Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1F-PES Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika specjalna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PS, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

sposób pomiaru efektów kształcenia - egzamin pisemny

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna terminologię z obszaru pedagogiki specjalnej i potrafi posługiwać się następującymi pojęciami: subdyscypliny pedagogiki specjalnej, cele i zasady pedagogiki specjalnej, podmiotowość i autonomia osoby z niepełnosprawnością, normalizacja, integracja, włączanie, wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością.

Zna podstawowe koncepcje rehabilitacji, edukacji, terapii, resocjalizacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów.

Potrafi przedstawić ogólny i specyficzny system pedagogiki specjalnej (subdyscypliny).

Umiejętności

Analizuje i interpretuje zdobyte informacje formując swój pogląd na teorię i praktykę dyscypliny jaką jest pedagogika specjalna – ocenia dziedzinę, która staje się ścieżką jego rozwoju zawodowego.

Kompetencje społeczne

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.

Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Elżbieta Paradowska, Bernadeta Szczupał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia. Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej. Przedmiot i zakres pedagogiki specjalnej.Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami.Podstawy rehabilitacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Idea integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

Pełny opis:

Pedagogika specjalna jako nauka. Podstawowe pojęcia. Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej. Przedmiot i zakres pedagogiki specjalnej. Relacje pedagogiki specjalnej z innymi dyscyplinami naukowymi i pedagogiką. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej. Opieka nad niepełnosprawnymi od starożytności do współczesności. Idee humanistyczne w koncepcjach pedagogiki specjalnej. Skala i dynamika niepełnosprawności. Postawy społeczne wobec niepełnosprawnych. Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego Diagnoza i wczesna interwencja, wspomaganie rozwoju, wyrównywanie szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych Współczesne rozwiązania organizacyjne stosowane w opiece specjalnej, kształceniu osób niepełnosprawnych. Kreatywność osób niepełnosprawnych w różnych przejawach ludzkiej aktywności. Normalizacja warunków życia osób niepełnosprawnych. Analiza porównawcza i typologia systemów kształcenia specjalnego w Polsce na tle systemów w innych państwach oraz wybranych problemów, dotyczących efektywności, wyrównywania szans edukacyjnych, kształcenia nauczycieli.Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle chorych, osób z autyzmem). Podstawy rehabilitacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Idea integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

Literatura:

. Dykcik W. (red.): Pedagogika specjalna. Poznań 2009.

2. Obuchowska I. (red.): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa 2005.

3. Piekut - Brodzka D., Kuczyńska - Kwapisz J. (red.): Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa 2009

4. Sękowska Z.: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa 2000.

5. Sowa J.: Pedagogika specjalna w zarysie. Rzeszów 1999.

6. Zawiślak A., Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej. Kraków 2009

Literatura uzupełniająca:

1. Bąbka J. (red.): Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia. Warszawa 2004.

2. Danielewicz D., Pisula E., Terapia i edukacja osób z autyzmem, Warszawa 2009

3. Głodkowska J., Giryński A. (red.), Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną – od bierności do aktywności. Kraków 2006.

4. Kosakowski Cz.: Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń 2003.

5. Rzedzicka K.D., Kobylańska A. (red.) Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki specjalnej. Kraków 2003.

6. Speck O.: Niepełnosprawni w społeczeństwie, Gdańsk 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Paradowska
Prowadzący grup: Elżbieta Paradowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

ćwiczenia - sprawdzian pisemny/test; aktywność podczas zajęć

Wykład- sprawdzian pisemny/test obejmujący swym zakresem tematykę ćwiczeń i wykładów

Pełny opis:

Pedagogika specjalna jako nauka.Podstawowe pojęcia. Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej. Przedmiot,podmiot, cele, zasady oraz funkcje pedagogiki specjalnej. Relacje pedagogiki specjalnej z innymi dyscyplinami naukowymi i pedagogiką. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej. Opieka nad osobami z niepełnosprawnością od starożytności do współczesności.

Przemiany w rozumieniu niepełnosprawności. Orzekanie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności. Skala i dynamika niepełnosprawności.

Idee humanistyczne w koncepcjach pedagogiki specjalnej; idea integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością. Kreatywność osób z niepełnosprawnością w różnych przejawach ludzkiej aktywności.

