Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa karnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-PPK1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa karnego
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: pedagogika resocjalizacyjna, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: pedagogika resocjalizacyjna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Prawo karne jest dziedziną prawa, która określa czyny będące przestępstwami, kary grożące za popełnienie przestępstw, środki karne, probacyjne i zabezpieczające, stosowane wobec ich sprawców. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze zbiorem pojęć, instytucji i zasad prawa karnego.

Pełny opis:

1. Pojęcie prawa karnego. Źródła prawa karnego. Funkcje prawa karnego. Zasady prawa karnego.

2. Ustawa karna i jej stosowanie.

3. Pojęcie przestępstwa. Struktura przestępstwa. Formy popełnienia przestępstwa. Wyłączenie odpowiedzialności karnej. Kontratypy. Wyłączenie winy. Znikoma społeczna szkodliwość czynu.

4. Kary, środki karne. Środki probacyjne, środki zabezpieczające. Sądowy wymiar kary. Przedawnienie. Zatarcie skazania.

Literatura:

Akty prawne:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.)

Literatura:

L. Gardocki, Prawo karne, C.H. Beck, 2015

T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer, 2016

Efekty uczenia się:

PC1_KS_W04 Zna granice odpowiedzialności karnej.

PC1_KS_W04 Zna pojęcie przestępstwa i elementy składowe jego definicji.

PC1_KS_W04 Rozróżnia kary, środki karne i instytucje probacyjne.

PC1_KS_U01 Potrafi posłużyć się tekstem ustawy kodeks karny w celu znalezienia podstawowych informacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czarkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

test pisemny

Pełny opis:

1. Pojęcie prawa karnego. Funkcje prawa karnego. Zasady prawa karnego.

2. Źródła prawa karnego. Ustawa karna i jej stosowanie.

3. Pojęcie przestępstwa. Struktura przestępstwa. Zbrodnia i występek. Formy popełnienia przestępstwa. Wyłączenie odpowiedzialności karnej. Kontratypy. Wyłączenie winy. Znikoma społeczna szkodliwość czynu.

4. Kary, środki karne. Środki probacyjne, środki zabezpieczające. Sądowy wymiar kary. Przedawnienie. Zatarcie skazania.

5. Wybrane elementy postępowania karnego. Tryby ścigania przestępstw. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Etapy postępowania karnego.

...............................................................................................................

W okresie kształcenia na odległość, zgodnie z harmonogramem zajęć, za pośrednictwem poczty USOS (oraz dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez studentów) wysłane zostały skrypty wykładów na następujące tematy:

18.03.2020 r. - Formy popełnienia przestępstwa.

25.03.2020 r. - Wyłączenie odpowiedzialności karnej. Kontratypy. Wyłączenie winy.

01.04.2020 r. - Kary. Środki karne. Środki probacyjne. Sądowy wymiar kary.

08.04.2020 r. - Środki zabezpieczające. Przedawnienie. Zatarcie skazania.

Literatura:

Akty prawne:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 30)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny wykonawczy, (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 523 ze zm.)

Literatura:

L. Gardocki, Prawo karne, C.H. Beck, 2019

A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz. Wyd. 6, Warszawa 2019

Uwagi:

Metody nauczania:

wykład uzupełniony prezentacją multimedialną, dyskusja, praca w grupach, praca z tekstem, rozwiązywanie kazusów, analiza przepisów prawnych

W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych treści programowe będą realizowane zdalnie. Za pośrednictwem poczty USOS (ewentualnie dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez studentów) wysyłane będą systematycznie do zapoznania się przez studentów:

- materiały do poszczególnych zajęć - skrypty lub prezentacje;

- dodatkowo w zależności od charakteru tematu jaki ma być realizowany (opcjonalnie): informacje na temat przepisów prawnych i dodatkowej literatury wraz z adresami stron internetowych, z którymi studenci powinni się zapoznać oraz zadania do wykonania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czarkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

test pisemny

Pełny opis:

1. Pojęcie prawa karnego. Funkcje prawa karnego. Zasady prawa karnego.

2. Źródła prawa karnego. Ustawa karna i jej stosowanie.

3. Pojęcie przestępstwa. Struktura przestępstwa. Zbrodnia i występek. Formy popełnienia przestępstwa. Wyłączenie odpowiedzialności karnej. Kontratypy. Wyłączenie winy. Znikoma społeczna szkodliwość czynu.

4. Kary, środki karne. Środki probacyjne. Sądowy wymiar kary.

5. Wybrane elementy postępowania karnego. Tryby ścigania przestępstw. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Etapy postępowania karnego.

...............................................................................................................

W okresie kształcenia na odległość, zgodnie z harmonogramem zajęć, za pośrednictwem poczty USOS (oraz dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez studentów) wysłane zostały skrypty wykładów na następujące tematy:

21.03.2020 r. - Pojęcie przestępstwa. Struktura przestępstwa. Zbrodnia i występek.

