Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioetyczne aspekty niepełnosprawności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-7F-BAN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioetyczne aspekty niepełnosprawności
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w trakcie zająć oraz podczas pracy indywidualnej w oparciu o dyskusję, pracę z tekstem, realizację zadań, prezentację, esej.

Pełny opis:

Treść zajęć:

1. Moralność; moralnośc jako fenemen zmienny; etyka; etyka opisowa, metaetyka, etyka normatywna; typy etyk normatywnych: deontologia, konsekwencjalizm, etyka cnót.

2. Bioetyka - główne ujęcia i definicje; początki i rozwój bioetyki; typy bioetyki: teoretyczna, kliniczna, regulująca, kulturowa; główne problemy bioetyczne.

3. Niepełnosprawność - główne ujęcia i definicje; niepełnosprawność jako problem bioetyczny; modele niepełnosprawności: historyczny, społeczny, medyczny, bio-psycho-społeczny.

4 Podstawowe problemy bioetyczne a niepełnosprawność: aborcja, eutanazja, in vitro, badania prenatalne, (nowa) eugenika, transplantologia.

5. Modele rozwiązywania sporów bioetycznych; typy argumentacji we współczesnych sporach bioetycznych.

6. Dylematy bioetyczne i ich rozwiązywanie; dylemat etyczny - definicja; indentyfikacja dylematów; typy dylematów bioetyczncyh: dobro-dobro, dobro-zło; strategie rozwiązań.

7. Poradnictwo genetyczne; spór o zapobieganie niepełnosprawności: stanowisko medyczne, stanowisko ruchu na rzecz praw osób niepełnosprawnych, 'nowa eugenika'; poradnictwo genetyczne a dyskryminacja.

8. Bioetyka w praktyce: analiza wybranych zagadnień bioetycznych: etyczne aspekty eksperymentów w okresie życia prenatalnego, analiza wybranych regulacji etycznych w neonatologii.

Literatura:

Wybrane fragmenty z:

1. T. Biesaga (red.), Podstawy i zastosowania bioetyki, Wydawnictow Naukowe PAT, Kraków 2001.

2. B. Chyrowicz, Argumentacja we współczesnych debatach bioetycznych, Diametros 19, 2009, 1-25.

3. B. Dobrowolska, et al. (red.), Bioetyka i praktyka medyczna. Wybrane zagadnienia, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin 2011.

4. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.

5. Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych.

6. Ł. Kwiatek, Dylematy etyczne - cena człowieczeństwa, Nauka i religia, 28.12.2014, dostęp: 02.10.2016., https://www.naukaireligia.pl/dylematy-etyczne-cena-czlowieczenstwa-25331.

7. A. Paś, O pojęciu bioetyki. Refleksja nad jej genezą i statusem metodologicznym, Studia metodologiczne 30, 2013, 267-277.

8. A. Przyłuska-Fiszer, Niepełnosprawność jako przedmiot refleksji bioetycznej, Wydawnictwo Fall, Kraków 2013.

9. P. Singer, Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.

10. D. Ślęczak-Czakon, Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2004.

Efekty uczenia się:

PC2_KK_W01

Zna i opisuje miejsce bioetyki w systemie nauk oraz specyfikę jej przedmiotu i metodologii.

PC2_KK_W08

Zna i rozumie etyczne i filozoficzne dyskusje wokół aksjologicznych podstaw stosunku do osób z niepełnosprawnością oraz uniwersalnej idei praw człowieka.

PC2_KK_W05

Zna i rozumie aksjologiczne podstawy zmian w intepretowaniu pojęcia niepełnosprawności, określaniu celów rehabilitacji (społecznej i medycznej) oraz aktualnie przyjętych modeli rehabilitacji .

PC2_KK_W08

Zna podstawowe zasady etyki rehabilitacji .

PC2_KK_W08

Zna i omawia zalety i wady zasady autonomii w bioetyce oraz etyce rehabilitacyjnej.

