracownik socjalny w kontakcie z klientem uzależnionym/ współuzależnionym.

Literatura:

Beattie, M., Koniec współuzależnienia, Media Rodzina, Poznań 2003

Fudała, J., Dąbrowska, K,. Łukowska, K., Uzależnienie od alkoholu – między diagnozą a działaniem, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2013

Ogińska-Bulik N., Uzależnienia od czynności, Difin, Warszawa 2016

Tatarsky A., Redukcja szkód w psychoterapii. Nowe podejście w leczeniu uzależnień od narkotyków i alkoholu, Warszawa 2007

Woronowicz, B. T., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Media Rodzina, Poznań 2009

oraz:

Beck Aaron T , Wright Fred D., Newman Cory F., Liese Bruce S., Terapia poznawcza uzależnień, Kraków 2007

Derwich-Nowak, A, Patologiczny hazard. Poradnik dla osób grających niebezpiecznie, zagrożonych schorzeniem, ich rodzin oraz terapeutów, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2010

Guerreschi C., Nowe uzależnienia, Kraków 2010

Harold S. B., MacKenzi R. K., Podstawy terapii grupowej, Gdańsk 2004

Karpowicz Paweł, Narkotyki- jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie, Wyd. II, Białystok 2003

McGill T., Przezwyciężyć uzależnienie- podręcznik dla rodziców, Wyd. I, Poznań 2007

Padesky Christie A., Greenberger Dennis, Umysł ponad nastrojem, Wyd. I, Kraków 2004

Sztander W., Poza kontrolą, Warszawa 1997

Zajączkowski Krzysztof, Uzależnienia od substancji psychoaktywnych, Wyd. II, Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada wiedzę o sposobach wpływania na ludzi i wie jak oddziaływać na klientów pomocy społecznej, na rzecz rozwiązywania ich własnych problemów.

Ma elementarną wiedzę, dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego z klientami pomocy społecznej, ich prawidłowości i zakłóceń.

Wie, jakie są uprawnienia (klienta i pracownika socjalnego), ich zakres oraz sposoby egzekwowania.

Umiejętności

Projektuje rozwiązania na potrzeby swoich klientów w oparciu o kolejne etapy toku postępowania metodycznego w pracy socjalnej.

Proponuje działania służące interesom klienta z uwzględnieniem jego kontekstu rodzinnego i społecznego.

Posługuje się systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami, w tym prawnymi, istotnymi z punktu widzenia pomocy społecznej.

Kompetencje

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w różnych środowiskach społecznych.

Ma świadomość zasobów dostępnych w placówce i w społeczności oraz kreatywnego sposobu ich wykorzystywania.

Metody i kryteria oceniania:

dyskusje, prezentacje, burze mózgów; zaliczenie: kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Mikołajczyk
Prowadzący grup: Marta Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu uzależnień od substancji i od czynności. Dostarczenie informacji na temat konsekwencji uzależnień oraz skutecznych sposobów pomagania osobom uzależnionym i ich rodzinom. Zadania pracownika socjalnego w pracy z klientem uzależnionym/ współuzależnionym.

Pełny opis:

Podstawowe definicje zw. z uzależnieniami, klasyfikacja substancji psychoaktywnych, przyczyny uzależnień. Współuzależnienie. Formy pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. Prawne aspekty uzależnień.

Profilaktyka uzależnień. Pracownik socjalny w kontakcie z klientem uzależnionym/ współuzależnionym.

Literatura:

Obowiązkowa:

Beattie, M., Koniec współuzależnienia, Media Rodzina, Poznań 2003

Fudała, J., Dąbrowska, K,. Łukowska, K., Uzależnienie od alkoholu – między diagnozą a działaniem, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2013

Ogińska-Bulik N., Uzależnienia od czynności, Difin, Warszawa 2016

Woronowicz, B. T., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Media Rodzina, Poznań 2009

P. Jabłoński, B. Bukowska, J.Cz. Czabała (red.), Uzależnienie od narkotyków, podręcznik dla terapeutów, KBdsPN, Warszawa 2012

M. Rowicka, Uzależnienia behawioralne. Profilaktyka i terapia, Fundacja Praesterno, KBdsPN, Warszawa 2015

D. Pstrąg (red.), Uzależnienia oraz związane z nimi zagrożenia społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.

