Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza i terapia ucznia z wadą słuchu z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-DSC1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza i terapia ucznia z wadą słuchu z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KK_W04 PC2_KK_W01 PC2_KK_W06 Zna podziały przyczyn i metod terapii nauki

czytania, oraz występujących zaburzeń w nauce pisania

PC2_KS_W03 Ma wiedzę na temat diagnozy i metod terapii czytania i pisania

PC2_KS_W05 Posiada wiedzę na temat układania programów terapeutycznych do nauki czytania i pisania

Umiejętności

PC2_KS_U02 Potrafi przeprowadzić diagnozę techniki i tempa czytania u uczniów z wadą słuchu oraz określić trudności w nauce pisania

PC2_KS_U03 Potrafi ułożyć program terapeutyczny uwzględniający ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania dla uczniów z uszkodzonym słuchem

PC2_KS_U02 Potrafi przygotować pomoce do zajęć terapeutycznych z nauki czytania i pisania dla ucznia zwadą słuchu oraz przeprowadzić je

Kompetencje społeczne

PC2_KS_K02 PC2_KS_K01 Potrafi współpracować z innymi specjalistami.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- dokonuje wyboru istniejących i opracowuje samodzielnie materiały do diagnozy umiejętności czytania u uczniów z uszkodzeniami słuchu,

- dokonuje analizy wybranych tekstów z punktu widzenia potencjalnych trudności ucznia z uszkodzonym słuchem,

- układa program terapeutycznych do nauki czytania i pisania dla ucznia z uszkodzonym słuchem,

- egzamin pisemny.

Zdalna realizacja zajęć

- przeprowadzenie egzaminu ustnego z wykorzystaniem platformy Teams w dniach 04.06.2020 i 10.06.2020: https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/Og%C3%B3lny?threadId=19:f28aa6dc1ec144809e45979551ac2788@thread.tacv2&ctx=channel&rootfolder=%252Fsites%252FZakadTerapiiPedagogicznej%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252FSylabusy%252Fdr%2520Agnieszka%2520D%25C5%2582u%25C5%25BCniewska%252FSylabusy%2520z%2520linkami

(egzamin przeprowadzany w parach - 3 pytania dla każdej z egzaminowanych osób) obejmujący materiał wykładowy wraz z zadaniami ukierunkowującymi na szczególnie istotne do opanowania treści.

Pełny opis:

1. Czytanie - ujęcie definicyjne.

2. Poznawcze, lingwistyczne i psychospołeczne uwarunkowania procesu czytania (czynniki: sensoryczny, percepcyjny, sekwencyjny, związany z doświadczeniami, lingwistyczny, poznawczy, związany z uczeniem się, asocjacyjny, afektywny) a funkcjonowanie ucznia z uszkodzeniem słuchu.

3. Wybrane modele opanowywania umiejętności czytania (Uty Frith, Georga Marsha, Dirka Bakkera, L. Kirby, Waltera Kintscha, Davida E. Rumelharta, Roberta B. Ruddella i Normana Unrau - analiza surdologiczna.

4. Czytanie i pisanie - podobieństwa i różnice.

5. Modelowe ujęcie procesu pisania, kognitywny model procesu pisania, transakcyjny model pisania, transakcyjno-socjopsycholingwistyczny model pisania.

6. Diagnoza czytania i pisania u uczniów z uszkodzonym słuchem.

7. Terapia ucznia z wadą słuchu z trudnościami w nauce czytania i pisania.

ZDALNA KONTYNUACJA WYKŁADÓW - systematyczne udostępnianie autorskich prezentacji i materiałów na platformie Teams oraz spotkania z całą grupą z wykorzystaniem w/w aplikacji.

Link do grupy na platformie Teams:

https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/Og%C3%B3lny?threadId=19:f28aa6dc1ec144809e45979551ac2788@thread.tacv2&ctx=channel&rootfolder=%252Fsites%252FZakadTerapiiPedagogicznej%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252FSylabusy%252Fdr%2520Agnieszka%2520D%25C5%2582u%25C5%25BCniewska%252FSylabusy%2520z%2520linkami

Informacje zwrotne/ uwagi przekazywane na bieżąco z wykorzystaniem poczty mailowej terapiaped.aps@gmail.com oraz aplikacji Teams.

