Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kwestie społeczne związane ze starzeniem się Polaków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1F-KWE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kwestie społeczne związane ze starzeniem się Polaków
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PS, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada elementarną wiedzę o miejscu pracy socjalnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowo-metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk (w szczególności naukami humanistycznymi, społecznymi, medycznymi).

Posiada podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, etapach rozwoju rodziny i jednostki w rodzinie, rodzajach więzi społecznych (rodzinnych, towarzyskich, kulturalnych, zawodowych, organizacyjnych i terytorialnych) i o rządzących nimi prawidłowościach.

Zna źródła i metody pozyskiwania zasobów (materialnych i niematerialnych), potrzebnych do rozwiązywania problemów społecznych.

Posiada wiedzę i rozumie zróżnicowania społeczne, kulturowe i etniczne jako ryzyka społecznej stygmatyzacji jednostek i rodzin.

Umiejętności

Projektuje rozwiązania na potrzeby swoich klientów w oparciu o kolejne etapy toku postępowania metodycznego w pracy socjalnej.

Proponuje działania służące interesom klienta z uwzględnieniem jego kontekstu rodzinnego i społecznego.

Kompetencje

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w różnych środowiskach społecznych.

Ma świadomość zasobów dostępnych w placówce i w społeczności oraz kreatywnego sposobu ich wykorzystywania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ziomek-Michalak
Prowadzący grup: Katarzyna Ziomek-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów:

Wiedza

kolokwium

Umiejętności

Klasyczna metoda problemowa, dialog

Kompetencje

Dyskusja moderowana na zajęciach

Pełny opis:

1. Starość jako wyzwanie i kwestia społeczna.

2. Biopsychospołeczne funkcjonowanie osób w podeszłym wieku (postawy wobec starości, style życia w starości).

3. Jakość życia w starości.

4. Współczesne przemiany demograficzne w kontekście sytuacji społecznej w Polsce.

5. Sytuacja osób starszych w obszarze funkcjonowania społecznego, ekonomicznego i marketingowego.

6. Senior w rodzinie. Solidarność międzypokoleniowa.

7. Sytuacja osób starszych na rynku pracy.

8. Człowiek starszy versus ageizm. Ustawodawstwo społeczne w sprawie osób starszych.

9. Służba zdrowia w odpowiedzi na potrzeby zdrowotne osób starszych.

10. Aktywna polityka lokalna na rzecz osób starszych

11. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia osób starszych w kontekście prognoz demograficznych.

12. Społeczne uczestnictwo osób starszych. Aktywność i aktywizacja.

13. Ludzie starzy w kontekście społecznego rozwoju.

14. Potrzeba wychowania do starości.

Literatura:

Obowiązkowa:

Błędowski P., Osoby starsze w środowisku lokalnym - lokalna polityka wobec osób starszych i ich partycypacja w życiu społecznym, w: D. Graniewska (red.), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna. Uwarunkowania demograficzne i społeczne, RRL, IPiSS, Warszawa 2004.

Frąckiewicz L., Miejsce człowieka starego w rodzinie, w: J. Kroszel (red.) Rodzina, społeczeństwo, gospodarka rynkowa, Wydawnictwo UO, Opole 1995.

Halik J., Starzy ludzie w Polsce, społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa, ISP, Warszawa 2002.

Kalinowska T., Dzienne domy pomocy społecznej jako placówki zapewniające kompleksową pomoc osobom starszym w ich środowisku zamieszkania, (w:) Piekut-Brodzka D. (red.), Współczesne problemy socjalne, CHAT, Warszawa 2005.

Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2005.

Podkański M., Aktywizacja zawodowa osób starszych na tle dokumentów UE, „Polityka Społeczna”, 2012, nr 5-6.

Szukalski P. (red.) Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, ISP Warszawa 2009.

Szukalski P., To idzie starość, ISP, Warszawa 2008.

Szukalski P., Trzy kolory: srebrny. Co to takiego silver economy?, „Polityka Społeczna”, 2012, nr 5-6.

Wódz K., Czekaj K., Niesporek A., Praca socjalna i pomoc społeczna wobec potrzeb ludzi starszych, (w:) Wódz K. , Piątek K. (red.), Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2004.

Uzupełniająca:

Chopra D., Życie bez starości, Warszawa 1995.

Czapiński J., Błędowski P., Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny, Warszawa 2014.

