Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształcenie integracyjne i włączające

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-KIN2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształcenie integracyjne i włączające
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, spec. naucz.: edukacja integracyjna i włączająca, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla I r. PC, spec. naucz.: edukacja integracyjna i włączająca, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC2_KS_W01 Rozróżnia integrację jako cel i jako środek realizacji celów edukacyjnych

PC2_KS_W04 Zna pedagogiczne, społeczne i prawne przesłanki wprowadzania systemów kształcenia integracyjnego w świecie

PC2_KS_W03 Rozróżnia cechy koncepcji integracji i włączania

PC2_KS_W01 Zna charakterystyczne cechy systemu wspólnego nurtu w edukacji osób niepełnosprawnych

PC2_KS_U01 Zna podstawowe problemy badawcze formułowane w badaniach na temat kształcenia integracyjnego i edukacji włączającej

PC2_KS_U02 Potrafi zakwalifikować badanie na temat integracyjnego kształcenia i edukacji włączającej do odpowiedniego typu badania i uzasadnić swój wybór posługując się typologią K. Konarzewskiego

PC2_KS_U02 Potrafi posługiwać się systemami klasyfikacyjnymi W. Bachmanna, V. Lechty i G. Szumskiego do analizy sytuacji edukacyjnej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

PC2_KS_U01 Potrafi przygotować sprawozdanie ze wskazanego, anglojęzycznego raportu badawczego na temat edukacji włączającej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Smogorzewska
Prowadzący grup: Joanna Smogorzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Prowadzący: dr Joanna Smogorzewska

Forma zaliczenia przedmiotu:

Egzamin

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Zadania testowe, egzaminacyjne

Zadania otwarte, egzaminacyjne

Praca w grupie

Prezentacja

Dyskusja

Pełny opis:

Wykład:

1. Podstawowe terminy używane w pedagogice integracyjnej i włączającej. Podstawy prawne edukacji integracyjnej – dokumenty międzynarodowe i krajowe (2h)

2. Klasyfikacje używane w obszarze integacji społecznej i integracyjnego kształcenia (2h)

3. Kształcenie integracyjne jako cel i jako środek wiodący do celu (2h)

4. Efektywność niesegregacyjnego ksztalcenia w świetle wyników badań empirycznych (2h)

5. Przesłanki powstania i upowszechnienia się teorii i praktyki niesegregacyjnego kształcenia (2h)

6. Spsooby rozumienia edukacji włączjącej w teorii i praktyce (2h)

7. Instytucjonalizacja edukacji włączającej i strategie jej wprowadzania na poziomie lokalnym (2h)

Ćwiczenia:

1. Poziomy integracji – klasyfikacja S. Kowalika i jej użyteczność teoretyczna (2h)

2. Strategie upowszechniania niesegregacyjnego ksztalcenia niepełnosprawnych (3h)

3. Teoria wspólnych i swoistych potrzeb osób niepełnosprawnych jako przesłanka teoretyczna niesegregacyjnego kształcenia (2h)

4. Wymiary procesu ksztalcenia a kształcenie integracyjne (2h)

5. Ogólna charakterystyka badań empirycznych na temat ksztalcenia integracyjnego i edukacji włączającej (1h)

6. Badania na temat przebiegu procesu dydaktycznego i poziomu zaspokojenia potrzeb uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych i włączających (3h)

7. Kształcenie integracyjne i włączające – przykłady ze świata (2h)

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

Hulek, A. (1988). Wspólne i swoiste zagadnienia w rewalidacji różnych grup osób z odchyleniami od normy. W: A. Hulek (red.). Pedagogika rewalidacyjna. Warszawa: PWN.

Kowalik, S. (2001). Pomiędzy dyskryminacją a integracją osób niepełnosprawnych. W: B. Kaja (red.). Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja (s. 37-58). Tom III. Bydgoszcz: Akademia Bydgoska.

Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączjącej. Warszawa: Wydawnictwo APS. (wybrane fragmenty)

Szumski G. (2009). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN-APS. (wybrane fragmenty)

Lektury uzupełniające:

Al.-Khamizy, D. (2006). Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Baranowicz, K. (2006). Pozadydaktyczne efekty integracji dzieci niepełnosprawnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Chrzanowska, I. (2003). Funkcjonowanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w szkole podstawowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Deptuła, M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN.

