Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mediacja sądowa i pozasądowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1F-MES1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mediacja sądowa i pozasądowa
Jednostka: Katedra Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PS, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów uczenia się:

Wiedza

rozmowa, praca indywidualna - wykonywanie ćwiczeń, przygotowanie i wygłoszenie monologu mediatora, przygotowanie i przeprowadzenie symulacji konfliktu w zespole 3-4 osobowym.

Wiedza

Ocena wiedzy na podstawie:

1. Liczba punktów uzyskanych na kolokwium zawierającym pytania zamknięte, półotwarte i otwarte;

2. Udział w aktywnościach realizowanych podczas zajęć.

Umiejętności

Ocena umiejętności na podstawie:

1. Udział w aktywnościach realizowanych podczas zajęć;

2. Przygotowanie i prezentacja monologu mediatora.

3. Przygotowanie i prezentacja w zespole 3-4 osobowym symulacji konfliktu rozwiązywanego na drodze mediacji.

Kompetencje społeczne

Ocena kompetencji społecznych na podstawie:

1. Udział w aktywnościach realizowanych podczas zajęć.

Pełny opis:

Treści programowe:

Wykład

1. Konflikt - podstawowe założenia teoretyczne

definicja, rodzaje, przyczyny, style rozwiązywania konfliktów

2. Sposoby rozwiązywania konfliktów: negocjacje i mediacje

3. Mediacje - wprowadzenie w problematykę

- definicja i cele mediacji

- rodzaje

- zasady mediacji

- przygotowanie do mediacji w 5 krokach

- etapy mediacji

- kwestie etyczne w mediacji

4. Mediacje w sprawach rodzinnych

- dziecko w mediacji

- bezpośredni udział dziecka w mediacji - korzyści i ryzyko

5. Mediacja w sprawach karnych i nieletnich

- kwalifikowanie spraw do postępowania mediacyjnego

6. Pozaformalne korzyści dla stron z uczestnictwa w mediacji

Ćwiczenia

1. Przyczyny konfliktów (osobowe, organizacyjne, społeczne)

2. Komunikacja interpersonalna w mediacjach

- techniki aktywnego słuchania

- techniki budowania dobrej atmosfery

3. Techniki negocjacyjne (konstruktywne i destruktywne)

4. Mediacje - etapy

- monolog mediatora

- mediacje właściwe

- zawarcie ugody mediacyjnej

5. Mediacje - symulacje

Literatura:

Bartosiak-Tomasiak M., Konflikt – dramat czy szansa?, ,,Edukacja i Dialog”, nr 8, 1996, s. 22-26.

Bobrowicz M., Mediacja. Jestem za, Warszawa 2008.

Byra S., Konflikt interpersonalny – istota i funkcje, [w:] A. Lewicka (red.), Profesjonalny mediator. Zostań nim. Poradnik metodyczny, Lublin 2008, s. 171-184.

Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami, Gdańsk 2004.

Cybulko A., Konflikt, [w:] E. Gmurzyńska, R. Morek (red.), Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2009, s. 51-87.

Grudziewska E., Lewicka-Zelent A., Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego, Difin, Warszawa 2015.

Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warszawa 2009.

Kodeks Etyki Mediatora, PCM, Warszawa 2003.

Lewicka A., Grudziewska E., Mediacja sądowa. Alternatywna metoda resocjalizacyjna?, Lublin 2010.

Lewicka A. (red.), Profesjonalny mediator. Zostań nim! Poradnik metodyczny, Lublin 2008.

Lewicka-Zelent A., Grudziewska E., Rozwiązywanie konfliktów przez młodzież nieprzystosowaną społecznie, ,,Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej. Pogranicza niepełnosprawności”, nr 12, 2013b, s. 44-58.

Moore Ch., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2009, Tłum. A. Cybulko, M. Zieliński.

Rękas A. (red.), Czy tylko sad rozstrzygnie w sporze? Mediacja i sądownictwo polubowne. Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów, Warszawa 2010.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. 2015, poz. 716).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591).

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka posiada podstawową wiedzę z zakresu prawnych podstaw mediacji. Posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii konfliktu w tym dynamiki konfliktu, jego źródeł jednostkowych i społecznych. Posiada podstawową wiedzę na temat komunikacji, w szczególności barier komunikacyjnych, błędów komunikacyjnych będących przyczyną konfliktów.

Umiejętności

Student/-ka potrafi zdiagnozować źródła konfliktu wykorzystując techniki mediacyjne. Potrafi przeprowadzić postępowanie mediacyjne, w tym wygłosić monolog mediatora. Potrafi zastosować zasady postępowania mediacyjnego w praktyce.