Uzupełniająca:

Tatarsky A., Redukcja szkód w psychoterapii. Nowe podejście w leczeniu uzależnień od narkotyków i alkoholu, Warszawa 2007

Beck Aaron T , Wright Fred D., Newman Cory F., Liese Bruce S., Terapia poznawcza uzależnień, Kraków 2007

Derwich-Nowak, A, Patologiczny hazard. Poradnik dla osób grających niebezpiecznie, zagrożonych schorzeniem, ich rodzin oraz terapeutów, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2010

Uwagi:

W związku z koniecznością realizacji zajęć w formie zdalnej modyfikacjom ulegną metody ich prowadzenia. Studenci będą otrzymywać materiały do studiowania w domu (prezentacje z komentarzem, teksty artykułów/ rozdziałów, treści z rzetelnych źródeł internetowych), ćwiczenia do wykonania i odesłania wykładowcy do sprawdzenia. Część zajęć będzie prowadzona przy użyciu MS Teams.

Zmianie ulegnie też forma zaliczenia - ustna poprzez komunikator MS Teams. O terminie studenci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną. Zakres materiału: pytania kontrolne z prezentacji.

UWAGA - zaliczenie odbędzie się 5 i 6 maja od godz. 10.00 (kolejność ustalona w korespondencji e-mail).

Zajęcia zdalne cz.1:

treści: działania wybranych narkotyków (objawy, formy występowania) - ćwiczenie do pracy własnej, modele i fazy używania substancji psychoaktywnych; dwa teksty do przeczytania, dwa ćwiczenia do wykonania w domu (weryfikacja 1 ćw. 23.04.2020; weryfikacja 2 ćw. - wysłanie odpowiedzi e-mailem do 2.04.2020), prezentacja

literatura/ źródła: www.kbpn.gov.pl; B. Ziółkowska, J. Wycisk, Autodestruktywność dzieci i młodzieży, Difin, Warszawa 2019.

Zajęcia zdalne cz.2:

treści: szkody wynikające z zażywania narkotyków, skala narkomanii w Polsce, wybrane prawne aspekty narkomanii. Studenci otrzymają prezentację z pytaniami do refleksji i kontrolnymi, czterema "filmikami" do obejrzenia na Youtube, fragment z książki do przeczytania.

literatura: ustawa z 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2020 poz. 322), Raport o stanie narkomanii w Polsce 2019, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii; H. Rogal, Moja córka narkomanka, Lissner Studio, 2013.

Zajęcia zdalne cz.3:

treści: psychologiczne mechanizmy uzależnienia, mity dot.substancji zmieniających świadomość; prezentacja wysłana studentom, treści przekazane przez MS Teams

literatura: J. Mellibruda, Psychologiczna koncepcja mechanizmów uzależnienia, artykuł w portalu IPZ.

Zajęcia zdalne cz. 4:

treści: dopalacze: definicja, działanie

Literatura: M.Z. Jędrzejko, Z. Staśczak, Narkotyki i dopalacze. Co powinni wiedzieć rodzice? Bellona, Warszawa 2018, treści www.kbpn.gov.pl; Raport Głównego Inspektora Sanitarnego. Nowe narkotyki w Polsce 2017-2018 www.gis.gov.pl (pobranie 9.04.2020)

Zajęcia zdalne cz. 5:

treści: uzależnienie od alkoholu: skala, przyczyny, typy, fazy, objawy ostrzegawcze; prezentacja dla studentów, dwa teksty do przeczytania, pytania kontrolne.

Literatura: B. T. Woronowicz, Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Media Rodzina, Warszawa 2009, materiały z serwisu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz artykuł J. Fudała, Mała wódka, duży problem w: Świat Problemów, nr 5/2019, s.20-23.