Gajdzica Z. (2011). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Janiszewska-Nieścioruk Z. (2007) (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Parys, K. (2007). Problemy integracji szkolnej w badaniach empirycznych – przegląd materiałów pokonferencyjnych. W: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN. (wybrane fragmenty)

Wiącek, G. (2008). Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym. Lublin: KUL.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład audytoryjny, dyskusje, referaty/ prezentacje multimedalne, praca w grupie

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia (15+15h)

Przygotowanie się do zajęć, lektury (10h)

Przygotowanie się do egzaminu (10h)

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (10h)

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Smogorzewska
Prowadzący grup: Joanna Smogorzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Prowadzący: dr Joanna Smogorzewska

Forma zaliczenia przedmiotu:

Egzamin

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Zadania testowe, egzaminacyjne

Zadania otwarte, egzaminacyjne

Praca w grupie

Prezentacja

Dyskusja

Pełny opis:

Wykład:

1. Podstawowe terminy używane w pedagogice integracyjnej i włączającej. Podstawy prawne edukacji integracyjnej – dokumenty międzynarodowe i krajowe (2h)

2. Klasyfikacje używane w obszarze integacji społecznej i integracyjnego kształcenia (2h)

3. Kształcenie integracyjne jako cel i jako środek wiodący do celu (2h)

4. Efektywność niesegregacyjnego ksztalcenia w świetle wyników badań empirycznych (2h)

5. Przesłanki powstania i upowszechnienia się teorii i praktyki niesegregacyjnego kształcenia (2h)

6. Spsooby rozumienia edukacji włączjącej w teorii i praktyce (2h)

7. Instytucjonalizacja edukacji włączającej i strategie jej wprowadzania na poziomie lokalnym (2h)

Ćwiczenia:

1. Poziomy integracji – klasyfikacja S. Kowalika i jej użyteczność teoretyczna (2h)

2. Strategie upowszechniania niesegregacyjnego ksztalcenia niepełnosprawnych (3h)

3. Teoria wspólnych i swoistych potrzeb osób niepełnosprawnych jako przesłanka teoretyczna niesegregacyjnego kształcenia (2h)

4. Wymiary procesu ksztalcenia a kształcenie integracyjne (2h)

5. Ogólna charakterystyka badań empirycznych na temat ksztalcenia integracyjnego i edukacji włączającej (1h)

6. Badania na temat przebiegu procesu dydaktycznego i poziomu zaspokojenia potrzeb uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych i włączających (3h)

7. Kształcenie integracyjne i włączające – przykłady ze świata (2h)

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

Hulek, A. (1988). Wspólne i swoiste zagadnienia w rewalidacji różnych grup osób z odchyleniami od normy. W: A. Hulek (red.). Pedagogika rewalidacyjna. Warszawa: PWN.

Kowalik, S. (2001). Pomiędzy dyskryminacją a integracją osób niepełnosprawnych. W: B. Kaja (red.). Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja (s. 37-58). Tom III. Bydgoszcz: Akademia Bydgoska.

Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączjącej. Warszawa: Wydawnictwo APS. (wybrane fragmenty)

Szumski G. (2009). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN-APS. (wybrane fragmenty)

Lektury uzupełniające:

Al.-Khamizy, D. (2006). Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Baranowicz, K. (2006). Pozadydaktyczne efekty integracji dzieci niepełnosprawnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Chrzanowska, I. (2003). Funkcjonowanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w szkole podstawowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Deptuła, M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN.

Gajdzica Z. (2011). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Janiszewska-Nieścioruk Z. (2007) (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Parys, K. (2007). Problemy integracji szkolnej w badaniach empirycznych – przegląd materiałów pokonferencyjnych. W: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN. (wybrane fragmenty)

Wiącek, G. (2008). Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym. Lublin: KUL.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład audytoryjny, dyskusje, referaty/ prezentacje multimedalne, praca w grupie

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia (15+15h)

Przygotowanie się do zajęć, lektury (10h)

Przygotowanie się do egzaminu (10h)

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (10h)

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Smogorzewska
Prowadzący grup: Joanna Smogorzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Prowadzący: dr Joanna Smogorzewska

Forma zaliczenia przedmiotu:

