Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna z osobami bezdomnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-PBE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna z osobami bezdomnymi
Jednostka: Katedra Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PS spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r.PS, spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z problematyką bezdomności. W ramach zajęć podjęta zostanie próba zdefiniowania zjawiska. Przedstawione zostaną przyczyny bezdomności, jej skala oraz geografia. Scharakteryzowane zostaną: bezdomność mężczyzn, bezdomność kobiet oraz bezdomność dzieci. Poddane zostaną analizie formy pomocy osobom bezdomnym ukierunkowane na usamodzielnienie.

Pełny opis:

Pojęcie bezdomności, typologie. Bezdomność – problem społeczny, problem indywidualny (sytuacja bezdomnego: aspekty psychologiczne, socjologiczne, etyczne, socjalne).

Żebractwo, włóczęgostwo. Techniki żebracze.

Drogi stawania się bezdomnym.

Bezdomność mężczyzn.

Bezdomność kobiet.

Bezdomność dzieci.

Instytucje świadczące pomoc osobom w kryzysie bezdomności i przysługujące im przysługujące. Specyfika stosowania metod i technik pracy socjalnej w procesie pomocy osobom doświadczającym bezdomności.

Literatura:

obowiązkowa:

Browarczyk Ł, Dębski M., O bezdomności bez lęku, Gdańsk 2010

Szulz B., Świat społeczny bezdomnych kobiet, Warszawa 2010

Chwaszcz J., Osobowościowe i społeczne wyznaczniki funkcjonowania bezdomnych mężczyzn, Lublin 2008

Lech A., Świat społeczny bezdomnych i jego legitymizacje, Śląsk, Katowice 2007

Mikołajczyk M., Rodziny bezdomnych matek, Wydawnictwo APS, Warszawa 2018

Stenka R., Olech P., Browarczyk Ł. (red.), Model, Gminny standard wychodzenia z bezdomności, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk 2014

Uzupełniająca

Declerck P, Rozbitkowie. Rzecz o paryskich kloszardach, Warszawa 2004.

Stankiewicz L., Zrozumieć bezdomność, Olsztyn 2002

Przymeński A., Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współczesnej, Poznań 2001

D.M. Piekut – Brodzka, Bezdomność, Warszawa 2006

Dębski M., Stachura K, Oblicza bezdomności, Gdańsk, 2008

Kubicka H., Bezdomność rodzin samotnych matek, Społeczno - wychowawcze aspekty zjawiska, Łódź 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna elementarną terminologię używaną w pracy socjalnej i rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie dyscyplin pokrewnych.

Posiada wiedzę o sposobach wpływania na ludzi i wie jak oddziaływać na klientów pomocy społecznej, na rzecz rozwiązywania ich własnych problemów.

Zna źródła i metody pozyskiwania zasobów (materialnych i niematerialnych), potrzebnych do rozwiązywania problemów społecznych.

Posiada wiedzę i rozumie zróżnicowania społeczne, kulturowe i etniczne jako ryzyka społecznej stygmatyzacji jednostek i rodzin.

Umiejętności

Projektuje rozwiązania na potrzeby swoich klientów w oparciu o kolejne etapy toku postępowania metodycznego w pracy socjalnej.

Proponuje działania służące interesom klienta z uwzględnieniem jego kontekstu rodzinnego i społecznego.

Kompetencje

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w różnych środowiskach społecznych.

Ma świadomość zasobów dostępnych w placówce i w społeczności oraz kreatywnego sposobu ich wykorzystywania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Mikołajczyk
Prowadzący grup: Marta Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z problematyką bezdomności. W ramach zajęć poruszone będą następujące zagadnienia: definiowanie bezdomności, jej przyczyny, skala oraz geografia. Scharakteryzowane zostaną: bezdomność mężczyzn, kobiet oraz dzieci. Ponadto, omówione będą formy pomocy udzielanej osobom doświadczającym bezdomności.

Pełny opis:

Pojęcie bezdomności, jej typy.

