Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka dyplomowa (miesięczna; 160 godz.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1P-PSS3a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka dyplomowa (miesięczna; 160 godz.)
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PS spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r.PS, spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska
Prowadzący grup: Ewa Grudziewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

PROGRAM

praktyki specjalistycznej obowiązującej studentów III roku 3-letnich studiów

niestacjonarnych (licencjackich) na kierunku praca socjalna

w roku akademickim 2018/2019

I. Założenia i cele praktyki.

Zgodnie z planem studiów na studiach niestacjonarnych I stopnia (licencjackich) na kierunku praca socjalna, studentów III roku na specjalności Praca socjalna w pomocy społecznej i specjalności Praca socjalna na rzecz rodziny, obowiązuje praktyka dyplomowa śródsemestralna w wymiarze 160 godzin. Jest ona realizowana w wybranej przez studenta placówce/instytucji (w miarę możliwości - zgodnie z tematem jego pracy dyplomowej).

Termin zaliczenia praktyki do 30.04.2019 r.

Miejsce odbywania praktyki: w miarę możliwości - placówka/instytucja zgodna z te-matem pracy dyplomowej studenta. Z placówką podpisywane jest porozumienie.

Głównym celem praktyki jest wzbogacenie o doświadczenia praktyczne wiedzy z za-kresu pracy socjalnej stanowiącej przedmiot pracy dyplomowej oraz zebranie materiału empirycznego do tej pracy. Dlatego przed przystąpieniem do odbywania praktyki student powinien mieć określony i zatwierdzony przez promotora temat pracy dyplomowej oraz zaakceptowany konspekt pracy.

Pełny opis:

II. Zadania do realizacji w trakcie praktyki.

W toku praktyki student powinien wykonać następujące zadania:

- w pierwszym dniu pobytu przedstawić kierownictwu placówki/instytucji i osobie sprawującej nadzór nad praktykantami temat pracy dyplomowej, cel poznawczy pracy dyplomowej, problemy, które student chce zbadać oraz w jaki sposób zamierza prze-prowadzić badania lub zbierać informacje,

- opracować po konsultacji z ww. osobami program praktyki wraz ze szczegółowym planem pracy.

Głównym zadaniem, którego wykonaniem powinna zakończyć się praktyka, jest ze-branie odpowiedniego materiału empirycznego do pracy dyplomowej studenta. Dodatkowo student zdobywa nową wiedzę na temat danej placówki/instytucji oraz ma możliwość łączenia wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Student zobowiązany jest do sporządzenia informacji o realizacji praktyki w dzienniku praktyk.

Uwagi:

III. Organizacja praktyk.

Student we własnym zakresie poszukuje miejsca do odbycia praktyk i przekazuje in-formacje opiekunowi praktyk z ramienia uczelni. Student zgłasza się do wskazanej placów-ki/instytucji w dniu rozpoczęcia praktyk i realizuje zadania wynikające z programu praktyk. Szczegółowy harmonogram zajęć ustalany jest osobno w każdej placówce, w której odbywana jest praktyka. Nadzór nad pracą studentów sprawuje zakładowy opiekun praktyk. Student powinien sporządzić informację z realizacji wszystkich zadań i odnotować je w „Dzienniku praktyk”.

IV. Ocena i zaliczenie praktyk.

Podstawową zasadą zaliczenia praktyki jest wypełnienie obowiązków wynikających z programu praktyki, udokumentowanych w dzienniku praktyk oraz potwierdzenie odbycia praktyki wraz z opinią o jej przebiegu zamieszczoną przez dyrektora/kierownika placów-ki/instytucji w „Dzienniku praktyk”. Zaliczenia praktyki poprzez wpis do systemu USOS dokonuje opiekun praktyk z ramienia uczelni po zapoznaniu się z dokumentacją dostarczoną przez studenta: „Dziennikiem praktyk”, „Kartą praktykanta APS”.

