Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przestępczość i postępowanie wobec nieletnich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-PPN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przestępczość i postępowanie wobec nieletnich
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: pedagogika resocjalizacyjna, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: pedagogika resocjalizacyjna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: profilaktyka społeczna z resocjalizacją, (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Etiologia działalności nieletnich sprawców.

Wpływ niektórych zjawisk społecznych na demoralizację i przestępczość nieletnich

Odpowiedzialność nieletnich w świetle obowiązującego prawa. Środki stosowane wobec nieletnich.

Podstawy prawne stosowania środków wychowawczych i poprawczych.

Postepowanie w trybie opiekuńczo wychowawczym i poprawczym w sprawach nieletnich

Postępowanie wykonawcze w sprawach nieletnich

Odpowiedzialność karna nieletnich.

Rozmiary, struktura i dynamika przestępczości nieletnich na świecie i w Polsce.

Mapa przestępczości nieletnich w Polsce.

Prawa nieletniego przed organami wymiaru

sprawiedliwości

Przepisy regulujące sytuację nieletniego przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Nieletni w zetknięciu z funkcjonariuszami policji, nieletni a sąd rodzinny z jego organami pomocniczymi.

Instytucja mediacji w postępowaniu sądowym.

Profilaktyczny aspekt ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zadania sądu rodzinnego i organów pomocniczych sądu.

Zapobieganie przestępczości nieletnich (zadania policji, działalność uprawnionych organów.

ĆWICZENIA ….

Czynniki warunkujące demoralizację i przestępczość nieletnich

Społeczny odbiór przestępczości nieletnich

Zasady funkcjonowania i organizacja schronisk dla nieletnich.

Zasady funkcjonowania i organizacja zakładów poprawczych

Zasady funkcjonowania i organizacja policyjnej izby dziecka

Zasady funkcjonowania i organizacja ośrodków kuratorskich

Struktura przestępczości nieletnich.

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Przestępstwa skierowane przeciwko mieniu.

Skutki społeczne przestępczości nieletnich

Przestępczość dzieci w wieku do 13 roku życia.. Przestępczość nieletnich a alkohol.

Narkomania a przestępczość nieletnich. Prostytucja nieletnich.

Zakres działalności rodzinnych ośrodków diagnostyczno- konsultacyjnych

Mediator- zadania i kompetencje

Kurator sądowy – zadania i kompetencje

Zapobieganie przestepczości nieletnich- organizacje społeczne

Literatura:

Dane statystyczne Komendy Głównej Policji

- Gromek K. Komentarz do ustawy o kurateli sądowej

- Hołyst B., Kryminologia

- Kalinowski M. Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i pozaeuropejskich, ASP, Warszawa 2005, postępowanie z nieletnimi w oparciu i przepisy prawa międzynarodowego (str. 150-168);międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia (str. 171-192)

- Kołakowska-Przełomiec H. Zapobieganie przestępczości, studium kryminologiczne

- Konwencja o prawach dziecka (Dz. U. z 23 grudnia 1991 r. Nr 120, poz. 526)

- Siemaszko A. Atlas przestępczości (kolejne wydania)

- Smyczyński T. /red/, Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, Poznań 1999.

- Stańdo- Kawecka B. Prawne podstawy resocjalizacji, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2000, rozdz. 4.

- Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. ( t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr.11,poz.109 ze zm.) z aktami wykonawczymi.

- Zmarzlik J., Piwnik E., Dziecko pod parasolem prawa, Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KK_W15 PC1_KS_W03 Zna uporządkowaną, rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu źródeł i teoretycznych podstaw postępowania z nieletnimi a także przestępczości nieletnich

PC1_KS_W03 PC1_KK_W07 Zna pogłębiona i poszerzona wiedzę o prawnych i społecznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji związanych z procesem postępowania wobec nieletnich

Umiejętności

PC1_KS_U04 Potrafi dokonać diagnozy formalnego etapu postępowania z nieletnim

PC1_KS_U01 Posiada umiejętność wykorzystania i integrowania wiedze teoretyczna z zakresu postępowania z nieletnimi w celu analizy złożonych problemów pedagogiczno- formalnoprawnych.