Egzamin

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Zadania testowe, egzaminacyjne

Zadania otwarte, egzaminacyjne

Praca w grupie

Prezentacja

Dyskusja

Pełny opis:

Wykład:

1. Podstawowe terminy używane w pedagogice integracyjnej i włączającej. Podstawy prawne edukacji integracyjnej – dokumenty międzynarodowe i krajowe (2h)

2. Klasyfikacje używane w obszarze integacji społecznej i integracyjnego kształcenia (2h)

3. Efektywność niesegregacyjnego kształcenia w świetle wyników badań empirycznych (1h)

Ćwiczenia:

1. Poziomy integracji – klasyfikacja S. Kowalika i jej użyteczność teoretyczna (2h)

2. Strategie upowszechniania niesegregacyjnego ksztalcenia niepełnosprawnych (3h)

3. Teoria wspólnych i swoistych potrzeb osób niepełnosprawnych jako przesłanka teoretyczna niesegregacyjnego kształcenia (2h)

4. Wymiary procesu ksztalcenia a kształcenie integracyjne (2h)

5. Ogólna charakterystyka badań empirycznych na temat ksztalcenia integracyjnego i edukacji włączającej (1h)

6. Badania na temat przebiegu procesu dydaktycznego i poziomu zaspokojenia potrzeb uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych i włączających (3h)

7. Kształcenie integracyjne i włączające – przykłady ze świata (2h)

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

Hulek, A. (1988). Wspólne i swoiste zagadnienia w rewalidacji różnych grup osób z odchyleniami od normy. W: A. Hulek (red.). Pedagogika rewalidacyjna. Warszawa: PWN.

Kowalik, S. (2001). Pomiędzy dyskryminacją a integracją osób niepełnosprawnych. W: B. Kaja (red.). Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja (s. 37-58). Tom III. Bydgoszcz: Akademia Bydgoska.

Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączjącej. Warszawa: Wydawnictwo APS. (wybrane fragmenty)

Szumski G. (2009). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN-APS. (wybrane fragmenty)

Lektury uzupełniające:

Al.-Khamizy, D. (2006). Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Baranowicz, K. (2006). Pozadydaktyczne efekty integracji dzieci niepełnosprawnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Chrzanowska, I. (2003). Funkcjonowanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w szkole podstawowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Deptuła, M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN.

Gajdzica Z. (2011). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Janiszewska-Nieścioruk Z. (2007) (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Parys, K. (2007). Problemy integracji szkolnej w badaniach empirycznych – przegląd materiałów pokonferencyjnych. W: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN. (wybrane fragmenty)

Wiącek, G. (2008). Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym. Lublin: KUL.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład audytoryjny, dyskusje, referaty/ prezentacje multimedalne, praca w grupie

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia (5+15h)

Przygotowanie się do zajęć, lektury (10h)

Przygotowanie się do egzaminu (10h)

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (10h)

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Smogorzewska
Prowadzący grup: Joanna Smogorzewska, Grzegorz Szumski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Prowadzący:

Wykład: dr Joanna Smogorzewska

Ćwiczenia: dr hab., prof. APS Grzegorz Szumski

Forma zaliczenia przedmiotu:

Egzamin

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Zadania testowe, egzaminacyjne

Zadania otwarte, egzaminacyjne

Praca w grupie

Prezentacja

Dyskusja

Pełny opis:

Wykład:

1. Podstawowe terminy używane w pedagogice integracyjnej i włączającej. Podstawy prawne edukacji integracyjnej – dokumenty międzynarodowe i krajowe

2. Klasyfikacje używane w obszarze integracji społecznej i integracyjnego kształcenia

3. Efektywność niesegregacyjnego kształcenia w świetle wyników badań empirycznych

Ćwiczenia:

1. Teoria wspólnych i swoistych potrzeb osób niepełnosprawnych A. Hulka jako przesłanka teoretyczna niesegregacyjnego kształcenia; Poziomy integracji – klasyfikacja S. Kowalika

2. Przesłanki powstania i upowszechnienia się teorii i praktyki niesegregacyjnego kształcenia; Strategie upowszechniania niesegregacyjnego kształcenia niepełnosprawnych

3. Sposoby rozumienia edukacji włączającej w teorii i praktyce

4. Wymiary procesu kształcenia a kształcenie integracyjne

5. Modele współpracy nauczycieli w klasach integracyjnych

6. Badania na temat integracji i włączania

7. Przykłady systemów edukacyjnych w innych krajach

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

Hulek, A. (1988). Wspólne i swoiste zagadnienia w rewalidacji różnych grup osób z odchyleniami od normy. W: A. Hulek (red.). Pedagogika rewalidacyjna. Warszawa: PWN.

