Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z autyzmem w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-MKA1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z autyzmem w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KS_W01 Zna cele oraz treści kształcenia i wychowania uczniów z autyzmem w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej

PC2_KS_W01 Zna metody i formy kształcenia i wychowania uczniów z autyzmem na I, II, III i IV etapie nauczania

PC2_KS_W01 Zna zasady kształcenia i wychowania uczniów z autyzmem na I, II, III i IV etapie nauczania

PC2_KS_W01 Zna dokumentację edukacyjno-terapeutyczną obowiązującą w kształceniu specjalnym na I, II, III i IV etapie edukacyjnym

PC2_KS_W05 Potrafi wymienić specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z autyzmem

Umiejętności

PC2_KS_U02 Potrafi dostosować proces kształcenia i wychowania do indywidualnych specjalnych potrzeb ucznia.

PC2_KS_U02 Potrafi dokonać krytycznej analizy zajęć dydaktycznych realizowanych I, II, III i IV etapie edukacyjnym

PC2_KS_U02 Potrafi opracować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia autyzmem

Kompetencje społeczne

PC2_KS_K02 Potrafi współpracować w grupie zadaniowej

PC2_KS_K01 Ma świadomość odpowiedzialności za prowadzone działania w zakresie kształcenia i wychowania ucznia z autyzmem

PC2_KS_K02 Jest gotowy do współpracy z nauczycielami i specjalistami w zakresie planowania i realizacji kształcenia i wychowania ucznia z autyzmem.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Marta Pągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia - egzamin pisemny (test wyboru), obecność, aktywność i przygotowanie do ćwiczeń.

Pełny opis:

Wykład:

1. Wprowadzenie i omówienie sylabusa zajęć.

2. Podstawy prawne edukacji uczniów z autyzmem (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej). Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół. Cele i zadania edukacji uczniów z autyzmem na I, II i III etapie edukacyjnym. Dokumentacja ucznia z autyzmem w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej (wykład)

3. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z autyzmem (charakterystyka ucznia z autyzmem). Omówienie konsekwencji zaburzeń ze spektrum autyzmu dla uczenia się na sposób szkolny. Zasady pracy z uczniem z autyzmem w kontekście dysfunkcji komunikacyjnych, społecznych, poznawczych, sensorycznych (wykład)

4. Teoria umysłu, funkcje wykonawcze i centralna koherencja u osób z autyzmem (wykład).

Ćwiczenia:

1. Diagnoza funkcjonalna ucznia z autyzmem, diagnoza edukacyjna – narzędzia diagnozy: Profil Psychoedukacyjny E. Schoplera, Lista Umiejętności Ucznia (LUM), Kwestionariusz do Oceny Funkcjonalnej Zachowań Trudnych J. Kozłowski.

2. Wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem - metody, formy i środki pracy z uczniem (m.in. Integracja sensoryczna, Metoda M.C. Kepharta, Metoda 3i, Terapia Handle, treningi słuchowe, Metoda Krakowska).

3. Komunikacja uczniów z autyzmem.

4. Podstawowe zasoby ucznia z autyzmem: umiejętność naśladowania, dzielenie wspólnego pola uwagi.

5. Dostosowanie pomocy dydaktycznych do potrzeb i możliwości ucznia z autyzmem.

6. Scenariusze zajęć dydaktycznych i zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z autyzmem.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Kossewska, J. (red.), Kompleksowe wspomaganie uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

2. Pągowska, M.(2017). Dydaktyka specjalistyczna ukierunkowana na spektrum autyzmu. W: J. Głodkowska (red.). Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych. Warszawa: PWN, s.239.

3. Kaczmarek, B.B. (2015). Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem. Kraków: AAC.

4. Bowen, Maggie (2012). Włączenie uczniów z autyzmem w środowisko szkolne : poradnik. Warszawa : Fundacja SYNAPSIS.

5. Myers, Jennifer (2016). Rozwijanie umiejętności życiowych u dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera. Gdańsk : Harmonia Universalis.

Literatura uzupełniająca:

1. McClannahan, Lynn E. Plany aktywności dla dzieci z autyzmem: uczenie samodzielności. (2016). Gdańsk: Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

2. McClannahan, Lynn E. Uczenie dzieci z autyzmem prowadzenia konwersacji : metoda skryptów i ich wycofywania. (2016). Gdańsk: Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

3. Timms, L., A. Pomoc dla nastolatków ze spektrum zaburzeń autystycznych w radzeniu sobie z przyjaźnią, uczuciami, konfliktami… i wiele innych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna Sp. Z o. o.

4. Wilde, K.(2016). Logistyka autyzmu : przewodnik dla rodziców, którzy zmagają się z kładzeniem dziecka spać, treningiem toaletowym, napadami złości, biciem i innymi wyzwaniami życia codziennego. Gdańsk : Harmonia Universalis.

5. Barbera, Mary Lynch (2017). Metoda zachowań werbalnych : jak uczyć dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Warszawa : Fundacja Scolaris.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, praktycznego działania, prezentacja.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia, wykłady) - 30 h

Przygotowanie się do zajęć - 45h

Przygotowanie się do egzaminu - 25h

Studiowanie literatury – 25h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 6

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.