Materiały i zadania w ramach zajęć realizowanych zdalnie (22-23.04.2020)

Otrzymane przez Studentów materiały na adres poczty mailowej: terapiaped.aps@gmail.com oraz zamieszczone na platformie Teams obejmują realizację dwóch punktów sylabusa:

1. Czytanie - ujęcie definicyjne.

2. Poznawcze, lingwistyczne i psychospołeczne uwarunkowania procesu czytania (czynniki: sensoryczny, percepcyjny, sekwencyjny, związany z doświadczeniami, lingwistyczny, poznawczy, związany z uczeniem się, asocjacyjny, afektywny) a funkcjonowanie ucznia z uszkodzeniem słuchu.

Termin rozliczenia zadania 29.04.2020:

Na podstawie otrzymanego pocztą elektroniczną materiału (treści wykładu z komentarzem rozszerzającym), proszę o wykonanie zadań:

Zadanie 1. Proszę dokonać analizy otrzymanych prób zdefiniowania pojęcia czytanie oraz wskazać aspekty procesu czytania.

Zadanie 2. Na podstawie materiału z zadania 1 i 2 oraz wiedzy na temat funkcjonowania dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem (z uwzględnieniem stopnia ubytku słuchu i związanych z tym różnic w funkcjonowaniu), proszę wskazać przyczyny i potencjalne trudności w czytaniu w odniesieniu do poszczególnych czynników.

Materiał proszę przesłać na adres: dluzniewskaa@gmail.com.

Prace proszę wykonywać w grupach (zgodnie z dokonanym przez Państwa podziałem).

Materiał i zadania przekazane Studentom w ramach zajęć realizowanych zdalnie (29.04.2020)

Wysłane w dniu 29.04.2020 materiały na adres mailowy grupy: terapiaped.aps@gmail.com oraz zamieszczone na platformie Teams, obejmują realizację punktu 3 sylabusa w zakresie obejmującym modele:

Uty Frith, Georga Marsha, Dirka Bakkera, L. Kirby, analiza surdologiczna

Proszę, wykorzystując otrzymane przez Państwu materiały opracować poniższe zadania:

Zadanie 1 do modelu Uty Frith.

Proszę wskazać fazę/fazy, która/które mogą sprawiać dziecku z uszkodzonym słuchem największe trudności w procesie opanowywania nauki czytania i uzasadnić swój wybór.

Zadanie 2 do modelu Georga Marsha i współpracowników

Proszę uzasadnić dlaczego w odniesieniu do uczniów z uszkodzonym słuchem, zwłaszcza w stopniu znacznym i głębokim, dostrzeżenie różnic w pisaniu i mówieniu stanowi poważny problem. Proszę, odwołując się do swojej wiedzy z fonetyki, podać po dwa przykłady upodobnień wstecznych i postępowych.

Zadanie 3 do modelu Dirka Bekkera

Proszę wskazać, która z metod nauki czytania, zgodnie z założeniami modelu Dirka Bekkera powinna być najskuteczniejsza w nauce czytania u dzieci z uszkodzonym słuchem do 8 r.ż.

a. metody głoskowania z syntezą,

b. metody sylabowej (symultaniczno-sekwencyjnej),

c. metody globalnej,

d. w początkowym etapie metody globalnej a potem symultaniczno-sekwencyjnej.

Zadanie 4 do modelu J. L. Kirby’ego

Proszę z dwóch poniższych tez wybrać tę, która jest według Państwa właściwa i krótko uzasadnić swój wybór.

1.W procesie nauki czytania, nauczyciel pracujący z dzieckiem z uszkodzonym słuchem powinien skoncentrować się na wyjaśnianiu znaczenia słów w izolacji.

2.W procesie nauki czytania, nauczyciel pracujący z dzieckiem z uszkodzonym słuchem powinien skoncentrować się na wyjaśnianiu znaczenia słów w kontekście zdaniowym.