Zajęcia zdalna cz. 6:

treści: rodzina z osobą uzależnioną, dziecko w rodzinie z osobą uzależnioną, DDA, współuzależnienie - pojęcia, charakterystyka, zdania pracownika socjalnego, prezentacja PP oraz treści przekazane poprzez MS Teams, praca domowa (wysłanie odpowiedzi do 30.04.2020);

Literatura: J. Fudała, K. Dąbrowska, K. Łukowska, Uzależnienie od alkoholu – między diagnozą a działanie, IRSS, Warszawa 2013; M. Mikołajczyk. Poradnictwo i pomoc dla osób współuzależnionych, w: B. Szluz, A. Szluz, Poradnictwo w dyskursie interdyscyplinarnym, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów2018, s.65-84; B.T. Woronowicz, Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Media Rodzina, Warszawa 2009

Zajęcia zdalne nr 7:

treści: patologiczny hazard - definicja, kryteria diagnostyczne, przyczyny, sygnały ostrzegawcze, fazy, typy graczy, rodzina wobec PH, wskazówki do pracy terapeutycznej; prezentacja PP, 3 teksty do przeczytania, materiał do obejrzenia on line, pytania kontrolne, praca domowa do samodzielnego opracowania (weryfikacja podczas spotkania MS Teams 14.05.2020);

literatura: I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, Uzależnienia behawioralne, PWN, Warszawa 2018; : B. T. Woronowicz (red.), Hazard, historia, zagrożenia i drogi wyjścia, Media Rodzina, Poznań 2012; M. Mikołajczyk. M. Pańczak, Niewinna gra – groźne uzależnienie. Przyczyny i leczenie patologicznego hazardu na podstawie wypowiedzi Anonimowych Hazardzistów; w: Grudziewska E., Mikołajczyk M. (red.), Współczesne problemy społeczne. Teraźniejszość, przyszłość, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2018, s. 188-198; A. Derwich-Nowak, Patologiczny hazard, Difin, Warszawa 2010; M. Rowicka, Uzależnienia behawioralne. Terapia i profilaktyka, KBPN, Fundacja Praesterno, Warszawa 2015; B. Lelonek-Kuleta, Hazard i przestępczość – perspektywa osadzonych mężczyzn, w: Świat Problemów, nr 8/2019, s.23-26.

Zajęcia zdalne cz. 8:

treści: pracoholizm, cechy pracoholika, kryteria diagnostyczne, mity nt. pracoholizmu, typy procoholików, wskazówki dot. profilaktyki i terapeutyczne, prezentacja PP oraz materiały do czytania;

Literatura: I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, Uzależnienia behawioralne, PWN, Warszawa 2018,D. Malinowska, Mity na temat uzależnienia od pracy, w: Świat problemów, 7/2019, s. 24-26; M. Rowicka, Uzależnienia behawioralne. Profilaktyka i terapia, KBdsPN, Fundacja Praesterno, Warszawa 2015; B. Dudek, Pracoholizm — szkodliwy skutek nadmiernego zaangażowania w pracę, w: Medycyna Pracy 2008;59(3):247 – 254.

Zajęcia zdalna cz. 9:

treści: praca socjalna z osobami zagrożonymi uzależnieniem, uzależnionymi, współuzależnionymi i zaleczonymi (udzielane wsparcie, zadania pracownika socjalnego), interwencja wobec osoby uzależnionej (przebieg i zasady), konsekwencje uzależnienia (społeczne, indywidualne, materialne), zajęcia poprowadzone poprzez MS Teams;

literatura: D. Becelewska, Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej, Wyd. Śląsk, Katowice 2005; W. Sztander, Interwencja wobec osoby uzależnionej, IPZ, Warszawa 2006.

Zajęcia zdalne cz. 10 i 11:

zaliczenie przedmiotu - ustnie, indywidualnie, poprzez MS Teams, przewidziany czas trwania zaliczenia - ok. 15 minut/osobę; zakres tematyczny: 3 pytania wybrane spośród dosyłanych w prezentacjach i zgłaszanych podczas zajęć on line przez cały semestr pytań kontrolnych; max. liczba punktów do uzyskania podczas zaliczenia - 3; liczba punktów wymaganych do zaliczenia - 1,6.