Halik J., Zagadnienia organizacji opieki zdrowotnej nad ludźmi starymi, w: J. Halik (red.), Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa¸ ISP, Warszawa 2002.

Szatur-Jaworska B., Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa 2006.

Kropiwnicki J., Społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństwa, w: Z. Strzelecki, A. Ochocki (red.), Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku¸ RRL, RCSS, Warszawa 2001.

Woźniak Z., Goliński I., Status społeczny i prawny polskich seniorów na tle programów polityki społecznej wobec osób starszych, „Praca Socjalna” 2002 Nr 3.

Źródła internetowe:

www.stat.gov.pl

http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/

www.cbos.pl

www.europa.pl

Uwagi:

Wykład informacyjny

Wykład konwersatoryjny

Prezentacja

Film

Klasyczna metoda problemowa

Nakład pracy: 45 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ziomek-Michalak
Prowadzący grup: Katarzyna Ziomek-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów:

Wiedza

kolokwium

Umiejętności

Klasyczna metoda problemowa, dialog

Kompetencje

Dyskusja moderowana na zajęciach

Pełny opis:

1. Starość jako wyzwanie i kwestia społeczna.

2. Biopsychospołeczne funkcjonowanie osób w podeszłym wieku (postawy wobec starości, style życia w starości).

3. Jakość życia w starości.

4. Współczesne przemiany demograficzne w kontekście sytuacji społecznej w Polsce.

5. Sytuacja osób starszych w obszarze funkcjonowania społecznego, ekonomicznego i marketingowego.

6. Senior w rodzinie. Solidarność międzypokoleniowa.

7. Sytuacja osób starszych na rynku pracy.

8. Człowiek starszy versus ageizm. Ustawodawstwo społeczne w sprawie osób starszych.

9. Służba zdrowia w odpowiedzi na potrzeby zdrowotne osób starszych.

10. Aktywna polityka lokalna na rzecz osób starszych

11. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia osób starszych w kontekście prognoz demograficznych.

12. Społeczne uczestnictwo osób starszych. Aktywność i aktywizacja.

13. Ludzie starzy w kontekście społecznego rozwoju.

14. Potrzeba wychowania do starości.

Literatura:

Obowiązkowa:

Błędowski P., Osoby starsze w środowisku lokalnym - lokalna polityka wobec osób starszych i ich partycypacja w życiu społecznym, w: D. Graniewska (red.), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna. Uwarunkowania demograficzne i społeczne, RRL, IPiSS, Warszawa 2004.

Frąckiewicz L., Miejsce człowieka starego w rodzinie, w: J. Kroszel (red.) Rodzina, społeczeństwo, gospodarka rynkowa, Wydawnictwo UO, Opole 1995.

Halik J., Starzy ludzie w Polsce, społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa, ISP, Warszawa 2002.

Kalinowska T., Dzienne domy pomocy społecznej jako placówki zapewniające kompleksową pomoc osobom starszym w ich środowisku zamieszkania, (w:) Piekut-Brodzka D. (red.), Współczesne problemy socjalne, CHAT, Warszawa 2005.

Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2005.

Podkański M., Aktywizacja zawodowa osób starszych na tle dokumentów UE, „Polityka Społeczna”, 2012, nr 5-6.

Szukalski P. (red.) Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, ISP Warszawa 2009.

Szukalski P., To idzie starość, ISP, Warszawa 2008.

Szukalski P., Trzy kolory: srebrny. Co to takiego silver economy?, „Polityka Społeczna”, 2012, nr 5-6.

Wódz K., Czekaj K., Niesporek A., Praca socjalna i pomoc społeczna wobec potrzeb ludzi starszych, (w:) Wódz K. , Piątek K. (red.), Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2004.

Uzupełniająca:

Chopra D., Życie bez starości, Warszawa 1995.

Czapiński J., Błędowski P., Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny, Warszawa 2014.

Halik J., Zagadnienia organizacji opieki zdrowotnej nad ludźmi starymi, w: J. Halik (red.), Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa¸ ISP, Warszawa 2002.

Szatur-Jaworska B., Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa 2006.

Kropiwnicki J., Społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństwa, w: Z. Strzelecki, A. Ochocki (red.), Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku¸ RRL, RCSS, Warszawa 2001.