Materiał proszę przesłać na adres: dluzniewskaa@gmail.com do dnia: 13.05.2020.

Prace proszę wykonywać grupach (zgodnie z dokonanym przez Państwa podziałem).

06.05.2020

Wykład poprowadzony na platformie Teams, zgodnie z harmonogramem zajęć.

Przesłanie Studentom sprawdzonych prac z komentarzami.

13.05.2020

Wykład poprowadzony na platformie Teams, zgodnie z harmonogramem zajęć.

Materiał oraz zadania do opracowania zamieszczono na platformie Teams oraz wysłano, na podany wyżej, adres mailowy grupy.

Wybrane modele opanowywania umiejętności czytania (Davida E. Rumelharta, Roberta B. Ruddella i Normana Unrau - analiza surdologiczna.

Omówienie aspektów rozumienia czytanego tekstu.

Zadania do opracowania:

Zadanie 1.

Zgodnie z modelem Dawida Rumelharta dziecko opanowując umiejętność czytania dokonuje weryfikacji stawianych hipotez co do prawdopodobieństwa występowania, analizowanych na każdym poziomie, elementów zapisanego tekstu w odniesieniu do struktury systemu językowego. Proszę, w nawiązaniu do poniższego modelu, wskazać potencjalne trudności w nabywaniu tejże umiejętności przez dziecko z uszkodzonym słuchem na poszczególnych etapach.

Zadanie 2.

Na podstawie Modelu socjokognitywnego oraz aspektów rozumienia czytanego tekstu proszę podać propozycje działań, które, w ramach organizacji pracy w grupie uczniów z uszkodzonym słuchem, może podjąć nauczyciel, aby uatrakcyjnić i podnieść efektywność procesu czytania.

Zadania na zaliczenie ćwiczeń:

Zadanie 1.

Proszę, na podstawie fragmentów tekstów, przygotować próby sprawdzające aspekty rozumienia czytanego tekstu (odkrywanie głównej myśli tekstu, wyszukiwanie specyficznych informacji, przewidywanie, odkrywanie intencji autora – wnioskowanie, identyfikacja nieznanych słów, kojarzenie/wiązanie faktów, rozumienie zdań złożonych, ocena tekstu, reakcja na tekst).

Zadanie 2

Proszę, na podstawie wybranego tekstu, opracować scenariusz pracy z tekstem dla grupy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z uszkodzenia słuchu z różnymi ubytkami i różnym poziomem funkcjonowania językowego (klasa specjalna) lub grupy uczniów, w której uczy się 1 - 2 uczniów z uszkodzonym słuchem (edukacja włączająca).

Przygotowując materiał proszę uwzględnić:

- opracowanie tekstu (zwrócenie uwagi na słownictwo - w tym związki frazeologiczne, wyrażenia metaforyczne), konstrukcje gramatyczne, spójność tekstu) adekwatnie do możliwości percepcyjnych ucznia/uczniów,

- organizację pracy na lekcji w sposób, który będzie angażował wszystkich uczniów, zgodnie z ich możliwościami oraz umożliwi zaangażowanie ich w dyskusję dotyczącą treści tekstu.

Treść zadań została zamieszczona na platformie Teams oraz wysłana na adres grupy (link i adresy j.w.).

Wykonane ćwiczenia proszę przesłać na adres: adluzniewska@aps.edu.pl lub dluzniewskaa@gmail.com do 03.06.2020.

20.05.2020

Kontynuacja wykładów - realizacja synchroniczna na platformie Teams

6. Diagnoza czytania i pisania u uczniów z uszkodzonym słuchem.

Kontynuacja ćwiczeń według w/w wskazówek.

27.05.2020

Ćwiczenia realizowane zdalnie według w/w wskazówek.

03.06.2020 - rozliczenie ćwiczeń.

04.06. 2020 - I tura egzaminu ustnego - przeprowadzonego na platformie Teams w godzinach: 8.30 - 16.30

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Awramiuk, E. (2006). Lingwistyczne podstawy początkowej umiejętności czytania i pisania po polsku. Białystok: Trans Humana.