Ostateczny termin zaliczenia praktyki dla studentów III roku przypada na 30 kwietnia 2019 r.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska
Prowadzący grup: Ewa Grudziewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Informacje w sprawie możliwości realizowania praktyki dyplomowej po 13.03.2020 roku.

1. Praktyki stanowią integralną część programów kształcenia w APS. Nie ma możliwości zwolnienia studentek i studentów z ich realizacji.

2. W ramach rozwiązań można zaliczyć na poczet praktyki studenckiej:

a. wolontariat i wszelkie formy zaangażowania społecznego;

b. pracę zawodową;

c. prace wykonane zdalnie na rzecz instytucji;

3. Rozwiązania (także inne niż wymienione) dotyczą szczególnie studentek i studentów ostatniego roku studiów (na wszystkich rodzajach studiów).

4. Termin zaliczenia praktyk upływa 30 września 2020 roku. Jednakże w przypadku utrzymywania się dłużej obecnego stanu możliwe będzie wydłużenie terminu na kolejny rok akademicki.

5. W przypadku studiów kwalifikacyjnych ostatniego roku praktyki będą realizowane w terminie późniejszym. Inne możliwości odbywania praktyk będą uzależnione od decyzji MRPIPS itd. (informacje w tej sprawie będą podawane na bieżąco).

6. W trakcie obowiązywania stanu zagrożenia w kraju, którego skutkiem jest zawieszenie zajęć dydaktycznych i ograniczenie działalności uczelni oraz innych instytucji, studentki i studenci nie mają obowiązku realizacji praktyk.

7. Dopuszcza się podjęcie samodzielnie przez studentkę lub studenta decyzji o realizacji praktyk. W tym przypadku niezbędne jest zachowanie wszelkich wymogów bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Instrukcja w sprawie realizacji praktyk w związku z obowiązywaniem od 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Rzeczpospolitej Polskiej

 

1.      Praktyki stanowią integralną część programów kształcenia w APS. Nie ma możliwości zwolnienia studentek i studentów z ich realizacji. Wobec jednak istnienia szczególnej sytuacji można skorzystać z elastycznego podejścia do warunków i form ich zaliczania.

2.      W ramach elastycznych rozwiązań można zaliczyć na poczet praktyki studenckiej:

a. wolontariat i wszelkie formy zaangażowania społecznego;

b. pracę zawodową;

c. prace wykonane zdalnie na rzecz instytucji;

3.      Elastyczne rozwiązania (także inne niż wymienione) dotyczą szczególnie studentek i studentów ostatniego roku studiów (na wszystkich rodzajach studiów).

4.      Praktyki zaplanowane na miesiąc marzec i kwiecień mogą być realizowane w terminie późniejszym. Termin zaliczenia praktyk upływa 30 września. Jednakże w przypadku utrzymywania się dłużej obecnego stanu możliwe będzie wydłużenie terminu na kolejny rok akademicki.

5. W przypadku studiów kwalifikacyjnych ostatniego roku praktyki będą realizowane w terminie późniejszym. Inne możliwości realizacyjne będą zależne od decyzji odpowiednich resortów: MEN, MENiS, MRPIPS itd. (informacje w tej sprawie będą podawane na bieżąco).

6.      W trakcie obowiązywania stanu zagrożenia w kraju, którego skutkiem jest zawieszenie zajęć dydaktycznych i ograniczenie działalności uczelni oraz innych instytucji, studentki i studenci nie mają obowiązku realizacji praktyk.

7.      Dopuszcza się podjęcie samodzielnie przez studentkę lub studenta decyzji o realizacji praktyk. W tym przypadku niezbędne jest zachowanie wszelkich wymogów bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.

W okresie edukacji zdalnej kontakt poprzez Microsoft Teams, zespół pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a782804b1f6ca42bcafd40e9cb1d66ed3%40thread.tacv2/conversations?groupId=a48683ae-f84d-44b1-b14c-9babef6e6ca3&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska
Prowadzący grup: Ewa Grudziewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.