Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z dysfunkcją wzroku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-MTW3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z dysfunkcją wzroku
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec. naucz.: edukacja integracyjna i włączająca, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. PC, spec. naucz.: edukacja integracyjna i włączająca, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KS_W05 Zna konsekwencje wad wzroku dla uczenia się na sposób szkolny, rozwoju społecznego i nabywania umiejętności praktycznych

PC2_KS_W02 Rozumie znacznie zasady poglądowości w kształceniu uczniów z wadami wzroku

PC2_KS_W02 Zna środki dydaktyczne stosowane w kształceniu uczniów z wadami wzroku

Umiejętności

PC2_KS_U02 Potrafi zaprojektować i przeprowadzić zajęcia służące poznaniu pojęć przez uczniów z wadami wzroku

PC2_KS_U02 Potrafi dokonać adaptacji scenariusza lekcji do potrzeb ucznia z wadą wzroku

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antonina Adamowicz-Hummel
Prowadzący grup: Antonina Adamowicz-Hummel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia realizowanych przez przedmiot:

- test pisemny obejmujący zagadnienia i treści realizowane na warsztatach (zaliczenie z oceną)

- aktywność na zajęciach (praca w parach, w grupach)

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi dzieci i młodzieży z uszkodzeniem wzroku, potrzeb i możliwości tych osób, ich edukacji i rehabilitacji; wskazanie obszarów działania na rzecz likwidowania barier fizycznych, psychologicznych i społecznych.

1. Najczęściej spotykane przyczyny uszkodzenia wzroku, ich następstwa

funkcjonalne oraz konsekwencje fizyczno-zdrowotne, psychiczne

i społeczne dysfunkcji wzroku

2. Podstawowe definicje niewidzenia i słabowzroczności, populacja osób

z dysfunkcją wzroku.

3. Mity i stereotypy związane z osobami z dysfunkcją wzroku

4. Jak zachowywać się w obecności osoby z dysfunkcją wzroku.

5. Techniki poruszania się z przewodnikiem widzącym

6. Ocena i modyfikacja otoczenia pod kątem potrzeb i możliwości osób

z dysfunkcją wzroku

7. Dostosowanie pomocy i materiałów dydaktycznych do potrzeb ucznia

niewidomego i słabowidzącego

6. Uczeń słabowidzący w klasie.

7. Pomoce, instytucje i organizacje wspomagające funkcjonowanie osób

z dysfunkcją wzroku.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Adamowicz-Hummel A. (2000), Jak zachować się w obecności osoby niewidomej lub słabowidzącej? Jak jej pomóc? W: Poradnik pracodawcy osób niewidomych i słabo widzących. Rozdz. 2. Red. A.Adamowicz-Hummel i H.Guzowska. AWARE Europe, Warszawa; http://www.idn.org.pl/aware-europe

Adamowicz-Hummel A. (2001) Posługiwanie się wzrokiem przez dzieci słabo widzące. Rozdział 2 w: Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi. MEN, Warszawa.

Błaziak M., Kałkus A. (2008) Adaptacja klasy pod kątem potrzeb i możliwości ucznia z dysfunkcją wzroku. W: Edukacja równych szans. Uczeń i student z dysfunkcja wzroku – nowe podejście, nowe możliwości. M.Paplińska (red.). Uniwersytet Warszawski. https://www.pfron.org.pl/fileadmin/ftp/dokumenty/EQUAL/Per_Linguas/UW/edukacja_rownych_szans.pdf

Czerwińska, K. (2007). Potrzeby i możliwości osób słabowidzących. W: D. Gorajewska (red.), Poznajemy ludzi z niepełnosprawnością. (s.43-50). Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

Czerwińska K. (2007). Potrzeby i możliwości osób niewidomych. W: D. Gorajewska (red.), Poznajemy ludzi z niepełnosprawnością. (s.43-50). Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

Paplińska M., Uczeń niewidomy w klasie - wskazówki dla nauczycieli. http://www.trakt.org.pl/uczen-niewidomy-w-klasie-wskazowki-dla-nauczycieli/

Walkiewicz-Krutak M. (2008) Jak pomóc dziecku niewidomemu w poruszaniu się? w: Edukacja równych szans. Uczeń i student z dysfunkcja wzroku – nowe podejście, nowe możliwości. M.Paplińska (red.). Uniwersytet Warszawski. (s.39-48) https://www.pfron.org.pl/fileadmin/ftp/dokumenty/EQUAL/Per_Linguas/UW/edukacja_rownych_szans.pdf

Witczak-Nowotna J., Uczeń słabowidzący w klasie - wskazówki praktyczne dla nauczycieli i rodziców

http://www.trakt.org.pl/uczen-slabowidzacy-w-klasie-wskazowki-praktyczne-dla-nauczycieli/

https://www.ore.edu.pl/uczen-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi/4357-dysfunkcja-wzroku

Literatura uzupełniająca:

Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb osób słabowidzących (2008), Kończyk D. (red.), Warszawa: Uniwersytet Warszawski

Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi. (2001) Jakubowski S. (red.) MEN.

