Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa rodzinnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-PPR1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa rodzinnego
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: pedagogika resocjalizacyjna, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: pedagogika resocjalizacyjna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KS_W04 Zna miejsce prawa rodzinnego wśród innych gałęzi prawa

PC1_KS_W04 Zna podstawowe instytucje prawa rodzinnego m.in. małżeństwo, władzę rodzicielską, opiekę, kuratelę.

Umiejętności

PC1_KS_U04 Potrafi posługiwać się tekstem ustawy kodeks rodzinny w celu znalezienia podstawowych informacji

PC1_KS_U06 Rozumie potrzebę ingerencji sądu rodzinnego we władzę rodzicielską

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zozula
Prowadzący grup: Jolanta Zozula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Podstawą zaliczenia jest obecność i aktywny udział w zajęciach oraz pozytywny wynik testu zaliczeniowego.

Pełny opis:

Pojęcie prawa rodzinnego i zasady jego funkcjonowania. Źródła polskiego prawa rodzinnego. Charakterystyka ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy i jego systematyka. Inne pozakodeksowe akty prawne odnoszące się do problematyki prawno rodzinnej m. in. ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa z dnia 9 czerwca2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zawarcie związku małżeńskiego - wymogi ważności i formy zawarcia małżeństwa . Dokumenty i czynności niezbędne do zawarcia małżeństwa. Przeszkody zawarcia związku małżeńskiego. Podstawy unieważnienia małżeństwa. Podmioty legitymowane do żądania unieważnienia małżeństwa. Skutki prawne unieważnienia małżeństwa. Prawa i obowiązki małżonków. Obowiązek przyczyniania się obojga małżonków do zaspokajania potrzeb rodziny . Odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z małżonków.

Ustanie małżeństwa. Rozwód: przesłanki i skutki prawne orzeczenia rozwodu przez sąd. Separacja: przesłanki i skutki orzeczenia separacji przez sąd. Porozumienie rozwodzących się rodziców w kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem – tzw. plan wychowawczy.

Pojęcie pokrewieństwa i powinowactwa. Pochodzenie dziecka: ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa oraz ojcostwa. Stosunki między rodzicami a dziećmi. Przysposobienie – przesłanki i skutki prawne. Rodzaje przysposobienia. Postępowanie adopcyjne.

Pojęcie i treść władzy rodzicielskiej. Ingerencja sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej (ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej). Prawo rodziców oraz innych osób do kontaktów z dzieckiem oraz możliwość sądowego ograniczenia lub pozbawienia ich takiego prawa. Piecza zastępcza – jej funkcje i formy. Wymagania stawiane kandydatom na rodziców zastępczych oraz osobom zamierzającym prowadzić rodzinne domy dziecka. Zasady funkcjonowania instytucjonalnych placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Obowiązek alimentacyjny – pojęcie obowiązku i świadczenia alimentacyjnego. Osoby zobowiązane i uprawnione do świadczenia alimentacyjnego. Dłużnicy alimentacyjni.

Opieka nad małoletnim dziecka. Przesłanki i zasady sprawowania opieki nad małoletnim. Opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie. Zasady wyboru opiekuna. Obowiązki i uprawnienia opiekuna. Funkcje i przesłanki ustanowienia kuratora w sprawach rodzinnych. Obowiązki i uprawnienia kuratora.

Literatura:

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- Konwencja o prawach dziecka (1989 r.)

- Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego (1993 r.)

Literatura obowiązkowa:

- Andrzejewski M.: Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2014,

- Smyczyński T.: Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wyd. C.H.Beck, 2016,

- Łukasiewicz J.M. Instytucje prawa rodzinnego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

- Ciepła H.: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych z objaśnieniami, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009.

- Czech B.: Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami. Prawo o aktach stanu cywilnego. Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011.

- Goettel M.: Prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010.

- Ignatowicz J. Nazar M.: Prawo rodzinne, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010.

- Piasecki K. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy: Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, prezentacja, praca z tekstem

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5

Przygotowanie się do egzaminu 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -

Inne formy -

Symaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zozula
Prowadzący grup: Monika Zima-Parjaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Podstawą zaliczenia jest obecność i aktywny udział w zajęciach oraz pozytywny wynik testu zaliczeniowego.

Pełny opis:

Pojęcie prawa rodzinnego i zasady jego funkcjonowania. Źródła polskiego prawa rodzinnego. Charakterystyka ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy i jego systematyka. Inne pozakodeksowe akty prawne odnoszące się do problematyki prawno rodzinnej m. in. ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa z dnia 9 czerwca2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zawarcie związku małżeńskiego - wymogi ważności i formy zawarcia małżeństwa . Dokumenty i czynności niezbędne do zawarcia małżeństwa. Przeszkody zawarcia związku małżeńskiego. Podstawy unieważnienia małżeństwa. Podmioty legitymowane do żądania unieważnienia małżeństwa. Skutki prawne unieważnienia małżeństwa. Prawa i obowiązki małżonków. Obowiązek przyczyniania się obojga małżonków do zaspokajania potrzeb rodziny . Odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z małżonków.

