Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia niepełnosprawności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-7F-PYN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia niepełnosprawności
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PN2_KK_W02

Zna pojęcie niepełnosprawności, rewalidacji i rehabilitacji (ich form i metod) z uwzględnieniem współczesnych koncepcji psychologicznych.

PN_KK_W04

Podaje charakterystyczne cechy biologicznych i społecznych koncepcji stawania się osobą niepełnosprawną.

PN2_KK_W05

Zna teorie oraz stan dotychczasowych badań nad psychologiczną sytuacją osób niepełnosprawnych.

PN2_KK_W05

Definiuje rodzaje czynników determinujących kwestię akceptacji niepełnosprawności oraz kompensacji uszkodzonych funkcji.

PN2_KK_W04

Opisuje znaczenie postaw społecznych w kształtowaniu miejsca osób z niepełnosprawnością w przestrzeni publicznej.

PN2_KK_U08

Posiada umiejętność interpretowania oraz wykorzystywania aktualnych teorii psychologicznych w procesie tworzenia procedur rehabilitacyjno-edukacyjnych.

PN2_KK_U07

Posiada umiejętność analizy materiałów naukowych dotyczących psychologicznych aspektów edukacji, rewalidacji oraz funkcjonowania społecznego osób z niepełnosprawnością.

PN2_KK_K07

Jest wrażliwy na problemy związane z niepełnosprawnością, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz do aktywnego uczestnictwa w zespołach badawczych oraz grupach i organizacjach działających na rzecz osób z niepełnoprawnością.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kornelia Czerwińska
Prowadzący grup: Kornelia Czerwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

obecność i aktywność na zajęciach; pisemny egzamin

Pełny opis:

1. Niepełnosprawność, rehabilitacja, rewalidacja – konceptualizacja pojęć w odniesieniu do współczesnych koncepcji psychologicznych. Modele niepełnosprawności – zastosowanie i konsekwencje dla sytuacji społecznej osób z niepełnosprawnością oraz podejmowanych analiz badawczych. Rozwój pozytywnej psychologii rehabilitacji i jego konsekwencje dla działań badawczych. Pozytywne interwencje psychologiczne w pracy rehabilitacyjnej z osobami z niepełnosprawnością.

2. Społeczny odbiór osób z niepełnosprawnością. Stereotyp osoby z niepełnosprawnością, substereotypy osób z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności, autostereotypy i schemat siebie u osób z niepełnosprawnością – przegląd badań krajowych. Psychologiczne koncepcje powstawania stereotypów. Znaczenie postaw społecznych w kształtowaniu miejsca osób z niepełnosprawnością w przestrzeni publicznej. Mass media a społeczny wizerunek osób z niepełnosprawnością.

3. Proces stawania się osobą z niepełnosprawnością – specyfika sytuacji psychologicznej osoby nagle vs. stopniowo tracącej zdrowie i sprawność w biegu życia. Nabycie niepełnosprawności w ujęciu patogenetycznym (koncepcja cierpienia totalnego) i prorozwojowym (koncepcja potraumatycznego wzrostu). Koncepcja „strefy utraconego rozwoju” S. Kowalika w analizie sytuacji psychologicznej osoby z nabytą niepełnosprawnością. Determinanty procesu radzenia sobie z utratą sprawności. Znaczenie wsparcia społecznego dla osoby z nabytą niepełnosprawnością i jej rodziny.