Zajęcia zdalne cz. 12:

poprawa (warunki jw.)

Uwaga - jeszcze jeden termin poprawy (ostateczny) - 10.06, sprawdzian pisemny (test, pytania otwarte i zamknięte) zostanie wysłany studentom, którzy dotychczas nie zaliczyli przedmiotu poprzez MS Teams (jako zadanie).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Mikołajczyk
Prowadzący grup: Marta Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu uzależnień od substancji i od czynności. Dostarczenie informacji na temat konsekwencji uzależnień oraz skutecznych sposobów pomagania osobom uzależnionym i ich rodzinom. Zadania pracownika socjalnego w pracy z klientem uzależnionym/ współuzależnionym.

Pełny opis:

Podstawowe definicje zw. z uzależnieniami, klasyfikacja substancji psychoaktywnych, przyczyny uzależnień. Współuzależnienie. Formy pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. Prawne aspekty uzależnień.

Profilaktyka uzależnień. Pracownik socjalny w kontakcie z klientem uzależnionym/ współuzależnionym.

Literatura:

Obowiązkowa:

Beattie, M., Koniec współuzależnienia, Media Rodzina, Poznań 2003

Fudała, J., Dąbrowska, K,. Łukowska, K., Uzależnienie od alkoholu – między diagnozą a działaniem, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2013

Ogińska-Bulik N., Uzależnienia od czynności, Difin, Warszawa 2016

Woronowicz, B. T., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Media Rodzina, Poznań 2009

P. Jabłoński, B. Bukowska, J.Cz. Czabała (red.), Uzależnienie od narkotyków, podręcznik dla terapeutów, KBdsPN, Warszawa 2012

M. Rowicka, Uzależnienia behawioralne. Profilaktyka i terapia, Fundacja Praesterno, KBdsPN, Warszawa 2015

D. Pstrąg (red.), Uzależnienia oraz związane z nimi zagrożenia społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.

Uzupełniająca:

Tatarsky A., Redukcja szkód w psychoterapii. Nowe podejście w leczeniu uzależnień od narkotyków i alkoholu, Warszawa 2007

Beck Aaron T , Wright Fred D., Newman Cory F., Liese Bruce S., Terapia poznawcza uzależnień, Kraków 2007

Derwich-Nowak, A, Patologiczny hazard. Poradnik dla osób grających niebezpiecznie, zagrożonych schorzeniem, ich rodzin oraz terapeutów, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2010

Uwagi:

W związku z koniecznością realizacji zajęć w formie zdalnej modyfikacjom ulegną metody ich prowadzenia. Studenci będą otrzymywać materiały do studiowania w domu (prezentacje z komentarzem, teksty artykułów/ rozdziałów, treści z rzetelnych źródeł internetowych), ćwiczenia do wykonania i odesłania wykładowcy do sprawdzenia.

Zmianie ulegnie też forma zaliczenia - ustna poprzez komunikator MS Teams. O terminie studenci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną. Zakres materiału: pytania kontrolne z prezentacji.

UWAGA - zaliczenie odbędzie się 6 i 7 maja od godz. 17.00 (kolejność ustalona w korespondencji emial).

Zajęcia zdalne cz.1:

treści: podstawowe pojęcia zw. z uzależnieniami (m.in. narkomania, uzależnienie, detoksykacja, współuzależnienie)działania wybranych narkotyków (objawy, formy występowania) - ćwiczenie do pracy własnej, modele i fazy używania substancji psychoaktywnych; dwa teksty do przeczytania, dwa ćwiczenia do wykonania w domu (praca domowa wysłana wykładowcy do sprawdzenia pocztą email - termin do 26.04.2020) , prezentacja wysłana studentom;

literatura/ źródła: www.kbpn.gov.pl; B. Ziółkowska, J. Wycisk, Autodestruktywność dzieci i młodzieży, Difin, Warszawa 2019.