Kompetencje społeczne

Student/-ka jest gotów/-owa do ciągłego doskonalenia i podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu pracy socjalnej. Potrafi wczuć się w sytuację osób będących w konflikcie oraz okazać im zrozumienie i wsparcie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska
Prowadzący grup: Ewa Grudziewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Prowadzone zajęcia będą miały na celu przybliżenie studentom ideę mediacji. W trakcie zajęć studenci będą mieli okazję zdobyć wiedzę i umiejętności dotyczące konfliktu interpersonalnego oraz możliwości wykorzystania procedury mediacyjnej na gruncie pracy socjalnej.

Pełny opis:

Wykłady

1. Konflikt - podstawowe założenia teoretyczne

definicja, rodzaje, przyczyny, style rozwiązywania konfliktów

2. Sposoby rozwiązywania konfliktów: negocjacje i mediacje

3. Mediacje - wprowadzenie w problematykę

- definicja i cele mediacji

- rodzaje

- zasady mediacji

- przygotowanie do mediacji w 5 krokach

- etapy mediacji

- kwestie etyczne w mediacji

4. Mediacje w sprawach rodzinnych

- dziecko w mediacji

- bezpośredni udział dziecka w mediacji - korzyści i ryzyko

5. Mediacja w sprawach karnych i nieletnich

- kwalifikowanie spraw do postępowania mediacyjnego

6. Pozaformalne korzyści dla stron z uczestnictwa w mediacji

Ćwiczenia

1. Przyczyny konfliktów (osobowe, organizacyjne, społeczne)

2. Komunikacja interpersonalna w mediacjach

- techniki aktywnego słuchania

- techniki budowania dobrej atmosfery

3. Techniki negocjacyjne (konstruktywne i destruktywne)

4. Mediacje - etapy

- monolog mediatora

- mediacje właściwe

- zawarcie ugody mediacyjnej

5. Mediacje - symulacje

Literatura:

Bartosiak-Tomasiak M., Konflikt – dramat czy szansa?, ,,Edukacja i Dialog”, nr 8, 1996, s. 22-26.

Bobrowicz M., Mediacja. Jestem za, Warszawa 2008.

Byra S., Konflikt interpersonalny – istota i funkcje, [w:] A. Lewicka (red.), Profesjonalny mediator. Zostań nim. Poradnik metodyczny, Lublin 2008, s. 171-184.

Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami, Gdańsk 2004.

Cybulko A., Konflikt, [w:] E. Gmurzyńska, R. Morek (red.), Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2009, s. 51-87.

Grudziewska E., Lewicka-Zelent A., Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego, Difin, Warszawa 2015.

Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warszawa 2009.

Kodeks Etyki Mediatora, PCM, Warszawa 2003.

Lewicka A., Grudziewska E., Mediacja sądowa. Alternatywna metoda resocjalizacyjna?, Lublin 2010.

Lewicka A. (red.), Profesjonalny mediator. Zostań nim! Poradnik metodyczny, Lublin 2008.

Lewicka-Zelent A., Grudziewska E., Rozwiązywanie konfliktów przez młodzież nieprzystosowaną społecznie, ,,Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej. Pogranicza niepełnosprawności”, nr 12, 2013b, s. 44-58.

Moore Ch., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2009, Tłum. A. Cybulko, M. Zieliński.

Rękas A. (red.), Czy tylko sad rozstrzygnie w sporze? Mediacja i sądownictwo polubowne. Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów, Warszawa 2010.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. 2015, poz. 716).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591).

Uwagi:

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczam Harmonogram zajęć realizowanych w formie kształcenia zdalnego.

Harmonogram zajęć zdalnych dla studentów III roku kierunku Praca socjalna, specjalność: PSS, PSR z przedmiotu Mediacja sądowa i pozasądowa - wykład

Zajęcia z 18.03.2020 - 2 godz. dydaktyczne - Temat zajęć: Aspekt prawny mediacji

Udostępnienie studentom prezentacji multimedialnej pt. Aspekt prawny mediacji.

Udostępnienie studentom trzech skanów książek: E. Grudziewska, A. Lewicka-Zelent, Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego, Wyd. Difin, Warszawa 2015; A. Lewicka, E. Grudziewska, Mediacja sądowa - alternatywna metoda resocjalizacyjna, Wyd. UMCS, Lublin 2010; I. Podobas, Negocjacje i mediacje w pracy socjalnej, CRZL, Warszawa 2013.