4. Psychologiczna sytuacja osób z niepełnosprawnością – przegląd i analiza badań krajowych i zagranicznych dotyczących wybranych obszarów funkcjonowania osób z różnymi typami dysfunkcji (m.in. uwarunkowania akceptacji niepełnosprawności, dobrostan psychiczny, jakość życia, relacje społeczne itp.). Wpływ niepełnosprawności na realizację zadań rozwojowych w poszczególnych fazach życia (koncepcja Havighursta).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bedyńska, S., Rycielski, P. (2010). Kim jestem? Przeciwdziałanie stereotypizacji i stygmatyzacji osób z ograniczeniami sprawności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Brzezińska, A.I., Pluta, J., Rycielski, P. (2010). Potrzeby specyficznych grup osób z ograniczeniami sprawności. Wyniki badań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Dobrzańska-Socha, B. (2013). Sytuacja utraty zdrowia. Problemy psychologiczne osób z kalectwem nabytym. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Gołaska, P., Rękosiewicz, M. (2012). Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością – przegląd światowych badań psychologicznych. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 4(18), 7-34.

Lipińska-Lokś J. (2010). Wybrane aspekty doświadczania niepełnosprawności. W: A. Nowicka, J. Bąbka (red.), Człowiek i jego rodzina wobec utraty zdrowia i sprawności (s. 45-63). Lubin: UZZM.

Łuba, M. (2015). Poradnictwo psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością. W: Cz. Czabała, S. Kluczyńska (red.), Poradnictwo psychologiczne (s. 291-322). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kowalik, S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Warszawa: WAiP.

Majewicz, P. (2015). Pozytywna psychologia rehabilitacji jako teoretyczno-praktyczna realizacja paradygmatu pozytywnego ukierunkowania. W: J. Głodkowska (red.), Personalistyczne ujęcie fenomenu niepełnosprawności (s. 25-40). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Literatura uzupełniająca:

Bilewicz, M. (2013). Akceptacja niepełnosprawności przez młodzież z dysfunkcją narządu wzroku. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 1(19), 39-58.

Bilewicz, M. (2015). Psychospołeczne problemy młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 1, 67-85.

Brzezińska, A., Piotrowski, K. (2011). Formowanie się tożsamości i poczucie samodzielności a niepełnosprawność w okresie wyłaniającej się dorosłości i wczesnej dorosłości. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 1(13), 91-114.

Czerwińska, K. (2010). Funkcjonowanie adolescentów z niepełnosprawnością wzrokową. W: Z. Palak, A. Bujnowska, A. Pawlak (red.), Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia. (s. 111-118). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Czerwińska, K. (2015). Nagła utrata wzroku jako sytuacja graniczna. W: J. Wiśniewska (red.), Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia (s. 356-370). Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Dąbrowska, A. (2006). Czynniki wpływające na tworzenie się obrazu siebie u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. W: T. Gałkowski, E. Pisula (red.), Psychologia rehabilitacyjna. Wybrane zagadnienia (s. 127-146). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Dycht, M. (2014). Ku nowej tożsamości pojęciowej pedagogiki specjalnej. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 3(25), 55-70.

Gałkowski, T. (2006). Niepełnosprawność w perspektywie psychopatologii rozwojowej i rezyliencji. W: T. Gałkowski, E. Pisula (red.), Psychologia rehabilitacyjna. Wybrane zagadnienia (s. 11-27). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Garbat, M. (2014). Definiowanie niepełnosprawności. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 1, 3-16.

Gołębiowska, B., Bargiel-Matusiewicz, K. (2015). Zdrowie a wzrost potraumatyczny i duchowość. W: K. Bargiel-Matusiewicz, P. Tomaszewski, E. Pisula (red.), Kulturowe oraz społeczne aspekty zdrowia i obrazu ciała (s.141-157). Warszawa: WUW.

Majewicz, P. (2010). Autopercepcja osób z niepełnosprawnością ruchową. W: E. Zasępa (red.), Choroba, niepełnosprawność, cierpienie oraz postawy wobec nich – w teorii i w badaniach (s. 258-275). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Palak Z., Przyłucka, E. (2010). Uwarunkowania akceptacji niepełnosprawności przez młodzież z uszkodzonym wzrokiem. W: Z. Palak, A. Bujnowska, A. Pawlak (red.), Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych okresach ich życia (s.175-193). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Sękowski, A., Zieliński, J. (2010). Psychospołeczne uwarunkowania zmian postaw wobec osób z niepełnosprawnością. W: Z. Palak, A. Bujnowska, A. Pawlak (red.), Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych okresach ich życia (s.13-27). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Stelter, Ż. (2010). Cierpienie a utrata sprawności. W: E. Zasępa (red.), Choroba, niepełnosprawność, cierpienie oraz postawy wobec nich – w teorii i w badaniach (s. 45-69). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Sowa, J. (2011). Etyczne aspekty procesu rehabilitacji. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 2(14), 7-23.

