Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy kuratora sądowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-MPK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy kuratora sądowego
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: profilaktyka społeczna z resocjalizacją, (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KS_W04

Charakteryzuje najważniejsze elementy funkcjonowania systemu kurateli sądowej w Polsce, w tym podstawy prawne i instytucje wspierające

PC1_KS_W06

Opisuje metody pracy (szczególnie casework), podstawowe zadania i procedury stosowane w działalności kuratorów sądowych

PC1_KS_U03

Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań kuratora sądowego w konkretnych sprawach

PC1_KS_U04

Potrafi skonstruować program oddziaływań dla podopiecznego pozostającego pod nadzorem/dozorem kuratora

PC1_KS_U06

Dostrzega i analizuje dylematy etyczne w pracy kuratora sądowego; przewiduje skutki konkretnych działań resocjalizacyjnych

PC1_KK_K04

Poszukuje optymalnych rozwiązań problemów podopiecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zozula
Prowadzący grup: Milena Miałkowska-Kozaryna, Jolanta Zozula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

W ramach zaliczenia przedmiotu oceniane będą:

1. udział w dyskusji podczas zajęć,

2. Wynik testu zaliczeniowego.

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z zawodem kuratora sądowego. Omówione zostaną regulacje prawne w zakresie warunków wykonywania tej funkcji, organizacji służby kuratorskiej, zadań kuratora oraz jego praw i obowiązków. W szczególności:

1.Zasady wykonywania zawodu kuratora sądowego

2. Rodzaje kurateli

3. Kariera kuratora zawodowego – aplikacja stopnie awansu zawodowego

4. Kurator zawodowy – prawa i obowiązki

5. Kurator społeczny – prawa i obowiązki

6. Organizacja samorządu kuratorów i zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej,

7. Zakres praw i obowiązków kuratorów rodzinnych oraz kuratorów dla dorosłych

Pełny opis:

I. WYKŁAD - 30 godz.

Realizowany przedmiot ma na celu wprowadzenie słuchaczy w tematykę dotyczącą rekrutacji kuratorów sądowych, organizacji ich pracy oraz zadań i obowiązków nałożonych na tę służbę przez ustawodawcę. Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z regulacjami ustawy o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001 r. Omówione zostaną przede wszystkim następujące zagadnienia:

1. Kuratorzy zawodowi - charakterystyka funkcji,

2. Organizacja kuratorskiej służby sądowej,

3. Samorząd kuratorski,

4. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna kuratorów zawodowych,

5. Aplikacja kuratorska - rekrutacja, przebieg, egzamin,

6. Kuratorzy społeczni - warunki powołania, charakterystyka funkcji.

W ramach przedmiotu omówione zostaną również standardy wykonywania poszczególnych zadań i obowiązków przez kuratorów sądowych. Między innymi studenci zostaną zapoznani z regulacjami prawnymi w zakresie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych oraz standardami obciążenia pracą kuratora zawodowego. Studentom zostaną zaprezentowane poszczególne zadania służby kuratorskiej z podziałem na kuratelę sądową i rodzinną. W ramach kurateli sądowej zostaną oni zapoznani przede wszystkim ze sposobem wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych, do których należy: sprawowanie dozoru oraz przygotowanie skazanego do życia po opuszczeniu zakładu karnego. Omówiony zostanie również sposób przeprowadzania przez kuratorów wywiadu środowiskowego.

Zostaną również scharakteryzowane najważniejsze obowiązki kuratorów rodzinnych. Studenci zostaną zapoznani z zasadami i trybem sprawowania przez kuratorów nadzoru nad nieletnimi, sposobem przeprowadzania wywiadów środowiskowych w stosunku do nieletnich oraz celem i standardami funkcjonowania ośrodków kuratorskich. Omówione zostaną zasady i tryb wykonywania przez kuratora nadzoru nad osobami, w stosunku do których orzeczony został obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu. Zaprezentowana zostanie rola kuratora rodzinnego przy sprawowaniu nadzoru nad kontaktem z dzieckiem oraz w pracy z rodziną.