Udostępnienie filmu metodycznego pt. Mediacja. Jestem Za! przez MS Teams

Proszę opisać w oparciu o materiały z wykładu i udostępnioną literaturę przedmiotu procedurę mediacji cywilnej z inicjatywy sądu. (Praca powinna zawierać nie więcej niż 1000 znaków.) Termin przesłania pracy upływa: 25.03.2020 na adres mailowy: egrudziewska@aps.edu.pl

2. Zajęcia z 25.03.2020 - 2 godz. dydaktyczne - Temat zajęć: Sytuacje szczególne w mediacji rodzinnej

Udostępnienie prezentacji z treściami wykładu pt. Sytuacje szczególne w mediacji rodzinnej

Dodatkowo proszę wykonać zadanie 10 z książki pt. Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego, które znajduje się na str. 147.

Pracę proszę przesłać do 4.04.2020 na adres mailowy: egrudziewska@aps.edu.pl

3. Zajęcia z 1.04.2020 - 2 godz. dydaktyczne - Temat zajęć: Mediacje transgraniczne

Udostępnienie studentom prezentacji multimedialnej z treściami wykładu pt. Mediacje transgraniczne

Dodatkowo proszę wykonać zadanie 12 (str. 148) z książki pt. Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego.

4. Zajęcia z 8.04.2020 - 2 godz. dydaktyczne - Temat zajęć: Idea sprawiedliwości naprawczej

Udostępnienie studentom prezentacji multimedialnej z treściami wykładu pt. Idea sprawiedliwości naprawczej

Dodatkowo proszę napisać pracę nt. Zalety sprawiedliwości naprawczej. (Wymagania: max. 1500 znaków ze spacjami bez bibliografii, interlinia 1,5 pkt. tekst wyjustowany, na końcu bibliografia). Pracę proszę przesłać do 14.04.2020 na adres mailowy: egrudziewska@aps.edu.pl

5. Zajęcia z 15.04.2020 - 2 godz. dydaktyczne - Temat zajęć: Mediacja w sprawach karnych

udostępnienie studentom prezentacji multimedialnej pt. Mediacja w sprawach karnych

6. Zajęcia z 22.04.2020 - 2 godz. dydaktyczne - Temat zajęć: Mediacja w sprawach nieletnich

udostępnienie studentom prezentacji multimedialnej pt. Mediacja w sprawach nieletnich

7. Zajęcia z 29.04.2020 - 2 godz. dydaktyczne - Temat zajęć: Mediacja szkolna/rówieśnicza

udostępnienie studentom prezentacji multimedialnej pt. Mediacja szkolna

udostępnienie studentom filmu metodycznego pt. Mediacja w szkole, UMCS, Lublin 2008.

8. Zajęcia z 6.05.2020 - 2 godz. dydaktyczne - Temat zajęć: Standardy prowadzenia mediacji na przykładzie Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych cz. 1

udostępnienie studentom prezentacji pt. Standardy prowadzenia mediacji wg SMR, cz. 1.

9. Zajęcia z 13.05.2020 - 2 godz. dydaktyczne - Temat zajęć: Standardy prowadzenia mediacji na przykładzie Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych cz. 2

udostępnienie studentom prezentacji pt. Standardy prowadzenia mediacji wg SMR, cz. 2.

10. Zajęcia z 20.05.2020 - 2 godz. dydaktyczne - Temat zajęć: Kompetencje mediacyjne.

udostępnienie studentom prezentacji pt. Kompetencje w pracy mediatora

11. Zajęcia z dnia 27.05.2020 - 2 godz. dydaktyczne - Temat zajęć: Powtórzenie materiału z całego semestru.

Harmonogram zajęć zdalnych dla studentów III roku kierunku Praca socjalna, specjalność: PSS, PSR z przedmiotu Mediacja sądowa i pozasądowa - ćwiczenia

Szanowni Państwo,

zgodnie z ustaleniami z początku semestru proszę o przygotowanie listy z podziałem na grupy, w których będą prowadzone symulacje spotkań mediacyjnych. Każdą grupę proszę o przesłanie informacji, czego będzie dotyczył konflikt, który będą mediować.

W razie pytań i wątpliwości w przygotowaniu sytuacji konfliktowej służę pomocą.

Listę z podziałem na grupy proszę przesłać do 6.04.2020 na adres mailowy: egrudziewska@aps.edu.pl

Zajęcia z 18.03.2020 - 2 godz. dydaktyczne - Temat zajęć: Monolog mediatora

Proszę zapoznać się z rozdziałem 2 z publikacji autorstwa E. Grudziewskiej i A. Lewickiej-Zelent pt. Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego, proszę uporządkować elementy rozsypanki, które składają się na Monolog mediatora, czyli pierwszą fazę postępowania mediacyjnego. Następnie proszę o bardzo krótkie omówienie poszczególnych elementów monologu przy każdym punkcie.