Ustanie małżeństwa. Rozwód: przesłanki i skutki prawne orzeczenia rozwodu przez sąd. Separacja: przesłanki i skutki orzeczenia separacji przez sąd. Porozumienie rozwodzących się rodziców w kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem – tzw. plan wychowawczy.

Pojęcie pokrewieństwa i powinowactwa. Pochodzenie dziecka: ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa oraz ojcostwa. Stosunki między rodzicami a dziećmi. Przysposobienie – przesłanki i skutki prawne. Rodzaje przysposobienia. Postępowanie adopcyjne.

Pojęcie i treść władzy rodzicielskiej. Ingerencja sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej (ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej). Prawo rodziców oraz innych osób do kontaktów z dzieckiem oraz możliwość sądowego ograniczenia lub pozbawienia ich takiego prawa. Piecza zastępcza – jej funkcje i formy. Wymagania stawiane kandydatom na rodziców zastępczych oraz osobom zamierzającym prowadzić rodzinne domy dziecka. Zasady funkcjonowania instytucjonalnych placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Obowiązek alimentacyjny – pojęcie obowiązku i świadczenia alimentacyjnego. Osoby zobowiązane i uprawnione do świadczenia alimentacyjnego. Dłużnicy alimentacyjni.

Opieka nad małoletnim dziecka. Przesłanki i zasady sprawowania opieki nad małoletnim. Opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie. Zasady wyboru opiekuna. Obowiązki i uprawnienia opiekuna. Funkcje i przesłanki ustanowienia kuratora w sprawach rodzinnych. Obowiązki i uprawnienia kuratora.

Literatura:

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- Konwencja o prawach dziecka (1989 r.)

- Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego (1993 r.)

Literatura obowiązkowa:

- Andrzejewski M.: Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2014,

- Smyczyński T.: Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wyd. C.H.Beck, 2016,

- Łukasiewicz J.M. Instytucje prawa rodzinnego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

- Ciepła H.: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych z objaśnieniami, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009.

- Czech B.: Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami. Prawo o aktach stanu cywilnego. Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011.

- Goettel M.: Prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010.

- Ignatowicz J. Nazar M.: Prawo rodzinne, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010.

- Piasecki K. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy: Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, prezentacja, praca z tekstem

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5

Przygotowanie się do egzaminu 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -

Inne formy -

Symaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zozula
Prowadzący grup: Jolanta Zozula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Podstawą zaliczenia jest obecność i aktywny udział w zajęciach oraz pozytywny wynik testu zaliczeniowego.

Pełny opis:

Pojęcie prawa rodzinnego i zasady jego funkcjonowania. Źródła polskiego prawa rodzinnego. Charakterystyka ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy i jego systematyka. Inne pozakodeksowe akty prawne odnoszące się do problematyki prawno rodzinnej m. in. ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa z dnia 9 czerwca2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zawarcie związku małżeńskiego - wymogi ważności i formy zawarcia małżeństwa . Dokumenty i czynności niezbędne do zawarcia małżeństwa. Przeszkody zawarcia związku małżeńskiego. Podstawy unieważnienia małżeństwa. Podmioty legitymowane do żądania unieważnienia małżeństwa. Skutki prawne unieważnienia małżeństwa. Prawa i obowiązki małżonków. Obowiązek przyczyniania się obojga małżonków do zaspokajania potrzeb rodziny . Odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z małżonków.

Ustanie małżeństwa. Rozwód: przesłanki i skutki prawne orzeczenia rozwodu przez sąd. Separacja: przesłanki i skutki orzeczenia separacji przez sąd. Porozumienie rozwodzących się rodziców w kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem – tzw. plan wychowawczy.

Pojęcie pokrewieństwa i powinowactwa. Pochodzenie dziecka: ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa oraz ojcostwa. Stosunki między rodzicami a dziećmi. Przysposobienie – przesłanki i skutki prawne. Rodzaje przysposobienia. Postępowanie adopcyjne.

Pojęcie i treść władzy rodzicielskiej. Ingerencja sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej (ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej). Prawo rodziców oraz innych osób do kontaktów z dzieckiem oraz możliwość sądowego ograniczenia lub pozbawienia ich takiego prawa. Piecza zastępcza – jej funkcje i formy. Wymagania stawiane kandydatom na rodziców zastępczych oraz osobom zamierzającym prowadzić rodzinne domy dziecka. Zasady funkcjonowania instytucjonalnych placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Obowiązek alimentacyjny – pojęcie obowiązku i świadczenia alimentacyjnego. Osoby zobowiązane i uprawnione do świadczenia alimentacyjnego. Dłużnicy alimentacyjni.

