Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ubóstwo i wykluczenie społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-UWS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ubóstwo i wykluczenie społeczne
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: pedagogika resocjalizacyjna, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: pedagogika resocjalizacyjna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_U02

Dostrzega i interpretuje zjawiska społeczne prowadzące do wykluczenia społecznego

PC1_KS_W05

Identyfikuje objawy wykluczenia społecznego, opisuje uwarunkowania procesu wykluczenia społecznego jednostek, rodzin i grup społecznych.

PC1_KS_W01

Opisuje podstawowe koncepcje pomocy osobom wykluczonym w powrocie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

Wyjaśnia różnorodne uwarunkowania skuteczności pomocy.

PC1_KS_W04

Opisuje cele, zadania, sposoby działania i prawne podstawy funkcjonowania instytucji i organizacji funkcjonujących w systemie wsparcia osób ubogich i wykluczonych społecznie.

PC1_KS_U02

Posługuje się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu diagnozowania, interpretowania oraz prognozowania rozwoju zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego w indywidualnych przypadkach

PC1_KK_K02

Ma przekonanie o potrzebie podejmowania działań wspierających wobec osób wykluczonych społecznie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna
Prowadzący grup: Paulina Kamińska-Diduszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

- Aktywność na zajęciach

- Zapoznawanie się z przesyłanymi materiałami

- Wykonanie zadania wysłanego w mailu, sprawdzającego wiedzę z materiałów wysyłanych online

- Przygotowanie prezentacji dotyczącej jednej wybranej grupy zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

- dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych

- dzieci wychowujących się poza rodziną

- kobiet samotnie wychowujących dzieci

- ofiar patologii życia rodzinnego

- osób o niskich kwalifikacjach

- osób bezrobotnych

- żyjących w trudnych warunkach mieszkaniowych

- z niepełnosprawnością i chronicznie chorych

- starszych osób samotnych

- osób chorujących psychicznie

- opuszczający zakłady karne

- imigrantów.

Pełny opis:

2020-02-21 8:00 : 11:25 sala 1208 Wprowadzenie w tematykę zajęć. Zdefiniowanie pojęć marginalizacja, stygamtyzacja, ubóstwo, wykluczenie społeczne, inkluzja, inkluzja, underclass, kultura ubóstwa. Omówienie sytuacji osób o niskich kwalifikacjach.

2020-02-28 08:00 : 11:25 sala 1208 Przyczyny i rozmiar zjawiska w Polsce i na świecie. Omówienie sytuacji osób opuszczających zakłady karne.

2020-03-06 08:00 : 11:25 sala 1208 Postawy społeczne wobec zjawiska wykluczenia. Omówienie sytuacji ofiar patologii życia rodzinnego.

Kontynuacja zajęć w formie online przesyłanie materiałów na maila grupy resocjalizacja1720@gmail.com wraz z komentarzem. Komunikacja ze studentami za pomocą poczty USOS.

2020-03-13 08:00 : 11:25 Przesłanie materiałów z komentarzem dotyczących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Omówienie sytuacji osób bezrobotnych oraz samotnie wychowujących dzieci.

2020-03-20 08:00 : 11:25 Wysłanie materiałów z komentarzem dotyczących Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020, rozdział dotyczący Priorytetów Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Dzieci i Młodzieży

2020-03-27 08:00 : 11:25 Wysłanie materiałów z komentarzem dotyczących działań

priorytetowych dla Polski w odniesieniu do wykluczenia społecznego. Omówienie sytuacji osób chorujących psychicznie.

2020-04-03 Przesłanie materiałów wraz z komentarzem na temat ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci oraz postaw wobec wykluczenia oraz omówienie akcji pt. ,,Kino na przeciw wykluczeniu”. Omówienie sytuacji osób dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych.