Wykonane ćwiczenie proszę przesłać do sprawdzenia na adres mailowy egrudziewska@aps.edu.pl do 29.03.2020.

2. Zajęcia z 25.03.2020 - 2 godz. dydaktyczne - Temat zajęć: Rola komunikacji w pracy mediatora

Proszę zapoznać się z Zadaniem 5 (str. 142-143) z książki pt. Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego i w oparciu o zawarte tam informacje opracować 5 zdań wykorzystując opisane maksymy i aksjomaty.

Następnie proszę o zapoznanie się i wykonanie Zadania 3 (str. 140-141) z tej samej publikacji.

Zadania proszę przesłać droga elektroniczną do dnia 31.03.2020 na adres mailowy: egrudziewska@aps.edu.pl

3. Zajęcia z 1.04.2020 - 2. godz. dydaktyczne - Temat zajęć: Komunikacja w pracy mediatora - potrzeby i interesy stron konfliktu

Proszę o zapoznanie się i wykonanie Zadania 3 (str. 140-141) z publikacji pt. Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego, które ma na celu odczytanie interesów i potrzeb nadawcy komunikatu.

Zadanie proszę przesłać droga elektroniczną do dnia 5.04.2020 na adres mailowy: egrudziewska@aps.edu.pl

4. Zajęcia z 8.04.2020 - 2 godz. dydaktyczne - Temat zajęć: Komunikacja w pracy mediatora - błędy komunikacyjne, zadawanie pytań

Proszę zapoznać się z Zadaniem 4 (str. 141-142) z książki pt. Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego i w oparciu o zawarte tam informacje przypisać błędy komunikacyjne do podanych wypowiedzi stron postępowania mediacyjnego.

Następnie proszę o zapoznanie się i wykonanie Zadania 6 (str. 143-144) z tej samej publikacji, dotyczy ono formułowania pytań do stron w trakcie prowadzenia spotkania mediacyjnego.

Zadania proszę przesłać droga elektroniczną do dnia 14.04.2020 na adres mailowy: egrudziewska@aps.edu.pl

5. Zajęcia z 15.04.2020 - 2 godz. dydaktyczne - Temat zajęć: Idea sprawiedliwości naprawczej

Proszę o wykonanie zad. 1 i 2 ze str. 137-140, które znajduje się w książce pt. Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego (aut. Grudziewskiej, Lewickiej-Zelent). 

W zad. 1 zostały omówione techniki mediacyjne, natomiast w zad. 2 należy podane komunikaty przekształcić stosując wybrane techniki mediacyjne.

Termin przesłania zadania upływa 21.04.2020. Zadania proszę przesłać na adres mailowy: egrudziewska@aps.edu.pl

6. Zajęcia z 22.04.2020 - 2 godz. dydaktyczne - Temat zajęć: Porozumienie bez przemocy w mediacji

- Udostępnienie prezentacji ze schematem modelu Porozumiewania się bez Przemocy autorstwa M. Rosenberga.

Proszę o wykonanie zadania 9 ze str. 146, które znajduje się w książce pt. Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego (aut. Grudziewskiej, Lewickiej-Zelent). 

Termin przesłania zadania upływa 28.04.2020. Zadania proszę przesłać na adres mailowy: egrudziewska@aps.edu.pl

7. Zajęcia z 29.04.2020 - 2 godz. dydaktyczne - Temat zajęć: Otwieranie postępowania mediacyjnego

Proszę o wykonanie zadania 24 ze str. 168, które znajduje się w książce pt. Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego (aut. Grudziewskiej, Lewickiej-Zelent). 

Termin przesłania zadania upływa 5.05.2020. Zadania proszę przesłać na adres mailowy: egrudziewska@aps.edu.pl

8. Zajęcia z 6.05.2020 - 2 godz. dydaktyczne - Temat zajęć: Symulacje spotkań mediacyjnych - każdy zespół prezentuje przygotowaną sesję mediacyjną pomiędzy tronami konfliktu - komunikacja równoległa przy wykorzystaniu Skype lub MS Teams

9. Zajęcia z 13.05.2020 - 2 godz. dydaktyczne - Temat zajęć: Symulacje spotkań mediacyjnych - każdy zespół prezentuje przygotowaną sesję mediacyjną pomiędzy tronami konfliktu - komunikacja równoległa przy wykorzystaniu Skype lub MS Teams.

10. Zajęcia z 20.05.2020 - 2 godz. dydaktyczne - Temat zajęć: Symulacje spotkań mediacyjnych - każdy zespół prezentuje przygotowaną sesję mediacyjną pomiędzy tronami konfliktu - komunikacja równoległa przy wykorzystaniu Skype lub MS Teams.