PC2_KK_U02

Dostrzega i analizuje dylematy etyczne związane z działaniami na rzecz osób z niepełnosprawnością.

PC2_KK_U02

Potrafi scharakteryzować podstawowe koncepcje bioetyczne oraz wskazać ich implikacje w życiu osób niepełnosprawnych.

PC2_KS_U01

Identyfikuje i omawia problemy moralne i etyczne w diagnostyce genetycznej podejmowanej dla zapobiegania niepełnosprawności.

PC2_KS_U01

Identyfikuje nowe obszary zagrożenia dyskryminacją osób niepełnosprawnych związane z postępem inżynierii genetycznej i działaniami na rzecz legalizacji eutanazji.

PC2_KK_K04

Ma świadomość konieczności zachowania się w sposób profesjonalny w podejmowaniu działań zawodowych.

PC2_KK_K04

Rozumie konieczność stosowania zasad etyki zawodowej.

PC2_KK_K02

Jest wrażliwy na przejawy dyskryminacji osób niepełnosprawnych – przygotowany do włączania się w różne działania zapobiegające ich dyskryminacji.

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia - ćwiczenia: praca z tekstem, realizacja zadań (indywidualna i grupowa), metoda przypadków

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury, 20

Przygotowanie prezentacji 5

Napisanie eseju 5

Wartość sumaryczna: 45 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bernat
Prowadzący grup: Paweł Bernat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kucz
Prowadzący grup: Katarzyna Łukaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w trakcie zająć oraz podczas pracy indywidualnej w oparciu o dyskusję, pracę z tekstem, realizację zadań, prezentację, esej.

Pełny opis:

Treść zajęć:

1. Moralność; moralnośc jako fenemen zmienny; etyka; etyka opisowa, metaetyka, etyka normatywna; typy etyk normatywnych: deontologia, konsekwencjalizm, etyka cnót.

2. Bioetyka - główne ujęcia i definicje; początki i rozwój bioetyki; typy bioetyki: teoretyczna, kliniczna, regulująca, kulturowa; główne problemy bioetyczne.

3. Niepełnosprawność - główne ujęcia i definicje; niepełnosprawność jako problem bioetyczny; modele niepełnosprawności: historyczny, społeczny, medyczny, bio-psycho-społeczny.

4 Podstawowe problemy bioetyczne a niepełnosprawność: aborcja, eutanazja, in vitro, badania prenatalne, (nowa) eugenika, transplantologia.

5. Modele rozwiązywania sporów bioetycznych; typy argumentacji we współczesnych sporach bioetycznych.

6. Dylematy bioetyczne i ich rozwiązywanie; dylemat etyczny - definicja; indentyfikacja dylematów; typy dylematów bioetyczncyh: dobro-dobro, dobro-zło; strategie rozwiązań.

7. Poradnictwo genetyczne; spór o zapobieganie niepełnosprawności: stanowisko medyczne, stanowisko ruchu na rzecz praw osób niepełnosprawnych, 'nowa eugenika'; poradnictwo genetyczne a dyskryminacja.

8. Bioetyka w praktyce: analiza wybranych zagadnień bioetycznych: etyczne aspekty eksperymentów w okresie życia prenatalnego, analiza wybranych regulacji etycznych w neonatologii.

Literatura:

Wybrane fragmenty z:

1. T. Biesaga (red.), Podstawy i zastosowania bioetyki, Wydawnictow Naukowe PAT, Kraków 2001.

2. B. Chyrowicz, Argumentacja we współczesnych debatach bioetycznych, Diametros 19, 2009, 1-25.

3. B. Dobrowolska, et al. (red.), Bioetyka i praktyka medyczna. Wybrane zagadnienia, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin 2011.

4. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.

5. Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych.

6. Ł. Kwiatek, Dylematy etyczne - cena człowieczeństwa, Nauka i religia, 28.12.2014, dostęp: 02.10.2016., https://www.naukaireligia.pl/dylematy-etyczne-cena-czlowieczenstwa-25331.