PC1_KS_U06 Dostrzega etyczny wymiar prawnych podstaw postępowania z nieletnimi.

Kompetencje społeczne

PC1_KS_K01 Potrafi sprawnie porozumiewać się ze specjalistami w zakresie postępowania z nieletnimi.

PC_KS_K02 Jest wrażliwy na problemy z obszaru traktowania nieletnich i gotowy na komunikowanie się i współpracę z organami działającymi wobec nieletnich.

Metody i kryteria oceniania:

1. Kolokwium pisemne końcowe - test jednokrotnego wyboru

2. Ocena ustnej wypowiedzi studenta podczas zajęć

3. Obserwacja aktywności studentów podczas ćwiczeń (przygotowanie do zajęć)

4. Ocena pracy studentów w grupach podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

1. Kolokwium pisemne końcowe - test jednokrotnego wyboru

2. Ocena ustnej wypowiedzi studenta podczas zajęć

3. Obserwacja aktywności studentów podczas ćwiczeń (przygotowanie do zajęć)

4. Ocena pracy studentów w grupach podczas zajęć.

Pełny opis:

Etiologia działalności nieletnich sprawców.

Wpływ niektórych zjawisk społecznych na demoralizację i przestępczość nieletnich

Odpowiedzialność nieletnich w świetle obowiązującego prawa. Środki stosowane wobec nieletnich.

Podstawy prawne stosowania środków wychowawczych i poprawczych.

Postepowanie w trybie opiekuńczo wychowawczym i poprawczym w sprawach nieletnich

Postępowanie wykonawcze w sprawach nieletnich

Odpowiedzialność karna nieletnich.

Rozmiary, struktura i dynamika przestępczości nieletnich na świecie i w Polsce.

Mapa przestępczości nieletnich w Polsce.

Prawa nieletniego przed organami wymiaru

sprawiedliwości

Przepisy regulujące sytuację nieletniego przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Nieletni w zetknięciu z funkcjonariuszami policji, nieletni a sąd rodzinny z jego organami pomocniczymi.

Instytucja mediacji w postępowaniu sądowym.

Profilaktyczny aspekt ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zadania sądu rodzinnego i organów pomocniczych sądu.

Zapobieganie przestępczości nieletnich (zadania policji, działalność uprawnionych organów.

ĆWICZENIA ….

Czynniki warunkujące demoralizację i przestępczość nieletnich

Społeczny odbiór przestępczości nieletnich

Zasady funkcjonowania i organizacja schronisk dla nieletnich.

Zasady funkcjonowania i organizacja zakładów poprawczych

Zasady funkcjonowania i organizacja policyjnej izby dziecka

Zasady funkcjonowania i organizacja ośrodków kuratorskich

Struktura przestępczości nieletnich.

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Przestępstwa skierowane przeciwko mieniu.

Skutki społeczne przestępczości nieletnich

Przestępczość dzieci w wieku do 13 roku życia.. Przestępczość nieletnich a alkohol.

Narkomania a przestępczość nieletnich. Prostytucja nieletnich.

Zakres działalności rodzinnych ośrodków diagnostyczno- konsultacyjnych

Mediator- zadania i kompetencje

Kurator sądowy – zadania i kompetencje

Zapobieganie przestepczości nieletnich- organizacje społeczne

Literatura:

Dane statystyczne Komendy Głównej Policji

- Gromek K. Komentarz do ustawy o kurateli sądowej

- Hołyst B., Kryminologia

- Kalinowski M. Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i pozaeuropejskich, ASP, Warszawa 2005, postępowanie z nieletnimi w oparciu i przepisy prawa międzynarodowego (str. 150-168);międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia (str. 171-192)

- Kołakowska-Przełomiec H. Zapobieganie przestępczości, studium kryminologiczne

- Konwencja o prawach dziecka (Dz. U. z 23 grudnia 1991 r. Nr 120, poz. 526)

- Siemaszko A. Atlas przestępczości (kolejne wydania)

- Smyczyński T. /red/, Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, Poznań 1999.

- Stańdo- Kawecka B. Prawne podstawy resocjalizacji, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2000, rozdz. 4.

- Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. ( t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr.11,poz.109 ze zm.) z aktami wykonawczymi.