2020-04-17 08:00 : 09:35 Przesłanie materiałów wraz z komentarzem na temat form

pomocy dla osób wykluczonych oraz strategii, które są podejmowane. Omówienie sytuacji dzieci wychowujących się poza rodziną.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Białobrzeska K., Kawula S. (red.) (2006) Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit

2. Frąckiewicz L. (red.) (2005) Wykluczenie społeczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

3. Miżejewski C. Narodowa Strategia Integracji Społecznej do 2010 roku. Podsumowanie i wnioski na przyszłość. Ekspertyza przygotowana w ramach projektu „EAPN Polska – razem na rzecz Europy Socjalnej. http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2013/07/Narodowa-Strategia-Integracji-Spo%C4%B9%E2%80%9Aecznej-do-2010-roku-.Podsumowanie-i-wnioski-na-przysz%C4%B9%E2%80%9Ao%C4%B9%E2%80%BA%C3%84%E2%80%A1.pdf

4. Tarkowska E. (red.) (2013) Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, Warszawa: IFiS PAN

5. Tarkowska, E. (2007). Ubóstwo i wykluczenie społeczne młodzieży. IPiSS. Warsaw.

6. Raport „Wykluczenie i integracja społeczna w Polsce. Ujęcie wskaźnikowe. Ministerstwo Pracy i Polityki Społeznej. Warszawa 2006 http://rszarf.ips.uw.edu.pl/wykluczenie/raport_undp.pdf

7. Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu Wykluczeniu Społecznemu 2020 - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - http://www.mpips.gov.pl/bip/akty-prawne/programy/krajowy-program-przeciwdzialania-ubostwu-i-wykluczeniu-spolecznemu-2020-nowy-wymiar-aktywnej-integracji/

Literatura uzupełniająca:

1. Golczyńska-Grondas A. Nastolatki zagrożone wykluczeniem społecznym w Polsce 2014. w

kontekście Zalecenia Komisji Europejskiej „Inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji” http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/Ekspertyza_A_Golczy%C5%84ska-Grondas.pdf

2. Kądziołka, K. (2015). Bezrobocie, ubóstwo i przestępczość w Polsce. Analiza zależności na poziomie województw. Studia Ekonomiczne, (242), 71-84.

3. Korzon A., (2006). Edukacja niepełnosprawnych warunkiem wyrównywania ich szans w zjednoczonej Europie, [w:] Kosakowski Cz., Krause A., Przybyliński S. (red.): Dyskursy pedagogiki specjalnej. Między teorią i praktyką, Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego.

3. Lister R. (2007) Bieda. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

4. Marzec-Holka K. (red.) (2005) Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW

5. Sokołowska J. (2013) Młodzi wykluczeni w świetle badań biograficznych, w: A.M. Kłonkowska, M. Szulc (red.) Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni, Uniwersytet Gdański

7. Szarfenberg, R. (2007). Ubóstwo, marginalność i wykluczenie społeczne. W: Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M.(red.). Polityka społeczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Uwagi:

Metody kształcenia:

pogadanka, warsztaty, film, praca w grupach , praca samodzielna (w ramach kształcenia na odległość)

Liczba godzin kontaktowych: 30

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 15

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania prezentacji: 15

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna
Prowadzący grup: Paulina Kamińska-Diduszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

- Zapoznawanie się z przesyłanymi materiałami

- Wykonanie zadania wysłanego w mailu, sprawdzającego wiedzę z materiałów wysyłanych online

- Przygotowanie prezentacji dotyczącej jednej wybranej grupy zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

- dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych

- dzieci wychowujących się poza rodziną

- kobiet samotnie wychowujących dzieci

- ofiar patologii życia rodzinnego

- osób o niskich kwalifikacjach

- osób bezrobotnych

- żyjących w trudnych warunkach mieszkaniowych

- z niepełnosprawnością i chronicznie chorych

- starszych osób samotnych

- osób chorujących psychicznie

- opuszczający zakłady karne

- imigrantów.

Pełny opis:

W czasie trwania kwarantanny:

Materiały są wysyłane synchronicznie, w dniu odbywania zajęć za pośrednictwem poczty USOS na adres mailowy do którego dostęp mają wszystkie osoby należące do grupy aps.reso@gmail.com . Przekazywanie treści programowych z komentarzem oraz monitorowanie wykonywanych zadań przez studentów będzie realizowane zdalnie za pomocą korespondencji poprzez pocztę USOS.