Bałachowicz, J. (1988). Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Warszawa:WSiP.

Cheek, E. H., Flippo, R. F., Lindsey, J. D. (1997). Reading for success in elementary school. Madison i in.: Brown and Benchmark.

Cieszyńska, J. (2001). Nauka czytania krok po kroku. Jak przeciwdziałać dysleksji. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Jurek, A. (2012). Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Korendo, M. (2009). Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Krasowicz-Kupis, G. (1999). Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu u dzieci 6-9-letnich. Lublin: Wydawnictwo Uniwerystetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Malmquist, E. (1987). Nauka czytania w szkole podstawowej. Warszawa: WSiP.

Sochacka, K. (2004). Rozwój umiejętności czytania. Białystok: Trans Humana.

Tinker, M. A. (1980). Podstawy efektywnego czytania. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

Czytanie i pisanie - nowy język dziecka. Red. A. Brzezińska. Warszawa: WSiP.

Dłużniewska, A. Rola języka w opanowywaniu umiejętności rozumienia czytanego tekstu przez dzieci i młodzież z uszkodzeniami słuchu w świetle Interaktywnego Modelu Czytania D. E. Rumelharta. W: E. Domagała-Zyśk, A. Borowicz, R. Kołodziejczyk (red.), Język i wychowanie. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Kazimiery Krakowiak. (s. 453-464). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Flower, L., Hayes J. R. (1994). A cognitive proces Theory of Writing. W: R. B. Ruddell, M. Rapp Ruddell, H. Singer (red.), Theoretical models and processes of reading. (s. 928 - 950). Newark – Delaware: International Reading Association.

Goodman, K. S. (1994). Reading, Writing, and Written Texts: A Transactional Sociopsycholingusitic View. W: R. B. Ruddell, M. Rapp Ruddell, H. Singer (red.), Theoretical models and processes of reading. (s. 1093 - 1130). Newark – Delaware: International Reading Association.

Rosenblatt, L. M. (1994). The Transactional Theory of Reading and Writing. W: R. B. Ruddell, M. Rapp Ruddell, H. Singer (red.), Theoretical models and processes of reading. (s. 1057 - 1092). Newark – Delaware: International Reading Association.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład problemowy, dyskusja, pogadanka, burza mózgów, problemowa, symulacja, praktycznego działania

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do egzaminu - 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy – przygotowanie projektu modyfikacji treści, programu i scenariusza zajęć - 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- dokonuje wyboru istniejących i opracowuje samodzielnie materiały do diagnozy umiejętności czytania u uczniów z uszkodzeniami słuchu,

- dokonuje analizy wybranych tekstów z punktu widzenia potencjalnych trudności ucznia z uszkodzonym słuchem,

- układa program terapeutycznych do nauki czytania i pisania dla ucznia z uszkodzonym słuchem,

- egzamin pisemny.

Zdalna realizacja zajęć

- egzamin ustny z wykorzystaniem platformy Teams: https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/Og%C3%B3lny?threadId=19:0407c4119c5044b7b9c18346790d82b3@thread.tacv2&ctx=channel&rootfolder=%252Fsites%252FZakadTerapiiPedagogicznej%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252FSylabusy%252Fdr%2520Agnieszka%2520D%25C5%2582u%25C5%25BCniewska%252FSylabusy%2520z%2520linkami

Termin egzaminu: 30.05.2020 na platformir Teams

(egzamin ustny przeprowadzany w 2-3-osobowych grupach - 3 pytania dla każdej z egzaminowanych osób), obejmujący materiał wykładowy wraz z zadaniami ukierunkowującymi na szczególnie istotne do opanowania treści.

30.05.2020- egzamin ustny przeprowadzony na platformie Teams w godzinach 9.30-16.00.

Pełny opis:

1. Czytanie - ujęcie definicyjne.

2. Poznawcze, lingwistyczne i psychospołeczne uwarunkowania procesu czytania (czynniki: sensoryczny, percepcyjny, sekwencyjny, związany z doświadczeniami, lingwistyczny, poznawczy, związany z uczeniem się, asocjacyjny, afektywny) a funkcjonowanie ucznia z uszkodzeniem słuchu.