Pomoc osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom; wybrane organizacje pozarządowe działające w środowiskach osób niepełnosprawnych – porównanie celów i strategii działania;

Diagnoza i wczesna interwencja, wczesne wspomaganie rozwoju, wyrównywanie szans edukacyjnych osób z niepełnosprawnością.

Współczesne rozwiązania organizacyjne stosowane w kształceniu osób z niepełnosprawnością. Normalizacja warunków życia osób z niepełnosprawnością.

Analiza porównawcza i typologia systemów kształcenia specjalnego w Polsce na tle systemów w innych państwach oraz wybranych problemów, dotyczących efektywności wyrównywania szans edukacyjnych.

System kształcenia pedagogów specjalnych w Polsce a potrzeby systemu rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych;

Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle chorych, niepełnosprawnych ruchowo i osób z autyzmem). Podstawy rehabilitacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Wybrane zagadnienia dotyczące sieroctwa społecznego oraz z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Dykcik W. (red.): Pedagogika specjalna. Poznań 2009.

2. Kosakowski Cz.: Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń 2003.

3. Obuchowska I. (red.): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa 2005.

4. Piekut - Brodzka D., Kuczyńska - Kwapisz J. (red.): Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa 2009

5. Sękowska Z.: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej.

Warszawa 2000.

6. Zawiślak A., Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej. Kraków 2009

Literatura dodatkowa:

1. Sowa J.: Pedagogika specjalna w zarysie. Rzeszów 1999.

2. Szczepanik R.: Elementy pedagogiki specjalnej. Łódź 2007.

3. Skrętowicz B., Komorska M. (red.): Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji. Lublin 2008.

4. Szumski G. : Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa 2006.

Uwagi:

Metody prowadzenia zajęć:

wykład, dyskusja, praca z książką,prezentacja multimedialna, praca w grupach, pokaz filmu/fragmentów filmów.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 w + 15 ćw=30h

Przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury:20h

Przygotowanie do egzaminu: 15h

Inne formy:10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Gasik
Prowadzący grup: Justyna Gasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pedagogika specjalna jako nauka. Podstawowe pojęcia. Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle chorych, osób z autyzmem). Podstawy rehabilitacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego.Współczesne rozwiązania organizacyjne stosowane w opiece specjalnej, kształceniu osób z niepełnosprawnością.

Pełny opis:

Pedagogika specjalna jako nauka. Podstawowe pojęcia. Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej. Przedmiot i zakres pedagogiki specjalnej. Relacje pedagogiki specjalnej z innymi dyscyplinami naukowymi i pedagogiką. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej. Opieka nad osobami z niepełnosprawnością od starożytności do współczesności.

Idee humanistyczne w koncepcjach pedagogiki specjalnej. Skala i dynamika niepełnosprawności. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością.

Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle chorych, osób z autyzmem). Podstawy rehabilitacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

System kształcenia pedagogów specjalnych w Polsce a potrzeby systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych; pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych; wybrane polskie i międzynarodowe organizacje pozarządowe działające w środowiskach osób niepełnosprawnych – porównanie celów i strategii działania;

Idea integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem. Kreatywność osób z niepełnosprawnością w różnych przejawach ludzkiej aktywności.

Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego.

Diagnoza i wczesna interwencja, wspomaganie rozwoju, wyrównywanie szans edukacyjnych z osób niepełnosprawnością.

Literatura:

1. Chrzanowska I. (2015) Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Impuls

2. Dykcik W. (red.): Pedagogika specjalna. Poznań 2009.

3. Kosakowski Cz.: Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń 2003.

4. Obuchowska I. (red.): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa 2005.

5. Piekut - Brodzka D., Kuczyńska - Kwapisz J. (red.): Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa 2009

6. Sękowska Z.: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa 2000.

7. Smith D. (2008) Pedagogika specjalna. Warszawa PWN

8. Sowa J.: Pedagogika specjalna w zarysie. Rzeszów 1999.

9. Speck O.: Niepełnosprawni w społeczeństwie, Gdańsk 2005.

10.Zawiślak A., Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej. Kraków 2009

Uwagi:

Formy pracy: wykład, ćwiczenia

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - wykład - 15h, ćwiczenia - 15h.

przygotowanie do zajęć - 20h.

studiowanie literatury - 10h.

przygotowanie do egzaminu - 20h.

inne formy - 10h.

