Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach – trening (PSR)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-PSR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach – trening (PSR)
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PS spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r.PS, spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

ZAKRES MERYTORYCZNY PRZEDMIOTU:

1. PSR- przegląd podstawowych założeń teoretycznych

2. Podstawowe umiejętności i techniki stosowane w PSR

3. Zasoby wewnętrzne doradcy i ich wykorzystanie

4. Istotne kierunki pracy w oparciu o PSR

a) zwiększanie możliwości wyborów klienta

b) zmiana destrukcyjnego nawyku klienta

c) rozwijanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji

5.Wskazówki do konstruowania programu wspierającego w oparciu o PSR

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Szczepkowski J., Praca socjalna - Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, Toruń 2010

Literatura uzupełniająca:

Wachtel P., L., Komunikacja terapeutyczna, Kraków 2012

Coughlin P., Intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna, Gdańsk 2013

Mearns D., Thorne B., Terapia skoncentrowana na osobie, Kraków 2010

Milner J., O’Byrne P., Poradnictwo krótkoterminowe: narracje i rozwiązania, Poznań 2007

Lewiński A., Szczepkowski J., Świtek T., Upside down: Solution Focused Paradigms - Revolutions and Evolutions, Toruń 2012

Lucjan Miś (red.) 2008. Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach (Zeszyty Pracy Socjalnej, nr 14), Kraków: Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, str.13-25)

Preston J., Zintegrowana terapia krótkoterminowa. Podejście poznawcze, psychodynamiczne, humanistyczne i neurobehawioralne, Gdańsk 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada wiedzę o sposobach wpływania na ludzi i wie jak oddziaływać na klientów pomocy społecznej, na rzecz rozwiązywania ich własnych problemów.

Wie jak badać i rozpoznawać zapotrzebowanie na usługi społeczne dla jednostek, grup i rodzin oraz społeczności lokalnych.

Umiejętności

Projektuje rozwiązania na potrzeby swoich klientów w oparciu o kolejne etapy toku postępowania metodycznego w pracy socjalnej.

Proponuje działania służące interesom klienta z uwzględnieniem jego kontekstu rodzinnego i społecznego.

Kompetencje

Posiada zdolność do radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i stresowych.

Docenia znaczenie nauk społecznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań w obszarze pracy socjalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

1. Wykład problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

2. Dyskusja panelowa

3. Wymiana opinii w parach (TPS - think-pair-share)

4. Analiza swot

5. Studium przypadku

6. Gry dydaktyczne, w tym metoda sytuacyjna z wykorzystaniem video kamery

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. obecność na zajęciach

2. aktywność na zajęciach

3. pisemny sprawdzian wiedzy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska
Prowadzący grup: Beata Leska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Korycki
Prowadzący grup: Arkadiusz Korycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci poznają teoretyczne podstawy oraz historię PSR, jak również zasady (i korzyści wynikające ze) stosowania metody PSR w pracy socjalnej.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci poznają teoretyczne podstawy oraz historię PSR, jak również zasady (i korzyści wynikające ze) stosowania metody PSR w pracy socjalnej.

Literatura:

Szczepkowski J., Praca socjalna - Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, Toruń 201

Miś L. (red.), Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach, Kraków 2008

Preston J., Zintegrowana terapia krótkoterminowa. Podejście poznawcze, psychodynamiczne, humanistyczne i neurobehawioralne, Gdańsk 2005

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Korycki
Prowadzący grup: Arkadiusz Korycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stanek
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

pisemne kolokwium sprawdzające wiedzę (15 pytań, w tym 5 pytań zamkniętych i 10 pytań otwartych);

wykonywanie zadań w małych grupa, 2-3 osobowych w trakcie zajęć; program działania/współpracy z klientem o szczególnych potrzebach

aktywność na zajęciach

Pełny opis:

Treści programowe:

11.10.2020 r.

I. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach – synteza pojęć

1.1. Podstawowe założenia modelu PSR

1.2. Diagnoza – zakres i znaczenie w dalszym działaniu

14.11.2020 r.

II. Zasoby jednostki i rodziny w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach

2.1. Wydobywanie i wzmacnianie zasobów – metody, techniki i narzędzia;

III. Podstawowe umiejętności i techniki stosowane w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach – narzędzia i interwencje (14.11.2020 r.)

IV. Zasoby wewnętrzne doradcy i ich wykorzystanie w pracy z klientem (14.11.2020 r.)

V. Praca socjalna Skoncentrowana na Rozwiązaniach – relacje i strategie postępowania. Symulacja pracy z klientem w oparciu o zasady PSR (20.01.2021 r.)

5.1. Rodzaje relacji pomocowych

5.2. Charakterystyka postaw klienta

5.3. Strategie postępowania

VI. Istotne kierunki pracy w oparciu o Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (13.02.2021 r.)

a) zwiększanie możliwości wyborów klienta

b) zmiana destrukcyjnego nawyku klienta

c) rozwijanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji

VII. Wskazówki do konstruowania programu wspierającego w oparciu o Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (13.02.2021 r.)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Szczepkowski J., (2010), Praca socjalna - Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, Toruń: Wydawnictwo edukacyjne AKAPIT.

Krasiejko I., (2010), Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.

Literatura uzupełniająca:

Wachtel P. L., (2012), Komunikacja terapeutyczna, Kraków

Coughlin P., (2013), Intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna, Gdańsk

Mearns D., Thorne B., (2010), Terapia skoncentrowana na osobie, Kraków

Milner J., O’Byrne P., (2007), Poradnictwo krótkoterminowe: narracje i rozwiązania, Poznań

Lewiński A., Szczepkowski J., Świtek T., (2012), Upside down: Solution Focused Paradigms - Revolutions and Evolutions, Toruń

Lucjan Miś (red.), (2008), Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach (Zeszyty Pracy Socjalnej, nr 14), Kraków: Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, str.13-25)

Preston J., (2005), Zintegrowana terapia krótkoterminowa. Podejście poznawcze, psychodynamiczne, humanistyczne i neurobehawioralne, Gdańsk

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład, pokaz, dyskusja, metody aktywizujące studenta (praca w grupach);

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontaktowe - 15 godzin

przygotowanie do zajęć, lektury - 15 godzin

przygotowanie zadania – 10 godzin

przygotowanie do zaliczenia - 20 godzin

łączna liczba godzin aktywności - 60 godzin

liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia prowadzone zdalnie synchronicznie zgodnie z planem zajęć w aplikacji Teams.

Link do kanału:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0c28023f5f40492486506db4b08777e8%40thread.tacv2/Podej%25C5%259Bcie%2520Skoncentrowane%2520na%2520Rozwi%25C4%2585zaniach?groupId=9b0f6096-3404-49c7-a78b-f91e605cf685&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.