Kowalik, S. (2001). Pomiędzy dyskryminacją a integracją osób niepełnosprawnych. W: B. Kaja (red.). Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja (s. 37-58). Tom III. Bydgoszcz: Akademia Bydgoska.

Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączjącej. Warszawa: Wydawnictwo APS. (wybrane fragmenty)

Szumski G. (2009). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN-APS. (wybrane fragmenty)

Lektury uzupełniające:

Al.-Khamizy, D. (2006). Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Baranowicz, K. (2006). Pozadydaktyczne efekty integracji dzieci niepełnosprawnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Chrzanowska, I. (2003). Funkcjonowanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w szkole podstawowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Deptuła, M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN.

Gajdzica Z. (2011). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Janiszewska-Nieścioruk Z. (2007) (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Parys, K. (2007). Problemy integracji szkolnej w badaniach empirycznych – przegląd materiałów pokonferencyjnych. W: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN. (wybrane fragmenty)

Wiącek, G. (2008). Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym. Lublin: KUL.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład audytoryjny, dyskusje, referaty/ prezentacje multimedalne, praca w grupie

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia (5+15h)

Przygotowanie się do zajęć, lektury (10h)

Przygotowanie się do egzaminu (10h)

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (10h)

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Smogorzewska, Grzegorz Szumski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Smogorzewska
Prowadzący grup: Adam Krasnosielski, Joanna Smogorzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Prowadzący:

Wykład: dr Joanna Smogorzewska

Ćwiczenia: mgr Adam Krasnosielski

Forma zaliczenia przedmiotu:

Egzamin

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Zadania testowe, egzaminacyjne

Zadania otwarte, egzaminacyjne

Praca w grupie

Prezentacja

Dyskusja

Pełny opis:

Wykład:

1. Podstawowe terminy używane w pedagogice integracyjnej i włączającej. Podstawy prawne edukacji integracyjnej – dokumenty międzynarodowe i krajowe

2. Klasyfikacje używane w obszarze integracji społecznej i integracyjnego kształcenia

3. Efektywność niesegregacyjnego kształcenia w świetle wyników badań empirycznych

4. Praktyczne aspekty włączania

Ćwiczenia:

1. Pedagogika włączająca, kształcenie integracyjne- ustalenia terminologiczne;

Integracja edukacyjna a integracja społeczna

Przepisy prawa regulujące edukację integracyjną i włączającą;

Nauczanie integracyjne i rozwiązania edukacyjne wspomagające realizację idei integracji

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Interpretacja orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

3. Prowadzenie WOPFU

4. Tworzenie IPETów

5. Integracja w teorii i praktyce społecznej;

Odpowiedzialna edukacja integracyjna i włączająca

6. Wychowanie do integracji. Integracja szkolna i społeczna w Polsce i na świecie

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

Hulek, A. (1988). Wspólne i swoiste zagadnienia w rewalidacji różnych grup osób z odchyleniami od normy. W: A. Hulek (red.). Pedagogika rewalidacyjna. Warszawa: PWN.

Kowalik, S. (2001). Pomiędzy dyskryminacją a integracją osób niepełnosprawnych. W: B. Kaja (red.). Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja (s. 37-58). Tom III. Bydgoszcz: Akademia Bydgoska.

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, 1, MEN, Warszawa 2010.

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, 2, MEN, Warszawa 2010.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591).

Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączjącej. Warszawa: Wydawnictwo APS. (wybrane fragmenty)

Szumski G. (2009). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN-APS. (wybrane fragmenty)

Lektury uzupełniające:

Al.-Khamisy D. (red.), Integracja społeczna. Praktyczne próby wdrażania, Warszawa 2002.