Bezdomność – problem społeczny, problem indywidualny (sytuacja bezdomnego: aspekty psychologiczne, socjologiczne, etyczne, socjalne). Bezdomność jako kryzys.

Żebractwo, włóczęgostwo. Techniki żebracze.

Drogi stawania się bezdomnym.

Bezdomność mężczyzn, kobiet, dzieci.

Instytucje świadczące pomoc osobom doświadczającym bezdomności bezdomnym. Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności.

Literatura:

Obowiązkowa:

Browarczyk Ł, Dębski M., O bezdomności bez lęku, Gdańsk 2010

Szulz B., Świat społeczny bezdomnych kobiet, Warszawa 2010

Chwaszcz J., Osobowościowe i społeczne wyznaczniki funkcjonowania bezdomnych mężczyzn, Lublin 2008

Lech A., Świat społeczny bezdomnych i jego legitymizacje, Śląsk, Katowice 2007

Mikołajczyk M., Rodziny bezdomnych matek, Wydawnictwo APS, Warszawa 2018

Stenka R., Olech P., Browarczyk Ł. (red.), Model, Gminny standard wychodzenia z bezdomności, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk 2014

Kostrzyńska M., Stowarzyszanie się „wykluczonych”. Przykład bezdomności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018

Praca Socjalna nr 1/2020

Uzupełniająca:

D.M. Piekut – Brodzka, Bezdomność, Warszawa 2006

Dębski M., Stachura K, Oblicza bezdomności, Gdańsk 2008

Kubicka H., Bezdomność rodzin samotnych matek, Społeczno - wychowawcze aspekty zjawiska, Łódź 2005

Declerck P, Rozbitkowie. Rzecz o paryskich kloszardach, Warszawa 2004.

Stankiewicz L., Zrozumieć bezdomność, Olsztyn 2002

Przymeński A., Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współczesnej, Poznań 2001

Uwagi:

W związku z koniecznością realizacji części zajęć w systemie na odległość modyfikacjom ulegną formy przeprowadzenia ćwiczeń - studenci będą dostawać materiały do pracy własnej, tj. fragmenty prezentacji wraz z komentarzem, artykuły/ rozdziały do przeczytania w domu, prace domowe do odesłania wykładowcy do sprawdzenia.

Zmianie ulegnie też forma zaliczenia - ustna poprzez komunikator MS Teams. O terminie studenci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.

Zajęcia prowadzone zdalnie cz. 1:

- treści: koncepcja umiejscowienia kontroli Juliana Rottera, przyczyny prowadzące do bezdomności a przyczyny pozostawania w niej, żebractwo, włóczęgostwo, figury żebracze

- literatura: R. Kosmatka, Zasoby osobiste osób bezdomnych w radzeniu sobie z sytuacją trudną, Wyd. PWSZ, Piła 2018; A. Duracz-Walczak, Przyczyny wchodzenia w bezdomność i pozostawania bezdomnym, w: A. Duracz-Walczak (red.), W kręgu problematyki bezdomności polskiej, 2000/2001 Gdańsk; K. Król, Współczesne socjotechniki żebracze w Polsce, w: Forum, o bezdomności bez lęku, red. Ł. Browarczyk, 2008, s. 211 -223.

Zajęcia prowadzone zdalnie cz. 2:

treści: bezdomność - wybór czy konieczność?; formy/typy/ rodzaje bezdomności. Prezentacja z pytaniami do refleksji, reportaż do obejrzenia w Internecie.

literatura: A. Przymeński, Aktualny stan problemu bezdomności w Polsce. Aspekt polityczno-społeczny, w: M. Dębski, K. Stachura (red.), Oblicza bezdomności Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2008, R. Rubinstein, Niczyj. Prawdziwe oblicza bezdomności, Psychoskok, 2017.

