Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia tutoringowe - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-7F-ZT1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia tutoringowe - 1
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Po zakończeniu zajęć student:

- zna modele niepełnosprawności, ich konsekwencje epistemologiczne ,badawcze. Zna ich praktyczne znaczenie w perspektywie organizacji leczenia, edukacji, zatrudnienia , opieki i pracy socjalnej na rzecz osób z niepełnosprawnością,

- zna procedury badawcze w interdyscyplinarnych studiach nad niepełnosprawnością oraz teorie wyjaśniające reakcje podmiotu i obserwatora zjawiska niepełnosprawności

- zna teorie psychologiczne i socjologiczne dotyczące fenomenu niepełnosprawności (psychologia piętna, teorie dewiacji, teorie atrakcyjności interpresonalnej,teorie integracji-teorie ekskluzji)

- potrafi integrować wielodysycyplinarną wiedzę dla potrzeb podwyższania jakości życia osób z cechą inności zagrożonych wykluczeniem -

Pełny opis:

1. Teoretyczne podstawy integracji i inkluzji społecznej. Podstawowe pojęcia ,płaszczyzny, cechy, uwarunkowania postaw wobec "Inności-obcości"

2. Marginalność i marginalizacja-wymiary,kategorie zagrożone,sposoby badania. Niepełnosprawność jako stygmat i forma dewiacji.

3.Niepełnosprawność w perspektywie różnorodności.

4. Teorie psychologiczne w interpretacji zachowania człowieka z niepełnosprawnością.Klasyczne teorie "Braku i słabości" i teorie potencjałów i mocnych stron

3. Miejsce osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym.a stratyfikacja emanacji "inności".Pojęcie i wymiary nierówności społecznych.

4. Sposoby badania zagrożenia wykluczeniem w pracy pedagoga-lidera inkluzji społecznej.

Literatura:

Bauman Z. /2000/: Ponowoczesność jako źródło cierpień, PWN, Warszawa

Bauman Z. /2003/ Życie na przemiał, PWN, Warszawa

Bauman T. /1995/: O możliwości zastosowania metod jakościowych w badaniach pedagogicznych ,w : Pilch T./red./: Zasady badań pedagogicznych, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa

Beck U. /2002/ :Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności,

Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Czykwin E., Stygmat społeczny, Warszawa, 2008.

Czykwin E., Próba modyfikacji stereotypów i uprzedzeń narodowych w warunkach szkoły, (w:) J. Nikitorowicz, M. Sobecki (red.), Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym, Białystok, 1999, s.120-131.

Doktór T., Uprzedzenia religijne,(w:) B. Fatyga, A. Tyszkiewicz, Normalność i normalka. Próba zastosowania pojęcia normalności do badań młodzieży, Warszawa 2001, s.239-255.

Domański H., Struktura społeczna, Scholar, Warszawa, 2007.

Lash S.,Urry J.(1987) The End of Organized Capitalism,Cambridge:Polity Press

Marcia J.E.(1980) Identity in Adolescence, w: Adelson J (red.) Handbook of Adolescent Psychology,New Year ,John Wiley

Efekty uczenia się:

Wiedza:

PN2_KK_W03 Zna metodę tutoringu jako nauczania spersonalizowanego, wynikającego z klasycznej misji uniwersytetu oraz tradycji artes liberales (sztuk wyzwolonych).

PN2_KK_W02 Zna wybrane pojęcia związane z disability studies, m.in. interdyscyplinarność, studia nad niepełnosprawnością/disability studies, prawa osób z niepełnosprawnością, normalizacja, self-adwokatura, piętno niepełnosprawności.

PN2_KK_W02 Zna podstawowe pojęcia socjologiczno-etyczno-prawnych aspektów dyskursu nad niepełnosprawnością, m.in. przynależność społeczna, bioetyka, Inny, inkluzja, wykluczenie, marginalizacja.

PN2_KK_W03 Zna podstawowe zagadnienia antropologiczno-historycznego ujęcia niepełnosprawności, m.in. kultura niepełnosprawności, styl życia osób z niepełnosprawnością, kreatywność osób z niepełnosprawnością

PN2_KK_W03 Zna podstawowe zagadnienia psychologiczno-medycznego aspektu niepełnosprawności, m.in. psychologia pozytywna, eudajmoniczny dobrostan, jakość życia, umacnianie, afirmujący model niepełnosprawności.

PN2_KK_W03 Zna podstawowe zagadnienia pedagogiczno-strategicznych kontekstów fenomenu niepełnosprawności, m.in. normalizacja, paradygmat wsparcia, systemy wsparcia.

Umiejętności:

PN2_KK_U08 Umie zastosować interdyscyplinarną wiedzę do wyjaśniania niepełnosprawności w perspektywie nauk humanistycznych, społecznych, medycznych.