Woźniak Z., Goliński I., Status społeczny i prawny polskich seniorów na tle programów polityki społecznej wobec osób starszych, „Praca Socjalna” 2002 Nr 3.

Źródła internetowe:

www.stat.gov.pl

http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/

www.cbos.pl

www.europa.pl

Uwagi:

Wykład informacyjny

Wykład konwersatoryjny

Prezentacja

Film

Klasyczna metoda problemowa

Nakład pracy: 45 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ziomek-Michalak
Prowadzący grup: Katarzyna Ziomek-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów:

Wiedza

kolokwium

Umiejętności

Klasyczna metoda problemowa, dialog

Kompetencje

Dyskusja moderowana na zajęciach

Pełny opis:

1. Starość jako wyzwanie i kwestia społeczna.

2. Biopsychospołeczne funkcjonowanie osób w podeszłym wieku (postawy wobec starości, style życia w starości).

3. Jakość życia w starości.

4. Współczesne przemiany demograficzne w kontekście sytuacji społecznej w Polsce.

5. Sytuacja osób starszych w obszarze funkcjonowania społecznego, ekonomicznego i marketingowego.

6. Senior w rodzinie. Solidarność międzypokoleniowa.

7. Człowiek starszy versus ageizm.

8. Aktywna polityka lokalna na rzecz osób starszych

9. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia osób starszych w kontekście prognoz demograficznych.

10. Społeczne uczestnictwo osób starszych. Aktywność i aktywizacja.

11. Potrzeba wychowania do starości.

Literatura:

Obowiązkowa:

Błędowski P., Osoby starsze w środowisku lokalnym - lokalna polityka wobec osób starszych i ich partycypacja w życiu społecznym, w: D. Graniewska (red.), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna. Uwarunkowania demograficzne i społeczne, RRL, IPiSS, Warszawa 2004.

Frąckiewicz L., Miejsce człowieka starego w rodzinie, w: J. Kroszel (red.) Rodzina, społeczeństwo, gospodarka rynkowa, Wydawnictwo UO, Opole 1995.

Halik J., Starzy ludzie w Polsce, społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa, ISP, Warszawa 2002.

Kalinowska T., Dzienne domy pomocy społecznej jako placówki zapewniające kompleksową pomoc osobom starszym w ich środowisku zamieszkania, (w:) Piekut-Brodzka D. (red.), Współczesne problemy socjalne, CHAT, Warszawa 2005.

Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2005.

Podkański M., Aktywizacja zawodowa osób starszych na tle dokumentów UE, „Polityka Społeczna”, 2012, nr 5-6.

Szukalski P. (red.) Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, ISP Warszawa 2009.

Szukalski P., To idzie starość, ISP, Warszawa 2008.

Szukalski P., Trzy kolory: srebrny. Co to takiego silver economy?, „Polityka Społeczna”, 2012, nr 5-6.

Wódz K., Czekaj K., Niesporek A., Praca socjalna i pomoc społeczna wobec potrzeb ludzi starszych, (w:) Wódz K. , Piątek K. (red.), Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2004.

Uzupełniająca:

Chopra D., Życie bez starości, Warszawa 1995.

Czapiński J., Błędowski P., Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny, Warszawa 2014.

Halik J., Zagadnienia organizacji opieki zdrowotnej nad ludźmi starymi, w: J. Halik (red.), Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa¸ ISP, Warszawa 2002.

Szatur-Jaworska B., Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa 2006.

Kropiwnicki J., Społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństwa, w: Z. Strzelecki, A. Ochocki (red.), Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku¸ RRL, RCSS, Warszawa 2001.

Woźniak Z., Goliński I., Status społeczny i prawny polskich seniorów na tle programów polityki społecznej wobec osób starszych, „Praca Socjalna” 2002 Nr 3.