- Zmarzlik J., Piwnik E., Dziecko pod parasolem prawa, Warszawa 1999.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, metody aktywizujące, pokaz

sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

liczba godzin kontaktowych 30

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 50

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu 40

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 120

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

1. Kolokwium pisemne końcowe - test jednokrotnego wyboru

2. Ocena ustnej wypowiedzi studenta podczas zajęć

3. Obserwacja aktywności studentów podczas ćwiczeń (przygotowanie do zajęć)

4. Ocena pracy studentów w grupach podczas zajęć.

Pełny opis:

Etiologia działalności nieletnich sprawców.

Wpływ niektórych zjawisk społecznych na demoralizację i przestępczość nieletnich

Odpowiedzialność nieletnich w świetle obowiązującego prawa. Środki stosowane wobec nieletnich.

Podstawy prawne stosowania środków wychowawczych i poprawczych.

Postepowanie w trybie opiekuńczo wychowawczym i poprawczym w sprawach nieletnich

Postępowanie wykonawcze w sprawach nieletnich

Odpowiedzialność karna nieletnich.

Rozmiary, struktura i dynamika przestępczości nieletnich na świecie i w Polsce.

Mapa przestępczości nieletnich w Polsce.

Prawa nieletniego przed organami wymiaru

sprawiedliwości

Przepisy regulujące sytuację nieletniego przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Nieletni w zetknięciu z funkcjonariuszami policji, nieletni a sąd rodzinny z jego organami pomocniczymi.

Instytucja mediacji w postępowaniu sądowym.

Profilaktyczny aspekt ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zadania sądu rodzinnego i organów pomocniczych sądu.

Zapobieganie przestępczości nieletnich (zadania policji, działalność uprawnionych organów.

ĆWICZENIA ….

Czynniki warunkujące demoralizację i przestępczość nieletnich

Społeczny odbiór przestępczości nieletnich

Zasady funkcjonowania i organizacja schronisk dla nieletnich.

Zasady funkcjonowania i organizacja zakładów poprawczych

Zasady funkcjonowania i organizacja policyjnej izby dziecka

Zasady funkcjonowania i organizacja ośrodków kuratorskich

Struktura przestępczości nieletnich.

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Przestępstwa skierowane przeciwko mieniu.

Skutki społeczne przestępczości nieletnich

Przestępczość dzieci w wieku do 13 roku życia.. Przestępczość nieletnich a alkohol.

Narkomania a przestępczość nieletnich. Prostytucja nieletnich.

Zakres działalności rodzinnych ośrodków diagnostyczno- konsultacyjnych

Mediator- zadania i kompetencje

Kurator sądowy – zadania i kompetencje

Zapobieganie przestepczości nieletnich- organizacje społeczne

Literatura:

Dane statystyczne Komendy Głównej Policji

- Gromek K. Komentarz do ustawy o kurateli sądowej

- Hołyst B., Kryminologia

- Kalinowski M. Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i pozaeuropejskich, ASP, Warszawa 2005, postępowanie z nieletnimi w oparciu i przepisy prawa międzynarodowego (str. 150-168);międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia (str. 171-192)

- Kołakowska-Przełomiec H. Zapobieganie przestępczości, studium kryminologiczne

- Konwencja o prawach dziecka (Dz. U. z 23 grudnia 1991 r. Nr 120, poz. 526)

- Siemaszko A. Atlas przestępczości (kolejne wydania)

- Smyczyński T. /red/, Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, Poznań 1999.

- Stańdo- Kawecka B. Prawne podstawy resocjalizacji, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2000, rozdz. 4.

- Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. ( t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr.11,poz.109 ze zm.) z aktami wykonawczymi.

- Zmarzlik J., Piwnik E., Dziecko pod parasolem prawa, Warszawa 1999.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, metody aktywizujące, pokaz

sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

liczba godzin kontaktowych 30

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 50

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu 40

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 120

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Iwanicki
Prowadzący grup: Hubert Iwanicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

1. Kolokwium pisemne końcowe - test jednokrotnego wyboru

2. Ocena ustnej wypowiedzi studenta podczas zajęć

3. Obserwacja aktywności studentów podczas ćwiczeń (przygotowanie do zajęć)

4. Ocena pracy studentów w grupach podczas zajęć

Pełny opis:

Wpływ niektórych zjawisk społecznych na przestępczość nieletnich

Odpowiedzialność nieletnich w świetle obowiązującego prawa. Środki stosowane wobec nieletnich.