Zajęcia zdalne cz. 2:

treści: dopalacze: definicja, działanie

Literatura: M.Z. Jędrzejko, Z. Staśczak, Narkotyki i dopalacze. Co powinni wiedzieć rodzice? Bellona, Warszawa 2018, treści www.kbpn.gov.pl; Raport Głównego Inspektora Sanitarnego. Nowe narkotyki w Polsce 2017-2018 www.gis.gov.pl (pobranie 9.04.2020)

Zajęcia zdalne cz. 3:

treści: uzależnienie od alkoholu: skala, przyczyny, typy, fazy, objawy ostrzegawcze; prezentacja PP dla studentów, dwa teksty do przeczytania, pytania kontrolne.

Literatura: B. T. Woronowicz, Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Media Rodzina, Warszawa 2009, materiały z serwisu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz artykuł J. Fudała, Mała wódka, duży problem w: Świat Problemów, nr 5/2019, s.20-23.

Zajęcia zdalne cz.4:

treści: psychologiczne mechanizmy uzależnienia, mity dot.substancji zmieniających świadomość; prezentacja PP, literatura do pracy własnej

literatura: J. Mellibruda, Psychologiczna koncepcja mechanizmów uzależnienia, artykuł w portalu IPZ.

Zajęcia zdalna cz. 5:

treści: rodzina z osobą uzależnioną, dziecko w rodzinie z osobą uzależnioną, DDA, współuzależnienie - pojęcia, charakterystyka, zdania pracownika socjalnego, prezentacja PP, film do obejrzenie on-line, praca domowa (do wysłania wykładowcy do 4.05.2020);

Literatura: J. Fudała, K. Dąbrowska, K. Łukowska, Uzależnienie od alkoholu – między diagnozą a działanie, IRSS, Warszawa 2013; M. Mikołajczyk. Poradnictwo i pomoc dla osób współuzależnionych, w: B. Szluz, A. Szluz, Poradnictwo w dyskursie interdyscyplinarnym, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów2018, s.65-84; B.T. Woronowicz, Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Media Rodzina, Warszawa 2009

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Mikołajczyk
Prowadzący grup: Marta Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu uzależnień od substancji i od czynności. Dostarczenie informacji na temat konsekwencji uzależnień oraz skutecznych sposobów pomagania osobom uzależnionym i ich rodzinom. Zadania pracownika socjalnego w pracy z klientem uzależnionym/ współuzależnionym.

Pełny opis:

Podstawowe definicje zw. z uzależnieniami, klasyfikacja substancji psychoaktywnych, przyczyny uzależnień. Współuzależnienie. Formy pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. Prawne aspekty uzależnień.

Profilaktyka uzależnień. Pracownik socjalny w kontakcie z klientem uzależnionym/ współuzależnionym.

Literatura:

Obowiązkowa:

Cierpiałkowska L., Chodkiewicz J., Uzależnienie od alkoholu, PWN, Warszawa 2020

Dodziuk van Kooten A., Spaczyńska E., Rodzina alkoholowa. Jak ją lepiej rozumieć? Tajniki pracy socjalnej, cz. 1. Difin, Warszawa 2020

Wasilewska-Ostrowska K. M., Praca socjalna z osobą uzależnioną. Wybrane problemy, Difin, Warszawa 2014

Fudała, J., Dąbrowska, K,. Łukowska, K., Uzależnienie od alkoholu – między diagnozą a działaniem, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2013

Ogińska-Bulik N., Uzależnienia od czynności, Difin, Warszawa 2016

Woronowicz, B. T., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Media Rodzina, Poznań 2009

P. Jabłoński, B. Bukowska, J.Cz. Czabała (red.), Uzależnienie od narkotyków, podręcznik dla terapeutów, KBdsPN, Warszawa 2012

M. Rowicka, Uzależnienia behawioralne. Profilaktyka i terapia, Fundacja Praesterno, KBdsPN, Warszawa 2015

D. Pstrąg (red.), Uzależnienia oraz związane z nimi zagrożenia społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.