Źródła internetowe:

www.stat.gov.pl

http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/

www.cbos.pl

www.europa.pl

Uwagi:

Wykład informacyjny

Wykład konwersatoryjny

Prezentacja

Film

Klasyczna metoda problemowa

Nakład pracy: 45 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ziomek-Michalak
Prowadzący grup: Katarzyna Ziomek-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów:

Wiedza

kolokwium

Umiejętności

Klasyczna metoda problemowa, dialog

Kompetencje

Dyskusja moderowana na zajęciach

Pełny opis:

1. Starość jako wyzwanie i kwestia społeczna.

2. Biopsychospołeczne funkcjonowanie osób w podeszłym wieku (postawy wobec starości, style życia w starości).

3. Jakość życia w starości.

4. Współczesne przemiany demograficzne w kontekście sytuacji społecznej w Polsce.

5. Sytuacja osób starszych w obszarze funkcjonowania społecznego, ekonomicznego i marketingowego.

6. Senior w rodzinie. Solidarność międzypokoleniowa.

7. Człowiek starszy versus ageizm.

8. Aktywna polityka lokalna na rzecz osób starszych

9. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia osób starszych w kontekście prognoz demograficznych.

10. Społeczne uczestnictwo osób starszych. Aktywność i aktywizacja.

11. Potrzeba wychowania do starości.

Literatura:

Obowiązkowa:

Błędowski P., Osoby starsze w środowisku lokalnym - lokalna polityka wobec osób starszych i ich partycypacja w życiu społecznym, w: D. Graniewska (red.), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna. Uwarunkowania demograficzne i społeczne, RRL, IPiSS, Warszawa 2004.

Frąckiewicz L., Miejsce człowieka starego w rodzinie, w: J. Kroszel (red.) Rodzina, społeczeństwo, gospodarka rynkowa, Wydawnictwo UO, Opole 1995.

Halik J., Starzy ludzie w Polsce, społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa, ISP, Warszawa 2002.

Kalinowska T., Dzienne domy pomocy społecznej jako placówki zapewniające kompleksową pomoc osobom starszym w ich środowisku zamieszkania, (w:) Piekut-Brodzka D. (red.), Współczesne problemy socjalne, CHAT, Warszawa 2005.

Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2005.

Podkański M., Aktywizacja zawodowa osób starszych na tle dokumentów UE, „Polityka Społeczna”, 2012, nr 5-6.

Szukalski P. (red.) Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, ISP Warszawa 2009.

Szukalski P., To idzie starość, ISP, Warszawa 2008.

Szukalski P., Trzy kolory: srebrny. Co to takiego silver economy?, „Polityka Społeczna”, 2012, nr 5-6.

Wódz K., Czekaj K., Niesporek A., Praca socjalna i pomoc społeczna wobec potrzeb ludzi starszych, (w:) Wódz K. , Piątek K. (red.), Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2004.

Uzupełniająca:

Chopra D., Życie bez starości, Warszawa 1995.

Czapiński J., Błędowski P., Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny, Warszawa 2014.

Halik J., Zagadnienia organizacji opieki zdrowotnej nad ludźmi starymi, w: J. Halik (red.), Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa¸ ISP, Warszawa 2002.

Szatur-Jaworska B., Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa 2006.

Kropiwnicki J., Społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństwa, w: Z. Strzelecki, A. Ochocki (red.), Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku¸ RRL, RCSS, Warszawa 2001.

Woźniak Z., Goliński I., Status społeczny i prawny polskich seniorów na tle programów polityki społecznej wobec osób starszych, „Praca Socjalna” 2002 Nr 3.

Źródła internetowe:

www.stat.gov.pl

http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/

www.cbos.pl

www.europa.pl

Uwagi:

Wykład informacyjny

Wykład konwersatoryjny

Prezentacja

Film

Klasyczna metoda problemowa

Nakład pracy: 30 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ziomek-Michalak
Prowadzący grup: Katarzyna Ziomek-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot kończy się oceną na podstawie pisemnego zaliczenia w formie testu o zróżnicowanych pytaniach.

Pełny opis:

1. Starość jako wyzwanie i kwestia społeczna.

2. Biopsychospołeczne funkcjonowanie osób w podeszłym wieku (postawy wobec starości, style życia w starości).

3. Jakość życia w starości.

4. Współczesne przemiany demograficzne w kontekście sytuacji społecznej w Polsce.

5. Sytuacja osób starszych w obszarze funkcjonowania społecznego, ekonomicznego i marketingowego.

6. Senior w rodzinie. Solidarność międzypokoleniowa.

7. Człowiek starszy versus ageizm.

8. Aktywna polityka lokalna na rzecz osób starszych

9. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia osób starszych w kontekście prognoz demograficznych.