Wdówik P. (2008) Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb osób niewidomych, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

‘Wspomaganie uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych. Wybrane zagadnienia’ (2010). Red. Joanna Witczak-Nowotna, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. http://docplayer.pl/4205139-Wspomaganie-uczniow-z-dysfunkcja-wzroku-w-szkolach-ogolnodostepnych-wybrane-zagadnienia.html

Uwagi:

Opis metod kształcenia: ćwiczenia i warsztaty - demonstracja metod, materiałów i pomocy rehabilitacyjnych, ćwiczenia symulacyjne

Nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe: 15g

- przygotowanie się do zajęć, lektury: 20g

- przygotowanie się do zaliczenia: 15g

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Warunki zaliczenia przedmiotu:

• Obecność i aktywność na zajęciach

• Zaliczenie testu końcowego

Dopuszczalna jest nieobecność jednych zajęciach, niezależnie od tego czy ‘usprawiedliwiona’, czy ‘nieusprawiedliwiona’. W przypadku nieobecności na 2 zajęciach student zobowiązany jest do zapoznania się z tematami omówionymi na zajęciach i do zaliczenia nieobecności u prowadzącej zajęcia. W sytuacji nieobecności na więcej niż 2 zajęciach student nie uzyskuje zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Antonina Adamowicz-Hummel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antonina Adamowicz-Hummel
Prowadzący grup: Antonina Adamowicz-Hummel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Antonina Adamowicz-Hummel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Paplińska
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska, Małgorzata Paplińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Kolokwium zaliczeniowe - test

Projekt i wykonanie grafiki dotykowej dla ucznia niewidomego

Projekt – adaptacji karty pracy dla dziecka słabowidzącego

Obecność i aktywność na zajęciach

Pełny opis:

Treści programowe realizowane odpowiednio na ćwiczeniach i warsztatach

ĆWICZENIA

1. Najczęściej spotykane przyczyny uszkodzenia wzroku.

2. Podstawowe definicje niewidzenia i słabowzroczności, populacja osób z dysfunkcją wzroku.

3. Następstwa funkcjonalne schorzeń układu wzrokowego oraz ich konsekwencje fizyczno- zdrowotne, psychiczne i społeczne

4. Jak zachowywać się w obecności osoby z dysfunkcją wzroku.

5. Ocena i modyfikacja otoczenia pod kątem potrzeb i możliwości osób niewidomych i słabowidzących

6. Pomoce wspomagające funkcjonowanie osób z dysfunkcją wzroku.

WARSZTATY

1. Konsekwencje wynikające z braku lub poważnego uszkodzenia wzroku. Wykorzystanie kompensacji i wsparcie dziecka z dysfunkcją wzroku w poszczególnych obszarach rozwoju

2. Trudności szkolne dzieci niewidomych - jak im zaradzić?

3. Percepcja dotykowa a pismo Braille'a. Grafika dotykowa dla osób niewidomych

4. Gotowość dziecka niewidomego do podjęcia nauki szkolnej – umiejętności przedbrajlowskie.

5. Potrzeby dzieci słabowidzących i sposoby ich zaspokajania

6. Adaptacja miejsca pracy w domu i szkole oraz dostosowanie pomocy i materiałów dydaktycznych do potrzeb ucznia niewidomego i słabowidzącego

7. Techniki poruszania się z widzącym przewodnikiem

8. Wsparcie ucznia z dysfunkcją wzroku w nauce orientacji w małej i dużej przestrzeni

9. Audiodeskrypcja - znaczenie opisu alternatywnego i zasady jego przygotowania

Literatura:

Literatura:

Adamowicz-Hummel A. (2000), Jak zachować się w obecności osoby niewidomej lub słabowidzącej? Jak jej pomóc? W: Poradnik pracodawcy osób niewidomych i słabo widzących. Rozdz. 2. Red. A.Adamowicz-Hummel i H.Guzowska. AWARE Europe, Warszawa; http://www.idn.org.pl/aware-europe

Adamowicz-Hummel A. (2001) Posługiwanie się wzrokiem przez dzieci słabo widzące. Rozdział 2 w: Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi. MEN, Warszawa.

Kończyk D. (red.) (2011) Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb osób słabowidzących. BON Uniwersytet Warszawski, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Warszawa

Miler-Zdanowska, K. (2010). Orientacja przestrzenna dzieci z dysfunkcją wzroku - droga do niezależności. W: J.Witczak-Nowotna (red.) Wspomaganie uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych. Warszawa: BON UW.