Opieka nad małoletnim dziecka. Przesłanki i zasady sprawowania opieki nad małoletnim. Opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie. Zasady wyboru opiekuna. Obowiązki i uprawnienia opiekuna. Funkcje i przesłanki ustanowienia kuratora w sprawach rodzinnych. Obowiązki i uprawnienia kuratora.

Literatura:

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- Konwencja o prawach dziecka (1989 r.)

- Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego (1993 r.)

Literatura obowiązkowa:

- Andrzejewski M.: Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2014,

- Smyczyński T.: Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wyd. C.H.Beck, 2016,

- Łukasiewicz J.M. Instytucje prawa rodzinnego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

- Ciepła H.: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych z objaśnieniami, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009.

- Czech B.: Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami. Prawo o aktach stanu cywilnego. Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011.

- Goettel M.: Prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010.

- Ignatowicz J. Nazar M.: Prawo rodzinne, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010.

- Piasecki K. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy: Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, prezentacja, praca z tekstem

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5

Przygotowanie się do egzaminu 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -

Inne formy -

Symaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zozula
Prowadzący grup: Jolanta Zozula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Podstawą zaliczenia jest obecność i aktywny udział w zajęciach oraz pozytywny wynik testu zaliczeniowego.

Pełny opis:

Pojęcie prawa rodzinnego i zasady jego funkcjonowania. Źródła polskiego prawa rodzinnego. Charakterystyka ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy i jego systematyka. Inne pozakodeksowe akty prawne odnoszące się do problematyki prawno rodzinnej m. in. ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa z dnia 9 czerwca2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zawarcie związku małżeńskiego - wymogi ważności i formy zawarcia małżeństwa . Dokumenty i czynności niezbędne do zawarcia małżeństwa. Przeszkody zawarcia związku małżeńskiego. Podstawy unieważnienia małżeństwa. Podmioty legitymowane do żądania unieważnienia małżeństwa. Skutki prawne unieważnienia małżeństwa. Prawa i obowiązki małżonków. Obowiązek przyczyniania się obojga małżonków do zaspokajania potrzeb rodziny . Odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z małżonków.

Ustanie małżeństwa. Rozwód: przesłanki i skutki prawne orzeczenia rozwodu przez sąd. Separacja: przesłanki i skutki orzeczenia separacji przez sąd. Porozumienie rozwodzących się rodziców w kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem – tzw. plan wychowawczy.

Pojęcie pokrewieństwa i powinowactwa. Pochodzenie dziecka: ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa oraz ojcostwa. Stosunki między rodzicami a dziećmi. Przysposobienie – przesłanki i skutki prawne. Rodzaje przysposobienia. Postępowanie adopcyjne.

Pojęcie i treść władzy rodzicielskiej. Ingerencja sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej (ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej). Prawo rodziców oraz innych osób do kontaktów z dzieckiem oraz możliwość sądowego ograniczenia lub pozbawienia ich takiego prawa. Piecza zastępcza – jej funkcje i formy. Wymagania stawiane kandydatom na rodziców zastępczych oraz osobom zamierzającym prowadzić rodzinne domy dziecka. Zasady funkcjonowania instytucjonalnych placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Obowiązek alimentacyjny – pojęcie obowiązku i świadczenia alimentacyjnego. Osoby zobowiązane i uprawnione do świadczenia alimentacyjnego. Dłużnicy alimentacyjni.

Opieka nad małoletnim dziecka. Przesłanki i zasady sprawowania opieki nad małoletnim. Opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie. Zasady wyboru opiekuna. Obowiązki i uprawnienia opiekuna. Funkcje i przesłanki ustanowienia kuratora w sprawach rodzinnych. Obowiązki i uprawnienia kuratora.

Literatura:

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- Konwencja o prawach dziecka (1989 r.)

- Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego (1993 r.)

Literatura obowiązkowa:

- Andrzejewski M.: Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2014,

- Smyczyński T.: Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wyd. C.H.Beck, 2016,

- Łukasiewicz J.M. Instytucje prawa rodzinnego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

- Ciepła H.: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych z objaśnieniami, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009.

- Czech B.: Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami. Prawo o aktach stanu cywilnego. Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011.

- Goettel M.: Prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010.

- Ignatowicz J. Nazar M.: Prawo rodzinne, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010.