Studenci mają na bieżąco możliwość zgłaszania swoich pytań i uwag poprzez pocztę APS na adres prowadzącej pk52544@aps.edu.pl

2020-03-28 przesłanie na maila grupowego materiałów wraz z komentarzem na temat przyczyn i rozmiaru zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce i na świecie.

2020-03-29 przesłanie na maila grupowego materiałów wraz z komentarzem nt. podstawowych pojęć dotyczących przedmiotu tj. marginalizacja, stygmatyzacja, ubóstwo, wykluczenie społeczne, inkluzja, inkluzja, underclass, kultura ubóstwa oraz czynników określających charakter ubóstwa oraz materiału na temat badań dotyczących ubóstwa i wykluczenia społecznego.

2020-04-04 przesłanie materiałów wraz z komentarzem na temat ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci oraz postaw wobec wykluczenia oraz omówienie akcji pt. ,,Kino na przeciw wykluczeniu”.

2020-05-16

Wysłanie materiału wraz z komentarzem na temat form pomocy dla osób wykluczonych oraz strategii jakie są podejmowane w Polsce oraz komentarzem dotyczących działań

priorytetowych dla Polski w odniesieniu do wykluczenia społecznego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Białobrzeska K., Kawula S. (red.) (2006) Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit

2. Frąckiewicz L. (red.) (2005) Wykluczenie społeczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

3. Miżejewski C. Narodowa Strategia Integracji Społecznej do 2010 roku. Podsumowanie i wnioski na przyszłość. Ekspertyza przygotowana w ramach projektu „EAPN Polska – razem na rzecz Europy Socjalnej. http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2013/07/Narodowa-Strategia-Integracji-Spo%C4%B9%E2%80%9Aecznej-do-2010-roku-.Podsumowanie-i-wnioski-na-przysz%C4%B9%E2%80%9Ao%C4%B9%E2%80%BA%C3%84%E2%80%A1.pdf

4. Tarkowska E. (red.) (2013) Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, Warszawa: IFiS PAN

5. Tarkowska, E. (2007). Ubóstwo i wykluczenie społeczne młodzieży. IPiSS. Warsaw.

6. Raport „Wykluczenie i integracja społeczna w Polsce. Ujęcie wskaźnikowe. Ministerstwo Pracy i Polityki Społeznej. Warszawa 2006 http://rszarf.ips.uw.edu.pl/wykluczenie/raport_undp.pdf

7. Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu Wykluczeniu Społecznemu 2020 - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - http://www.mpips.gov.pl/bip/akty-prawne/programy/krajowy-program-przeciwdzialania-ubostwu-i-wykluczeniu-spolecznemu-2020-nowy-wymiar-aktywnej-integracji/

Literatura uzupełniająca:

1. Golczyńska-Grondas A. Nastolatki zagrożone wykluczeniem społecznym w Polsce 2014. w

kontekście Zalecenia Komisji Europejskiej „Inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji” http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/Ekspertyza_A_Golczy%C5%84ska-Grondas.pdf

2. Kądziołka, K. (2015). Bezrobocie, ubóstwo i przestępczość w Polsce. Analiza zależności na poziomie województw. Studia Ekonomiczne, (242), 71-84.

3. Korzon A., (2006). Edukacja niepełnosprawnych warunkiem wyrównywania ich szans w zjednoczonej Europie, [w:] Kosakowski Cz., Krause A., Przybyliński S. (red.): Dyskursy pedagogiki specjalnej. Między teorią i praktyką, Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego.

3. Lister R. (2007) Bieda. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

4. Marzec-Holka K. (red.) (2005) Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW

5. Sokołowska J. (2013) Młodzi wykluczeni w świetle badań biograficznych, w: A.M. Kłonkowska, M. Szulc (red.) Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni, Uniwersytet Gdański

7. Szarfenberg, R. (2007). Ubóstwo, marginalność i wykluczenie społeczne. W: Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M.(red.). Polityka społeczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Uwagi:

Metody kształcenia:

pogadanka, warsztaty, film, praca w grupach, praca samodzielna (w ramach kształcenia na odległość)

Liczba godzin kontaktowych: 12

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 20

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania prezentacji: 15

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Porembska
Prowadzący grup: Marta Porembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- Obecność na zajęciach