11. Zajęcia z 27.05.2020 - 2 godz. dydaktyczne - Temat zajęć: Symulacje spotkań mediacyjnych - każdy zespół prezentuje przygotowaną sesję mediacyjną pomiędzy tronami konfliktu - komunikacja równoległa przy wykorzystaniu Skype lub MS Teams.

W aplikacji MS Teams zostały utworzone grupy ćwiczeniowe celem przeprowadzenia zaliczenia symulacji postepowań mediacyjnych. Zaliczenie odbywa się zgodnie z harmonogramem udostępnionym przez pocztę mailową: apssocjalna2017@gmail.com

W razie pytań, proszę o kontakt mailowy: egrudziewska@aps.edu.pl

Pozdrawiam serdecznie

Ewa Grudziewska

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska
Prowadzący grup: Ewa Grudziewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Prowadzone zajęcia będą miały na celu przybliżenie studentom ideę mediacji. W trakcie zajęć studenci będą mieli okazję zdobyć wiedzę i umiejętności dotyczące konfliktu interpersonalnego oraz możliwości wykorzystania procedury mediacyjnej na gruncie pracy socjalnej.

Pełny opis:

Wykłady

1. Konflikt - podstawowe założenia teoretyczne

definicja, rodzaje, przyczyny, style rozwiązywania konfliktów

2. Sposoby rozwiązywania konfliktów: negocjacje i mediacje

3. Mediacje - wprowadzenie w problematykę

- definicja i cele mediacji

- rodzaje

- zasady mediacji

- przygotowanie do mediacji w 5 krokach

- etapy mediacji

- kwestie etyczne w mediacji

4. Mediacje w sprawach rodzinnych

- dziecko w mediacji

- bezpośredni udział dziecka w mediacji - korzyści i ryzyko

5. Mediacja w sprawach karnych i nieletnich

- kwalifikowanie spraw do postępowania mediacyjnego

6. Pozaformalne korzyści dla stron z uczestnictwa w mediacji

Ćwiczenia

1. Przyczyny konfliktów (osobowe, organizacyjne, społeczne)

2. Komunikacja interpersonalna w mediacjach

- techniki aktywnego słuchania

- techniki budowania dobrej atmosfery

3. Techniki negocjacyjne (konstruktywne i destruktywne)

4. Mediacje - etapy

- monolog mediatora

- mediacje właściwe

- zawarcie ugody mediacyjnej

5. Mediacje - symulacje

Literatura:

Bartosiak-Tomasiak M., Konflikt – dramat czy szansa?, ,,Edukacja i Dialog”, nr 8, 1996, s. 22-26.

Bobrowicz M., Mediacja. Jestem za, Warszawa 2008.

Byra S., Konflikt interpersonalny – istota i funkcje, [w:] A. Lewicka (red.), Profesjonalny mediator. Zostań nim. Poradnik metodyczny, Lublin 2008, s. 171-184.

Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami, Gdańsk 2004.

Cybulko A., Konflikt, [w:] E. Gmurzyńska, R. Morek (red.), Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2009, s. 51-87.

Grudziewska E., Lewicka-Zelent A., Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego, Difin, Warszawa 2015.

Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warszawa 2009.

Kodeks Etyki Mediatora, PCM, Warszawa 2003.

Lewicka A., Grudziewska E., Mediacja sądowa. Alternatywna metoda resocjalizacyjna?, Lublin 2010.

Lewicka A. (red.), Profesjonalny mediator. Zostań nim! Poradnik metodyczny, Lublin 2008.

Lewicka-Zelent A., Grudziewska E., Rozwiązywanie konfliktów przez młodzież nieprzystosowaną społecznie, ,,Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej. Pogranicza niepełnosprawności”, nr 12, 2013b, s. 44-58.

Moore Ch., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2009, Tłum. A. Cybulko, M. Zieliński.

Rękas A. (red.), Czy tylko sad rozstrzygnie w sporze? Mediacja i sądownictwo polubowne. Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów, Warszawa 2010.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. 2015, poz. 716).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591).

Uwagi:

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczam Harmonogramy zajęć prowadzonych zdalnie z przedmiotu Mediacja sądowa i pozasądowa.

Harmonogram zajęć zdalnych dla studentów III roku kierunku Praca socjalna, specjalność: PSS, PSR z przedmiotu Mediacja sądowa i pozasądowa - wykład

Zajęcia z 21.03.2020 - 3 godz. dydaktyczne - Temat zajęć: Aspekt prawny mediacji w sprawach cywilnych oraz założenia mediacji w sprawach karnych

Udostępnienie studentom prezentacji multimedialnej pt. Aspekt prawny mediacji oraz Idea sprawiedliwości naprawczej.