3. Wybrane modele opanowywania umiejętności czytania (Uty Frith, Georga Marsha, Dirka Bakkera, L. Kirby, Waltera Kintscha, Davida E. Rumelharta, Roberta B. Ruddella i Normana Unrau - analiza surdologiczna.

4. Czytanie i pisanie - podobieństwa i różnice.

5. Modelowe ujęcie procesu pisania, kognitywny model procesu pisania, transakcyjny model pisania, transakcyjno-socjopsycholingwistyczny model pisania.

6. Diagnoza czytania i pisania u uczniów z uszkodzonym słuchem.

7. Terapia ucznia z wadą słuchu z trudnościami w nauce czytania i pisania

ZDALNA KONTYNUACJA WYKŁADÓW - systematyczne udostępnianie autorskich prezentacji i materiałów Teams oraz spotkania z całą grupą z wykorzystaniem w/w aplikacji.

Link di grupy na platformie Teams:

https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/Og%C3%B3lny?threadId=19:0407c4119c5044b7b9c18346790d82b3@thread.tacv2&ctx=channel&rootfolder=%252Fsites%252FZakadTerapiiPedagogicznej%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252FSylabusy%252Fdr%2520Agnieszka%2520D%25C5%2582u%25C5%25BCniewska%252FSylabusy%2520z%2520linkami

Materiały i zadania w ramach zajęć realizowanych zdalnie (18.04.2020; 25.04.2020)

Otrzymane przez Studentów materiały na adres poczty mailowej: surdopedagogika2018.nst@gmail.com obejmują realizację dwóch punktów sylabusa:

1. Czytanie - ujęcie definicyjne.

2. Poznawcze, lingwistyczne i psychospołeczne uwarunkowania procesu czytania (czynniki: sensoryczny, percepcyjny, sekwencyjny, związany z doświadczeniami, lingwistyczny, poznawczy, związany z uczeniem się, asocjacyjny, afektywny) a funkcjonowanie ucznia z uszkodzeniem słuchu.

Termin rozliczenia zadania 03.05.2020:

Na podstawie otrzymanego pocztą elektroniczną materiału (treści wykładu z komentarzem rozszerzającym), proszę o wykonanie zadań:

Zadanie 1. Proszę dokonać analizy otrzymanych prób zdefiniowania pojęcia czytanie oraz wskazać aspekty procesu czytania.

Zadanie 2. Na podstawie materiału z zadania 1 i 2 oraz wiedzy na temat funkcjonowania dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem (z uwzględnieniem stopnia ubytku słuchu i związanych z tym różnic w funkcjonowaniu), proszę wskazać przyczyny i potencjalne trudności w czytaniu w odniesieniu do poszczególnych czynników.

Materiał proszę przesłać na adres: dluzniewskaa@gmail.com.

Prace proszę wykonywać grupach (zgodnie z dokonanym przez Państwa podziałem).

Przeprowadzone zajęcia wykładowe w ramach spotkania z wykorzystaniem platformy Teams - 29.04.2020 (17.00 - 18.30) omówienie zagadnień związanych z poznawczymi, lingwistycznymi i psychospołecznymi uwarunkowaniami procesu czytania (czynniki: sensoryczny, percepcyjny, sekwencyjny, związany z doświadczeniami, lingwistyczny, poznawczy, związany z uczeniem się, asocjacyjny, afektywny) a funkcjonowaniem ucznia z uszkodzeniem słuchu.

Zadania w ramach zajęć realizowanych zdalnie (25.04.2020 cd; 26.04.2020)

Wysłane w dniu 26.04.2020 materiały na adres mailowy grupy: surdopedagogika2018.nst@gmail.com, obejmują realizację punktu 3 sylabusa w zakresie obejmującym modele:

Uty Frith, Georga Marsha, Dirka Bakkera, L. Kirby, analiza surdologiczna

Proszę, wykorzystując otrzymane przez Państwu materiały opracować poniższe zadania:

Zadanie 1 do modelu Uty Frith.