LICZBA PUNKTÓW ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Paradowska
Prowadzący grup: Elżbieta Paradowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

ćwiczenia - sprawdzian pisemny/test; aktywność podczas zajęć

Wykład- sprawdzian pisemny/test obejmujący swym zakresem tematykę wykładów

ocena końcowa- średnia z oceny z ćwiczeń i wykładów

Pełny opis:

Pedagogika specjalna jako nauka.Podstawowe pojęcia. Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej. Przedmiot,podmiot, cele, zasady oraz funkcje pedagogiki specjalnej. Relacje pedagogiki specjalnej z innymi dyscyplinami naukowymi i pedagogiką. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej. Opieka nad osobami z niepełnosprawnością od starożytności do współczesności.

Przemiany w rozumieniu niepełnosprawności. Orzekanie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności. Skala i dynamika niepełnosprawności.

Idee humanistyczne w koncepcjach pedagogiki specjalnej; idea integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością. Kreatywność osób z niepełnosprawnością w różnych przejawach ludzkiej aktywności.

Pomoc osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom; wybrane organizacje pozarządowe działające w środowiskach osób niepełnosprawnych – porównanie celów i strategii działania;

Diagnoza i wczesna interwencja, wczesne wspomaganie rozwoju, wyrównywanie szans edukacyjnych osób z niepełnosprawnością.

Współczesne rozwiązania organizacyjne stosowane w kształceniu osób z niepełnosprawnością. Normalizacja warunków życia osób z niepełnosprawnością.

Analiza porównawcza i typologia systemów kształcenia specjalnego w Polsce na tle systemów w innych państwach oraz wybranych problemów, dotyczących efektywności wyrównywania szans edukacyjnych.

System kształcenia pedagogów specjalnych w Polsce a potrzeby systemu rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych;

Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle chorych, niepełnosprawnych ruchowo i osób z autyzmem). Podstawy rehabilitacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Wybrane zagadnienia dotyczące sieroctwa społecznego oraz z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Dykcik W. (red.): Pedagogika specjalna. Poznań 2009.

2. Kosakowski Cz.: Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń 2003.

3. Obuchowska I. (red.): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa 2005.

4. Piekut - Brodzka D., Kuczyńska - Kwapisz J. (red.): Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa 2009

5. Sękowska Z.: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej.

Warszawa 2000.

6. Zawiślak A., Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej. Kraków 2009

Literatura dodatkowa:

1. Sowa J.: Pedagogika specjalna w zarysie. Rzeszów 1999.

2. Szczepanik R.: Elementy pedagogiki specjalnej. Łódź 2007.

3. Skrętowicz B., Komorska M. (red.): Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji. Lublin 2008.

4. Szumski G. : Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa 2006.

Uwagi:

Metody prowadzenia zajęć:

wykład, dyskusja, praca z książką,prezentacja multimedialna, praca w grupach, pokaz filmu/fragmentów filmów.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 w + 15 ćw=30h

Przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury:25h

Przygotowanie do egzaminu: 20h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Gasik
Prowadzący grup: Justyna Gasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

sposób pomiaru efektów kształcenia - egzamin pisemny

Pełny opis:

Pedagogika specjalna jako nauka. Podstawowe pojęcia. Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej. Przedmiot i zakres pedagogiki specjalnej. Relacje pedagogiki specjalnej z innymi dyscyplinami naukowymi i pedagogiką. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej. Opieka nad osobami z niepełnosprawnością od starożytności do współczesności.

Idee humanistyczne w koncepcjach pedagogiki specjalnej. Skala i dynamika niepełnosprawności. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością.

Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle chorych, osób z autyzmem). Podstawy rehabilitacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

System kształcenia pedagogów specjalnych w Polsce a potrzeby systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych; pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych; wybrane polskie i międzynarodowe organizacje pozarządowe działające w środowiskach osób niepełnosprawnych – porównanie celów i strategii działania;

Idea integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem. Kreatywność osób z niepełnosprawnością w różnych przejawach ludzkiej aktywności.

Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego.

Diagnoza i wczesna interwencja, wspomaganie rozwoju, wyrównywanie szans edukacyjnych z osób niepełnosprawnością.