ĆWICZENIA

1. Rys historyczny kurateli sądowej.

2. Rola i zadania kuratora sądowego (kuratorzy rodzinni oraz kuratorzy dla dorosłych); różnice między kuratorami zawodowymi a społecznymi

3. Kodeks etyki kuratora sądowego;

4. Diagnoza i wywiady środowiskowe - podstawowe zadania kuratorów sądowych. Cele, rodzaje oraz przepisy regulujące przeprowadzanie wywiadów. Pierwszy kontakt z podopiecznym – symulacja;

5. Metodyka pracy kuratorów sądowych.

Współpraca ze środowiskiem, etapy i zasady pracy w nadzorze prowadzonym metodą casework;

6. Kurator dla dorosłych jako instytucja systemu karnego. Rodzaje i cele dozorów.

7. Nadzory w sprawach opiekuńczych - podstawowe zadania i dylematy moralne kuratorów rodzinnych. Tworzenie programów oddziaływań opiekuńczo – wychowawczych. Sądowe kontakty rodziców z dzieckiem;

8. Postępowanie z nieletnimi - metoda kontraktu, cele i zadania nadzoru. Konstruowanie programów oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych. Placówki wspierające działania kuratorów (m.in. Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą);

9. Nadzór nad osobami zobowiązanymi do leczenia odwykowego -zadania kuratorów. Procedura umieszczenia zobowiązanego w placówce stacjonarnej. Omówienie najczęstszych problemów, z jakimi stykają się kuratorzy prowadzący tego typu sprawy;

10. Współpraca kuratora sądowego z instytucjami i organizacjami społecznymi (policja, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje resocjalizujące i socjoterapeutyczne).

Literatura:

I. Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, Dz. U. 2001, Nr 98, poz. 1071, ze zm.,

3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks Postępowania Karnego, Dz. U. 1997, Nr 89, poz. 555, ze zm.

2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy, Dz. U. 1997, Nr 90, poz. 557, ze zm.

3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, tj. Dz. U. 2002, Nr 11, poz. 109,

4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego, Dz. U. 1964, Nr 43, poz. 296, ze zm.

5. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Dz. U. 1964, Nr 9, poz. 59, ze zm.

6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz. U. 1982, Nr 35, poz. 230.

Literatura obowiązkowa:

1. Tadeusz Jedynak, Krzysztof Stasiak, Komentarz do ustawy o kuratorach sądowych, Warszawa 2008,

Literatura uzupełniająca:

1. Robert Pelewicz, Czynności sądowego kuratora zawodowego w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Probacja 2013 nr 3 s. 87-100,

2. Tadeusz Jedynak, Krzysztof Stasiak (red.), Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Wydawn.Prawn."LexisNexis", Warszawa 2014,

3. Jolanta Zozula, Rola kuratora sądowego w procesie resocjalizacji, Szkoła Specjalna, 2012, Nr 2, s. 138 – 146,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zozula
Prowadzący grup: Marta Porembska, Jolanta Zozula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

W ramach zaliczenia przedmiotu oceniane będą:

1. udział w dyskusji podczas zajęć,

2. Wynik testu zaliczeniowego.

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z zawodem kuratora sądowego. Omówione zostaną regulacje prawne w zakresie warunków wykonywania tej funkcji, organizacji służby kuratorskiej, zadań kuratora oraz jego praw i obowiązków. W szczególności:

1.Zasady wykonywania zawodu kuratora sądowego

2. Rodzaje kurateli

3. Kariera kuratora zawodowego – aplikacja stopnie awansu zawodowego

4. Kurator zawodowy – prawa i obowiązki

5. Kurator społeczny – prawa i obowiązki

6. Organizacja samorządu kuratorów i zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej,

7. Zakres praw i obowiązków kuratorów rodzinnych oraz kuratorów dla dorosłych

Pełny opis:

I. WYKŁAD - 30 godz.

Realizowany przedmiot ma na celu wprowadzenie słuchaczy w tematykę dotyczącą rekrutacji kuratorów sądowych, organizacji ich pracy oraz zadań i obowiązków nałożonych na tę służbę przez ustawodawcę. Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z regulacjami ustawy o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001 r. Omówione zostaną przede wszystkim następujące zagadnienia:

1. Kuratorzy zawodowi - charakterystyka funkcji,

2. Organizacja kuratorskiej służby sądowej,

3. Samorząd kuratorski,

4. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna kuratorów zawodowych,

5. Aplikacja kuratorska - rekrutacja, przebieg, egzamin,

6. Kuratorzy społeczni - warunki powołania, charakterystyka funkcji.

W ramach przedmiotu omówione zostaną również standardy wykonywania poszczególnych zadań i obowiązków przez kuratorów sądowych. Między innymi studenci zostaną zapoznani z regulacjami prawnymi w zakresie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych oraz standardami obciążenia pracą kuratora zawodowego. Studentom zostaną zaprezentowane poszczególne zadania służby kuratorskiej z podziałem na kuratelę sądową i rodzinną. W ramach kurateli sądowej zostaną oni zapoznani przede wszystkim ze sposobem wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych, do których należy: sprawowanie dozoru oraz przygotowanie skazanego do życia po opuszczeniu zakładu karnego. Omówiony zostanie również sposób przeprowadzania przez kuratorów wywiadu środowiskowego.

Zostaną również scharakteryzowane najważniejsze obowiązki kuratorów rodzinnych. Studenci zostaną zapoznani z zasadami i trybem sprawowania przez kuratorów nadzoru nad nieletnimi, sposobem przeprowadzania wywiadów środowiskowych w stosunku do nieletnich oraz celem i standardami funkcjonowania ośrodków kuratorskich. Omówione zostaną zasady i tryb wykonywania przez kuratora nadzoru nad osobami, w stosunku do których orzeczony został obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu. Zaprezentowana zostanie rola kuratora rodzinnego przy sprawowaniu nadzoru nad kontaktem z dzieckiem oraz w pracy z rodziną.

ĆWICZENIA

1. Rys historyczny kurateli sądowej.

2. Rola i zadania kuratora sądowego (kuratorzy rodzinni oraz kuratorzy dla dorosłych); różnice między kuratorami zawodowymi a społecznymi

3. Kodeks etyki kuratora sądowego;

4. Diagnoza i wywiady środowiskowe - podstawowe zadania kuratorów sądowych. Cele, rodzaje oraz przepisy regulujące przeprowadzanie wywiadów. Pierwszy kontakt z podopiecznym – symulacja;

5. Metodyka pracy kuratorów sądowych.

Współpraca ze środowiskiem, etapy i zasady pracy w nadzorze prowadzonym metodą casework;

6. Kurator dla dorosłych jako instytucja systemu karnego. Rodzaje i cele dozorów.

7. Nadzory w sprawach opiekuńczych - podstawowe zadania i dylematy moralne kuratorów rodzinnych. Tworzenie programów oddziaływań opiekuńczo – wychowawczych. Sądowe kontakty rodziców z dzieckiem;

8. Postępowanie z nieletnimi - metoda kontraktu, cele i zadania nadzoru. Konstruowanie programów oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych. Placówki wspierające działania kuratorów (m.in. Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą);

9. Nadzór nad osobami zobowiązanymi do leczenia odwykowego -zadania kuratorów. Procedura umieszczenia zobowiązanego w placówce stacjonarnej. Omówienie najczęstszych problemów, z jakimi stykają się kuratorzy prowadzący tego typu sprawy;

10. Współpraca kuratora sądowego z instytucjami i organizacjami społecznymi (policja, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje resocjalizujące i socjoterapeutyczne).

Literatura:

I. Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, Dz. U. 2001, Nr 98, poz. 1071, ze zm.,

3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks Postępowania Karnego, Dz. U. 1997, Nr 89, poz. 555, ze zm.

2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy, Dz. U. 1997, Nr 90, poz. 557, ze zm.