Proszę wskazać fazę/fazy, która/które mogą sprawiać dziecku z uszkodzonym słuchem największe trudności w procesie opanowywania nauki czytania i uzasadnić swój wybór.

Zadanie 2 do modelu Georga Marsha i współpracowników

Proszę uzasadnić dlaczego w odniesieniu do uczniów z uszkodzonym słuchem, zwłaszcza w stopniu znacznym i głębokim, dostrzeżenie różnic w pisaniu i mówieniu stanowi poważny problem. Proszę, odwołując się do swojej wiedzy z fonetyki, podać po dwa przykłady upodobnień wstecznych i postępowych.

Zadanie 3 do modelu Dirka Bekkera

Proszę wskazać, która z metod nauki czytania, zgodnie z założeniami modelu Dirka Bekkera powinna być najskuteczniejsza w nauce czytania u dzieci z uszkodzonym słuchem do 8 r.ż.

a. metody głoskowania z syntezą,

b. metody sylabowej (symultaniczno-sekwencyjnej),

c. metody globalnej,

d. w początkowym etapie metody globalnej a potem symultaniczno-sekwencyjnej.

Zadanie 5 do modelu J. L. Kirby’ego

Proszę z dwóch poniższych tez wybrać tę, która jest według Państwa właściwa i krótko uzasadnić swój wybór.

1. W procesie nauki czytania, nauczyciel pracujący z dzieckiem z uszkodzonym słuchem powinien skoncentrować się na wyjaśnianiu znaczenia słów w izolacji.

2. W procesie nauki czytania, nauczyciel pracujący z dzieckiem z uszkodzonym słuchem powinien skoncentrować się na wyjaśnianiu znaczenia słów w kontekście zdaniowym.

Materiał proszę przesłać na adres: dluzniewskaa@gmail.com do dnia: 10.05.2020.

Prace proszę wykonywać grupach (zgodnie z dokonanym przez Państwa podziałem).

06.05.2020 kontynuacja wykładów - modele czytania c.d. - zajęcia zrealizowane na platformie Teams w godzinach 17.00 - 18.15.

Przesłanie Studentom sprawdzonych prac z komentarzami.

13.0.2020 kontynuacja wykładów - modele czytania c.d. - zajęcia zrealizowane na platformie Teams w godzinach 17.00 - 18.15.

Wybrane modele opanowywania umiejętności czytania (Davida E. Rumelharta, Roberta B. Ruddella i Normana Unrau - analiza surdologiczna.

Omówienie aspektó rozumienia czytanego tekstu.

Czytanie i pisanie - podobieństwa i różnice.

Modelowe ujęcie procesu pisania, kognitywny model procesu pisania, transakcyjny model pisania, transakcyjno-socjopsycholingwistyczny model pisania.

Zadania do opracowania:

Zadanie 1.

Zgodnie z modelem Dawida Rumelharta dziecko opanowując umiejętność czytania dokonuje weryfikacji stawianych hipotez co do prawdopodobieństwa występowania, analizowanych na każdym poziomie, elementów zapisanego tekstu w odniesieniu do struktury systemu językowego. Proszę, w nawiązaniu do poniższego modelu, wskazać potencjalne trudności w nabywaniu tejże umiejętności przez dziecko z uszkodzonym słuchem na poszczególnych etapach.

Zadanie 2.

Na podstawie Modelu socjokognitywnego oraz aspektów rozumienia czytanego tekstu proszę podać propozycje działań, które, w ramach organizacji pracy w grupie uczniów z uszkodzonym słuchem, może podjąć nauczyciel, aby uatrakcyjnić i podnieść efektywność procesu czytania.

Zadania w ramach zaliczenia ćwiczeń:

Zadanie 1.

Proszę, na podstawie fragmentów tekstów, przygotować próby sprawdzające aspekty rozumienia czytanego tekstu (odkrywanie głównej myśli tekstu, wyszukiwanie specyficznych informacji, przewidywanie, odkrywanie intencji autora – wnioskowanie, identyfikacja nieznanych słów, kojarzenie/wiązanie faktów, rozumienie zdań złożonych, ocena tekstu, reakcja na tekst).