Podstawy prawne stosowania środków wychowawczych i poprawczych.

Postępowanie w trybie opiekuńczo wychowawczym i poprawczym w sprawach nieletnich

Postępowanie wykonawcze w sprawach nieletnich

Odpowiedzialność karna nieletnich.

Rozmiary, struktura i dynamika przestępczości nieletnich na świecie i w Polsce.

Przepisy regulujące sytuację nieletniego przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Instytucja mediacji w postępowaniu sądowym.

Profilaktyczny aspekt ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Nowelizacja ustawy postępowaniu w sprawach nieletnich.

Skutki społeczne przestępczości nieletnich

Zapobieganie przestępczości nieletnich (zadania policji, działalność uprawnionych organów)

Literatura:

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. ( t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr.11,poz.109 ze zm.) z aktami wykonawczym

Stańdo- Kawecka B. (2000) Prawne podstawy resocjalizacji, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków, rozdz. 4

Clive R. Hollin, Deborah Brown, Emma J. Palmer (2004) Przestępczość wśród młodzieży: rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Kluczyński K. (2003) Przewodnik po przepisach prawnych w sprawach nieletnich zagrożonych demoralizacją i przestępczością, Poznań: Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji

Urban B. (2000) Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego.

Hołyst B. (2005). Psychologia kryminalistyczna, Warszawa: LexisNexis

Laskowski A., Rejzner A., Tokarczyk E. (1996) Demoralizacja: przestępczość dzieci i młodzieży: atlas, Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

Iwanicki H. (2000). Przemoc wypływa z mass mediów! [w:] Okrucieństwo i zbrodnia dziecięca. Incydent czy znak czasu? Pytka L., Głowacka B. (red.) KKWR Warszawa

Iwanicki H., (2013) Współczesne problemy w resocjalizacji nieletnich przebywających w zakładach poprawczych, [w:] Marzec-Holka Krystyna, Głowik Tomasz, Bilska Ewa, Iwanicki Hubert (red.) Profilaktyka i resocjalizacja. Od dysfunkcji do funkcjonalności, APS Warszawa.

Iwanicki H. (2003) Urodzeni mordercy. Opieka –Wychowanie - Terapia, Nr 1 (53), KKWR Warszawa.

Uwagi:

Dyskusja, pogadanka, praca z książką, pokaz, film, metoda problemowa, praca w grupach.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

1. Kolokwium pisemne końcowe - test jednokrotnego wyboru

2. Ocena ustnej wypowiedzi studenta podczas zajęć

3. Obserwacja aktywności studentów podczas ćwiczeń (przygotowanie do zajęć)

4. Ocena pracy studentów w grupach podczas zajęć.

Pełny opis:

Etiologia działalności nieletnich sprawców.

Wpływ niektórych zjawisk społecznych na demoralizację i przestępczość nieletnich

Odpowiedzialność nieletnich w świetle obowiązującego prawa. Środki stosowane wobec nieletnich.

Podstawy prawne stosowania środków wychowawczych i poprawczych.

Postepowanie w trybie opiekuńczo wychowawczym i poprawczym w sprawach nieletnich

Postępowanie wykonawcze w sprawach nieletnich

Odpowiedzialność karna nieletnich.

Rozmiary, struktura i dynamika przestępczości nieletnich na świecie i w Polsce.

Mapa przestępczości nieletnich w Polsce.

Prawa nieletniego przed organami wymiaru

sprawiedliwości

Przepisy regulujące sytuację nieletniego przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Nieletni w zetknięciu z funkcjonariuszami policji, nieletni a sąd rodzinny z jego organami pomocniczymi.

Instytucja mediacji w postępowaniu sądowym.

Profilaktyczny aspekt ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zadania sądu rodzinnego i organów pomocniczych sądu.

Zapobieganie przestępczości nieletnich (zadania policji, działalność uprawnionych organów.

ĆWICZENIA ….