Al.-Khamizy, D. (2006). Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Baranowicz, K. (2006). Pozadydaktyczne efekty integracji dzieci niepełnosprawnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Chrzanowska, I. (2003). Funkcjonowanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w szkole podstawowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Deptuła, M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN.

Gajdzica Z. (2011). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Janiszewska-Nieścioruk Z. (2007) (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Parys, K. (2007). Problemy integracji szkolnej w badaniach empirycznych – przegląd materiałów pokonferencyjnych. W: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN. (wybrane fragmenty)

Wiącek, G. (2008). Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym. Lublin: KUL.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład audytoryjny, dyskusje, referaty/ prezentacje multimedalne, praca w grupie

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia (5+15h)

Przygotowanie się do zajęć, lektury (10h)

Przygotowanie się do egzaminu (10h)

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (10h)

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Lejzerowicz
Prowadzący grup: Magda Lejzerowicz, Oksana Pietraszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Prowadzący:

Wykład: dr Barbara Lejzerowicz-Zajączkowska

Ćwiczenia: mgr Oksana Kotormus

Forma zaliczenia przedmiotu:

Egzamin

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Zadania otwarte, egzaminacyjne

Praca w grupie

Prezentacja

Dyskusja

Pełny opis:

Wykład:

1. Podstawowe terminy używane w pedagogice integracyjnej i włączającej. Podstawy prawne edukacji integracyjnej – dokumenty międzynarodowe i krajowe

2. Klasyfikacje używane w obszarze integracji społecznej i integracyjnego kształcenia

3. Efektywność niesegregacyjnego kształcenia w świetle wyników badań empirycznych

4. Praktyczne aspekty włączania

Ćwiczenia:

1. Pedagogika włączająca, kształcenie integracyjne- ustalenia terminologiczne;

Integracja edukacyjna a integracja społeczna

Przepisy prawa regulujące edukację integracyjną i włączającą;

Nauczanie integracyjne i rozwiązania edukacyjne wspomagające realizację idei integracji

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Interpretacja orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

3. Prowadzenie WOPFU

4. Tworzenie IPETów

5. Integracja w teorii i praktyce społecznej;

Odpowiedzialna edukacja integracyjna i włączająca

6. Wychowanie do integracji. Integracja szkolna i społeczna w Polsce i na świecie

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

Chodkowska M. (2002), Wielowymiarowość procesu integracji w edukacji i życiu społecznym, [w]: Chodkowska M. (red.), Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Kowalik, S. (2001). Pomiędzy dyskryminacją a integracją osób niepełnosprawnych. W: B. Kaja (red.). Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja (s. 37-58). Tom III. Bydgoszcz: Akademia Bydgoska.

Lejzerowicz M. (2015), Edukacja do (nie)pełnosprawności in: Polscy (nie)pełnosprawni: pomiędzy deklaracjami a realiami , pod red. B. Gąciarz, S. Rudnicki, D. Zuchowska-Skiba, wydawnictwa AGH: Kraków, s. 63-84.

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, 1, MEN, Warszawa 2010.

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, 2, MEN, Warszawa 2010.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591).

Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączjącej. Warszawa: Wydawnictwo APS. (wybrane fragmenty)

Szumski G. (2009). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN-APS. (wybrane fragmenty)

Szumski G, Edukacja inkluzyjna - geneza, istota, perspektywy, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2006, nr 1.

Lektury uzupełniające:

Al.-Khamisy D. (red.), Integracja społeczna. Praktyczne próby wdrażania, Warszawa 2002.

Al.-Khamizy, D. (2006). Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Baranowicz, K. (2006). Pozadydaktyczne efekty integracji dzieci niepełnosprawnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Chrzanowska, I. (2003). Funkcjonowanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w szkole podstawowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Deptuła, M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN.

Gajdzica Z. (2011). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Janiszewska-Nieścioruk Z. (2007) (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Parys, K. (2007). Problemy integracji szkolnej w badaniach empirycznych – przegląd materiałów pokonferencyjnych. W: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.). Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN. (wybrane fragmenty)

Wiącek, G. (2008). Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym. Lublin: KUL.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład audytoryjny, dyskusje, referaty/ prezentacje multimedalne, praca w grupie

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia (5+15h)

Przygotowanie się do zajęć, lektury (10h)

Przygotowanie się do egzaminu (10h)

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (10h)

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2pkt.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.