- Piasecki K. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy: Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, prezentacja, praca z tekstem

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5

Przygotowanie się do egzaminu 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -

Inne formy -

Symaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zozula
Prowadzący grup: Jolanta Zozula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Podstawą zaliczenia jest obecność i aktywny udział w zajęciach oraz pozytywny wynik testu zaliczeniowego.

Pełny opis:

Pojęcie prawa rodzinnego i zasady jego funkcjonowania. Źródła polskiego prawa rodzinnego. Charakterystyka ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy i jego systematyka. Inne pozakodeksowe akty prawne odnoszące się do problematyki prawno rodzinnej m. in. ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa z dnia 9 czerwca2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zawarcie związku małżeńskiego - wymogi ważności i formy zawarcia małżeństwa . Dokumenty i czynności niezbędne do zawarcia małżeństwa. Przeszkody zawarcia związku małżeńskiego. Podstawy unieważnienia małżeństwa. Podmioty legitymowane do żądania unieważnienia małżeństwa. Skutki prawne unieważnienia małżeństwa. Prawa i obowiązki małżonków. Obowiązek przyczyniania się obojga małżonków do zaspokajania potrzeb rodziny . Odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z małżonków.

Ustanie małżeństwa. Rozwód: przesłanki i skutki prawne orzeczenia rozwodu przez sąd. Separacja: przesłanki i skutki orzeczenia separacji przez sąd. Porozumienie rozwodzących się rodziców w kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem – tzw. plan wychowawczy.

Pojęcie pokrewieństwa i powinowactwa. Pochodzenie dziecka: ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa oraz ojcostwa. Stosunki między rodzicami a dziećmi. Przysposobienie – przesłanki i skutki prawne. Rodzaje przysposobienia. Postępowanie adopcyjne.

Pojęcie i treść władzy rodzicielskiej. Ingerencja sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej (ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej). Prawo rodziców oraz innych osób do kontaktów z dzieckiem oraz możliwość sądowego ograniczenia lub pozbawienia ich takiego prawa. Piecza zastępcza – jej funkcje i formy. Wymagania stawiane kandydatom na rodziców zastępczych oraz osobom zamierzającym prowadzić rodzinne domy dziecka. Zasady funkcjonowania instytucjonalnych placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Obowiązek alimentacyjny – pojęcie obowiązku i świadczenia alimentacyjnego. Osoby zobowiązane i uprawnione do świadczenia alimentacyjnego. Dłużnicy alimentacyjni.

Opieka nad małoletnim dziecka. Przesłanki i zasady sprawowania opieki nad małoletnim. Opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie. Zasady wyboru opiekuna. Obowiązki i uprawnienia opiekuna. Funkcje i przesłanki ustanowienia kuratora w sprawach rodzinnych. Obowiązki i uprawnienia kuratora.

Literatura:

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- Konwencja o prawach dziecka (1989 r.)

- Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego (1993 r.)

Literatura obowiązkowa:

- Andrzejewski M.: Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2014,

- Smyczyński T.: Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wyd. C.H.Beck, 2016,

- Łukasiewicz J.M. Instytucje prawa rodzinnego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

- Ciepła H.: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych z objaśnieniami, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009.

- Czech B.: Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami. Prawo o aktach stanu cywilnego. Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011.

- Goettel M.: Prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010.

- Ignatowicz J. Nazar M.: Prawo rodzinne, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010.

- Piasecki K. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy: Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, prezentacja, praca z tekstem

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5

Przygotowanie się do egzaminu 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -

Inne formy -

Symaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zozula
Prowadzący grup: Jolanta Zozula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawą zaliczenia przedmiotu będzie obecność i aktywny udział w zajęciach oraz pozytywny wynik testu zaliczeniowego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi instytucjami prawa rodzinnego i opiekuńczego. W ramach zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Miejsce prawa rodzinnego w polskim systemie prawnym.

2. Źródła prawa rodzinnego i opiekuńczego.

3. Podstawowe zasady prawa rodzinnego i opiekuńczego.

4. Instytucja małżeństwa (zawarcie małżeństwa, przeszkody małżeńskie, unieważnienie małżeństwa, ustalenie nieistnienia i istnienia małżeństwa).

5. Prawa i obowiązki małżonków.

6. Ustanie małżeństwa (śmierć współmałżonka, uznanie współmałżonka za zmarłego, rozwód)

7. Instytucja separacji prawnej.

8. Pochodzenie dziecka (ustalanie macierzyństwa i ojcostwa).

9. Władza rodzicielska (atrybuty władzy rodzicielskiej, ingerencja sądu w sprawowanie władzy rodzicielskiej)

10. Obowiązek alimentacyjny (przesłanki obowiązku alimentacyjnego po stronie uprawnionego i zobowiązanego, hierarchia obowiązku alimentacyjnego).

