Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucje i programy wsparcia rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-IPW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucje i programy wsparcia rodziny
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PS, spec.: praca socjalna na rzecz rodziny, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PS, spec.: praca socjalna na rzecz rodziny, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Analiza wybranych programów oferujących pomoc i wsparcie rodzinom w mieście stołecznym Warszawa. Działalność Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie – wspieranie rodzin zastępczych, osób niepełnosprawnych, dotkniętych przemocą, bezdomnych. Wybrane programy pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie i sprawcami wypadków komunikacyjnych. Działalność poradni psychologiczno – pedagogicznych skierowana do rodzin. Działalność Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów. Działalność instytucji Rzecznika Praw Dziecka. Asystent rodzin w codziennej pracy na jej rzecz. Kurator sądowy jako organ wykonujący orzeczenia sądu i jego oddziaływania wobec rodziny. Wybrane programy wspierania seniorów. Instytucje wspierające rodzinę z małym dzieckiem oraz rodziców mających trudności wychowawcze. System pieczy zastępczej. Organizacje pozarządowe działające na rzecz rodziny. Pomoc samotnym matkom i rodzinom wielodzietnym. Instytucje wspierające rodzinę i poszczególnych jej członków w sytuacji rozwodu. Instytucje i programy wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Instytucje pomocy społecznej. Pomoc rodzinie ubogiej.

Literatura:

Andrzejewski M., Rozważania o tożsamości zastępczego rodzicielstwa ( i kilku drobniejszych sprawach), [w] Trawkowska D., (red.) Pomoc Społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2011, s. 165-192

2. Centrum Mediacji Partners Polska Dziecko w rozwodzie, poradnik dla rodziców, Warszawa 2005

3. Kaczmarczyk I, Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce, alkoholowe dno i co to znaczy trzeźwieć, ENETEIA, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2008, s 63-77, 173-179

4. Kleniewska I., Formy prawne pomocy osobom niepełnosprawnym, [w] Kwak A., Wyrwich –Hejduk, E. (red.), W kręgu zagadnień pracy socjalnej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2011, s. 99-116

5. Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010

6. Olech A., Kaźmierczak T., Pomoc społeczna samotnym matkom. Droga do samodzielności czy instytucjonalizacja niesamodzielności, , [w] Rymsza M. (red.), Samotne macierzyństwo i polityka społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001, s. 377-403

7. Krasiejko I., Nowa rola asystenta rodziny [w] Trawkowska D. (red.), Pomoc Społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2011, s. 261-289

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1488)

9. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235

10. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie opieki zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 Dz.U. z 2011 nr 149 poz. 887

11. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 125 poz. 842)

12. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (Dz.U. 2001 Nr 98, poz. 1071,

13. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.2015.1286)

14. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U.2015, poz.1418)

15. Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. 2017.922 z dnia 2017.05.11)

16. O programie adresowanym do sprawców przemocy w rodzinie Duluth: informacje pochodzące ze strony:

http://duluth.pl/

17. O programie: Rodzina 2010-20120, informacje pochodzące ze strony: https://warszawarodzinna.um.warszawa.pl/dokumenty-strategiczne/program-rodzina-na-lata-2010-2020

1. Gójska A., Mediacja a inne formy pomocy rodzinie, s. 43-61 [w] Gójska A, Huryn V. (red.) , Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 43-61

2. MPIPS, Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych, kryteria uzyskania,

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania/,

3. Świątkowska E., Puszkarska A., Poradnik dla rodziców dziecka z niepełnosprawnością, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2008

4. Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 28 poz. 146)

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna elementarną terminologię używaną w pracy socjalnej i rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie dyscyplin pokrewnych.

Posiada elementarną wiedzę o miejscu pracy socjalnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowo-metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk (w szczególności naukami humanistycznymi, społecznymi, medycznymi).

Posiada elementarną wiedzę o strukturach życia społecznego (w sektorze publicznym, prywatnym oraz pozarządowym) oraz relacjach, zachodzących między strukturami i tworzącymi je instytucjami.

Ma elementarną wiedzę, dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego z klientami pomocy społecznej, ich prawidłowości i zakłóceń.

Posiada wiedzę z zakresu nauk o rodzinie, psychologii, etyki, prawa, polityki społecznej w kontekście pracy socjalnej

Zna źródła i metody pozyskiwania zasobów (materialnych i niematerialnych), potrzebnych do rozwiązywania problemów społecznych.

Wie, jak realizować statutowe założenia i regulaminy pracy placówki z uwzględnieniem zasad poufności i dostępności udzielanej pomocy.