7. A. Paś, O pojęciu bioetyki. Refleksja nad jej genezą i statusem metodologicznym, Studia metodologiczne 30, 2013, 267-277.

8. A. Przyłuska-Fiszer, Niepełnosprawność jako przedmiot refleksji bioetycznej, Wydawnictwo Fall, Kraków 2013.

9. P. Singer, Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.

10. D. Ślęczak-Czakon, Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2004.

Uwagi:

Metody kształcenia - ćwiczenia: praca z tekstem, realizacja zadań (indywidualna i grupowa), metoda przypadków

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury, 20

Przygotowanie prezentacji 5

Napisanie eseju 5

Wartość sumaryczna: 45 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łukaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Łukaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w trakcie zająć oraz podczas pracy indywidualnej w oparciu o dyskusję, pracę z tekstem, realizację zadań, prezentację, esej.

Pełny opis:

Treść zajęć:

1. Moralność; moralnośc jako fenemen zmienny; etyka; etyka opisowa, metaetyka, etyka normatywna; typy etyk normatywnych: deontologia, konsekwencjalizm, etyka cnót.

2. Bioetyka - główne ujęcia i definicje; początki i rozwój bioetyki; typy bioetyki: teoretyczna, kliniczna, regulująca, kulturowa; główne problemy bioetyczne.

3. Niepełnosprawność - główne ujęcia i definicje; niepełnosprawność jako problem bioetyczny; modele niepełnosprawności: historyczny, społeczny, medyczny, bio-psycho-społeczny.

4 Podstawowe problemy bioetyczne a niepełnosprawność: aborcja, eutanazja, in vitro, badania prenatalne, (nowa) eugenika, transplantologia.

5. Modele rozwiązywania sporów bioetycznych; typy argumentacji we współczesnych sporach bioetycznych.

6. Dylematy bioetyczne i ich rozwiązywanie; dylemat etyczny - definicja; indentyfikacja dylematów; typy dylematów bioetyczncyh: dobro-dobro, dobro-zło; strategie rozwiązań.

7. Poradnictwo genetyczne; spór o zapobieganie niepełnosprawności: stanowisko medyczne, stanowisko ruchu na rzecz praw osób niepełnosprawnych, 'nowa eugenika'; poradnictwo genetyczne a dyskryminacja.

8. Bioetyka w praktyce: analiza wybranych zagadnień bioetycznych: etyczne aspekty eksperymentów w okresie życia prenatalnego, analiza wybranych regulacji etycznych w neonatologii.

Literatura:

Wybrane fragmenty z:

1. T. Biesaga (red.), Podstawy i zastosowania bioetyki, Wydawnictow Naukowe PAT, Kraków 2001.

2. B. Chyrowicz, Argumentacja we współczesnych debatach bioetycznych, Diametros 19, 2009, 1-25.

3. B. Dobrowolska, et al. (red.), Bioetyka i praktyka medyczna. Wybrane zagadnienia, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin 2011.

4. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.

5. Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych.

6. Ł. Kwiatek, Dylematy etyczne - cena człowieczeństwa, Nauka i religia, 28.12.2014, dostęp: 02.10.2016., https://www.naukaireligia.pl/dylematy-etyczne-cena-czlowieczenstwa-25331.

7. A. Paś, O pojęciu bioetyki. Refleksja nad jej genezą i statusem metodologicznym, Studia metodologiczne 30, 2013, 267-277.

8. A. Przyłuska-Fiszer, Niepełnosprawność jako przedmiot refleksji bioetycznej, Wydawnictwo Fall, Kraków 2013.

9. P. Singer, Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.

10. D. Ślęczak-Czakon, Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2004.

Uwagi:

Metody kształcenia - ćwiczenia: praca z tekstem, realizacja zadań (indywidualna i grupowa), metoda przypadków

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury, 20

Przygotowanie prezentacji 5

Napisanie eseju 5

Wartość sumaryczna: 45 godzin

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.