Uzupełniająca:

Tatarsky A., Redukcja szkód w psychoterapii. Nowe podejście w leczeniu uzależnień od narkotyków i alkoholu, Warszawa 2007

Beck Aaron T , Wright Fred D., Newman Cory F., Liese Bruce S., Terapia poznawcza uzależnień, Kraków 2007

Beattie, M., Koniec współuzależnienia, Media Rodzina, Poznań 2003

Derwich-Nowak, A, Patologiczny hazard. Poradnik dla osób grających niebezpiecznie, zagrożonych schorzeniem, ich rodzin oraz terapeutów, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2010

Uwagi:

Zajęcia realizowane w formie zdalnej, MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a485de04feb1a4082b83b2a48e6eb003d%40thread.tacv2/conversations?groupId=b4b01c24-e266-4ba0-8f7a-0635ddd82889&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zaliczenie ustne na podstawie omawianych treści i pytań kontrolnych zadawanych po każdych zajęciach.

Efekty kształcenia:

godziny kontaktowe - 45 godz.

prace domowe i przygotowanie się do zajęć (prace pisemne i lektura wybranych artykułów/ książek) - 45 godz. - 2 ECTS

przygotowanie do zaliczenia - 30 godz. - 1 ECTS

120 godz - 4 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Mikołajczyk
Prowadzący grup: Marta Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu uzależnień od substancji i od czynności. Dostarczenie informacji na temat konsekwencji uzależnień oraz skutecznych sposobów pomagania osobom uzależnionym i ich rodzinom. Zadania pracownika socjalnego w pracy z klientem uzależnionym/ współuzależnionym.

Pełny opis:

Podstawowe definicje zw. z uzależnieniami, klasyfikacja substancji psychoaktywnych, przyczyny uzależnień. Współuzależnienie. Formy pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. Prawne aspekty uzależnień.

Profilaktyka uzależnień. Pracownik socjalny w kontakcie z klientem uzależnionym/ współuzależnionym.

Literatura:

Obowiązkowa:

Cierpiałkowska L., Chodkiewicz J., Uzależnienie od alkoholu, PWN, Warszawa 2020

Dodziuk van Kooten A., Spaczyńska E., Rodzina alkoholowa. Jak ją lepiej rozumieć? Tajniki pracy socjalnej, cz. 1. Difin, Warszawa 2020

Wasilewska-Ostrowska K. M., Praca socjalna z osobą uzależnioną. Wybrane problemy, Difin, Warszawa 2014

Fudała, J., Dąbrowska, K,. Łukowska, K., Uzależnienie od alkoholu – między diagnozą a działaniem, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2013

Ogińska-Bulik N., Uzależnienia od czynności, Difin, Warszawa 2016

Woronowicz, B. T., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Media Rodzina, Poznań 2009

P. Jabłoński, B. Bukowska, J.Cz. Czabała (red.), Uzależnienie od narkotyków, podręcznik dla terapeutów, KBdsPN, Warszawa 2012

M. Rowicka, Uzależnienia behawioralne. Profilaktyka i terapia, Fundacja Praesterno, KBdsPN, Warszawa 2015

D. Pstrąg (red.), Uzależnienia oraz związane z nimi zagrożenia społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.

Uzupełniająca:

Tatarsky A., Redukcja szkód w psychoterapii. Nowe podejście w leczeniu uzależnień od narkotyków i alkoholu, Warszawa 2007

Beck Aaron T , Wright Fred D., Newman Cory F., Liese Bruce S., Terapia poznawcza uzależnień, Kraków 2007

Beattie, M., Koniec współuzależnienia, Media Rodzina, Poznań 2003

Derwich-Nowak, A, Patologiczny hazard. Poradnik dla osób grających niebezpiecznie, zagrożonych schorzeniem, ich rodzin oraz terapeutów, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2010

Uwagi:

Zajęcia realizowane w formie zdalnej, MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acb77d27002344b01a9886c7771b3162d%40thread.tacv2/conversations?groupId=0bab817e-c987-4632-979c-6d1122028b6a&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zaliczenie ustne na podstawie omawianych treści i pytań kontrolnych zadawanych po każdych zajęciach.

Efekty kształcenia:

godziny kontaktowe - 15 godz.

prace domowe i przygotowanie się do zajęć (prace pisemne i lektura wybranych artykułów/ książek) - 50 godz.

przygotowanie do zaliczenia - 35 godz. -

100 godz - 4 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.