11. Instytucja przysposobienia (przesłanki przysposobienia po stronie przysposabianego i przysposabiającego, rodzaje przysposobienia).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy, t.j. Dz.U. 2017, poz. 682;

2. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, C.H. Beck., Warszawa 2016.

3. K. Osajda (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz., Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Zieliński A., Rozwód. Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz postępowanie odrębne w sprawie o rozwód. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych., Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016.

2. J. Łukasiewicz, I. Razmus, Prawo alimentacyjne. Zagadnienia systemowe i proceduralne. Tom I, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015.

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

- analiza przepisów ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy

- dyskusja

- sporządzanie przykładowych pism procesowych w sprawach rodzinnych.

Nakład pracy studenta:

- 15 godzin kontaktowych,

- 15 godzin przygotowanie się do zajęć.

- 10 godzin przygotowanie się do zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zozula
Prowadzący grup: Jolanta Zozula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawą zaliczenia przedmiotu będzie obecność i aktywny udział w zajęciach oraz pozytywny wynik testu zaliczeniowego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi instytucjami prawa rodzinnego i opiekuńczego. W ramach zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Miejsce prawa rodzinnego w polskim systemie prawa.

2. Źródła prawa rodzinnego i opiekuńczego.

3. Podstawowe zasady prawa rodzinnego i opiekuńczego.

4. Instytucja małżeństwa (zawarcie małżeństwa, przeszkody małżeńskie, unieważnienie małżeństwa, ustalenie nieistnienia i istnienia małżeństwa).

5. Prawa i obowiązki małżonków.

6. Ustanie małżeństwa (śmierć współmałżonka, uznanie współmałżonka za zmarłego, rozwód)

7. Instytucja separacji prawnej.

8. Pochodzenie dziecka (ustalanie macierzyństwa i ojcostwa).

9. Władza rodzicielska (atrybuty władzy rodzicielskiej, ingerencja sądu w sprawowanie władzy rodzicielskiej)

10. Obowiązek alimentacyjny (przesłanki obowiązku alimentacyjnego po stronie uprawnionego i zobowiązanego, hierarchia obowiązku alimentacyjnego).

11. Instytucja przysposobienia (przesłanki przysposobienia po stronie przysposabianego i przysposabiającego, rodzaje przysposobienia).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy, t.j. Dz.U. 2017, poz. 682;

2. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, C.H. Beck., Warszawa 2016.

3. K. Osajda (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz., Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Zieliński A., Rozwód. Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz postępowanie odrębne w sprawie o rozwód. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych., Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016.

2. J. Łukasiewicz, I. Razmus, Prawo alimentacyjne. Zagadnienia systemowe i proceduralne. Tom I, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015.

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

- analiza przepisów ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy

- dyskusja

- sporządzanie przykładowych pism procesowych w sprawach rodzinnych.

Nakład pracy studenta:

- 15 godzin kontaktowych,

- 15 godzin przygotowanie się do zajęć.

- 10 godzin przygotowanie się do zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zozula
Prowadzący grup: Jolanta Zozula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach

- końcowy test zaliczeniowy.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z instytucjami prawa rodzinnego. Słuchacze uzyskają informację na temat miejsca praw rodzinnego w polskim systemie prawnym oraz podstawowych zasadach prawa rodzinnego i opiekuńczego. Omówione zostanie pojęcie "rodziny" oraz wyjaśnione więzi rodzinne. Omówione zostanie postępowanie w sprawach rodzinnych.

Zaprezentowane zostaną następujące instytucje prawa rodzinnego:

1. Instytucja małżeństwa,

2. Prawa i obowiązki małżonków,

3. Ustanie małżeństwa,

4. Separacja prawna,

5. Pochodzenie dziecka,

6. Władza rodzicielska,

7. Piecza zastępcza

8. Przysposobienie,

9. Obowiązek alimentacyjny,

10. Opieka i kuratela.

Literatura:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy, t.j. Dz.U. 2017, poz. 682.

2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego, t.j. 2018, poz. 2224.

3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, t.j. Dz.U. 2018, poz. 998.

4. M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wyd. C.H. Becka, Warszawa 2014.

5. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018.

6. A.K. Bieliński, M. Pannert, Prawo rodzinne, Wyd. C. H. Beck. Warszawa 2016.

7. J. Strzebińczyk, Prawo rodzinne, Wyd. Wolters Kluwer Polska S.A., Warszawa 2016.

8. J. M. Łukasiewicz (red.), Instytucje prawa rodzinnego, Wyd. Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014.

9. M. Andrzejewski (red.), K. Jadach, Prawna ochrona rodziny - skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018.

