Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia nieprzystosowania społecznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-PNS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia nieprzystosowania społecznego
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: pedagogika resocjalizacyjna, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: pedagogika resocjalizacyjna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KS_WO1 Przedstawia i opisuje zjawisko przystosowania o nieprzystosowania społecznego w różnych koncepcjach psychologicznych

PC1_KS_WO3 Zna i rozumie istotę, typologię i proces nieprzystosowania społecznego

PC1_KS_WO3 Potrafi wymienić i opisać podstawowe przyczyny nieprzystosowania społecznego

Umiejętności

PC1_KS_UO1 Potrafi zastosować zdobytą wiedzę w postępowaniu diagnostycznym

PC1_KS_UO3 Potrafi wykorzystać diagnozę psychologiczną nieprzystosowania społecznego do projektowania działań resocjalizacyjnych

Kompetencje społeczne

PC1_KS_KO1 Aktywnie uczestniczy w dyskusji i pracy grupowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Tomasz Głowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym na platformie Teams w środy w godz. 8.50 - 10.20. Link do grupy:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aafbba460f8b04503a5b728f93b53cff8%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=89c4994c-c48b-4b73-8678-b7a7b9a61b10&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

W ramach zajęć realizowane są tematy z sylabusa.

Sposób pomiaru efektów końcowych:

przygotowania i aktywność studenta podczas zajęć (także online)

zaliczenie kolokwium końcowego (możliwe w wersji online)

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia tematyczne:

Wyjaśnienie pojęć i terminologii, kryteria diagnostyczne.

Studia przypadków.

Nieprzystosowanie społeczne i osobowość w psychologicznych koncepcjach osobowości

Zaburzenia emocjonalne - zaburzenia zachowania-niedostosowanie społeczne

Typologia nieprzystosowania społecznego i rozwój kariery przestępczej. Kariera przestępcza a nieprzystosowanie społeczne

W poszukiwaniu zasobów i możliwości pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie

Metody pracy resocjalizacyjno-wychowawczej

Metody pracy terapeutycznej

Literatura:

Do przeczytania w źródłach internetowych:

E. Kiliszek, czynniki_ryzyka_sprzyjajace_niedostosowaniu_spolecznemu_i_przestepczosci_nieletnich.pdf

MAŁGORZATA TOEPLITZ-WINIEWSKA MIKOŁAJ WINIEWSKI, CZY DZIEWCZĘTA STAJĄ SIĘ CORAZ BARDZIEJ AGRESYWNE? Próba meta-analizy badań z lat 1997–2011

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35331384/2012_-_Czy_dziewczeta_staja_sie_coraz_bardziej_agresywne_-_toeplitz__winiewski.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DCzy_dziewczeta_staja_sie_coraz_bardziej.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200317%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200317T120118Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=1e4aa190583d4430df1802eb45070613f2d4a0a33af9bff10bcdc178750c5d1a

Literatura uzupełniająca w wersji internetowej:

I. Mudrecka, Wykorzystanie koncepcji resilience w profilaktyce niedostosowania społecznego i resocjalizacji w: Resocjalizacja Polska

http://libcom.linuxpl.info/resocjalizacja/archiwum/wp-content/dokumenty/streszczenia/RP%205%20(2013)%2049-61.pdf

Joanna Różańska-Kowal, Izabela Rajska-Kulik, Zastosowanie Skali Ustosunkowań Interpersonalnych (SUI) w diagnozie niedostosowania społecznego nieletnich dziewcząt i chłopców : analiza porównawczahttp://bazhum.muzhp.pl/media/files/Chowanna/Chowanna-r2000-t1/Chowanna-r2000-t1-s52-72/Chowanna-r2000-t1-s52-72.pdf

Lewicki A., (red.) Psychologia kliniczna, PWN, Warszawa 1978

Ostrowska K., Psychologia resocjalizacyjna, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008

Urban B., Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, UJ, Kraków 2000

Pospiszyl K., Żabczyńska E., Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, PWN, Warszawa 1981

Urban B., Stanik J. M., Resocjalizacja, t. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

W ramach zdalnego uczenia przeczytanie poniższych tekstów:

E. Kiliszek, czynniki_ryzyka_sprzyjajace_niedostosowaniu_spolecznemu_i_przestepczosci_nieletnich.pdf

Toplitz-Winiewska M., Winiewski M., Czy dziewczęta stają się coraz bardziej agresywne? Próba meta-analizy badań z lat 1997–2011

Mudrecka I., Wykorzystanie koncepcji resilience w profilaktyce niedostosowania społecznego i resocjalizacji w: Resocjalizacja Polska

http://libcom.linuxpl.info/resocjalizacja/archiwum/wp-content/dokumenty/streszczenia/RP%205%20(2013)%2049-61.pdf

Uwagi:

Zajęcia z 18 i 25.03 zostały zrealizowane w ten sposób, że studenci otrzymali na maila grupowego pliki pdf do zapoznania się i omówienia w toku kolejnych zajęć.

Zajęcia z wykorzystaniem aplikacji Teams rozpoczęły się 03.04.20 r i odbywały się po uzgodnieniu ze studentami w piątki, w kwietniu, a od maja odbywają się w środy w godz. 8.50-10.20.

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, praca z tekstem, prezentacje

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu 5

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Tomasz Głowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia są realizowane w formie synchronicznej na platformie Teams zgodnie z planem studiów. Link do grupy:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad8ff7a6c247248f39b5528123dfb4e12%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=627d17a2-6b26-4345-a17b-b4022ecac62d&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Sposób pomiaru efektów końcowych:

przygotowania i aktywność studenta podczas zajęć (także online)

zaliczenie kolokwium końcowego (możliwe w formie online)

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia tematyczne:

Wyjaśnienie pojęć i terminologii, kryteria diagnostyczne.

Psychologiczne determinanty nieprzystosowania społecznego

Osobowość a nieprzystosowanie społeczne

Aspekty diagnostyczne, narzędzia, metody.

Zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania , nieprzystosowanie a rozwój kariery przestępczej

Potrzeby, zasoby i możliwości rozwojowe osób nieprzystosowanych społecznie.

Metody i techniki pracy wychowawczej, terapeutycznej i resocjalizacyjnej

Literatura:

Literatura obowiązkowa w formie internetowej:

E. Kiliszek, czynniki_ryzyka_sprzyjajace_niedostosowaniu_spolecznemu_i_przestepczosci_nieletnich.pdf

- to długi tekst, ma 58 stron, ale to przekrój informacji ważnych

MAŁGORZATA TOEPLITZ-WINIEWSKA MIKOŁAJ WINIEWSKI, CZY DZIEWCZĘTA STAJĄ SIĘ CORAZ BARDZIEJ AGRESYWNE? Próba meta-analizy badań z lat 1997–2011

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35331384/2012_-_Czy_dziewczeta_staja_sie_coraz_bardziej_agresywne_-_toeplitz__winiewski.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DCzy_dziewczeta_staja_sie_coraz_bardziej.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200317%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200317T120118Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=1e4aa190583d4430df1802eb45070613f2d4a0a33af9bff10bcdc178750c5d1a

Lewicki A., (red.) Psychologia kliniczna, PWN, Warszawa 1978

Ostrowska K., Psychologia resocjalizacyjna, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008

Urban B., Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, UJ, Kraków 2000

Pospiszyl K., Żabczyńska E., Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, PWN, Warszawa 1981

Urban B., Stanik J. M., Resocjalizacja, t. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, praca z tekstem, prezentacje

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu 5

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.