Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zespołowy projekt badawczy - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-7F-ZB2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zespołowy projekt badawczy - 2
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PN2_KK_W01

Posiada podstawową wiedzę o specyfice, tradycji i metodologii nauk społecznych oraz disability studies jako dyscyplinie akademickiej.

PN2_KK_W03

Zna wybrane teorie wyjaśniające niepełnosprawność w kontekstach interdyscyplinarnych związanych między innymi z zagadnieniami: zasoby osobowe i społeczne człowieka, trajektoria niepełnosprawności, kultura niepełnosprawności, umacnianie, autorstwo własnego życia, dobrostan, samostanowienie, autonomia, jakość życia, zadania rozwojowe, koherencja, wsparcie.

PN2_KK_W06

Dysponuje wiedzą o metodach, technikach i narzędziach w ramach interdyscyplinarnych procedur pozyskiwania danych właściwych dla disability studies, pozwalających na podejmowanie badań ujmujących niepełnosprawność w wymiarze indywidualnym, międzyludzkim i ogólnospołecznym.

PN2_KK_W06

Posiada wiedzę na temat zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych w badaniach nad niepełnosprawnością.

PN2_KK_W06

Zna praktyczne problemy związane z projektowaniem, przeprowadzaniem i analizowaniem wyników badania.

PN2_KK_U04

Potrafi identyfikować, wskazywać związki przyczynowo-skutkowe i interpretować zjawiska społeczne związane z niepełnosprawnością wykorzystując interdyscyplinarną wiedzę nauk humanistycznych, społecznych, medycznych.

PN2_KK_U03

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizy konkretnych procesów i fenomenów społecznych związanych z niepełnosprawnością.

PN2_KK_U04

Potrafi diagnozować wybrane aspekty funkcjonowania indywidualnego i społecznego osób z niepełnosprawnością i prognozować potencjalne kierunki zmian, wykorzystując standardowe metody i narzędzia w zakresie badań nauk społecznych.

PN2_KK_U04

Umie posługiwać się narzędziami badania wybranych aspektów życia osobowego i społecznego niepełnosprawnych i posługuje się właściwym dla nauk społecznych aparatem pojęciowym.

PN2_KK_U04

Posiada umiejętność diagnozy w perspektywie interdyscyplinarnej jako podstawy w konstruowaniu rozwiązań konkretnych problemów dotyczących niepełnosprawności i umie formułować rekomendacje praktyczne.

PN2_KK_U07

Umie dokonać systemowej analizy zjawisk i fenomenów społecznych związanych z niepełnosprawnością.

PN2_KK_U08

Posiada umiejętność interdyscyplinarnej konceptualizacji wybranej problematyki związanej z niepełnosprawnością i przygotowywania koncepcji badań .

PN2_KK_U02

Umie przygotować materiał i zaprezentować go w formie wystąpienia publicznego z uwzględnieniem oprzyrządowania w postaci prezentacji multimedialnych.

PN2_KK_U02

W ramach dyskusji potrafi przedstawić argumentację na rzecz określonej tezy.

PN2_KK_U01

Potrafi planować w działaniach zespołu formułowanie koncepcji badawczej prowadzącej do założonych rezultatów.

PN2_KK_K04

Potrafi działać w zespole, podejmując różne role w ramach zespołowej współpracy.

PN2_KK_K04

Potrafi określać priorytety i przyporządkowuje im adekwatne działania z wyborem najbardziej korzystnych.

PN2_KK_K04

Umie efektywnie pracować w zespole na etapie przygotowania, planowania, realizacji, weryfikacji i oceny koncepcji badawczych.

PN2_KK_K06

Ma świadomość potrzeby systematycznego uzupełnia i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności .

PN2_KK_K01

Myśli i działa w sposób kreatywny i w różnych sytuacjach wykazuje indywidualną inicjatywę, dostosowuje się do różnych uwarunkowań w realizacji własnych celów.

PN2_KK_K04

ma umiejętność zarządzania i rozdzielania zadań wśród członków zespołu badawczego, a także efektywnej współpracy.

PN2_KK_K04

Prezentuje umiejętność skutecznego komunikowania się i pracy w zespole.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia: wiedza - kolokwium pisemne, umiejętności - dyskusja, kompetencje społeczne - przygotowanie narzędzi i wykonanie badań oraz wstępne opracowanie wyników prac badawczych realizowanych w ramach Zespołowego Projektu Badawczego.