10. K. Tryniszewska, Prawo rodzinne. Komentarz. Odpowiedzi na pytania, Wyd. Wolters Kluwer Polska S.A., Warszawa 2016.

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

- analiza przepisów ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy

- dyskusja

- sporządzanie przykładowych pism procesowych w sprawach rodzinnych.

Nakład pracy studenta:

- 15 godzin kontaktowych

- 15 godzin przygotowanie do zajęć

- 10 godzin przygotowanie do zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zozula
Prowadzący grup: Jolanta Zozula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach

- końcowy test zaliczeniowy.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z instytucjami prawa rodzinnego. Słuchacze uzyskają informację na temat miejsca praw rodzinnego w polskim systemie prawnym oraz podstawowych zasadach prawa rodzinnego i opiekuńczego. Omówione zostanie pojęcie "rodziny" oraz wyjaśnione więzi rodzinne. Omówione zostanie postępowanie w sprawach rodzinnych.

Zaprezentowane zostaną następujące instytucje prawa rodzinnego:

1. Instytucja małżeństwa,

2. Prawa i obowiązki małżonków,

3. Ustanie małżeństwa,

4. Separacja prawna,

5. Pochodzenie dziecka,

6. Władza rodzicielska,

7. Piecza zastępcza

8. Przysposobienie,

9. Obowiązek alimentacyjny,

10. Opieka i kuratela.

Literatura:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy, t.j. Dz.U. 2017, poz. 682.

2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego, t.j. 2018, poz. 2224.

3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, t.j. Dz.U. 2018, poz. 998.

4. M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wyd. C.H. Becka, Warszawa 2014.

5. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018.

6. A.K. Bieliński, M. Pannert, Prawo rodzinne, Wyd. C. H. Beck. Warszawa 2016.

7. J. Strzebińczyk, Prawo rodzinne, Wyd. Wolters Kluwer Polska S.A., Warszawa 2016.

8. J. M. Łukasiewicz (red.), Instytucje prawa rodzinnego, Wyd. Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014.

9. M. Andrzejewski (red.), K. Jadach, Prawna ochrona rodziny - skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018.

10. K. Tryniszewska, Prawo rodzinne. Komentarz. Odpowiedzi na pytania, Wyd. Wolters Kluwer Polska S.A., Warszawa 2016.

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

- analiza przepisów ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy

- dyskusja

- sporządzanie przykładowych pism procesowych w sprawach rodzinnych.

Nakład pracy studenta:

- 15 godzin kontaktowych

- 15 godzin przygotowanie do zajęć

- 10 godzin przygotowanie do zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zozula
Prowadzący grup: Jolanta Zozula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kryteria oceniania:

- obecność i aktywny udział w zajęciach

- pozytywny wynik testu zaliczeniowego.

W związku z realizowaną edukacją zdalną zaliczenie przedmiotu odbędzie się w formie testu zaliczeniowego w aplikacji Forms. Termin zaliczenia zostanie ustalony ze studentami.

Zaliczenie przedmiotu odbędzie się w dniu 10.06.2020 r. o godz. 15.00 w aplikacji Teams w zakładce Zadania.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z instytucjami prawa rodzinnego. Słuchacze uzyskają informację na temat miejsca praw rodzinnego w polskim systemie prawnym oraz podstawowych zasadach prawa rodzinnego i opiekuńczego. Zdefiniowane zostanie pojęcie "rodziny" w rozumieniu prawa rodzinnego oraz wyjaśnione więzi rodzinne.

Zostaną poddane analizie następujące instytucje prawa rodzinnego:

1. Instytucja małżeństwa (zawarcie małżeństwa, przeszkody małżeńskie, unieważnienie małżeństwa, ustalenie nieistnienia małżeństwa),

2. Prawa i obowiązki małżonków,

3. Rozwód (pozytywne i negatywne przesłanki rozwodowe, treść wyroku rozwodowego, orzekanie o winie rozkładu pożycia małżeńskiego),

4. Separacja prawna (pozytywne i negatywne przesłanki separacji, skutki separacji, zniesienie separacji),

5. Pochodzenie dziecka (ustalanie i zaprzeczanie macierzyństwa, sposoby ustalania ojcostwa),

6. Władza rodzicielska (atrybuty władzy rodzicielskiej, ingerencja sądu w sprawowanie władzy rodzicielskiej),

7. Piecza zastępcza (ogólne zasady organizacji)

8. Przysposobienie (rodzaje przysposobienia krajowego, zasada subsydiarności przysposobienia zagranicznego, rozwiązanie przysposobienia),

9. Obowiązek alimentacyjny (przesłanki alimentacyjne po stronie uprawnionego i zobowiązanego, hierarchia obowiązku alimentacyjnego),

10. Opieka i kuratela.

Literatura:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy, t.j. Dz.U. 2019, poz. 2086.