Wolski, P. (2010). Utrata sprawności. Radzenie sobie z niepełnosprawnością nabytą a aktywizacja zawodowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Zamkowska, A. (2012). Interdyscyplinarność i multidyscyplinarność w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej. W: Z. Palak, D. Chimicz, A. Pawlak (red.), Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej (s. 21-36). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Zasępa, E., Czabała, Cz., Starzomska, M. (2005). Postawy wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 1, 23-36.

Uwagi:

metody pracy: wykład, konwersatorium, dyskusja, analiza lektur i nagrań filmowych, warsztaty

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia- 45h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 35h

Przygotowanie się do egzaminu - 20h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -

Inne formy -

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kornelia Czerwińska
Prowadzący grup: Kornelia Czerwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

obecność i aktywność na zajęciach ćwiczeniowych, pisemny egzamin

Pełny opis:

1. Niepełnosprawność, rehabilitacja, rewalidacja – konceptualizacja pojęć w odniesieniu do współczesnych koncepcji psychologicznych. Modele niepełnosprawności – zastosowanie i konsekwencje dla sytuacji społecznej osób z niepełnosprawnością oraz podejmowanych analiz badawczych.

2. Społeczny odbiór osób z niepełnosprawnością. Stereotyp osoby z niepełnosprawnością, substereotypy osób z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności, autostereotypy i schemat siebie u osób z niepełnosprawnością – przegląd badań krajowych. Psychologiczne koncepcje powstawania stereotypów. Znaczenie postaw społecznych w kształtowaniu miejsca osób z niepełnosprawnością w przestrzeni publicznej. Mass media a społeczny wizerunek osób z niepełnosprawnością.

3. Proces stawania się osobą z niepełnosprawnością – specyfika sytuacji psychologicznej osoby nagle vs. stopniowo tracącej zdrowie i sprawność w biegu życia. Nabycie niepełnosprawności w ujęciu patogenetycznym (koncepcja cierpienia totalnego) i prorozwojowym (koncepcja potraumatycznego wzrostu). Determinanty procesu radzenia sobie z utratą sprawności. Znaczenie wsparcia społecznego dla osoby z nabytą niepełnosprawnością i jej rodziny.

4. Psychologiczna sytuacja osób z niepełnosprawnością – przegląd i analiza badań krajowych i zagranicznych dotyczących wybranych obszarów funkcjonowania osób z różnymi typami dysfunkcji (m.in. uwarunkowania akceptacji niepełnosprawności, dobrostan psychiczny, jakość życia, relacje społeczne itp.). Wpływ niepełnosprawności na realizację zadań rozwojowych w poszczególnych fazach życia (koncepcja Havighursta).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bedyńska, S., Rycielski, P. (2010). Kim jestem? Przeciwdziałanie stereotypizacji i stygmatyzacji osób z ograniczeniami sprawności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Brzezińska, A.I., Pluta, J., Rycielski, P. (2010). Potrzeby specyficznych grup osób z ograniczeniami sprawności. Wyniki badań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Dobrzańska-Socha, B. (2013). Sytuacja utraty zdrowia. Problemy psychologiczne osób z kalectwem nabytym. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Gałkowski, T. (2006). Niepełnosprawność w perspektywie psychopatologii rozwojowej i rezyliencji. W: T. Gałkowski, E. Pisula (red.), Psychologia rehabilitacyjna. Wybrane zagadnienia (s. 11-27). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Lipińska-Lokś J. (2010). Wybrane aspekty doświadczania niepełnosprawności. W: A. Nowicka, J. Bąbka (red.), Człowiek i jego rodzina wobec utraty zdrowia i sprawności (s. 45-63). Lubin: UZZM.