Pełny opis:

Realizowane tematy projektów badawczych:

1. Obraz osoby z niepełnosprawnością wśród młodzieży licealnej i studiującej.

2. Poczucie stygmatyzacji osób z niepełnosprawnością.

3. Niepełnosprawność intelektualna a człowiek ze schizofrenią - różnice w percepcji.

4. Badania uliczne na postrzeganie niepełnosprawności.

5. Analiza językowa prasy codziennej w kontekście dyskursu niepełnosprawności.

6. Analiza rysunków rodziny autorstwa rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnością.

7. Analiza językowa tekstów dotyczących niepełnosprawności w podręcznikach pedagogiki wydanych w latach 1950-2016.

8. Depresja i wypalenie zawodowe opiekunów osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

9. Obraz personelu w oczach podopiecznych domów pomocy społecznej.

10. Personalistyczna narracja "mój przyjaciel" w dyskursie osoby z niepełnosprawnością.

11. Pies jako przyjaciel w narracji dziecka z niepełnosprawnością.

12. Poziom lęku i akceptacji samego siebie u osób ze schizofrenią poddanych hipoterapii.

Literatura:

1. Bauman, T. (2013). Praktyka badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

2. Brzeziński. J. (2008). Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice. Wydanie drugie poprawione. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

3. Krüger, H.-H. (2007). Metody badań w pedagogice. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

4. Łobocki, M.(2006). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

5. Łobocki, M. (2007). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

6. Pilch, T., Bauman, T. (2010). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

1. Metody podające wykład (5 godz.)

2. Analiza celów (3 godz.)

3. Rozwiązywanie problemów w grupach (5 godz.)

4. "Burza mózgów" (2 godz.)

5. Analiza pytań i hipotez badawczych (5 godz.)

6. Prezentacja wyników przeprowadzonych badań przez studentów (5 godz.)

7. Dyskusja w grupach i między grupami (5 godz.)

Ocenie poddana jest:

1. Prawidłowa konstrukcja narzędzi badawczych.

2. Umiejętność opracowania wyników.

3. Umiejętność prezentacji uzyskanych wyników i prowadzenia dyskusji na ich temat.

Nakład pracy własnej studenta:

- przegląd literatury (10 godz.)

- opracowanie narzędzi badawczych (20 godz.)

- przeprowadzenie badań (30 godz.)

- opracowanie wyników badań (20 godz.)

- przygotowanie prezentacji wyników badań (10 godz.)

(Przyjęto zasadę, że 25-30 godz. pracy własnej studenta odpowiada 1 punkt ECTS).

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia: wiedza - kolokwium pisemne, umiejętności - dyskusja, kompetencje społeczne - przygotowanie narzędzi i wykonanie badań oraz wstępne opracowanie wyników prac badawczych realizowanych w ramach Zespołowego Projektu Badawczego.

Pełny opis:

Realizowane tematy projektów badawczych:

1. Obraz osoby z niepełnosprawnością wśród młodzieży licealnej i studiującej.

2. Poczucie stygmatyzacji osób z niepełnosprawnością.

3. Niepełnosprawność intelektualna a człowiek ze schizofrenią - różnice w percepcji.

4. Badania uliczne na postrzeganie niepełnosprawności.

5. Analiza językowa prasy codziennej w kontekście dyskursu niepełnosprawności.

6. Analiza rysunków rodziny autorstwa rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnością.

7. Analiza językowa tekstów dotyczących niepełnosprawności w podręcznikach pedagogiki wydanych w latach 1950-2016.

8. Depresja i wypalenie zawodowe opiekunów osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

9. Obraz personelu w oczach podopiecznych domów pomocy społecznej.

10. Personalistyczna narracja "mój przyjaciel" w dyskursie osoby z niepełnosprawnością.

11. Pies jako przyjaciel w narracji dziecka z niepełnosprawnością.

12. Poziom lęku i akceptacji samego siebie u osób ze schizofrenią poddanych hipoterapii.

Literatura:

1. Bauman, T. (2013). Praktyka badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

2. Brzeziński. J. (2008). Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice. Wydanie drugie poprawione. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

3. Krüger, H.-H. (2007). Metody badań w pedagogice. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

4. Łobocki, M.(2006). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

5. Łobocki, M. (2007). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

6. Pilch, T., Bauman, T. (2010). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

1. Metody podające wykład (5 godz.)

2. Analiza celów (3 godz.)

3. Rozwiązywanie problemów w grupach (5 godz.)

4. "Burza mózgów" (2 godz.)

5. Analiza pytań i hipotez badawczych (5 godz.)

6. Prezentacja wyników przeprowadzonych badań przez studentów (5 godz.)

7. Dyskusja w grupach i między grupami (5 godz.)

Ocenie poddana jest:

1. Prawidłowa konstrukcja narzędzi badawczych.

2. Umiejętność opracowania wyników.

3. Umiejętność prezentacji uzyskanych wyników i prowadzenia dyskusji na ich temat.

Nakład pracy własnej studenta:

- przegląd literatury (10 godz.)

- opracowanie narzędzi badawczych (20 godz.)

- przeprowadzenie badań (30 godz.)

- opracowanie wyników badań (20 godz.)

- przygotowanie prezentacji wyników badań (10 godz.)

(Przyjęto zasadę, że 25-30 godz. pracy własnej studenta odpowiada 1 punkt ECTS).

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.