Literatura:

1. Chrzanowska I. (2015) Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Impuls

2. Dykcik W. (red.): Pedagogika specjalna. Poznań 2009.

3. Kosakowski Cz.: Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń 2003.

4. Obuchowska I. (red.): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa 2005.

5. Piekut - Brodzka D., Kuczyńska - Kwapisz J. (red.): Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa 2009

6. Sękowska Z.: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa 2000.

7. Smith D. (2008) Pedagogika specjalna. Warszawa PWN

8. Sowa J.: Pedagogika specjalna w zarysie. Rzeszów 1999.

9. Speck O.: Niepełnosprawni w społeczeństwie, Gdańsk 2005.

10.Zawiślak A., Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej. Kraków 2009

Uwagi:

Formy pracy: wykład z prezentacją multimedialną, pogadanka, metody aktywizujące (praca w grupach, burza mózgów, kula śniegowa)

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - wykład - 15h, ćwiczenia - 30h.

przygotowanie do zajęć - 20h.

studiowanie literatury - 10h.

przygotowanie do egzaminu - 20h.

LICZBA PUNKTÓW ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Paradowska
Prowadzący grup: Elżbieta Paradowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

ćwiczenia - sprawdzian pisemny/test; aktywność podczas zajęć

Wykład- sprawdzian pisemny/test obejmujący swym zakresem tematykę wykładów

ocena końcowa- średnia z oceny z ćwiczeń i wykładów

Pełny opis:

Wykład

Pedagogika specjalna jako nauka.Podstawowe pojęcia. Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej. Przedmiot,podmiot, cele, zasady oraz funkcje pedagogiki specjalnej. Relacje pedagogiki specjalnej z innymi dyscyplinami naukowymi i pedagogiką. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej.

Opieka nad osobami z niepełnosprawnością od starożytności do współczesności. Przemiany w rozumieniu niepełnosprawności. Orzekanie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności. Skala i dynamika niepełnosprawności.

Idee humanistyczne w koncepcjach pedagogiki specjalnej (podmiotowość, autonomia; normalizacja warunków życia osób z niepełnosprawnością); idea integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością. Kreatywność osób z niepełnosprawnością w różnych przejawach ludzkiej aktywności.

Pomoc osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom (cele i formy pomocy społecznej, jednostki organizacyjne); działalność organizacji pozarządowych- porównanie celów i strategii działania wybranych organizacji pozarządowych działających w środowiskach osób niepełnosprawnych;

Pomoc dziecku z niepełnosprawnością i jego rodzinie (diagnoza;wczesna interwencja, wczesne wspomaganie rozwoju);Wyrównywanie szans edukacyjnych osób z niepełnosprawnością. Współczesne rozwiązania organizacyjne stosowane w kształceniu dzieci/osób z niepełnosprawnością (też w odniesieniu do idei normalizacji).

Analiza porównawcza i typologia systemów kształcenia specjalnego w Polsce na tle systemów w innych krajach oraz wybranych problemów, dotyczących efektywności wyrównywania szans edukacyjnych.

System kształcenia pedagogów specjalnych w Polsce a potrzeby systemu rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych.

Ćwiczenia

Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo, osób z autyzmem) oraz podstawy ich rehabilitacji.

Wybrane zagadnienia dotyczące sieroctwa społecznego oraz z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Dykcik W. (red.): Pedagogika specjalna. Poznań 2009.

2. Kosakowski Cz.: Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń 2003.

3. Obuchowska I. (red.): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa 2005.

4. Piekut - Brodzka D., Kuczyńska - Kwapisz J. (red.): Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa 2009

5. Sękowska Z.: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej.

Warszawa 2000.

6. Zawiślak A., Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej. Kraków 2009

Literatura dodatkowa:

1. Sowa J.: Pedagogika specjalna w zarysie. Rzeszów 1999.

2. Szczepanik R.: Elementy pedagogiki specjalnej. Łódź 2007.

3. Skrętowicz B., Komorska M. (red.): Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji. Lublin 2008.

4. Szumski G. : Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa 2006.

Uwagi:

Metody prowadzenia zajęć:

wykład, dyskusja, praca z książką,prezentacja multimedialna prowadzącego zajęcia/wykłady, praca w grupach, pokaz filmu/fragmentów filmów.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 w + 15 ćw=30h

Przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury:25h

Przygotowanie do sprawdzianu pisemnego/testu z tematyki ćwiczeń i z tematyki wykładów: 20h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Marcin Lerka, Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia: egzamin pisemny, umiejętności - znajomość form i metod pracy z osobą z niepełnosprawnością, kompetencje społeczne - świadomość potrzeby doskonalenia wiedzy o niepełnosprawności.