PN2_KK_U09 Umie podejmować działania eksperckie, opiniotwórcze w zakresie problematyki związanej z niepełnosprawnością.

PN2_KK_U05 Umie systematyzować, uogólniać zdobywaną wiedzę celem wzbogacania i tworzenia własnego warsztatu zawodowego i nabywania profesjonalizmu.

PN2_KK_U03 Umie podejmować i realizować relacje poznawcze w kontaktach naukowych.

Kompetencje społeczne:

PN2_KK_K04 Ma świadomość zasad i norm etycznych, którą wyraża w prezentowaniu własnego stanowiska, argumentacji własnego zdania odnośnie podejmowanych problemów związanych z niepełnosprawnością.

PN2_KK_K02 Prezentuje postawę kreatywną i samodzielność w poszukiwaniu istotnych obszarów poznawczych związanych z niepełnosprawnością

PN2_KK_K07 Prezentuje wrażliwość etyczną oraz refleksyjną

postawę w podejmowaniu dyskursu nad fenomenem niepełnosprawności.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach

Przygotowanie prezentacji multimedialnej i przedstawienie jej podczas zajęć

Po zajęciach student na ocenę bardzo dobrą:

Zna biegle metodę tutoringu jako nauczania spersonalizowanego, wynikającego z klasycznej misji uniwersytetu oraz tradycji artes liberales (sztuk wyzwolonych).

Zna biegle wybrane pojęcia związane z disability studies, m.in. interdyscyplinarność, studia nad niepełnosprawnością/disability studies, prawa osób z niepełnosprawnością, normalizacja, self-adwokatura, piętno niepełnosprawności.

Zna biegle podstawowe pojęcia socjologiczno-etyczno-prawnych aspektów dyskursu nad niepełnosprawnością, m.in. przynależność społeczna, bioetyka, Inny, inkluzja, wykluczenie, marginalizacja.

Zna biegle podstawowe zagadnienia antropologiczno-historycznego ujęcia niepełnosprawności, m.in. kultura niepełnosprawności, styl życia osób z niepełnosprawnością, kreatywność osób z niepełnosprawnością

Zna biegle podstawowe zagadnienia psychologiczno-medycznego aspektu niepełnosprawności, m.in. psychologia pozytywna, eudajmoniczny dobrostan, jakość życia, umacnianie, afirmujący model niepełnosprawności.

Zna biegle podstawowe zagadnienia pedagogiczno-strategicznych kontekstów fenomenu niepełnosprawności, m.in. normalizacja, paradygmat wsparcia, systemy wsparcia.

Student potrafi i:

Umie biegle zastosować interdyscyplinarną wiedzę do wyjaśniania niepełnosprawności w perspektywie nauk humanistycznych, społecznych, medycznych.

Umie biegle podejmować działania eksperckie, opiniotwórcze w zakresie problematyki związanej z niepełnosprawnością.

Umie biegle systematyzować, uogólniać zdobywaną wiedzę celem wzbogacania i tworzenia własnego warsztatu zawodowego i nabywania profesjonalizmu.

Umie biegle podejmować i realizować relacje poznawcze w kontaktach naukowych.

Kompetencje społeczne:

Ma wysoką świadomość zasad i norm etycznych, którą wyraża w prezentowaniu własnego stanowiska, argumentacji własnego zdania odnośnie podejmowanych problemów związanych z niepełnosprawnością.

Prezentuje postawę kreatywną i samodzielność w poszukiwaniu istotnych obszarów poznawczych związanych z niepełnosprawnością

Prezentuje wrażliwość etyczną oraz refleksyjną

postawę w podejmowaniu dyskursu nad fenomenem niepełnosprawności.

Na ocenę dobrą

Po zajęciach student na ocenę dobrą:

Zna metodę tutoringu jako nauczania spersonalizowanego, wynikającego z klasycznej misji uniwersytetu oraz tradycji artes liberales (sztuk wyzwolonych).

Zna wybrane pojęcia związane z disability studies, m.in. interdyscyplinarność, studia nad niepełnosprawnością/disability studies, prawa osób z niepełnosprawnością, normalizacja, self-adwokatura, piętno niepełnosprawności.

Zna podstawowe pojęcia socjologiczno-etyczno-prawnych aspektów dyskursu nad niepełnosprawnością, m.in. przynależność społeczna, bioetyka, Inny, inkluzja, wykluczenie, marginalizacja.

Zna podstawowe zagadnienia antropologiczno-historycznego ujęcia niepełnosprawności, m.in. kultura niepełnosprawności, styl życia osób z niepełnosprawnością, kreatywność osób z niepełnosprawnością

Zna podstawowe zagadnienia psychologiczno-medycznego aspektu niepełnosprawności, m.in. psychologia pozytywna, eudajmoniczny dobrostan, jakość życia, umacnianie, afirmujący model niepełnosprawności.