Czynniki warunkujące demoralizację i przestępczość nieletnich

Społeczny odbiór przestępczości nieletnich

Zasady funkcjonowania i organizacja schronisk dla nieletnich.

Zasady funkcjonowania i organizacja zakładów poprawczych

Zasady funkcjonowania i organizacja policyjnej izby dziecka

Zasady funkcjonowania i organizacja ośrodków kuratorskich

Struktura przestępczości nieletnich.

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Przestępstwa skierowane przeciwko mieniu.

Skutki społeczne przestępczości nieletnich

Przestępczość dzieci w wieku do 13 roku życia.. Przestępczość nieletnich a alkohol.

Narkomania a przestępczość nieletnich. Prostytucja nieletnich.

Zakres działalności rodzinnych ośrodków diagnostyczno- konsultacyjnych

Mediator- zadania i kompetencje

Kurator sądowy – zadania i kompetencje

Zapobieganie przestepczości nieletnich- organizacje społeczne

Literatura:

Dane statystyczne Komendy Głównej Policji

- Gromek K. Komentarz do ustawy o kurateli sądowej

- Hołyst B., Kryminologia

- Kalinowski M. Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i pozaeuropejskich, ASP, Warszawa 2005, postępowanie z nieletnimi w oparciu i przepisy prawa międzynarodowego (str. 150-168);międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia (str. 171-192)

- Kołakowska-Przełomiec H. Zapobieganie przestępczości, studium kryminologiczne

- Konwencja o prawach dziecka (Dz. U. z 23 grudnia 1991 r. Nr 120, poz. 526)

- Siemaszko A. Atlas przestępczości (kolejne wydania)

- Smyczyński T. /red/, Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, Poznań 1999.

- Stańdo- Kawecka B. Prawne podstawy resocjalizacji, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2000, rozdz. 4.

- Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. ( t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr.11,poz.109 ze zm.) z aktami wykonawczymi.

- Zmarzlik J., Piwnik E., Dziecko pod parasolem prawa, Warszawa 1999.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, metody aktywizujące, pokaz

sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

liczba godzin kontaktowych 30

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 50

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu 40

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 120

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Ryszard Makowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

1. Kolokwium pisemne końcowe - test jednokrotnego wyboru

2. Ocena ustnej wypowiedzi studenta podczas zajęć

3. Obserwacja aktywności studentów podczas ćwiczeń (przygotowanie do zajęć)

4. Ocena pracy studentów w grupach podczas zajęć.

Pełny opis:

Etiologia działalności nieletnich sprawców.

Wpływ niektórych zjawisk społecznych na demoralizację i przestępczość nieletnich

Odpowiedzialność nieletnich w świetle obowiązującego prawa. Środki stosowane wobec nieletnich.

Podstawy prawne stosowania środków wychowawczych i poprawczych.

Postepowanie w trybie opiekuńczo wychowawczym i poprawczym w sprawach nieletnich

Postępowanie wykonawcze w sprawach nieletnich

Odpowiedzialność karna nieletnich.

Rozmiary, struktura i dynamika przestępczości nieletnich na świecie i w Polsce.

Mapa przestępczości nieletnich w Polsce.

Prawa nieletniego przed organami wymiaru

sprawiedliwości

Przepisy regulujące sytuację nieletniego przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Nieletni w zetknięciu z funkcjonariuszami policji, nieletni a sąd rodzinny z jego organami pomocniczymi.

Instytucja mediacji w postępowaniu sądowym.

Profilaktyczny aspekt ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zadania sądu rodzinnego i organów pomocniczych sądu.

Zapobieganie przestępczości nieletnich (zadania policji, działalność uprawnionych organów.

ĆWICZENIA ….

Czynniki warunkujące demoralizację i przestępczość nieletnich

Społeczny odbiór przestępczości nieletnich

Zasady funkcjonowania i organizacja schronisk dla nieletnich.

Zasady funkcjonowania i organizacja zakładów poprawczych

Zasady funkcjonowania i organizacja policyjnej izby dziecka

Zasady funkcjonowania i organizacja ośrodków kuratorskich

Struktura przestępczości nieletnich.

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Przestępstwa skierowane przeciwko mieniu.