Pełny opis:

- Definicja pedagogiki specjalnej;

- Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej;

- Historia pedagogiki specjalnej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem dorobku Marii Grzegorzewskiej;

- Subdyscypliny pedagogiki specjalnej ;

- Pedagogika specjalna w fazach cyklu życia człowieka;

- Znaczenie pracy z osobą z niepełnosprawnością w obszarze pedagogiki społecznej i pracy socjalnej;

Literatura:

- Chrzanowska, I. (2015). "Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności". Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

- Deutsch-Smith, D. (2011). Pedagogika specjalna, t. 1, 2. Warszawa: WN PWN, Wydawnictwo APS.

- Dykcik, W. (red.) (2009). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

- Gajdzica, Z. (2013). "Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej". Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

- Głodkowska, J. (red.) (2011). "Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne". Warszawa: Wydawnictwo APS.

- Krause, A. (2010). "Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej". Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

- Marzec-Holka, K. (red.) (2005). "Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej". Bydgoszcz: Wydawnictwo Naukowe UWM.

- Piekut-Brodzka, D., Kuczyńska - Kwapisz, J. (red.) (2009). "Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych". Warszawa: Wydawnictwo APS.

- Sękowska, Z. (1998). "Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej". Warszawa: Wydawnictwo WSPS.

- Szczupał, B., Giryński, A., Szumski, G. (red.) (2015). "W poszukiwaniu indywidualnych dróg wspierających wszechstronny rozwój osób z niepełnosprawnością". Warszawa: Wydawnictwo APS.

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

- metoda podająca wykład z użyciem technik audiowizualnych (15 godz.)

Ocenie poddana jest:

- wiedza na temat znaczenia pedagogiki specjalnej w pracy socjalnej.

Nakład pracy własnej studenta:

- godziny kontaktowe: wykłady (15 godz.)

- przygotowanie się do zajęć, analiza zalecanej literatury przedmiotu (30 godz.)

- analiza treści wykładów (15 godz.)

- przygotowanie do egzaminu (30 godz.)

(Przyjęto zasadę, że 25-30 godz. pracy własnej studenta odpowiada 1 punkt ECTS).

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Paradowska
Prowadzący grup: Elżbieta Paradowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

ćwiczenia - sprawdzian pisemny/test; aktywność podczas zajęć

Wykład- sprawdzian pisemny/test obejmujący swym zakresem tematykę wykładów

ocena końcowa- średnia z oceny z ćwiczeń i wykładów

Pełny opis:

Wykład

Pedagogika specjalna jako nauka.Podstawowe pojęcia. Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej. Przedmiot,podmiot, cele, zasady oraz funkcje pedagogiki specjalnej. Relacje pedagogiki specjalnej z innymi dyscyplinami naukowymi i pedagogiką. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej.

Opieka nad osobami z niepełnosprawnością od starożytności do współczesności. Przemiany w rozumieniu niepełnosprawności. Orzekanie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności. Skala i dynamika niepełnosprawności.

Idee humanistyczne w koncepcjach pedagogiki specjalnej (podmiotowość, autonomia; normalizacja warunków życia osób z niepełnosprawnością); idea integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością. Kreatywność osób z niepełnosprawnością w różnych przejawach ludzkiej aktywności.

Pomoc osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom (cele i formy pomocy społecznej, jednostki organizacyjne); działalność organizacji pozarządowych- porównanie celów i strategii działania wybranych organizacji pozarządowych działających w środowiskach osób niepełnosprawnych;

Pomoc dziecku z niepełnosprawnością i jego rodzinie (diagnoza;wczesna interwencja, wczesne wspomaganie rozwoju);Wyrównywanie szans edukacyjnych osób z niepełnosprawnością. Współczesne rozwiązania organizacyjne stosowane w kształceniu dzieci/osób z niepełnosprawnością (też w odniesieniu do idei normalizacji).

Analiza porównawcza i typologia systemów kształcenia specjalnego w Polsce na tle systemów w innych krajach oraz wybranych problemów, dotyczących efektywności wyrównywania szans edukacyjnych.

System kształcenia pedagogów specjalnych w Polsce a potrzeby systemu rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych.

Ćwiczenia

Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo, osób z autyzmem) oraz podstawy ich rehabilitacji.

Wybrane zagadnienia dotyczące sieroctwa społecznego oraz z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Dykcik, W. (red.)(2010). Pedagogika specjalna. Poznań:Wydawnictwo UAM.