Wie jak badać i rozpoznawać zapotrzebowanie na usługi społeczne dla jednostek, grup i rodzin oraz społeczności lokalnych.

Wie, jakie są uprawnienia (klienta i pracownika socjalnego), ich zakres oraz sposoby egzekwowania.

Zna i rozumie definicje oraz zasady stosowania prawa autorskiego i zasady ochrony własności przemysłowej.

Umiejętności

Inicjuje kontakty i rozwija współpracę z przedstawicielami innych zawodów, instytucjami oraz wolontariuszami.

Skutecznie komunikuje się werbalnie i niewerbalnie – w mowie i na piśmie w języku polskim

Reprezentuje interesy klientów, grup i społeczności lokalnej

W pracy socjalnej z jednostką, grupą, rodziną i społecznością lokalną stosuje wiedzę z zakresu psychologii, etyki, prawa, polityki społecznej

Zdobywa informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Kompetencje

Posiada zdolność do skutecznego i celowego organizowania i planowania zobowiązań zawodowych.

Posiada zdolność do radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i stresowych.

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w różnych środowiskach społecznych.

Ma świadomość zasobów dostępnych w placówce i w społeczności oraz kreatywnego sposobu ich wykorzystywania

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, aktywny udział w zajęciach, pozytywna ocena z kolokwium, wizyta w wybranej instytucji i przygotowanie prezentacji na jej temat

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wyrwich-Hejduk
Prowadzący grup: Magdalena Stankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Polityka rodzinna w Polsce. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w praktyce. Program 500 +- podstawowe informacje. Instytucje świadczące opiekę nad małym dzieckiem (do 3 lat). Uprawnienia rodziców pracujących. Świadczenia rodzinne. Organizacje pozarządowe działające na rzecz rodziny. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Domy pomocy społecznej. Instytucje i programy wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Superwizja w pracy socjalnej

Literatura:

Rodzina 500+. Poradnik dla samorządowców, https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/poradnik-dla-samorzadow/

M. Sobociński, Polityka rodzinna w Polsce. W stronę zrównoważonego modelu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014.

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

MPIPS, Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych, kryteria uzyskania,

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/

Stowarzyszenie Klon/Jawor, Jak założyć stowarzyszenie, Rozdział II Co to jest stowarzyszenie i dlaczego warto je założyć? s. 4-11.

A. Golczyńska- Grondas, Polski trzeci sektor a profesjonalne pomaganie, [w] Trzeci Sektor, numer specjalny 2012/2013, Praca socjalna w organizacjach pozarządowych, s. 24-31, http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/515933487.PDF

K. Olczak-Baran, Instytucje wsparcia i pomocy rodzinie. Geneza, zadania i organizacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, s. 214-228.

Z. Grabusińska, Domy pomocy społecznej w Polsce, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s. 24-66.

Kleniewska I., Formy prawne pomocy osobom niepełnosprawnym, [w] Kwak A., Wyrwich –Hejduk, E. (red.), W kręgu zagadnień pracy socjalnej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2011, s. 99-116.

M. Łuczyńska, A. Olech, Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013. s. 20-73.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wyrwich-Hejduk
Prowadzący grup: Ewa Wyrwich-Hejduk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Polityka rodzinna w Polsce. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w praktyce. Program 500 +- podstawowe informacje. Instytucje świadczące opiekę nad małym dzieckiem (do 3 lat). Uprawnienia rodziców pracujących. Świadczenia rodzinne. Organizacje pozarządowe działające na rzecz rodziny. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Domy pomocy społecznej. Instytucje i programy wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Superwizja w pracy socjalnej

Literatura:

Rodzina 500+. Poradnik dla samorządowców, https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/poradnik-dla-samorzadow/

M. Sobociński, Polityka rodzinna w Polsce. W stronę zrównoważonego modelu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014.

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

MPIPS, Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych, kryteria uzyskania,

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/

Stowarzyszenie Klon/Jawor, Jak założyć stowarzyszenie, Rozdział II Co to jest stowarzyszenie i dlaczego warto je założyć? s. 4-11.

A. Golczyńska- Grondas, Polski trzeci sektor a profesjonalne pomaganie, [w] Trzeci Sektor, numer specjalny 2012/2013, Praca socjalna w organizacjach pozarządowych, s. 24-31, http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/515933487.PDF

K. Olczak-Baran, Instytucje wsparcia i pomocy rodzinie. Geneza, zadania i organizacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, s. 214-228.