Skutki społeczne przestępczości nieletnich

Przestępczość dzieci w wieku do 13 roku życia.. Przestępczość nieletnich a alkohol.

Narkomania a przestępczość nieletnich. Prostytucja nieletnich.

Zakres działalności rodzinnych ośrodków diagnostyczno- konsultacyjnych

Mediator- zadania i kompetencje

Kurator sądowy – zadania i kompetencje

Zapobieganie przestepczości nieletnich- organizacje społeczne

Literatura:

Dane statystyczne Komendy Głównej Policji

- Gromek K. Komentarz do ustawy o kurateli sądowej

- Hołyst B., Kryminologia

- Kalinowski M. Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i pozaeuropejskich, ASP, Warszawa 2005, postępowanie z nieletnimi w oparciu i przepisy prawa międzynarodowego (str. 150-168);międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia (str. 171-192)

- Kołakowska-Przełomiec H. Zapobieganie przestępczości, studium kryminologiczne

- Konwencja o prawach dziecka (Dz. U. z 23 grudnia 1991 r. Nr 120, poz. 526)

- Siemaszko A. Atlas przestępczości (kolejne wydania)

- Smyczyński T. /red/, Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, Poznań 1999.

- Stańdo- Kawecka B. Prawne podstawy resocjalizacji, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2000, rozdz. 4.

- Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. ( t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr.11,poz.109 ze zm.) z aktami wykonawczymi.

- Zmarzlik J., Piwnik E., Dziecko pod parasolem prawa, Warszawa 1999.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, metody aktywizujące, pokaz

sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

liczba godzin kontaktowych 30

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 50

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu 40

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 120

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

1. Kolokwium pisemne końcowe - test jednokrotnego wyboru

2. Ocena ustnej wypowiedzi studenta podczas zajęć

3. Obserwacja aktywności studentów podczas ćwiczeń (przygotowanie do zajęć)

4. Ocena pracy studentów w grupach podczas zajęć.

Pełny opis:

Etiologia działalności nieletnich sprawców.

Wpływ niektórych zjawisk społecznych na demoralizację i przestępczość nieletnich

Odpowiedzialność nieletnich w świetle obowiązującego prawa. Środki stosowane wobec nieletnich.

Podstawy prawne stosowania środków wychowawczych i poprawczych.

Postepowanie w trybie opiekuńczo wychowawczym i poprawczym w sprawach nieletnich

Postępowanie wykonawcze w sprawach nieletnich

Odpowiedzialność karna nieletnich.

Rozmiary, struktura i dynamika przestępczości nieletnich na świecie i w Polsce.

Mapa przestępczości nieletnich w Polsce.

Prawa nieletniego przed organami wymiaru

sprawiedliwości

Przepisy regulujące sytuację nieletniego przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Nieletni w zetknięciu z funkcjonariuszami policji, nieletni a sąd rodzinny z jego organami pomocniczymi.

Instytucja mediacji w postępowaniu sądowym.

Profilaktyczny aspekt ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zadania sądu rodzinnego i organów pomocniczych sądu.

Zapobieganie przestępczości nieletnich (zadania policji, działalność uprawnionych organów.

ĆWICZENIA ….

Czynniki warunkujące demoralizację i przestępczość nieletnich

Społeczny odbiór przestępczości nieletnich

Zasady funkcjonowania i organizacja schronisk dla nieletnich.

Zasady funkcjonowania i organizacja zakładów poprawczych

Zasady funkcjonowania i organizacja policyjnej izby dziecka

Zasady funkcjonowania i organizacja ośrodków kuratorskich

Struktura przestępczości nieletnich.

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Przestępstwa skierowane przeciwko mieniu.

Skutki społeczne przestępczości nieletnich

Przestępczość dzieci w wieku do 13 roku życia.. Przestępczość nieletnich a alkohol.

Narkomania a przestępczość nieletnich. Prostytucja nieletnich.