2. Kosakowski, Cz.(2003). Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń:Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit".

3. Obuchowska, I. (red.)(2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa:Wydawnictwo WSiP.

4. Piekut - Brodzka, D., Kuczyńska - Kwapisz, J. (red.)(2009). Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa:Wydawnictwo APS.

5. Sękowska, Z.(2001). Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej.

Warszawa:Wydawnictwo APS.

6. Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej. Kraków:Oficyna wydawnicza "Impuls".

Literatura dodatkowa:

1. Sowa, J. (1999). Pedagogika specjalna w zarysie. Rzeszów:Wydawnictwo Oświatowe "Fosze".

2. Szczepanik, R.(2007). Elementy pedagogiki specjalnej. Łódź:Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej.

3. Skrętowicz, B., Komorska, M. (red.)(2008). Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji. Lublin:Wydawnictwo UMCS.

4. Szumski, G.(2006). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

Metody prowadzenia zajęć:

wykład, dyskusja, praca z książką,prezentacja multimedialna prowadzącego zajęcia/wykłady, praca w grupach, pokaz filmu/fragmentów filmów.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 w + 15 ćw=30h

Przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury:25h

Przygotowanie do sprawdzianu pisemnego/testu z tematyki ćwiczeń i z tematyki wykładów: 20h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Magdalena Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

1. test końcowy (pytania otwarte i zamknięte) - materiał dydaktyczny obejmujący treści ćwiczeń i wykładów

2. pisemna recenzja wybranej pozycji książkowej z zakresu literatury faktu

3. prezentacja multimedialna połączona z sesją plakatową (mindmapping) na temat wybranego artykułu naukowego, którego treść nawiązuje do subdyscypliny pedagogiki specjalnej objętej referatem

Pełny opis:

Treści programowe wykładów:

1. Pedagogika specjalna jako interdyscyplinarna nauka społeczna w ujęciu historycznym i współczesnym.

2. Człowiek z niepełnosprawnością podmiotem pedagogiki specjalnej w aspekcie medycznym, psychologicznym, społecznym i prawnym.

3. Niepełnosprawność w rodzinie - bycie rodzicem z niepełnosprawnością.

4. Organizacja procesu kształcenia specjalnego w Polsce jako system "wielu ścieżek". Edukacja specjalna, integracyjna i włączająca - charakterystyka modelu. Rola pedagoga specjalnego.

5. Nowoczesne sposoby wsparcia pedagogicznego - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wybrane metody pracy pedagoga specjalnego.

Treści programowe ćwiczeń:

1. Kompensacyjne subdyscypliny pedagogiki specjalnej:

- pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną

- pedagogika osób niewidomych i słabowidzących

- pedagogika osób niesłyszących i słabosłyszących

2. Lecznicze subdyscypliny pedagogiki specjalnej:

- pedagogika osób z autystycznym spektrum zaburzeń

3. Korekcyjne subdyscypliny pedagogiki specjalnej:

- pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się

- pedagogika osób z zaburzeniami mowy - logopedia

4. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej dążące do wzmożonego rozwoju:

- pedagogika osób zdolnych i uzdolnionych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska I. (2018). Pedagogika specjalna: od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Dykcik W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna: praca zbiorowa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Smith D. D. (2008). Pedagogika specjalna: podręcznik akademicki, T. 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN: Wydawnictwo APS.

Literatura uzupełniająca:

Kosakowski Cz. (2009). Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit".

Krause A. (2011). Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Obuchowska I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie: praca zbiorowa. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Piekut-Brodzka D., Kuczyńska-Kwapisz J. (red.). (2009). Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Vasek S. (2006). Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zawiślak A. (2010). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Literatura faktu:

Cholewa-Selo, A. (2003). Oswoić los. Warszawa: Świat Książki.

Kwiecień, M. (2004). Adopcja temat bez tajemnic. Warszawa: Wydawnictwo MIC.

Hingson, M., Flory, S. (2012). Siedemdziesiąte ósme piętro. Niewidomy i pies. Prawdziwa historia z 11 września. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej.

Kuszyńska, M., Przybyszewska, K. (2015). Drugie życie. Warszawa: Wydawnictwo EDIPRESSE Polska S.A.

Lewis, C. (2009). Rex. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne. (autyzm)

Makowski, R. F. (2009). Za murami poprawczaka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ŁośGraf.