22.03.2020 r. - Formy popełnienia przestępstwa. Wyłączenie odpowiedzialności karnej. Kontratypy. Wyłączenie winy.

29.03.2020 r. - Tryby ścigania przestępstw. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Kary. Środki karne. Środki probacyjne. Sądowy wymiar kary.

Literatura:

Akty prawne:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 30)

Literatura:

L. Gardocki, Prawo karne, C.H. Beck, 2019

A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz. Wyd. 6, Warszawa 2019

Uwagi:

Metody nauczania:

wykład uzupełniony prezentacją multimedialną, dyskusja, praca w grupach, praca z tekstem, rozwiązywanie kazusów, analiza przepisów prawnych

W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych treści programowe będą realizowane zdalnie. Za pośrednictwem poczty USOS (ewentualnie dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez studentów) wysyłane będą systematycznie do zapoznania się przez studentów:

- materiały do poszczególnych zajęć - skrypty lub prezentacje;

- dodatkowo w zależności od charakteru tematu jaki ma być realizowany (opcjonalnie): informacje na temat przepisów prawnych i dodatkowej literatury wraz z adresami stron internetowych, z którymi studenci powinni się zapoznać oraz zadania do wykonania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czarkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

test pisemny

Pełny opis:

1. Źródła prawa karnego. Ustawa karna i jej stosowanie.

2. Pojęcie prawa karnego. Funkcje prawa karnego. Zasady prawa karnego.

3. Pojęcie przestępstwa. Struktura przestępstwa. Zbrodnia i występek. Formy popełnienia przestępstwa. Wyłączenie odpowiedzialności karnej. Kontratypy. Wyłączenie winy. Znikoma społeczna szkodliwość czynu.

4. Wybrane przestępstwa.

5. Kary, środki karne. Środki probacyjne, środki zabezpieczające. Przedawnienie. Zatarcie skazania.

6. Wybrane elementy postępowania karnego. Tryby ścigania przestępstw. Etapy postępowania karnego.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA

Akty prawne:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30)

Literatura:

L. Gardocki, Prawo karne, C.H. Beck, 2019

A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz. Wyd. 6, Warszawa 2019

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2018 r. poz. 969)

C. Kulesza, P. Starzyński, Postępowanie karne, wyd. 3, C.H. Beck, 2020

Uwagi:

Metody nauczania:

wykład uzupełniony prezentacją multimedialną, dyskusja, praca w grupach, praca z tekstem, rozwiązywanie kazusów, analiza przepisów prawnych, wykonywanie zadań

Kryteria oceniania:

1. obecność na zajęciach

2. wykonywanie zadań na zajęciach

3. zaliczenie testu

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 7 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 5 godz.

Zajęcia odbywać się będą w trybie zdalnym w czasie rzeczywistym zgodnie z planem zajęć. Link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae9f516e1dfd34b138cf99b4b41bf517b%40thread.tacv2/conversations?groupId=a8407b44-71aa-4744-a0d2-0d211e1b9233&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zaliczenie przedmiotu odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji Forms w dniu 15 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czarkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

test pisemny

Pełny opis:

1. Źródła prawa karnego. Ustawa karna i jej stosowanie.

2. Pojęcie prawa karnego. Funkcje prawa karnego. Zasady prawa karnego.

3. Pojęcie przestępstwa. Struktura przestępstwa. Zbrodnia i występek. Formy popełnienia przestępstwa. Wyłączenie odpowiedzialności karnej. Kontratypy. Wyłączenie winy. Znikoma społeczna szkodliwość czynu.

4. Wybrane przestępstwa.

5. Kary, środki karne. Środki probacyjne, środki zabezpieczające. Przedawnienie. Zatarcie skazania.

6. Wybrane elementy postępowania karnego. Tryby ścigania przestępstw. Etapy postępowania karnego.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA

Akty prawne:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30)

Literatura:

L. Gardocki, Prawo karne, C.H. Beck, 2019

A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz. Wyd. 6, Warszawa 2019

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2018 r. poz. 969)

C. Kulesza, P. Starzyński, Postępowanie karne, wyd. 3, C.H. Beck, 2020

Uwagi:

Metody nauczania:

wykład uzupełniony prezentacją multimedialną, dyskusja, praca w grupach, praca z tekstem, rozwiązywanie kazusów, analiza przepisów prawnych, wykonywanie zadań

Kryteria oceniania:

1. obecność na zajęciach

2. wykonywanie zadań na zajęciach

3. zaliczenie testu

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - 12 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 7 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 7 godz.

Zajęcia odbywać się będą w trybie zdalnym w czasie rzeczywistym zgodnie z planem zajęć. Link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5944f4685b6344fcad54ca6d5d1c4158%40thread.tacv2/conversations?groupId=c16bfd9e-2417-4980-9ff9-c3847ec031e0&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zaliczenie przedmiotu odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji Forms w dniu 25 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.