Zakres działalności rodzinnych ośrodków diagnostyczno- konsultacyjnych

Mediator- zadania i kompetencje

Kurator sądowy – zadania i kompetencje

Zapobieganie przestepczości nieletnich- organizacje społeczne

Literatura:

Dane statystyczne Komendy Głównej Policji

- Gromek K. Komentarz do ustawy o kurateli sądowej

- Hołyst B., Kryminologia

- Kalinowski M. Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i pozaeuropejskich, ASP, Warszawa 2005, postępowanie z nieletnimi w oparciu i przepisy prawa międzynarodowego (str. 150-168);międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia (str. 171-192)

- Kołakowska-Przełomiec H. Zapobieganie przestępczości, studium kryminologiczne

- Konwencja o prawach dziecka (Dz. U. z 23 grudnia 1991 r. Nr 120, poz. 526)

- Siemaszko A. Atlas przestępczości (kolejne wydania)

- Smyczyński T. /red/, Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, Poznań 1999.

- Stańdo- Kawecka B. Prawne podstawy resocjalizacji, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2000, rozdz. 4.

- Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. ( t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr.11,poz.109 ze zm.) z aktami wykonawczymi.

- Zmarzlik J., Piwnik E., Dziecko pod parasolem prawa, Warszawa 1999.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, metody aktywizujące, pokaz

sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

liczba godzin kontaktowych 30

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 50

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu 40

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 120

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

1. Kolokwium pisemne końcowe - test jednokrotnego wyboru

2. Ocena ustnej wypowiedzi studenta podczas zajęć

3. Obserwacja aktywności studentów podczas ćwiczeń (przygotowanie do zajęć)

4. Ocena pracy studentów w grupach podczas zajęć.

Pełny opis:

Etiologia działalności nieletnich sprawców.

Wpływ niektórych zjawisk społecznych na demoralizację i przestępczość nieletnich

Odpowiedzialność nieletnich w świetle obowiązującego prawa. Środki stosowane wobec nieletnich.

Podstawy prawne stosowania środków wychowawczych i poprawczych.

Postepowanie w trybie opiekuńczo wychowawczym i poprawczym w sprawach nieletnich

Postępowanie wykonawcze w sprawach nieletnich

Odpowiedzialność karna nieletnich.

Rozmiary, struktura i dynamika przestępczości nieletnich na świecie i w Polsce.

Mapa przestępczości nieletnich w Polsce.

Prawa nieletniego przed organami wymiaru

sprawiedliwości

Przepisy regulujące sytuację nieletniego przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Nieletni w zetknięciu z funkcjonariuszami policji, nieletni a sąd rodzinny z jego organami pomocniczymi.

Instytucja mediacji w postępowaniu sądowym.

Profilaktyczny aspekt ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zadania sądu rodzinnego i organów pomocniczych sądu.

Zapobieganie przestępczości nieletnich (zadania policji, działalność uprawnionych organów.

ĆWICZENIA ….

Czynniki warunkujące demoralizację i przestępczość nieletnich

Społeczny odbiór przestępczości nieletnich

Zasady funkcjonowania i organizacja schronisk dla nieletnich.

Zasady funkcjonowania i organizacja zakładów poprawczych

Zasady funkcjonowania i organizacja policyjnej izby dziecka

Zasady funkcjonowania i organizacja ośrodków kuratorskich

Struktura przestępczości nieletnich.

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Przestępstwa skierowane przeciwko mieniu.

Skutki społeczne przestępczości nieletnich

Przestępczość dzieci w wieku do 13 roku życia.. Przestępczość nieletnich a alkohol.

Narkomania a przestępczość nieletnich. Prostytucja nieletnich.

Zakres działalności rodzinnych ośrodków diagnostyczno- konsultacyjnych

Mediator- zadania i kompetencje

Kurator sądowy – zadania i kompetencje

Zapobieganie przestepczości nieletnich- organizacje społeczne

Literatura:

Dane statystyczne Komendy Głównej Policji

- Gromek K. Komentarz do ustawy o kurateli sądowej

- Hołyst B., Kryminologia

- Kalinowski M. Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i pozaeuropejskich, ASP, Warszawa 2005, postępowanie z nieletnimi w oparciu i przepisy prawa międzynarodowego (str. 150-168);międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia (str. 171-192)

- Kołakowska-Przełomiec H. Zapobieganie przestępczości, studium kryminologiczne

- Konwencja o prawach dziecka (Dz. U. z 23 grudnia 1991 r. Nr 120, poz. 526)

- Siemaszko A. Atlas przestępczości (kolejne wydania)

- Smyczyński T. /red/, Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, Poznań 1999.