Zajęcia prowadzone zdalnie cz. 3:

treści: bezdomność mężczyzn, funkcjonowanie fizyczne, społeczne i psychologiczne. Prezentacja dla studentów, lektura do przeczytania, materiały z Internetu do obejrzenia i wysłuchania;

literatura: J. Chwaszcz, Osobowościowe i społeczne wyznaczniki funkcjonowania bezdomnych mężczyzn, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2008; M. Jaździkowski, Syndrom bezdomności alkoholików pozbawionych domu rodzinnego, w: A. Duracz-Walczak (red.), W kręgu problematyki bezdomności polskiej, Warszawa, Gdańsk 2001/2002

Zajęcia prowadzone zdalnie cz. 4:

treści: kobiety/ matki w sytuacji bezdomności, rodziny pochodzenia i własne bezdomnych kobiet, przyczyny bezdomności, praca socjalna, dziecko bezdomne; wprowadzenie (MS Teams) oraz prezentacja PP

literatura: M. Mikołajczyk, Rodziny bezdomnych matek. Charakterystyka i działania pomocowe, APS, Warszawa 2018.

Zajęcia prowadzone zdalnie cz. 5:

treści - praca socjalna z osobami bezdomnymi;

literatura:

D.M. Piekut-Brodzka, Bezdomność na Mazowszu, IPISS, Warszawa 2013

D.M. Piekut-Brodzka, Bezdomność, ChAT, Warszawa 2006

M. Dębski, Wybrane metody pracy z osobami bezdomnymi, CRZL, Warszawa 2014

M. Mikołajczyk, Indywidualne programy wychodzenia z bezdomności

– korzyści i ograniczenia, Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 19.2015, s. 127-140

Zajęcia prowadzone zdalne cz. 6 i 7:

zaliczenie przedmiotu na podstawie ustanej odpowiedzi na pytania kontrolne z prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Mikołajczyk
Prowadzący grup: Marta Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z problematyką bezdomności. W ramach zajęć poruszone będą następujące zagadnienia: definiowanie bezdomności, jej przyczyny, skala oraz geografia. Scharakteryzowane zostaną: bezdomność mężczyzn, kobiet oraz dzieci. Ponadto, omówione będą formy pomocy udzielanej osobom doświadczającym bezdomności.

Pełny opis:

Pojęcie bezdomności, jej typy.

Bezdomność – problem społeczny, problem indywidualny (sytuacja bezdomnego: aspekty psychologiczne, socjologiczne, etyczne, socjalne). Bezdomność jako kryzys.

Żebractwo, włóczęgostwo. Techniki żebracze.

Drogi stawania się bezdomnym.

Bezdomność mężczyzn, kobiet, dzieci.

Instytucje świadczące pomoc osobom doświadczającym bezdomności bezdomnym. Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności.

Literatura:

Obowiązkowa:

Browarczyk Ł, Dębski M., O bezdomności bez lęku, Gdańsk 2010

Szulz B., Świat społeczny bezdomnych kobiet, Warszawa 2010

Chwaszcz J., Osobowościowe i społeczne wyznaczniki funkcjonowania bezdomnych mężczyzn, Lublin 2008

Lech A., Świat społeczny bezdomnych i jego legitymizacje, Śląsk, Katowice 2007

Mikołajczyk M., Rodziny bezdomnych matek, Wydawnictwo APS, Warszawa 2018

Stenka R., Olech P., Browarczyk Ł. (red.), Model, Gminny standard wychodzenia z bezdomności, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk 2014

Kostrzyńska M., Stowarzyszanie się „wykluczonych”. Przykład bezdomności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018

Praca Socjalna nr 1/2020

Uzupełniająca:

D.M. Piekut – Brodzka, Bezdomność, Warszawa 2006

Dębski M., Stachura K, Oblicza bezdomności, Gdańsk 2008

Kubicka H., Bezdomność rodzin samotnych matek, Społeczno - wychowawcze aspekty zjawiska, Łódź 2005

Declerck P, Rozbitkowie. Rzecz o paryskich kloszardach, Warszawa 2004.

