Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rehabilitacja społeczna i zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5F-REZ1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rehabilitacja społeczna i zawodowa
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KK_W02 Zna i rozumie współczesne tendencje w rehabilitacji społecznej i zawodowej w świetle wybranych koncepcji teoretycznych i badań naukowych

PC2_KK_W02 Posługuje się usystematyzowaną terminologią z zakresu procesu kompleksowej rehabilitacji oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej

PC2_KK_W06 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę na temat swoistości i akceptacji niepełnosprawności

PC2_KK_W04 Zna i porównuje systemy rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy

PC2_KK_W06 Zna uwarunkowania rehabilitacji społecznej

PC2_KK_W08 Ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej

Umiejętności

PC2_KK_U03 Umie zaprezentować własne rozwiązania w kontekście znanych teorii rehabilitacji społecznej i zawodowej

PC2_KK_U02 Trafnie wypowiada się na temat kluczowych zagadnień dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej

PC2_KK_U04 Analizuje i interpretuje wyniki badań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej

Kompetencje społeczne

PC2_KK_K03 Uznaje i ocenia dorobek naukowy i praktyczny w dziedzinie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

PC2_KK_K02 Uznaje znaczenie ciągłego poszerzania wiedzy dla własnego rozwoju zawodowego

PC2_KK_K04 Uznaje konieczność zachowania zasad etyki zawodowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Bernadeta Szczupał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Praca jako wartość w życiu osób z niepełnosprawnością

Pojęcie i rodzaje rehabilitacji

Cele i etapy rehabilitacji zawodowej

System rehabilitacji społeczno-zawodowej w Polsce

Potencjał zawodowy osób z niepełnosprawnością

Możliwości kształcenia zawodowego osób z niepełnosprawnością

Działalność organizacji pozarządowych na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością

Rola publicznych służb zatrudnienia w procesie rehabilitacji zawodowej

Literatura:

Literatura podstawowa:

Majewski T., Miżejewski C., Sobczak W. Gmina a niepełnosprawność Podręcznik dla samorządów gminnych z zakresu aktywizacji zawodowej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Warszawa: KIGR, 2007

Ossowski R.: Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji. Bydgoszcz. Wyd. Uczelniane, 1999

literatura uzupełniająca:

Kowalik S.: Psychologia rehabilitacji. Warszawa. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007

Sowa J.: Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym. Rzeszów. Wyd. Uczelniane, 2001

Troszczyńska - Nakonieczna U.: (red.): Wybrane zagadnienia rehabilitacji osób niepełnosprawnych dla studentów pedagogiki. Legnica 2010

Wojtasiak E., Wolan-Nowakowska M. (red.): Poradnictwo zawodowe w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Warszawa. Wyd. APS, 2012

Uwagi:

metody kształcenia: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i filmów

nakład pracy studenta: godziny kontaktowe 30, studiowanie wybranej literatury z obszaru rehabilitacji społecznej i zawodowej 30, przygotowanie się do egzaminu 10, inne formy 5

liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Aktywny udział, dyskusja

Egzamin pisemny

Pełny opis:

Definicje niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna jako podmiot polityki społecznej państwa.

Podstawowe terminy z obszaru rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Cele, zadania i cechy oraz zasady procesu kompleksowej rehabilitacji.

Ustawodawstwo w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Wspólne i swoiste aspekty niepełnosprawności w realizacji procesu kompleksowej rehabilitacji.

Poradnictwo zawodowe a zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy.

Bariery w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Instytucje działające w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Literatura:

Kowalik S.: Psychologia rehabilitacji. Warszawa. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007

Ossowski R.: Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji. Bydgoszcz. Wyd. Uczelniane, 1999

Sowa J.: Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym. Rzeszów. Wyd. Uczelniane, 2001

Troszczyńska - Nakonieczna U.: (red.): Wybrane zagadnienia rehabilitacji osób niepełnosprawnych dla studentów pedagogiki. Legnica 2010

Wojtasiak E., Wolan-Nowakowska M. (red.): Poradnictwo zawodowe w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Warszawa. Wyd. APS, 2012

Uwagi:

Metody podające i problemowe - opis, wykład, objaśnienie, praca ze źródłem, dyskusja

Nakład pracy:

15 godzin wykładu

10 godzin kwerendy tekstów źródłowych

5 godzin przygotowania do egzaminu

Razem: 30 godzin

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.