Udostępnienie studentom trzech skanów książek: E. Grudziewska, A. Lewicka-Zelent, Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego, Wyd. Difin, Warszawa 2015; A. Lewicka, E. Grudziewska, Mediacja sądowa - alternatywna metoda resocjalizacyjna, Wyd. UMCS, Lublin 2010; I. Podobas, Negocjacje i mediacje w pracy socjalnej, CRZL, Warszawa 2013.

Udostępnienie filmu metodycznego pt. Mediacja. Jestem Za! przez MS Teams

Proszę opisać w oparciu o materiały z wykładu i udostępnioną literaturę przedmiotu procedurę mediacji cywilnej z inicjatywy sądu. (Praca powinna zawierać nie więcej niż 1000 znaków.) Termin przesłania pracy upływa: 30.03.2020 na adres mailowy: egrudziewska@aps.edu.pl

2. Zajęcia z 5.04.2020 - 3 godz. dydaktyczne - Temat zajęć: Mediacje cywilne i karne

Udostępnienie prezentacji z treściami wykładu pt. Sytuacje szczególne w mediacji rodzinnej

Udostępnienie prezentacji z treściami wykładu pt. Mediacja w sprawach karnych

Proszę o dobranie się w 3 lub 4 osobowe zespoły, które będą pracowały nad przygotowaniem symulacji mediacji. Listę proszę przesłać na maila. Ponadto proszę w tych zespołach zastanowić się nad sytuacją konfliktową, która byłaby poddana mediacji i przesłanie mi jej do konsultacji na adres mailowy do 17.04.2020.

3. Zajęcia z 26.04.2020 - 3 godz. dydaktyczne - Temat zajęć: Mediacje w sprawach nieletnich

Udostępnienie studentom prezentacji multimedialnej z treściami wykładu pt. Mediacje w sprawach nieletnich

4. Zajęcia z 17.05.2020 - 3 godz. dydaktyczne - Temat zajęć: Mediacje transgraniczne

Udostępnienie studentom prezentacji multimedialnej z treściami wykładu pt. Mediacje transgraniczne

Zaliczenie odbędzie się w formie testu w aplikacji Forms udostępnionego studentom w dniu: 18.05.2020.

Harmonogram zajęć zdalnych dla studentów III roku kierunku Praca socjalna, specjalność: PSS, PSR z przedmiotu Mediacja sądowa i pozasądowa - ćwiczenia

Zajęcia z 5.04.2020 - 3 godz. dydaktyczne - Temat zajęć: Umiejętności w pracy mediatora: odczytywanie potrzeb i interesów stron konfliktu, techniki mediacyjne oraz pytania jako narzędzia pracy mediatora

Proszę o wykonanie Zadań 1, 2, 3 oraz 6, które znajdują się w książce pt. Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego i przesłanie ich do sprawdzenia do dnia 20.04.2020 na maila: egrudziewska@aps.edu.pl

Jednocześnie proszę o dobranie się w 3 lub 4 osobowe zespoły, które będą pracowały nad przygotowaniem symulacji mediacji. Listę proszę przesłać na maila. 

Ponadto proszę w tych zespołach zastanowić się nad sytuacją konfliktową, która byłaby poddana mediacji i przesłanie mi jej do konsultacji na adres mailowy do 17.04.2020.

2. Zajęcia z 25.04.2020 - 3 godz. dydaktyczne - Temat zajęć: Rola komunikacji w pracy mediatora

Proszę zapoznać się z wprowadzeniem do Zadania 5 (str. 142-143) oraz Zadania 10 (str. 147-148) z książki pt. Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego i wykonać je według zamieszczonego wzoru.

Następnie proszę o zapoznanie się i wykonanie Zadania 11 (str. 148) z tej samej publikacji. Pomocny będzie film pt. „Mediacja. Jestem Za!”, który udostępniłam Państwu przez MS Teams.

Zadania proszę przesłać droga elektroniczną do dnia 10.05.2020 na adres mailowy: egrudziewska@aps.edu.pl

3. Zajęcia z 26.05.2020 - 3. godz. dydaktyczne - Temat zajęć: Symulacje spotkań mediacyjnych każdy zespół prezentuje przygotowaną sesję mediacyjną pomiędzy stronami konfliktu - komunikacja równoległa przy wykorzystaniu Skype lub MS Teams

4. Zajęcia z 17.05.2020 - 3 godz. dydaktyczne - Temat zajęć: Symulacje spotkań mediacyjnych każdy zespół prezentuje przygotowaną sesję mediacyjną pomiędzy stronami konfliktu - komunikacja równoległa przy wykorzystaniu Skype lub MS Teams