Stankiewicz L., Zrozumieć bezdomność, Olsztyn 2002

Przymeński A., Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współczesnej, Poznań 2001

Uwagi:

W związku z koniecznością realizacji zajęć dydaktycznych na odległość zmianom ulegną metody pracy. Zamiast dotychczasowych studenci będą otrzymywać prezentacje do pracy własnej wraz z załączonymi materiałami do czytania, pytania do refleksji oraz kontrolne. Będą też prace domowe (do wysłania wykładowcy pocztą elektroniczną)..

Zmianie ulegnie też forma zaliczenia - ustna poprzez komunikator MS Teams. O terminie studenci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną. Zakres materiału: pytania kontrolne z prezentacji.

treści:

1. bezdomność kobiet i dzieci - wprowadzenie (poprzez MS Teams), prezentacja PP, materiały do czytania, literatura: M. Mikołajczyk, Rodziny bezdomnych matek. Charakterystyka i działania pomocowe, APS, Warszawa 2018

2. bezdomność mężczyzn - prezentacja PP, materiały do czytania, oglądania, literatura: J. Chwaszcz, Osobowościowe i społeczne wyznaczniki funkcjonowania bezdomnych mężczyzn, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2008; M. Jaździkowski, Syndrom bezdomności alkoholików pozbawionych domu rodzinnego, w: A. Duracz-Walczak (red.), W kręgu problematyki bezdomności polskiej, Warszawa, Gdańsk 2001/2002

3. typy/rodzaje bezdomności - prezentacja PP, literatura: A. Przymeński, Aktualny stan problemu bezdomności w Polsce. Aspekt polityczno-społeczny, w: M. Dębski, K. Stachura (red.), Oblicza bezdomności Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2008, R. Rubinstein, Niczyj. Prawdziwe oblicza bezdomności, Psychoskok, 2017

4. praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności, literatura:

D.M. Piekut-Brodzka, Bezdomność na Mazowszu, IPISS, Warszawa 2013

D.M. Piekut-Brodzka, Bezdomność, ChAT, Warszawa 2006

M. Dębski, Wybrane metody pracy z osobami bezdomnymi, CRZL, Warszawa 2014

M. Mikołajczyk, Indywidualne programy wychodzenia z bezdomności

– korzyści i ograniczenia, Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 19.2015, s. 127-140

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kruk
Prowadzący grup: Marta Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z problematyką bezdomności. W ramach zajęć poruszone będą następujące zagadnienia: definiowanie bezdomności, jej przyczyny, skala oraz geografia. Scharakteryzowane zostaną: bezdomność mężczyzn, kobiet oraz dzieci. Ponadto, omówione będą formy pomocy udzielanej osobom doświadczającym bezdomności.

Pełny opis:

Pojęcie bezdomności, jej typy.

Bezdomność – problem społeczny, problem indywidualny (sytuacja bezdomnego: aspekty psychologiczne, socjologiczne, etyczne, socjalne). Bezdomność jako kryzys.

Żebractwo, włóczęgostwo. Techniki żebracze.

Drogi stawania się bezdomnym.

Bezdomność mężczyzn, kobiet, dzieci.

Instytucje świadczące pomoc osobom doświadczającym bezdomności bezdomnym. Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności.

Literatura:

Obowiązkowa:

Browarczyk Ł, Dębski M., O bezdomności bez lęku, Gdańsk 2010

Szulz B., Świat społeczny bezdomnych kobiet, Warszawa 2010

Chwaszcz J., Osobowościowe i społeczne wyznaczniki funkcjonowania bezdomnych mężczyzn, Lublin 2008

Lech A., Świat społeczny bezdomnych i jego legitymizacje, Śląsk, Katowice 2007

Mikołajczyk M., Rodziny bezdomnych matek, Wydawnictwo APS, Warszawa 2018

Stenka R., Olech P., Browarczyk Ł. (red.), Model, Gminny standard wychodzenia z bezdomności, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk 2014

Kostrzyńska M., Stowarzyszanie się „wykluczonych”. Przykład bezdomności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018

Praca Socjalna nr 1/2020

Uzupełniająca:

D.M. Piekut – Brodzka, Bezdomność, Warszawa 2006

Dębski M., Stachura K, Oblicza bezdomności, Gdańsk 2008

Kubicka H., Bezdomność rodzin samotnych matek, Społeczno - wychowawcze aspekty zjawiska, Łódź 2005

Declerck P, Rozbitkowie. Rzecz o paryskich kloszardach, Warszawa 2004.