- Stańdo- Kawecka B. Prawne podstawy resocjalizacji, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2000, rozdz. 4.

- Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. ( t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr.11,poz.109 ze zm.) z aktami wykonawczymi.

- Zmarzlik J., Piwnik E., Dziecko pod parasolem prawa, Warszawa 1999.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, metody aktywizujące, pokaz

sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

liczba godzin kontaktowych 30

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 50

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu 40

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 120

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

1. Kolokwium pisemne końcowe - test jednokrotnego wyboru

2. Ocena ustnej wypowiedzi studenta podczas zajęć

3. Obserwacja aktywności studentów podczas ćwiczeń (przygotowanie do zajęć)

4. Ocena pracy studentów w grupach podczas zajęć.

Pełny opis:

Etiologia działalności nieletnich sprawców.

Wpływ niektórych zjawisk społecznych na demoralizację i przestępczość nieletnich

Odpowiedzialność nieletnich w świetle obowiązującego prawa. Środki stosowane wobec nieletnich.

Podstawy prawne stosowania środków wychowawczych i poprawczych.

Postepowanie w trybie opiekuńczo wychowawczym i poprawczym w sprawach nieletnich

Postępowanie wykonawcze w sprawach nieletnich

Odpowiedzialność karna nieletnich.

Rozmiary, struktura i dynamika przestępczości nieletnich na świecie i w Polsce.

Mapa przestępczości nieletnich w Polsce.

Prawa nieletniego przed organami wymiaru

sprawiedliwości

Przepisy regulujące sytuację nieletniego przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Nieletni w zetknięciu z funkcjonariuszami policji, nieletni a sąd rodzinny z jego organami pomocniczymi.

Instytucja mediacji w postępowaniu sądowym.

Profilaktyczny aspekt ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zadania sądu rodzinnego i organów pomocniczych sądu.

Zapobieganie przestępczości nieletnich (zadania policji, działalność uprawnionych organów.

ĆWICZENIA ….

Czynniki warunkujące demoralizację i przestępczość nieletnich

Społeczny odbiór przestępczości nieletnich

Zasady funkcjonowania i organizacja schronisk dla nieletnich.

Zasady funkcjonowania i organizacja zakładów poprawczych

Zasady funkcjonowania i organizacja policyjnej izby dziecka

Zasady funkcjonowania i organizacja ośrodków kuratorskich

Struktura przestępczości nieletnich.

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Przestępstwa skierowane przeciwko mieniu.

Skutki społeczne przestępczości nieletnich

Przestępczość dzieci w wieku do 13 roku życia.. Przestępczość nieletnich a alkohol.

Narkomania a przestępczość nieletnich. Prostytucja nieletnich.

Zakres działalności rodzinnych ośrodków diagnostyczno- konsultacyjnych

Mediator- zadania i kompetencje

Kurator sądowy – zadania i kompetencje

Zapobieganie przestepczości nieletnich- organizacje społeczne

Literatura:

Dane statystyczne Komendy Głównej Policji

- Gromek K. Komentarz do ustawy o kurateli sądowej

- Hołyst B., Kryminologia

- Kalinowski M. Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i pozaeuropejskich, ASP, Warszawa 2005, postępowanie z nieletnimi w oparciu i przepisy prawa międzynarodowego (str. 150-168);międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia (str. 171-192)

- Kołakowska-Przełomiec H. Zapobieganie przestępczości, studium kryminologiczne

- Konwencja o prawach dziecka (Dz. U. z 23 grudnia 1991 r. Nr 120, poz. 526)

- Siemaszko A. Atlas przestępczości (kolejne wydania)

- Smyczyński T. /red/, Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, Poznań 1999.

- Stańdo- Kawecka B. Prawne podstawy resocjalizacji, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2000, rozdz. 4.

- Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. ( t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr.11,poz.109 ze zm.) z aktami wykonawczymi.

- Zmarzlik J., Piwnik E., Dziecko pod parasolem prawa, Warszawa 1999.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, metody aktywizujące, pokaz

sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

liczba godzin kontaktowych 30

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 50

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu 40

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 120

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.