2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego, t.j. 2018, poz. 2224.

3. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018.

4. M. Andrzejewski (red.), K. Jadach, Prawna ochrona rodziny - skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

1. J.M. Łukasiewicz, Uwagi na temat pieczy naprzemiennej w sprawach o rozwód, (w:) J.M. Łukasiewicz, A.M. Arkuszewska, A. Kościółek (red.) Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2017, s. 374-390.

2. M. Chajda, Ewolucja zasad alimentacji w polskim prawie rodzinnym, (w:) J. M. Łukasiewicz, I. Ramus (red.) Prawo alimentacyjne. Zagadnienia systemowe i proceduralne (Tom I), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 44-56.

3. J.M. Łukasiewicz, R. Łukasiewicz (red.), Piecza zastępcza i przysposobienie w polskim systemie prawa, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

- analiza przepisów ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy

- dyskusja

- sporządzanie przykładowych pism procesowych.

W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych treści programowe będą realizowane zdalnie. Poprzez pocztę USOS wysyłane będą prezentacje do poszczególnych zajęć wraz ze wskazaniem przepisów prawnych, z którymi studenci powinni się zapoznać. Zgodnie z harmonogramem zajęć wysłane zostały następujące materiały:

17.04.2020 r. - zagadnienia wprowadzające. Studenci otrzymali zadanie do rozwiązania oraz poproszeni o jego odesłanie do sprawdzenia.

24.04.2020 r. - instytucja małżeństwa. Studenci otrzymali zadanie do rozwiązania oraz poproszeni o jego odesłanie do sprawdzenia.

8.05.2020 r. - rozwód i separacja w prawie polskim. Dodatkowo studenci zostali poproszeni o zapoznanie się z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczącymi instytucji rozwodu i separacji. Otrzymali również zadanie do rozwiązania z prośbą o jego odesłanie do sprawdzenia.

15.05.2020 r. - ustalanie pochodzenia dziecka. Studenci zostali poproszeni o zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie pochodzenia dziecka. Otrzymali również do rozwiązania kazus z prośbą o odesłanie do sprawdzenia.

22.05.2020 r. - instytucja władzy rodzicielskiej. Studenci zostali poproszeni o zapoznanie się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi władzy rodzicielskiej oraz podanym artykułem naukowym z zakresu omawianego tematu.

29.05.2020 r. - prawa i obowiązki rodziców niezależne od władzy rodzicielskiej oraz podstawowe zasady organizacji pieczy zastępczej. Studenci otrzymali zadanie do rozwiązania z prośbą o jego odesłanie do sprawdzenia.

05.06.2020 r. - obowiązek alimentacyjny. W celu poszerzenia wiedzy z zakresu realizowanego tematu, studenci zostali poproszeni o zapoznanie się ze wskazanym artykułem naukowym.

Nakład pracy studenta:

- 15 godzin kontaktowych - 1 pkt ECTS

- 15 godzin przygotowanie do zajęć

- 10 godzin przygotowanie do zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z instytucjami prawa rodzinnego. Studenci uzyskają informację na temat miejsca praw rodzinnego w polskim systemie prawnym

Studenci uzyskają informację na temat tego systemu zarówno w formie skryptu, wykładu on line jak i prezentacji przesłanych drogą mailową

Zaliczenie:

Osiągniecie zakładanych efektów uczenia weryfikowane na podstawie:

- zaznajomienie się ze skryptem napisanym przez wykładowcę przesłanym droga mailową do każdego studenta a także prezentacjami udostępnianymi na wykładzie on line i przesłanymi do każdego studenta drogą mailową.;

- wykonane i złożenie zadań (rozwiązanie kazusu), które mają być przesłane do wykładowcy drogą mailową

- aktywnego udziału w zajęciach (krytyczna ocena przekazywanych treści) i dyskusji przeprowadzonych za pomocą aplikacji np. Teames

- ocena ustnej wypowiedzi studenta podczas zajęć

- obserwacja aktywności studentów podczas zajęć on line.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z instytucjami prawa rodzinnego. Studenci uzyskają informację na temat miejsca praw rodzinnego w polskim systemie prawnym oraz podstawowych zasadach prawa rodzinnego i opiekuńczego. W przesłanym do studentów skrypcie omówione zostanie pojęcie "rodziny" oraz wyjaśnione więzi rodzinne. Omówione zostanie postępowanie w sprawach rodzinnych.