Zna podstawowe zagadnienia pedagogiczno-strategicznych kontekstów fenomenu niepełnosprawności, m.in. normalizacja, paradygmat wsparcia, systemy wsparcia.

Student potrafi i:

Umie zastosować interdyscyplinarną wiedzę do wyjaśniania niepełnosprawności w perspektywie nauk humanistycznych, społecznych, medycznych.

Umie podejmować działania eksperckie, opiniotwórcze w zakresie problematyki związanej z niepełnosprawnością.

Umie systematyzować, uogólniać zdobywaną wiedzę celem wzbogacania i tworzenia własnego warsztatu zawodowego i nabywania profesjonalizmu.

Umie podejmować i realizować relacje poznawcze w kontaktach naukowych.

Kompetencje społeczne:

Ma świadomość zasad i norm etycznych, którą wyraża w prezentowaniu własnego stanowiska, argumentacji własnego zdania odnośnie podejmowanych problemów związanych z niepełnosprawnością.

Prezentuje postawę kreatywną i samodzielność w poszukiwaniu istotnych obszarów poznawczych związanych z niepełnosprawnością

Prezentuje wrażliwość etyczną oraz refleksyjną

postawę w podejmowaniu dyskursu nad fenomenem niepełnosprawności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Żuraw
Prowadzący grup: Hanna Żuraw
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Głodkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Lejzerowicz-Zajączkowska
Prowadzący grup: Barbara Lejzerowicz-Zajączkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Prowadzący:

Laboratorium: dr Barbara Lejzerowicz-Zajączkowska

Forma zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

praca pisemna - przygotowanie planu rozwoju naukowego

obecność

obserwacja zaangażowania studentów

Pełny opis:

Treści:

Teoretyczne podstawy integracji i inkluzji społecznej. Podstawowe pojęcia ,płaszczyzny, cechy, uwarunkowania postaw wobec "Inności-obcości"

Marginalność i marginalizacja-wymiary,kategorie zagrożone,sposoby badania. Niepełnosprawność jako stygmat społeczny i forma dewiacji. Proces stygmatyzacji i autostygmatyzacji.

Niepełnosprawność w perspektywie różnorodności.

Teorie psychologiczne w interpretacji zachowania człowieka z niepełnosprawnością. Koncepcje podmiotowości. Problem upodmiotowienia i uprzedmiotowienia osób z niepełnosprawnością.

Miejsce osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym.a stratyfikacja emanacji "inności". Pojęcie i wymiary nierówności społecznych.

Literatura:

Bauman T. /1995/: O możliwości zastosowania metod jakościowych w badaniach pedagogicznych ,w : Pilch T./red./: Zasady badań pedagogicznych, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa

Czykwin E., Stygmat społeczny, Warszawa, 2008.

Czykwin E., Próba modyfikacji stereotypów i uprzedzeń narodowych w warunkach szkoły, (w:) J. Nikitorowicz, M. Sobecki (red.), Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym, Białystok, 1999, s.120-131.

Domański H., Struktura społeczna, Scholar, Warszawa, 2007.

Goffman, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Warszawa 2005.

Lash S.,Urry J.(1987) The End of Organized Capitalism,Cambridge:Polity Press

Marcia J.E.(1980) Identity in Adolescence, w: Adelson J (red.) Handbook of Adolescent Psychology,New Year ,John Wiley

Lejzerowicz M., Osoba z niepełnosprawnością w systemie edukacji: podmiot czy przedmiot?, Zeszyty Naukowe SWPR, nr 5-6/2013-2014, s. 109-148.

Lorenc J., Rozwój podmiotowości uczniów warunkiem aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie,

Palak, Z., Bujnowska, A. (red.). (2013). Kompetencje pedagoga specjalnego. Aktualne wyzwania teorii i praktyki. Lublin: Wyd. UMCS.

Soroka-Fedorczuk, A. (2007). Osoby niepełnosprawne w opiniach dzieci. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Społeczna psychologia piętna, pod red. T. Heatherton, M. Hebl, R. Kleck, Warszawa 2008.

Szumski G. Wokół edukacji włączjącej. Warszawa: Wydawnictwo APS, 2010.

Tutoring uczestniczący w akademickim kształceniu nauczycieli jako badanie w działaniu / Rozalia Ligus // W: Edukacyjne badania w działaniu / red. nauk. Hana Červikowá, Bogusława Dorota Gołębniak. – Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar, 2013. – S. 228-248

Tutoring akademicki / Agnieszka Rowicka // Problemy opiekuńczo-wychowawcze. – 2014, nr 4, s. 3-11

Uwagi:

Forma realizacji: tutoring grupowy

Metody: praktyczno- problemowa, panel dyskusyjny, rozmowa, dyskusja, prezentacje,

Godziny kontaktowe: 10 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10 godz.

Przygotowanie planu rozwoju osobistego - 10 godz.

1 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.