Picoult J. (2017). W naszym domu. T. 1 i 2. Warszawa: Prószyński Media: Ringier Axel Springer Polska.

Polok, M. (2008). Głusi mówią. Racibórz: Wydawnictwo Baterex.

Purdy, A., Burford, M. (2015). Na własnych nogach. Białystok: Wydawnictwo Kobiece.

Sobolewska, A. (2009). Cela. Odpowiedź na zespół Downa. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Vujicic, N. (2012). Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń! Wrocław: Aetos.

Vujicic, N. i K. (2016). Miłość bez granic. Wrocław: Aetos.

Zalecane tytuły czasopism naukowych:

"Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo"

"Edukacja Humanistyczna"

"Forum Pedagogiczne"

"Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej"

"Niepełnosprawność - Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania"

"Niepełnosprawność i Rehabilitacja"

"Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych"

"Szkoła Specjalna"

"Społeczeństwo i Rodzina"

"Wychowanie w Rodzinie"

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykłady: wykład konwencjonalny, prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film dydaktyczny

ćwiczenia: rozmowa kierowana, dyskusja, prezentacja multimedialna połączona z sesją plakatową (mindmapping) w wykonaniu studentów, klasyczna metoda problemowa (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji)

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady i ćwiczenia) - 30 godzin

przygotowanie się do zajęć - 25 godzin

przygotowanie się do zaliczenia - 25 godzin

sumaryczna liczba godzin - 80 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Paradowska
Prowadzący grup: Elżbieta Paradowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ćwiczenia - sprawdzian pisemny/test; aktywność podczas zajęć; praca grupowa - mapa myśli - podsumowująca tematykę ćwiczeń

Wykład- sprawdzian pisemny/test obejmujący swym zakresem tematykę wykładów

Ocena końcowa- średnia z oceny z ćwiczeń i wykładów

Pełny opis:

Wykład

Pedagogika specjalna jako nauka.Podstawowe pojęcia. Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej. Przedmiot,podmiot, cele, zasady oraz funkcje pedagogiki specjalnej. Relacje pedagogiki specjalnej z innymi dyscyplinami naukowymi i pedagogiką. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej.

Opieka nad osobami z niepełnosprawnością od starożytności do współczesności. Przemiany w rozumieniu niepełnosprawności. Orzekanie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności. Skala i dynamika niepełnosprawności.

Idee humanistyczne w koncepcjach pedagogiki specjalnej (podmiotowość, autonomia; normalizacja warunków życia osób z niepełnosprawnością); idea integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością. Kreatywność osób z niepełnosprawnością w różnych przejawach ludzkiej aktywności.

Pomoc osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom (cele i formy pomocy społecznej, jednostki organizacyjne); działalność organizacji pozarządowych- porównanie celów i strategii działania wybranych organizacji pozarządowych działających w środowiskach osób niepełnosprawnych;

Pomoc dziecku z niepełnosprawnością i jego rodzinie (diagnoza;wczesna interwencja, wczesne wspomaganie rozwoju);Wyrównywanie szans edukacyjnych osób z niepełnosprawnością. Współczesne rozwiązania organizacyjne stosowane w kształceniu dzieci/osób z niepełnosprawnością (też w odniesieniu do idei normalizacji).

Analiza porównawcza i typologia systemów kształcenia specjalnego w Polsce na tle systemów w innych krajach oraz wybranych problemów, dotyczących efektywności wyrównywania szans edukacyjnych.

System kształcenia pedagogów specjalnych w Polsce a potrzeby systemu rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych.

Ćwiczenia

Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo, osób z autyzmem) oraz podstawy ich rehabilitacji.

Wybrane zagadnienia dotyczące sieroctwa społecznego oraz z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Dykcik, W. (red.)(2010). Pedagogika specjalna. Poznań:Wydawnictwo UAM.

2. Kosakowski, Cz.(2003). Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń:Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit".

3. Obuchowska, I. (red.)(2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa:Wydawnictwo WSiP.

4. Piekut - Brodzka, D., Kuczyńska - Kwapisz, J. (red.)(2009). Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa:Wydawnictwo APS.

5. Sękowska, Z.(2001). Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej.

Warszawa:Wydawnictwo APS.

6. Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej. Kraków:Oficyna wydawnicza "Impuls".