Zaprezentowane zostaną następujące instytucje prawa rodzinnego:

1. Instytucja małżeństwa,

2. Prawa i obowiązki małżonków,

3. Ustanie małżeństwa,

4. Separacja prawna,

5. Pochodzenie dziecka,

6. Władza rodzicielska,

7. Piecza zastępcza

8. Przysposobienie,

9. Obowiązek alimentacyjny,

10. Opieka i kuratela.

Literatura:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy, t.j. Dz.U. 2017, poz. 682.

2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego, t.j. 2018, poz. 2224.

3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, t.j. Dz.U. 2018, poz. 998.

4. M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wyd. C.H. Becka, Warszawa 2014.

5. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018.

6. A.K. Bieliński, M. Pannert, Prawo rodzinne, Wyd. C. H. Beck. Warszawa 2016.

7. J. Strzebińczyk, Prawo rodzinne, Wyd. Wolters Kluwer Polska S.A., Warszawa 2016.

8. J. M. Łukasiewicz (red.), Instytucje prawa rodzinnego, Wyd. Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014.

9. M. Andrzejewski (red.), K. Jadach, Prawna ochrona rodziny - skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018.

10. K. Tryniszewska, Prawo rodzinne. Komentarz. Odpowiedzi na pytania, Wyd. Wolters Kluwer Polska S.A., Warszawa 2016.

Uwagi:

Metody kształcenia:

praca zdalna, wykład, dyskusja, pogadanka, pokaz, metody aktywizujące - metody symulacyjne, metoda projektu, nauczanie problemowe.

liczba godzin kontaktowych 12

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 20

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu 20

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 52

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Na czas edukacji on-line prowadzenie pracy i monitorowanie wykonywanie zadań przez studentów na platformie Teams a także udostępnianie studentom , materiałów elektronicznych oraz zagadnień i zadań do samodzielnego opracowania (z możliwością zgłaszania pytań i uwag) za pośrednictwem poczty elektronicznej. Konsultacje indywidualne za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach dyżurów.

W dniu 8. 03. 2020 r studenci drogą mailową (mail grupowy) otrzymali autorski skrypt prowadzącego zajęcia w którym omówione zostały instytucje prawa rodzinnego : małżeństwo, prawa i obowiązki małżonków, ustanie małżeństwa, separacja prawna, pochodzenie dziecka, władza rodzicielska, piecza zastępcza,przysposobienie, obowiązek alimentacyjny, opieka i kuratela. Studenci zobowiązani zostali do zaznajomienia się z wiedzą zawartą w opracowaniu.

16.05.2020- zajęcia na platformie Teams

- na podstawie przesłanego opracowania autorstwa wykładowy dyskusja i krytyczna ocena systemu prawa rodzinnego w Polsce

- pogadanka - jakie ewentualne postulaty i rozwiązania można byłoby wdrożyć w ramach istniejącego systemu prawa rodzinnego

- wykład prowadzącego - małżeństwo, pochodzenie dziecka

- zadanie do wykonania przygotowanie i przesłanie drogą mailową - kazus prawny: matka - sporna definicja kodeksowa, ustalenie macieżyństwa a matka surogatka. Termin wykonania - do 06.06. 2020 r tj do następnych zajęć

06.06.2020 r.

zajęcia on lin na platformie Teams

- analiza i omówienie przesłanych przez studentów prac

- zaprezentowanie (przez studentów) najciekawszych pomysłów w zakresie "nowej' kodeksowej definicji matki

- wykład on lin zwładza rodzicielska, piecza zastępcza

- zobowiązanie studentów do wykonania samodzielnej, kreatywnej pracy - przesłanie prowadzącemu zajęcia drogą mailową - -Adam K. i Ewa K. pozostawili swojego syna bez opieki na kilka godzin, o czym zaświadczyli sąsiedzi. Termin wykonania do 20.06. 2020 r. tj do następnych zajęć.

20.06.2020 r

zajęcia on lin na platformie Teams

- analiza i wnikliwe omówienie przesłanych prac

- zaprezentowanie (przez studentów) najciekawszych pomysłów

- wykład : obowiązek alimentacyjny, fundusz alimentacyjny, opieka i kuratela

- studenci w drugiej części zajęć dokonają w trakcie dyskusji krytycznej analizy systemu prawa rodzinnego w Polsce

- zobowiązanie studentów do wykonania samodzielnej, kreatywnej pracy - przesłanie prowadzącemu zajęcia drogą mailową - pisma procesowego z zakresu prawa rodzinnego - wniosek w przedmiocie władzy rodzicielskiej, wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem, pozew o alimenty.Termin wykonania zadania - do 27.06. 2020

Podstawą zaliczenia przedmiotu są: aktywny udział w zajęciach on lin,

wykonanie zadań zleconych w trakcie zajęć.

Zaliczenie przedmiotu odbędzie się 28.06.2020 r. tj po dostarczeniu ostatniej pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.