Zadanie 2

Proszę, na podstawie wybranego tekstu, opracować scenariusz pracy z tekstem dla grupy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z uszkodzenia słuchu z różnymi ubytkami i różnym poziomem funkcjonowania językowego (klasa specjalna) lub grupy uczniów, w której uczy się 1 - 2 uczniów z uszkodzonym słuchem (edukacja włączająca).

Przygotowując materiał proszę uwzględnić:

- opracowanie tekstu (zwrócenie uwagi na słownictwo - w tym związki frazeologiczne, wyrażenia metaforyczne), konstrukcje gramatyczne, spójność tekstu) adekwatnie do możliwości percepcyjnych ucznia/uczniów,

- organizację pracy na lekcji w sposób, który będzie angażował wszystkich uczniów, zgodnie z ich możliwościami oraz umożliwi zaangażowanie ich w dyskusję dotyczącą treści tekstu.

Treść zadań została zamieszczona na platformie Teams oraz wysłana na adres mailowy grypy )link i adres poczty mailowej j. w.).

Termin rozliczenia zadań: 29.05.52020.

20.05.2020

Kontynuacja wykładów na platformie Teams:

6. Diagnoza czytania i pisania u uczniów z uszkodzonym słuchem.

7. Terapia ucznia z wadą słuchu z trudnościami w nauce czytania i pisania

Kontynuacja ćwiczeń według w/w zaleceń.

30.05.2020

Egzamin ustny na platformie Teams w godzinach 9.30-16.30.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Awramiuk, E. (2006). Lingwistyczne podstawy początkowej umiejętności czytania i pisania po polsku. Białystok: Trans Humana.

Bałachowicz, J. (1988). Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Warszawa:WSiP.

Cheek, E. H., Flippo, R. F., Lindsey, J. D. (1997). Reading for success in elementary school. Madison i in.: Brown and Benchmark.

Cieszyńska, J. (2001). Nauka czytania krok po kroku. Jak przeciwdziałać dysleksji. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Jurek, A. (2012). Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Korendo, M. (2009). Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Krasowicz-Kupis, G. (1999). Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu u dzieci 6-9-letnich. Lublin: Wydawnictwo Uniwerystetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Malmquist, E. (1987). Nauka czytania w szkole podstawowej. Warszawa: WSiP.

Sochacka, K. (2004). Rozwój umiejętności czytania. Białystok: Trans Humana.

Tinker, M. A. (1980). Podstawy efektywnego czytania. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

Czytanie i pisanie - nowy język dziecka. Red. A. Brzezińska. Warszawa: WSiP.

Dłużniewska, A. Rola języka w opanowywaniu umiejętności rozumienia czytanego tekstu przez dzieci i młodzież z uszkodzeniami słuchu w świetle Interaktywnego Modelu Czytania D. E. Rumelharta. W: E. Domagała-Zyśk, A. Borowicz, R. Kołodziejczyk (red.), Język i wychowanie. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Kazimiery Krakowiak. (s. 453-464). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Flower, L., Hayes J. R. (1994). A cognitive proces Theory of Writing. W: R. B. Ruddell, M. Rapp Ruddell, H. Singer (red.), Theoretical models and processes of reading. (s. 928 - 950). Newark – Delaware: International Reading Association.

Goodman, K. S. (1994). Reading, Writing, and Written Texts: A Transactional Sociopsycholingusitic View. W: R. B. Ruddell, M. Rapp Ruddell, H. Singer (red.), Theoretical models and processes of reading. (s. 1093 - 1130). Newark – Delaware: International Reading Association.

Rosenblatt, L. M. (1994). The Transactional Theory of Reading and Writing. W: R. B. Ruddell, M. Rapp Ruddell, H. Singer (red.), Theoretical models and processes of reading. (s. 1057 - 1092). Newark – Delaware: International Reading Association.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład problemowy, dyskusja, pogadanka, burza mózgów, problemowa, symulacja, praktycznego działania

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do egzaminu - 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy – przygotowanie projektu modyfikacji treści, programu i scenariusza zajęć - 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.