Literatura dodatkowa:

1. Sowa, J. (1999). Pedagogika specjalna w zarysie. Rzeszów:Wydawnictwo Oświatowe "Fosze".

2. Szczepanik, R.(2007). Elementy pedagogiki specjalnej. Łódź:Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej.

3. Skrętowicz, B., Komorska, M. (red.)(2008). Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji. Lublin:Wydawnictwo UMCS.

4. Szumski, G.(2006). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

Metody prowadzenia zajęć:

wykład, dyskusja, praca z książką,prezentacja multimedialna prowadzącego zajęcia/wykłady, praca w grupach, pokaz filmu/fragmentów filmów.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 w + 15 ćw=30h

Przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury:25h

Przygotowanie do sprawdzianu pisemnego/testu z tematyki ćwiczeń i z tematyki wykładów: 20h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Paradowska
Prowadzący grup: Elżbieta Paradowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ćwiczenia - sprawdzian pisemny/test; aktywność podczas zajęć; praca grupowa - mapa myśli - podsumowująca tematykę ćwiczeń

Wykład- sprawdzian pisemny/test obejmujący swym zakresem tematykę wykładów

Ocena końcowa- średnia z oceny z ćwiczeń i wykładów

Pełny opis:

Wykład

Pedagogika specjalna jako nauka.Podstawowe pojęcia. Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej. Przedmiot,podmiot, cele, zasady oraz funkcje pedagogiki specjalnej. Relacje pedagogiki specjalnej z innymi dyscyplinami naukowymi i pedagogiką. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej.

Opieka nad osobami z niepełnosprawnością od starożytności do współczesności. Przemiany w rozumieniu niepełnosprawności. Orzekanie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności. Skala i dynamika niepełnosprawności.

Idee humanistyczne w koncepcjach pedagogiki specjalnej (podmiotowość, autonomia; normalizacja warunków życia osób z niepełnosprawnością); idea integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością. Kreatywność osób z niepełnosprawnością w różnych przejawach ludzkiej aktywności.

Pomoc osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom (cele i formy pomocy społecznej, jednostki organizacyjne); działalność organizacji pozarządowych- porównanie celów i strategii działania wybranych organizacji pozarządowych działających w środowiskach osób niepełnosprawnych;

Pomoc dziecku z niepełnosprawnością i jego rodzinie (diagnoza;wczesna interwencja, wczesne wspomaganie rozwoju);Wyrównywanie szans edukacyjnych osób z niepełnosprawnością. Współczesne rozwiązania organizacyjne stosowane w kształceniu dzieci/osób z niepełnosprawnością (też w odniesieniu do idei normalizacji).

Analiza porównawcza i typologia systemów kształcenia specjalnego w Polsce na tle systemów w innych krajach oraz wybranych problemów, dotyczących efektywności wyrównywania szans edukacyjnych.

System kształcenia pedagogów specjalnych w Polsce a potrzeby systemu rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych.

Ćwiczenia

Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo, osób z autyzmem) oraz podstawy ich rehabilitacji.

Wybrane zagadnienia dotyczące sieroctwa społecznego oraz z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Dykcik, W. (red.)(2010). Pedagogika specjalna. Poznań:Wydawnictwo UAM.

2. Kosakowski, Cz.(2003). Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń:Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit".

3. Obuchowska, I. (red.)(2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa:Wydawnictwo WSiP.

4. Piekut - Brodzka, D., Kuczyńska - Kwapisz, J. (red.)(2009). Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa:Wydawnictwo APS.

5. Sękowska, Z.(2001). Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej.

Warszawa:Wydawnictwo APS.

6. Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej. Kraków:Oficyna wydawnicza "Impuls".

Literatura dodatkowa:

1. Sowa, J. (1999). Pedagogika specjalna w zarysie. Rzeszów:Wydawnictwo Oświatowe "Fosze".

2. Szczepanik, R.(2007). Elementy pedagogiki specjalnej. Łódź:Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej.

3. Skrętowicz, B., Komorska, M. (red.)(2008). Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji. Lublin:Wydawnictwo UMCS.

4. Szumski, G.(2006). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

Metody prowadzenia zajęć:

wykład, dyskusja, praca z książką,prezentacja multimedialna prowadzącego zajęcia/wykłady, praca w grupach, pokaz filmu/fragmentów filmów.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 w + 15 ćw=30h

Przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury:25h

Przygotowanie do sprawdzianu pisemnego/testu z tematyki ćwiczeń i z tematyki wykładów: 20h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.