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest udział w symulacji spotkania mediacyjnego oraz poprawne wykonanie zadań. Harmonogram symulacji z terminami i podziałem na grupy został przesłany na adres mailowy: pspomocspoleczna@onet.pl

W razie pytań, proszę o kontakt mailowy: egrudziewska@aps.edu.pl

Pozdrawiam serdecznie,

Ewa Grudziewska

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska
Prowadzący grup: Ewa Grudziewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów uczenia się:

Wiedza

rozmowa, praca indywidualna - wykonywanie ćwiczeń, przygotowanie i wygłoszenie monologu mediatora, przygotowanie i przeprowadzenie symulacji konfliktu w zespole 3-4 osobowym.

Wiedza

Ocena wiedzy na podstawie:

1. Liczba punktów uzyskanych na kolokwium zawierającym pytania zamknięte, półotwarte i otwarte;

2. Udział w aktywnościach realizowanych podczas zajęć.

Umiejętności

Ocena umiejętności na podstawie:

1. Udział w aktywnościach realizowanych podczas zajęć;

2. Przygotowanie i prezentacja monologu mediatora.

3. Przygotowanie i prezentacja w zespole 3-4 osobowym symulacji konfliktu rozwiązywanego na drodze mediacji.

Kompetencje społeczne

Ocena kompetencji społecznych na podstawie:

1. Udział w aktywnościach realizowanych podczas zajęć.

Pełny opis:

Wykłady

1. Konflikt - podstawowe założenia teoretyczne

definicja, rodzaje, przyczyny, style rozwiązywania konfliktów

2. Sposoby rozwiązywania konfliktów: negocjacje i mediacje

3. Mediacje - wprowadzenie w problematykę

- definicja i cele mediacji

- rodzaje

- zasady mediacji

- przygotowanie do mediacji w 5 krokach

- etapy mediacji

- kwestie etyczne w mediacji

4. Mediacje w sprawach rodzinnych

- dziecko w mediacji

- bezpośredni udział dziecka w mediacji - korzyści i ryzyko

5. Mediacja w sprawach karnych i nieletnich

- kwalifikowanie spraw do postępowania mediacyjnego

6. Mediacja szkolna i rówieśnicza

7. Mediacja w sprawach administracyjnych

8. Pozaformalne korzyści dla stron z uczestnictwa w mediacji

Ćwiczenia

1. Przyczyny konfliktów (osobowe, organizacyjne, społeczne)

2. Komunikacja interpersonalna w mediacjach

- techniki aktywnego słuchania

- techniki budowania dobrej atmosfery

3. Techniki negocjacyjne (konstruktywne i destruktywne)

4. Mediacje - etapy

- monolog mediatora

- mediacje właściwe

- zawarcie ugody mediacyjnej

5. Mediacje - symulacje

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bobrowicz M., Mediacja. Jestem za, Warszawa 2008.

Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami, Gdańsk 2004.

Grudziewska E., Lewicka-Zelent A., Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego, Difin, Warszawa 2015.

Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warszawa 2009.

Kodeks Etyki Mediatora, PCM, Warszawa 2003.

Lewicka A., Grudziewska E., Mediacja sądowa. Alternatywna metoda resocjalizacyjna?, Lublin 2010.

Moore Ch., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2009, Tłum. A. Cybulko, M. Zieliński.

Rękas A. (red.), Czy tylko sad rozstrzygnie w sporze? Mediacja i sądownictwo polubowne. Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów, Warszawa 2010.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. 2015, poz. 716).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591).

Literatura uzupełniająca:

Bartosiak-Tomasiak M., Konflikt – dramat czy szansa?, ,,Edukacja i Dialog”, nr 8, 1996, s. 22-26.

Byra S., Konflikt interpersonalny – istota i funkcje, [w:] A. Lewicka (red.), Profesjonalny mediator. Zostań nim. Poradnik metodyczny, Lublin 2008, s. 171-184.

Cybulko A., Konflikt, [w:] E. Gmurzyńska, R. Morek (red.), Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2009, s. 51-87.

Lewicka A. (red.), Profesjonalny mediator. Zostań nim! Poradnik metodyczny, Lublin 2008.

Lewicka-Zelent A., Grudziewska E., Rozwiązywanie konfliktów przez młodzież nieprzystosowaną społecznie, ,,Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej. Pogranicza niepełnosprawności”, nr 12, 2013b, s. 44-58.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja, "burza mózgów", case study, symulacje.