Miler-Zdanowska, K. (2015). Czynniki warunkujące nauczanie orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się osób z dysfunkcją wzroku. W: Czerwińska, K., Paplińska, M., Walkiewicz-Krutak, M. (red.)., Tyflopedagogika we współczesnej przestrzeni edukacyjno - rehabilitacyjnej, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Warszawa,

Paplińska M. (2012) Jak przygotować niewidome dziecko do nauki brajla. Przewodniki dla rodziców i nauczycieli. Trakt, Warszawa

Paplińska M. (2008) Niepełnosprawność wzrokowa i jej psychospołeczna specyfika. W: Czerwińska M. (red.) Niewidomi w kulturze - od terapii do sztuki wybrane zagadnienia. Przegląd tyflologiczny Nr 1-2 (38-39). PZN, Warszawa, s. 12-28

Paplińska M. (2017) Edukacja graficzna uczniów z niepełnosprawnością wzroku odzwierciedlona w IPETach – ważny czy pomijany obszar wsparcia. W: B. Antoszewska, I. Myśliwczyk (red.). Jest człowiek z niepełnosprawnością. Pola refleksji (s. 205-229). Poznań: Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM

Paplińska M. Witczak-Nowotna J. (2015) Kompleksowa diagnoza dziecka niewidomego, jego sytuacji w domu i szkole – studium przypadku. W: B. Antoszewska, M. Wójcik (red.) Diagnoza i metody wspomagania rozwoju. UWM, Olsztyn, s. 71-89

Paplińska M. Witczak-Nowotna J. (2015) Indywidualny Plan Wsparcia ucznia niewidomego, jego rodziców i nauczycieli – studium przypadku W: M. Wójcik, B. Antoszewska (red.) Edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością. UWM, Olsztyn, s. 161-182.

Paplińska M. (red.) (2008) Uczeń i student z dysfunkcją wzroku – nowe podejście, nowe możliwości. Uniwersytet Warszawski, Warszawa;

Paplińska M. (2008): Dziecko z niepełnosprawnością wzrokową na progu szkoły - przygotowania, możliwości i realne wsparcie. W: Gorajewska D. (red.) Wspomaganie dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie i szkole. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa, s 132-141

Paplińska M. (2005). ,,Zanurzanie dzieci w brajlu'' jako element holistycznej nauki języka - rozwiązania stosowane w Stanach Zjednoczonych. Szkoła Specjalna nr 4, Warszawa, Wydawnictwo APS

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

www.braille.pl

Czerwińska K., Paplińska M., Walkiewicz-Krutak M. (red.) (2015) Tyflopedagogika wobec współczesnych przemian w przestrzenni edukacyjno-rehabilitacyjnej. APS, Warszawa

Mangold S. S. (2000), MANGOLD - Rozwojowy Program Percepcji Dotykowej i Rozpoznawania Liter Brajlowskich, PZN Warszawa.

Miler-Zdanowska, K. (2018) Edukacja uczniów z niepełnosprawnością wzroku

w Polsce – szanse, zagrożenia, wyzwania. W: Zacharuk, T., Pytka, L. (red.), Możliwości i ograniczenia edukacji inkluzyjnej. Egzemplifikacje, Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, s. 39-53

Paplińska M. (2017). Wykorzystanie polisensorycznej metody nauki czytania wypukłej grafiki w przezwyciężaniu skutków zaniedbań w edukacji niewidomej uczennicy – studium przypadku. W: K. Czerwińska, K. Miler-Zdanowska (red.), Tyflopedagogika wobec różnorodności współczesnych wyzwań edukacyjno-rehabilitacyjnych (s. 147-170). Warszawa: APS.

Paplińska M. (2015), Młode pokolenie osób z niepełnosprawnością wzroku w paradoksie informacyjno-komunikacyjnym. W: Czerwińska K., Paplińska M., Walkiewicz-Krutak M. (red.) (2015) Tyflopedagogika wobec współczesnych przemian w przestrzenni edukacyjno-rehabilitacyjnej. APS, Warszawa

Paplińska M. (2007) Możliwości i zakres adaptacji zadań testowych dla niewidomych uczniów (w): Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywistość, T. Żółkowska (red). Uniwersytet Szczeciński, Szczecin s. 489-494

Paplińska M. (red.) (2016) Pismo Braille’a. Z tradycją w nowoczesność. Fundacja Polskich Niewidomych „Trakt”, Warszawa.

Paplińska M. (2009), Nauka brajla w weekend. Podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli, wykładowców pracujących z niewidomym uczniem i studentem. APS, Warszawa

Wdówik P. (2008), Adaptacja materiałów dydaktycznych dla uczniów i studentów niewidomych i słabowidzących. W: Paplińska M. (red.), Uczeń i student z dysfunkcją wzroku – nowe podejście, nowe możliwości. Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Witczak-Nowotna J. (2009). Uczeń słabowidzący w klasie – wskazówki praktyczne dla nauczycieli. http://www.trakt.org.pl/viewpage.php?page_id=145

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, pogadanka, opis, pokaz zajęć praktycznych, burza mózgów, problemowa, instruktaż, dyskusja, praca z materiałem, warsztaty, projekty, zajęcia symulowane

Godziny kontaktowe: ćwiczenia i warsztaty 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do kolokwium 10

Przygotowanie grafiki dotykowej 5

Inne formy 5

ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.