Sękowski, A., Zieliński, J. (2010). Psychospołeczne uwarunkowania zmian postaw wobec osób z niepełnosprawnością. W: Z. Palak, A. Bujnowska, A. Pawlak (red.), Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych okresach ich życia (s.13-27). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Literatura uzupełniająca:

Bilewicz, M. (2015). Psychospołeczne problemy młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 1, 67-85.

Brzezińska, A., Piotrowski, K. (2011). Formowanie się tożsamości i poczucie samodzielności a niepełnosprawność w okresie wyłaniającej się dorosłości i wczesnej dorosłości. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 1(13), 91-114.

Czerwińska, K. (2015). Nagła utrata wzroku jako sytuacja graniczna. W: J. Wiśniewska (red.), Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia (s. 356-370). Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Dycht, M. (2014). Ku nowej tożsamości pojęciowej pedagogiki specjalnej. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 3(25), 55-70.

Garbat, M. (2014). Definiowanie niepełnosprawności. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 1, 3-16.

Gołębiowska, B., Bargiel-Matusiewicz, K. (2015). Zdrowie a wzrost potraumatyczny i duchowość. W: K. Bargiel-Matusiewicz, P. Tomaszewski, E. Pisula (red.), Kulturowe oraz społeczne aspekty zdrowia i obrazu ciała (s.141-157). Warszawa: WUW.

Kowalik, S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Warszawa: WAiP.

Łuba, M. (2015). Poradnictwo psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością. W: Cz. Czabała, S. Kluczyńska (red.), Poradnictwo psychologiczne (s. 291-322). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Majewicz, P. (2015). Pozytywna psychologia rehabilitacji jako teoretyczno-praktyczna realizacja paradygmatu pozytywnego ukierunkowania. W: J. Głodkowska (red.), Personalistyczne ujęcie fenomenu niepełnosprawności (s. 25-42). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Sowa, J. (2011). Etyczne aspekty procesu rehabilitacji. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 2(14), 7-23.

Stelter, Ż. (2010). Cierpienie a utrata sprawności. W: E. Zasępa (red.), Choroba, niepełnosprawność, cierpienie oraz postawy wobec nich – w teorii i w badaniach (s. 45-69). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Wolski, P. (2010). Utrata sprawności. Radzenie sobie z niepełnosprawnością nabytą a aktywizacja zawodowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Zamkowska, A. (2012). Interdyscyplinarność i multidyscyplinarność w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej. W: Z. Palak, D. Chimicz, A. Pawlak (red.), Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej (s. 21-36). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Zasępa, E., Czabała, Cz., Starzomska, M. (2005). Postawy wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 1, 23-36.

Uwagi:

metody pracy: wykład, konwersatorium, dyskusja, analiza lektur i nagrań filmowych, warsztaty

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia- 45h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 35h

Przygotowanie się do egzaminu - 20h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -

Inne formy -

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kornelia Czerwińska
Prowadzący grup: Mariola Wolan-Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia: obecność i aktywność na zajęciach ćwiczeniowych, pisemny egzamin

Pełny opis:

Założenia modelu biopsychospołeczego niepełnosprawności a proces rehabilitacji

Niepełnosprawność a zaburzenia zachowania, emocji oraz funkcjonowania społecznego