10. Społeczne uczestnictwo osób starszych. Aktywność i aktywizacja.

11. Potrzeba wychowania do starości.

Literatura:

Obowiązkowa:

Błędowski P., Osoby starsze w środowisku lokalnym - lokalna polityka wobec osób starszych i ich partycypacja w życiu społecznym, w: D. Graniewska (red.), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna. Uwarunkowania demograficzne i społeczne, RRL, IPiSS, Warszawa 2004.

Frąckiewicz L., Miejsce człowieka starego w rodzinie, w: J. Kroszel (red.) Rodzina, społeczeństwo, gospodarka rynkowa, Wydawnictwo UO, Opole 1995.

Halik J., Starzy ludzie w Polsce, społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa, ISP, Warszawa 2002.

Kalinowska T., Dzienne domy pomocy społecznej jako placówki zapewniające kompleksową pomoc osobom starszym w ich środowisku zamieszkania, (w:) Piekut-Brodzka D. (red.), Współczesne problemy socjalne, CHAT, Warszawa 2005.

Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2005.

Podkański M., Aktywizacja zawodowa osób starszych na tle dokumentów UE, „Polityka Społeczna”, 2012, nr 5-6.

Szukalski P. (red.) Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, ISP Warszawa 2009.

Szukalski P., To idzie starość, ISP, Warszawa 2008.

Szukalski P., Trzy kolory: srebrny. Co to takiego silver economy?, „Polityka Społeczna”, 2012, nr 5-6.

Wódz K., Czekaj K., Niesporek A., Praca socjalna i pomoc społeczna wobec potrzeb ludzi starszych, (w:) Wódz K. , Piątek K. (red.), Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2004.

Uzupełniająca:

Chopra D., Życie bez starości, Warszawa 1995.

Czapiński J., Błędowski P., Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny, Warszawa 2014.

Halik J., Zagadnienia organizacji opieki zdrowotnej nad ludźmi starymi, w: J. Halik (red.), Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa¸ ISP, Warszawa 2002.

Szatur-Jaworska B., Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa 2006.

Kropiwnicki J., Społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństwa, w: Z. Strzelecki, A. Ochocki (red.), Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku¸ RRL, RCSS, Warszawa 2001.

Woźniak Z., Goliński I., Status społeczny i prawny polskich seniorów na tle programów polityki społecznej wobec osób starszych, „Praca Socjalna” 2002 Nr 3.

Źródła internetowe:

www.stat.gov.pl

http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/

www.cbos.pl

www.europa.pl

Uwagi:

Wykład informacyjny

Wykład konwersatoryjny

Prezentacja

Film

Klasyczna metoda problemowa

Nakład pracy: 45 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ziomek-Michalak
Prowadzący grup: Katarzyna Ziomek-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot kończy się oceną na podstawie pisemnego zaliczenia w formie testu o zróżnicowanych pytaniach.

Pełny opis:

1. Starość jako wyzwanie i kwestia społeczna.

2. Biopsychospołeczne funkcjonowanie osób w podeszłym wieku (postawy wobec starości, style życia w starości).

3. Współczesne przemiany demograficzne w kontekście sytuacji społecznej w Polsce.

4. Sytuacja osób starszych w obszarze funkcjonowania społecznego, ekonomicznego i marketingowego.

5. System wsparcia osób starszych w środowisku.

6. Senior w rodzinie. Solidarność międzypokoleniowa.

7. Sytuacja osób starszych na rynku pracy.

8. Człowiek starszy versus ageizm.

9. Aktywna polityka lokalna na rzecz osób starszych

10. Uczenie się starości.

Literatura:

Obowiązkowa:

Błędowski P., Osoby starsze w środowisku lokalnym - lokalna polityka wobec osób starszych i ich partycypacja w życiu społecznym, w: D. Graniewska (red.), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna. Uwarunkowania demograficzne i społeczne, RRL, IPiSS, Warszawa 2004.

Frąckiewicz L., Miejsce człowieka starego w rodzinie, w: J. Kroszel (red.) Rodzina, społeczeństwo, gospodarka rynkowa, Wydawnictwo UO, Opole 1995.

Halik J., Starzy ludzie w Polsce, społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa, ISP, Warszawa 2002.

Kalinowska T., Dzienne domy pomocy społecznej jako placówki zapewniające kompleksową pomoc osobom starszym w ich środowisku zamieszkania, (w:) Piekut-Brodzka D. (red.), Współczesne problemy socjalne, CHAT, Warszawa 2005.

Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2005.

Podkański M., Aktywizacja zawodowa osób starszych na tle dokumentów UE, „Polityka Społeczna”, 2012, nr 5-6.

Szukalski P. (red.) Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, ISP Warszawa 2009.

Szukalski P., To idzie starość, ISP, Warszawa 2008.

Szukalski P., Trzy kolory: srebrny. Co to takiego silver economy?, „Polityka Społeczna”, 2012, nr 5-6.

Wódz K., Czekaj K., Niesporek A., Praca socjalna i pomoc społeczna wobec potrzeb ludzi starszych, (w:) Wódz K. , Piątek K. (red.), Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2004.

Uzupełniająca:

Chopra D., Życie bez starości, Warszawa 1995.

Czapiński J., Błędowski P., Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny, Warszawa 2014.

Halik J., Zagadnienia organizacji opieki zdrowotnej nad ludźmi starymi, w: J. Halik (red.), Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa¸ ISP, Warszawa 2002.

Szatur-Jaworska B., Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa 2006.

Kropiwnicki J., Społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństwa, w: Z. Strzelecki, A. Ochocki (red.), Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku¸ RRL, RCSS, Warszawa 2001.

Woźniak Z., Goliński I., Status społeczny i prawny polskich seniorów na tle programów polityki społecznej wobec osób starszych, „Praca Socjalna” 2002 Nr 3.

Źródła internetowe:

www.stat.gov.pl

http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/

www.cbos.pl

www.europa.pl

Uwagi:

Wykład informacyjny

Wykład konwersatoryjny

Prezentacja

Film

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ziomek-Michalak
Prowadzący grup: Katarzyna Ziomek-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot kończy się oceną na podstawie pisemnego zaliczenia w formie testu o zróżnicowanych pytaniach.

Pełny opis:

1. Starość jako wyzwanie i kwestia społeczna.

2. Biopsychospołeczne funkcjonowanie osób w podeszłym wieku (postawy wobec starości, style życia w starości).

3. Współczesne przemiany demograficzne w kontekście sytuacji społecznej w Polsce.

4. Sytuacja osób starszych w obszarze funkcjonowania społecznego, ekonomicznego i marketingowego.

5. System wsparcia osób starszych w środowisku.

6. Senior w rodzinie. Solidarność międzypokoleniowa.

7. Sytuacja osób starszych na rynku pracy.

8. Człowiek starszy versus ageizm.

9. Aktywna polityka lokalna na rzecz osób starszych

10. Uczenie się starości.

Literatura:

Obowiązkowa:

Błędowski P., Osoby starsze w środowisku lokalnym - lokalna polityka wobec osób starszych i ich partycypacja w życiu społecznym, w: D. Graniewska (red.), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna. Uwarunkowania demograficzne i społeczne, RRL, IPiSS, Warszawa 2004.

Frąckiewicz L., Miejsce człowieka starego w rodzinie, w: J. Kroszel (red.) Rodzina, społeczeństwo, gospodarka rynkowa, Wydawnictwo UO, Opole 1995.

Halik J., Starzy ludzie w Polsce, społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa, ISP, Warszawa 2002.

Kalinowska T., Dzienne domy pomocy społecznej jako placówki zapewniające kompleksową pomoc osobom starszym w ich środowisku zamieszkania, (w:) Piekut-Brodzka D. (red.), Współczesne problemy socjalne, CHAT, Warszawa 2005.

Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2005.

Podkański M., Aktywizacja zawodowa osób starszych na tle dokumentów UE, „Polityka Społeczna”, 2012, nr 5-6.

Szukalski P. (red.) Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, ISP Warszawa 2009.

Szukalski P., To idzie starość, ISP, Warszawa 2008.

Szukalski P., Trzy kolory: srebrny. Co to takiego silver economy?, „Polityka Społeczna”, 2012, nr 5-6.

Wódz K., Czekaj K., Niesporek A., Praca socjalna i pomoc społeczna wobec potrzeb ludzi starszych, (w:) Wódz K. , Piątek K. (red.), Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2004.

Uzupełniająca:

Chopra D., Życie bez starości, Warszawa 1995.

Czapiński J., Błędowski P., Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny, Warszawa 2014.

Halik J., Zagadnienia organizacji opieki zdrowotnej nad ludźmi starymi, w: J. Halik (red.), Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa¸ ISP, Warszawa 2002.