Z. Grabusińska, Domy pomocy społecznej w Polsce, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s. 24-66.

Kleniewska I., Formy prawne pomocy osobom niepełnosprawnym, [w] Kwak A., Wyrwich –Hejduk, E. (red.), W kręgu zagadnień pracy socjalnej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2011, s. 99-116.

M. Łuczyńska, A. Olech, Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013. s. 20-73.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Stankowska
Prowadzący grup: Magdalena Stankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chmielewska
Prowadzący grup: Anna Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z działalnością wybranych instytucji działających na rzecz rodziny, przybliżenie wybranych zawodów, przedstawiciele których podejmują działania na rzecz rodziny, poznanie wybranych programów skierowanych do rodzin dotkniętych problemem przemocy i uzależnień, zapoznanie z regulacjami prawnymi dotyczącymi szeroko rozumianego wsparcia rodziny w Polsce. Rozwinięcie umiejętności krytycznej analizy i oceny wybranych instytucji, przepisów, programów. Rozwijanie umiejętności analizowania sytuacji życiowej osób i rodzin, określania występujących problemów i wskazywania instytucji oraz programów, które mogą stanowić w danym przypadku źródło wsparcia i pomocy dla rodziny.

Pełny opis:

Analiza wybranych programów oferujących pomoc i wsparcie rodzinom w mieście stołecznym Warszawa. Działalność Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie – wspieranie rodzin zastępczych, osób niepełnosprawnych, dotkniętych przemocą, bezdomnych. Wybrane programy pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie i sprawcami wypadków komunikacyjnych. Działalność poradni psychologiczno – pedagogicznych skierowana do rodzin. Działalność Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów. Działalność instytucji Rzecznika Praw Dziecka. Asystent rodzin w codziennej pracy na jej rzecz. Kurator sądowy jako organ wykonujący orzeczenia sądu i jego oddziaływania wobec rodziny. Wybrane programy wspierania seniorów. Instytucje wspierające rodzinę z małym dzieckiem oraz rodziców mających trudności wychowawcze. System pieczy zastępczej. Organizacje pozarządowe działające na rzecz rodziny. Pomoc samotnym matkom i rodzinom wielodzietnym. Instytucje wspierające rodzinę i poszczególnych jej członków w sytuacji rozwodu. Instytucje i programy wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Instytucje pomocy społecznej. Pomoc rodzinie ubogiej.

Literatura:

1. Andrzejewski M., Rozważania o tożsamości zastępczego rodzicielstwa ( i kilku drobniejszych sprawach), [w] Trawkowska D., (red.) Pomoc Społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2011, s. 165-192

2. Centrum Mediacji Partners Polska Dziecko w rozwodzie, poradnik dla rodziców, Warszawa 2005

3. Kaczmarczyk I, Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce, alkoholowe dno i co to znaczy trzeźwieć, ENETEIA, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2008, s 63-77, 173-179

4. Kleniewska I., Formy prawne pomocy osobom niepełnosprawnym, [w] Kwak A., Wyrwich –Hejduk, E. (red.), W kręgu zagadnień pracy socjalnej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2011, s. 99-116

5. Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010

6. Olech A., Kaźmierczak T., Pomoc społeczna samotnym matkom. Droga do samodzielności czy instytucjonalizacja niesamodzielności, , [w] Rymsza M. (red.), Samotne macierzyństwo i polityka społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001, s. 377-403

7. Krasiejko I., Nowa rola asystenta rodziny [w] Trawkowska D. (red.), Pomoc Społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2011, s. 261-289

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1488)

9. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235

10. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie opieki zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 Dz.U. z 2011 nr 149 poz. 887

11. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 125 poz. 842)

12. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (Dz.U. 2001 Nr 98, poz. 1071,

13. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.2015.1286)

14. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U.2015, poz.1418)

15. Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. 2017.922 z dnia 2017.05.11)

16. O programie adresowanym do sprawców przemocy w rodzinie Duluth: informacje pochodzące ze strony:

http://duluth.pl/

17. O programie: Rodzina 2010-20120, informacje pochodzące ze strony: https://warszawarodzinna.um.warszawa.pl/dokumenty-strategiczne/program-rodzina-na-lata-2010-2020

1. Gójska A., Mediacja a inne formy pomocy rodzinie, s. 43-61 [w] Gójska A, Huryn V. (red.) , Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 43-61

2. MPIPS, Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych, kryteria uzyskania,

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania/,

3. Świątkowska E., Puszkarska A., Poradnik dla rodziców dziecka z niepełnosprawnością, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2008

4. Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 28 poz. 146)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Stankowska
Prowadzący grup: Anna Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chmielewska
Prowadzący grup: Anna Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Stankowska
Prowadzący grup: Magdalena Stankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.