Proces przystosowania do niepełnosprawności

Zadania rozwojowe dzieciństwa, adolescencji oraz dorosłości a niepełnosprawność

Obraz siebie, samoocena i wartościowanie

Obraz innych ludzi i nastawienie wobec nich

Motywacja i potrzeby a jakość życia osób niepełnosprawnych

Profilaktyka i poradnictwo psychologiczne

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bedyńska, S., Rycielski, P. (2010). Kim jestem? Przeciwdziałanie stereotypizacji i stygmatyzacji osób z ograniczeniami sprawności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Brzezińska, A.I., Pluta, J., Rycielski, P. (2010). Potrzeby specyficznych grup osób z ograniczeniami sprawności. Wyniki badań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Dobrzańska-Socha, B. (2013). Sytuacja utraty zdrowia. Problemy psychologiczne osób z kalectwem nabytym. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Gałkowski, T. (2006). Niepełnosprawność w perspektywie psychopatologii rozwojowej i rezyliencji. W: T. Gałkowski, E. Pisula (red.), Psychologia rehabilitacyjna. Wybrane zagadnienia (s. 11-27). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Lipińska-Lokś J. (2010). Wybrane aspekty doświadczania niepełnosprawności. W: A. Nowicka, J. Bąbka (red.), Człowiek i jego rodzina wobec utraty zdrowia i sprawności (s. 45-63). Lubin: UZZM.

Sękowski, A., Zieliński, J. (2010). Psychospołeczne uwarunkowania zmian postaw wobec osób z niepełnosprawnością. W: Z. Palak, A. Bujnowska, A. Pawlak (red.), Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych okresach ich życia (s.13-27). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Literatura uzupełniająca:

Bilewicz, M. (2015). Psychospołeczne problemy młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 1, 67-85.

Brzezińska, A., Piotrowski, K. (2011). Formowanie się tożsamości i poczucie samodzielności a niepełnosprawność w okresie wyłaniającej się dorosłości i wczesnej dorosłości. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 1(13), 91-114.

Czerwińska, K. (2015). Nagła utrata wzroku jako sytuacja graniczna. W: J. Wiśniewska (red.), Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia (s. 356-370). Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Dycht, M. (2014). Ku nowej tożsamości pojęciowej pedagogiki specjalnej. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 3(25), 55-70.

Garbat, M. (2014). Definiowanie niepełnosprawności. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 1, 3-16.

Gołębiowska, B., Bargiel-Matusiewicz, K. (2015). Zdrowie a wzrost potraumatyczny i duchowość. W: K. Bargiel-Matusiewicz, P. Tomaszewski, E. Pisula (red.), Kulturowe oraz społeczne aspekty zdrowia i obrazu ciała (s.141-157). Warszawa: WUW.

Kowalik, S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Warszawa: WAiP.

Łuba, M. (2015). Poradnictwo psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością. W: Cz. Czabała, S. Kluczyńska (red.), Poradnictwo psychologiczne (s. 291-322). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Majewicz, P. (2015). Pozytywna psychologia rehabilitacji jako teoretyczno-praktyczna realizacja paradygmatu pozytywnego ukierunkowania. W: J. Głodkowska (red.), Personalistyczne ujęcie fenomenu niepełnosprawności (s. 25-42). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Sowa, J. (2011). Etyczne aspekty procesu rehabilitacji. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 2(14), 7-23.

Stelter, Ż. (2010). Cierpienie a utrata sprawności. W: E. Zasępa (red.), Choroba, niepełnosprawność, cierpienie oraz postawy wobec nich – w teorii i w badaniach (s. 45-69). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Wolski, P. (2010). Utrata sprawności. Radzenie sobie z niepełnosprawnością nabytą a aktywizacja zawodowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Zamkowska, A. (2012). Interdyscyplinarność i multidyscyplinarność w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej. W: Z. Palak, D. Chimicz, A. Pawlak (red.), Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej (s. 21-36). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Zasępa, E., Czabała, Cz., Starzomska, M. (2005). Postawy wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 1, 23-36.

Uwagi:

metody pracy: wykład, konwersatorium, dyskusja, analiza lektur i nagrań filmowych, warsztaty

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia- 45h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 35h

Przygotowanie się do egzaminu - 20h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -

Inne formy -

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.