Nakład pracy (z zachowaniem zasady, że 1 ECTS = 25-30 godzin aktywności):

udział w zajęciach - 60 godzin

przygotowane do zajęć - 15 godzin

przygotowanie do zaliczenia z wykładu - 15 godzin

przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń - 15 godzin

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta:105 godzin , co stanowi 4 pkt ECTS

Link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afffa58019fab45ccb9b7754de449f06e%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=90783404-877e-4cce-89df-6dfe7c130918&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska
Prowadzący grup: Ewa Grudziewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów uczenia się:

Wiedza

rozmowa, praca indywidualna - wykonywanie ćwiczeń, przygotowanie i wygłoszenie monologu mediatora, przygotowanie i przeprowadzenie symulacji konfliktu w zespole 3-4 osobowym.

Wiedza

Ocena wiedzy na podstawie:

1. Liczba punktów uzyskanych na kolokwium zawierającym pytania zamknięte, półotwarte i otwarte;

2. Udział w aktywnościach realizowanych podczas zajęć.

Umiejętności

Ocena umiejętności na podstawie:

1. Udział w aktywnościach realizowanych podczas zajęć;

2. Przygotowanie i prezentacja monologu mediatora.

3. Przygotowanie i prezentacja w zespole 3-4 osobowym symulacji konfliktu rozwiązywanego na drodze mediacji.

Kompetencje społeczne

Ocena kompetencji społecznych na podstawie:

1. Udział w aktywnościach realizowanych podczas zajęć.

Pełny opis:

Wykłady

1. Konflikt - podstawowe założenia teoretyczne

definicja, rodzaje, przyczyny, style rozwiązywania konfliktów

2. Sposoby rozwiązywania konfliktów: negocjacje i mediacje

3. Mediacje - wprowadzenie w problematykę

- definicja i cele mediacji

- rodzaje

- zasady mediacji

- przygotowanie do mediacji w 5 krokach

- etapy mediacji

- kwestie etyczne w mediacji

4. Mediacje w sprawach rodzinnych

- dziecko w mediacji

- bezpośredni udział dziecka w mediacji - korzyści i ryzyko

5. Mediacja w sprawach karnych i nieletnich

- kwalifikowanie spraw do postępowania mediacyjnego

Ćwiczenia

1. Przyczyny konfliktów (osobowe, organizacyjne, społeczne)

2. Komunikacja interpersonalna w mediacjach

- techniki aktywnego słuchania

- techniki budowania dobrej atmosfery

3. Techniki negocjacyjne (konstruktywne i destruktywne)

4. Mediacje - etapy

- monolog mediatora

- mediacje właściwe

- zawarcie ugody mediacyjnej

5. Mediacje - symulacje

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bobrowicz M., Mediacja. Jestem za, Warszawa 2008.

Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami, Gdańsk 2004.

Grudziewska E., Lewicka-Zelent A., Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego, Difin, Warszawa 2015.

Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warszawa 2009.

Kodeks Etyki Mediatora, PCM, Warszawa 2003.

Lewicka A., Grudziewska E., Mediacja sądowa. Alternatywna metoda resocjalizacyjna?, Lublin 2010.

Moore Ch., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2009, Tłum. A. Cybulko, M. Zieliński.

Rękas A. (red.), Czy tylko sad rozstrzygnie w sporze? Mediacja i sądownictwo polubowne. Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów, Warszawa 2010.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. 2015, poz. 716).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591).

Literatura uzupełniająca:

Bartosiak-Tomasiak M., Konflikt – dramat czy szansa?, ,,Edukacja i Dialog”, nr 8, 1996, s. 22-26.

Byra S., Konflikt interpersonalny – istota i funkcje, [w:] A. Lewicka (red.), Profesjonalny mediator. Zostań nim. Poradnik metodyczny, Lublin 2008, s. 171-184.

Cybulko A., Konflikt, [w:] E. Gmurzyńska, R. Morek (red.), Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2009, s. 51-87.

Lewicka A. (red.), Profesjonalny mediator. Zostań nim! Poradnik metodyczny, Lublin 2008.

Lewicka-Zelent A., Grudziewska E., Rozwiązywanie konfliktów przez młodzież nieprzystosowaną społecznie, ,,Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej. Pogranicza niepełnosprawności”, nr 12, 2013b, s. 44-58.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja, "burza mózgów", case study, symulacje.

Nakład pracy (z zachowaniem zasady, że 1 ECTS = 25-30 godzin aktywności):

udział w zajęciach - 30 godzin

przygotowane do zajęć - 30 godzin

przygotowanie do zaliczenia z wykładu - 30 godzin

przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń - 30 godzin

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta:120 godzin , co stanowi 4 pkt ECTS

Link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afffa58019fab45ccb9b7754de449f06e%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=90783404-877e-4cce-89df-6dfe7c130918&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)