Szatur-Jaworska B., Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa 2006.

Kropiwnicki J., Społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństwa, w: Z. Strzelecki, A. Ochocki (red.), Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku¸ RRL, RCSS, Warszawa 2001.

Woźniak Z., Goliński I., Status społeczny i prawny polskich seniorów na tle programów polityki społecznej wobec osób starszych, „Praca Socjalna” 2002 Nr 3.

Źródła internetowe:

www.stat.gov.pl

http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/

www.cbos.pl

www.europa.pl

Uwagi:

Wykład informacyjny

Wykład konwersatoryjny

Prezentacja

Film

Klasyczna metoda problemowa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ziomek-Michalak
Prowadzący grup: Katarzyna Ziomek-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot kończy się oceną na podstawie pisemnego zaliczenia w formie testu o zróżnicowanych pytaniach.

Pełny opis:

1. Starość jako wyzwanie i kwestia społeczna.

2. Biopsychospołeczne funkcjonowanie osób w podeszłym wieku (postawy wobec starości, style życia w starości).

3. Współczesne przemiany demograficzne w kontekście sytuacji społecznej w Polsce.

4. Sytuacja osób starszych w obszarze funkcjonowania społecznego, ekonomicznego i marketingowego.

5. System wsparcia osób starszych w środowisku.

6. Senior w rodzinie. Solidarność międzypokoleniowa.

7. Sytuacja osób starszych na rynku pracy.

8. Człowiek starszy versus ageizm.

9. Aktywna polityka lokalna na rzecz osób starszych

10. Uczenie się starości.

Literatura:

Obowiązkowa:

Błędowski P., Osoby starsze w środowisku lokalnym - lokalna polityka wobec osób starszych i ich partycypacja w życiu społecznym, w: D. Graniewska (red.), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna. Uwarunkowania demograficzne i społeczne, RRL, IPiSS, Warszawa 2004.

Frąckiewicz L., Miejsce człowieka starego w rodzinie, w: J. Kroszel (red.) Rodzina, społeczeństwo, gospodarka rynkowa, Wydawnictwo UO, Opole 1995.

Halik J., Starzy ludzie w Polsce, społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa, ISP, Warszawa 2002.

Kalinowska T., Dzienne domy pomocy społecznej jako placówki zapewniające kompleksową pomoc osobom starszym w ich środowisku zamieszkania, (w:) Piekut-Brodzka D. (red.), Współczesne problemy socjalne, CHAT, Warszawa 2005.

Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2005.

Podkański M., Aktywizacja zawodowa osób starszych na tle dokumentów UE, „Polityka Społeczna”, 2012, nr 5-6.

Szukalski P. (red.) Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, ISP Warszawa 2009.

Szukalski P., To idzie starość, ISP, Warszawa 2008.

Szukalski P., Trzy kolory: srebrny. Co to takiego silver economy?, „Polityka Społeczna”, 2012, nr 5-6.

Wódz K., Czekaj K., Niesporek A., Praca socjalna i pomoc społeczna wobec potrzeb ludzi starszych, (w:) Wódz K. , Piątek K. (red.), Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2004.

Uzupełniająca:

Chopra D., Życie bez starości, Warszawa 1995.

Czapiński J., Błędowski P., Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny, Warszawa 2014.

Halik J., Zagadnienia organizacji opieki zdrowotnej nad ludźmi starymi, w: J. Halik (red.), Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa¸ ISP, Warszawa 2002.

Szatur-Jaworska B., Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa 2006.

Kropiwnicki J., Społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństwa, w: Z. Strzelecki, A. Ochocki (red.), Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku¸ RRL, RCSS, Warszawa 2001.

Woźniak Z., Goliński I., Status społeczny i prawny polskich seniorów na tle programów polityki społecznej wobec osób starszych, „Praca Socjalna” 2002 Nr 3.

Źródła internetowe:

www.stat.gov.pl

http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/

www.cbos.pl

www.europa.pl

Uwagi:

Wykład informacyjny

Wykład konwersatoryjny

Prezentacja

Film

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ziomek-Michalak
Prowadzący grup: Katarzyna Ziomek-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ziomek-Michalak
Prowadzący grup: Katarzyna Ziomek-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Telep
Prowadzący grup: Joanna Kluczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ziomek-Michalak
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.