- Wypowiedzi ustne w trakcie zajęć

- Przygotowanie prezentacji dotyczącej jednej z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (charakterystyka grupy i zjawiska oraz formy przeciwdziałania wykluczeniu – przykłady dobrych praktyk i projektów)

Pełny opis:

Treści zajęć:

Wprowadzenie w tematykę zajęć, zdefiniowanie podstawowych pojęć: wykluczenie, ubóstwo, marginalizacja

Omówienie aktualnej sytuacji i działań państwa oraz organizacji pozarządowych wobec wybranych grup wykluczonych społecznie:

- dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych

- dzieci wychowujących się poza rodziną

- kobiet samotnie wychowujących dzieci

- ofiar patologii życia rodzinnego

- osób o niskich kwalifikacjach

- osób bezrobotnych

- żyjących w trudnych warunkach mieszkaniowych

- niepełnosprawnych i chronicznie chorych

- starszych osób samotnych

- osób chorujących psychicznie

- opuszczający zakłady karne

- imigrantów.

Literatura:

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - http://www.mpips.gov.pl/bip/akty-prawne/programy/krajowy-program-przeciwdzialania-ubostwu-i-wykluczeniu-spolecznemu-2020-nowy-wymiar-aktywnej-integracji/

Apanel D., Jaworska A. (2013) Obszary wykluczenia społecznego: sfera biologiczna i środowiskowa. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek

Białobrzeska K., Kawula S. (red.) (2006) Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit

Fajfer-Kruczek I. (2015). Wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Fidelus A., (2011) Oblicza wykluczenia i marginalizacji społecznej. Warszawa: Wydawnictwo UKSW

Frąckiewicz L. (red.) (2005) Wykluczenie społeczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Grzesiak H., Fryz M., Ratajczak K. (red.) (2012) Wykluczenie społeczne wczoraj i dziś. Poznań

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/2883/1/Wykluczenie%20spoleczne%20%20%20przeszlosc%20i%20terazniejszosc.pdf

Klaus. W. (red) (2013) Różni, ale równi. Prawo a równe traktowanie cudzoziemców w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Klimczak W., Kubiński G., Sikora-Wiśniewska E. (2017) Wykluczenie społeczne w Polsce wybrane zagadnienia. Wrocław, Wydawnictwo Exante

Kłonkowska A. M., Szulc M. (red) (2013) Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieadekwatni. Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Korzon A., (2006). Edukacja niepełnosprawnych warunkiem wyrównywania ich szans w zjednoczonej Europie, [w:] Kosakowski Cz., Krause A., Przybyliński S. (red.): Dyskursy pedagogiki specjalnej. Między teorią i praktyką, Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego.

Lister R. (2007) Bieda. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Marzec-Holka K. (red.) (2005) Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW

Pokrzywa M,, Wilk S. (red.) (2013) Wykluczenie społeczne. Diagnoza. Wymiary i kierunki działań. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.

https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/2388/Wykluczenie%20spo%C5%82eczne.Diagnoza%2C%20wymiary%20i%20kierunki%20dzia%C5%82a%C5%84.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Raport o biedzie: https://www.szlachetnapaczka.pl/wp-content/uploads/2020/11/raport-o-biedzie-2020-szlachetna-paczka.pdf

Sokołowska J. (2013) Młodzi wykluczeni w świetle badań biograficznych, w: A.M. Kłonkowska, M. Szulc (red.) Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni, Uniwersytet Gdański

Szarfenberg, R. (2007). Ubóstwo, marginalność i wykluczenie społeczne. W: Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M.(red.). Polityka społeczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Tarkowska E. (red.) (2013) Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, Warszawa: IFiS PAN

Tarkowska, E. (2007). Ubóstwo i wykluczenie społeczne młodzieży. Warszawa: IPiSS

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, prezentacje, filmy, dyskusja

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem, w poniedziałki, w MS Teams

Link do Zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa9befaf7529c495d86ff2bcbf3a5ef7a%40thread.tacv2/conversations?groupId=c875e002-682c-476b-b315-ddfaaf4abf6f&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Liczba godzin kontaktowych: 30