Stankiewicz L., Zrozumieć bezdomność, Olsztyn 2002

Przymeński A., Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współczesnej, Poznań 2001

Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone zdalnie/ MS Teams.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a71c6cf53f85e4553beb0b27ea0dba606%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=022c6496-b46a-47c2-99b8-5f774d167276&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zaliczenie: ustne na podstawie omawianych treści i pytań kontrolnych zadawanych po każdych zajęciach.

Efekty kształcenia:

godziny kontaktowe - 30 godz.

prace domowe i przygotowanie się do zajęć (prace pisemne i lektura wybranych artykułów/ książek) - 30 godz.

przygotowanie do zaliczenia - 30 godz.

90 godz - 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Mikołajczyk
Prowadzący grup: Marta Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z problematyką bezdomności. W ramach zajęć poruszone będą następujące zagadnienia: definiowanie bezdomności, jej przyczyny, skala oraz geografia. Scharakteryzowane zostaną: bezdomność mężczyzn, kobiet oraz dzieci. Ponadto, omówione będą formy pomocy udzielanej osobom doświadczającym bezdomności.

Pełny opis:

Pojęcie bezdomności, jej typy.

Bezdomność – problem społeczny, problem indywidualny (sytuacja bezdomnego: aspekty psychologiczne, socjologiczne, etyczne, socjalne). Bezdomność jako kryzys.

Żebractwo, włóczęgostwo. Techniki żebracze.

Drogi stawania się bezdomnym.

Bezdomność mężczyzn, kobiet, dzieci.

Instytucje świadczące pomoc osobom doświadczającym bezdomności bezdomnym. Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności.

Literatura:

Obowiązkowa:

Browarczyk Ł, Dębski M., O bezdomności bez lęku, Gdańsk 2010

Szulz B., Świat społeczny bezdomnych kobiet, Warszawa 2010

Chwaszcz J., Osobowościowe i społeczne wyznaczniki funkcjonowania bezdomnych mężczyzn, Lublin 2008

Lech A., Świat społeczny bezdomnych i jego legitymizacje, Śląsk, Katowice 2007

Mikołajczyk M., Rodziny bezdomnych matek, Wydawnictwo APS, Warszawa 2018

Stenka R., Olech P., Browarczyk Ł. (red.), Model, Gminny standard wychodzenia z bezdomności, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk 2014

Kostrzyńska M., Stowarzyszanie się „wykluczonych”. Przykład bezdomności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018

Praca Socjalna nr 1/2020

Uzupełniająca:

D.M. Piekut – Brodzka, Bezdomność, Warszawa 2006

Dębski M., Stachura K, Oblicza bezdomności, Gdańsk 2008

Kubicka H., Bezdomność rodzin samotnych matek, Społeczno - wychowawcze aspekty zjawiska, Łódź 2005

Declerck P, Rozbitkowie. Rzecz o paryskich kloszardach, Warszawa 2004.

Stankiewicz L., Zrozumieć bezdomność, Olsztyn 2002

Przymeński A., Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współczesnej, Poznań 2001

Uwagi:

Zajęcia będą się odbywać w formie zdalnej, MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa887dff32022421f95f40b77adb1ecd1%40thread.tacv2/conversations?groupId=89c01d6f-f966-4346-b66f-2ef3306bef2c&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zaliczenie: ustne na podstawie zadawanych po każdych zajęciach pytaniach kontrolnych.

Efekty kształcenia:

godziny kontaktowe - 15 godz. -

prace domowe i przygotowanie się do zajęć (prace pisemne i lektura wybranych artykułów/ książek) - 45 godz. - 2 ECTS

przygotowanie do zaliczenia - 30 godz. - 1 ECTS

90 godz - 3 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.