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 15

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania prezentacji: 15

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nawrocka
Prowadzący grup: Anna Kieszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- Obecność na zajęciach

- Wypowiedzi ustne w trakcie zajęć

- Przygotowanie prezentacji dotyczącej jednej z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (charakterystyka grupy i zjawiska oraz formy przeciwdziałania wykluczeniu – przykłady dobrych praktyk i projektów)

Metody kształcenia:

wykład, prezentacje, filmy, dyskusja

Pełny opis:

Treści zajęć:

Wprowadzenie w tematykę zajęć, zdefiniowanie podstawowych pojęć: wykluczenie, ubóstwo, marginalizacja

Omówienie aktualnej sytuacji i działań państwa oraz organizacji pozarządowych wobec wybranych grup wykluczonych społecznie:

- dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych

- dzieci wychowujących się poza rodziną

- kobiet samotnie wychowujących dzieci

- ofiar patologii życia rodzinnego

- osób o niskich kwalifikacjach

- osób bezrobotnych

- żyjących w trudnych warunkach mieszkaniowych

- niepełnosprawnych i chronicznie chorych

- starszych osób samotnych

- osób chorujących psychicznie

- opuszczający zakłady karne

- imigrantów.

Literatura:

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - http://www.mpips.gov.pl/bip/akty-prawne/programy/krajowy-program-przeciwdzialania-ubostwu-i-wykluczeniu-spolecznemu-2020-nowy-wymiar-aktywnej-integracji/

Apanel D., Jaworska A. (2013) Obszary wykluczenia społecznego: sfera biologiczna i środowiskowa. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek

Białobrzeska K., Kawula S. (red.) (2006) Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit

Fajfer-Kruczek I. (2015). Wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Fidelus A., (2011) Oblicza wykluczenia i marginalizacji społecznej. Warszawa: Wydawnictwo UKSW

Frąckiewicz L. (red.) (2005) Wykluczenie społeczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Grzesiak H., Fryz M., Ratajczak K. (red.) (2012) Wykluczenie społeczne wczoraj i dziś. Poznań

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/2883/1/Wykluczenie%20spoleczne%20%20%20przeszlosc%20i%20terazniejszosc.pdf

Klaus. W. (red) (2013) Różni, ale równi. Prawo a równe traktowanie cudzoziemców w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Klimczak W., Kubiński G., Sikora-Wiśniewska E. (2017) Wykluczenie społeczne w Polsce wybrane zagadnienia. Wrocław, Wydawnictwo Exante

Kłonkowska A. M., Szulc M. (red) (2013) Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieadekwatni. Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Korzon A., (2006). Edukacja niepełnosprawnych warunkiem wyrównywania ich szans w zjednoczonej Europie, [w:] Kosakowski Cz., Krause A., Przybyliński S. (red.): Dyskursy pedagogiki specjalnej. Między teorią i praktyką, Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego.

Lister R. (2007) Bieda. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Marzec-Holka K. (red.) (2005) Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW

Pokrzywa M,, Wilk S. (red.) (2013) Wykluczenie społeczne. Diagnoza. Wymiary i kierunki działań. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.

https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/2388/Wykluczenie%20spo%C5%82eczne.Diagnoza%2C%20wymiary%20i%20kierunki%20dzia%C5%82a%C5%84.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Raport o biedzie: https://www.szlachetnapaczka.pl/wp-content/uploads/2020/11/raport-o-biedzie-2020-szlachetna-paczka.pdf

Sokołowska J. (2013) Młodzi wykluczeni w świetle badań biograficznych, w: A.M. Kłonkowska, M. Szulc (red.) Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni, Uniwersytet Gdański

Szarfenberg, R. (2007). Ubóstwo, marginalność i wykluczenie społeczne. W: Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M.(red.). Polityka społeczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Tarkowska E. (red.) (2013) Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, Warszawa: IFiS PAN

Tarkowska, E. (2007). Ubóstwo i wykluczenie społeczne młodzieży. Warszawa: IPiSS

Uwagi:

Kod do Zespołu:

eonxfcf

Liczba godzin kontaktowych: 12

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 15

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania prezentacji: 15

Liczba punktów ECTS: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.