3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, tj. Dz. U. 2002, Nr 11, poz. 109,

4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego, Dz. U. 1964, Nr 43, poz. 296, ze zm.

5. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Dz. U. 1964, Nr 9, poz. 59, ze zm.

6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz. U. 1982, Nr 35, poz. 230.

Literatura obowiązkowa:

1. Tadeusz Jedynak, Krzysztof Stasiak, Komentarz do ustawy o kuratorach sądowych, Warszawa 2008,

Literatura uzupełniająca:

1. Robert Pelewicz, Czynności sądowego kuratora zawodowego w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Probacja 2013 nr 3 s. 87-100,

2. Tadeusz Jedynak, Krzysztof Stasiak (red.), Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Wydawn.Prawn."LexisNexis", Warszawa 2014,

3. Jolanta Zozula, Rola kuratora sądowego w procesie resocjalizacji, Szkoła Specjalna, 2012, Nr 2, s. 138 – 146,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zozula
Prowadzący grup: Marta Porembska, Jolanta Zozula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z metodyką pracy kuratora sądowego. Podczas zajęć przeanalizowane zostaną akty prawne regulujące instytucję kurateli sądowej oraz określające zadania, kompetencje oraz prawa i obowiązki kuratorów. Ponadto słuchacze zdobędą wiedzę na temat przebiegu aplikacji kuratorskiej i organizacji służby kuratorskiej. Zaprezentowana zostanie specyfika pracy kuratora rodzinnego oraz kuratora dla dorosłych. Zwrócona zostanie uwaga na specyfikę pracy kuratora oraz znaczenie jego współpracy z różnymi instytucjami (Policja, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, sędziowie, organizacje pozarządowe).

Pełny opis:

I. WYKŁAD - 30 godz.

Realizowany przedmiot ma na celu wprowadzenie słuchaczy w tematykę dotyczącą rekrutacji kuratorów sądowych, organizacji ich pracy oraz zadań i obowiązków nałożonych na tę służbę przez ustawodawcę. Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z regulacjami ustawy o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001 r. Omówione zostaną przede wszystkim następujące zagadnienia:

1. Kuratorzy zawodowi - charakterystyka funkcji,

2. Organizacja kuratorskiej służby sądowej,

3. Samorząd kuratorski,

4. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna kuratorów zawodowych,

5. Aplikacja kuratorska - rekrutacja, przebieg, egzamin,

6. Kuratorzy społeczni - warunki powołania, charakterystyka funkcji.

W ramach przedmiotu omówione zostaną również standardy wykonywania poszczególnych zadań i obowiązków przez kuratorów sądowych. Między innymi studenci zostaną zapoznani z regulacjami prawnymi w zakresie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych oraz standardami obciążenia pracą kuratora zawodowego. Studentom zostaną zaprezentowane poszczególne zadania służby kuratorskiej z podziałem na kuratelę sądową i rodzinną. W ramach kurateli sądowej zostaną oni zapoznani przede wszystkim ze sposobem wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych, do których należy: sprawowanie dozoru oraz przygotowanie skazanego do życia po opuszczeniu zakładu karnego. Omówiony zostanie również sposób przeprowadzania przez kuratorów wywiadu środowiskowego.

Zostaną również scharakteryzowane najważniejsze obowiązki kuratorów rodzinnych. Studenci zostaną zapoznani z zasadami i trybem sprawowania przez kuratorów nadzoru nad nieletnimi, sposobem przeprowadzania wywiadów środowiskowych w stosunku do nieletnich oraz celem i standardami funkcjonowania ośrodków kuratorskich. Omówione zostaną zasady i tryb wykonywania przez kuratora nadzoru nad osobami, w stosunku do których orzeczony został obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu. Zaprezentowana zostanie rola kuratora rodzinnego przy sprawowaniu nadzoru nad kontaktem z dzieckiem oraz w pracy z rodziną.

Literatura:

I. Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, Dz. U. 2001, Nr 98, poz. 1071, ze zm.,

3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks Postępowania Karnego, Dz. U. 1997, Nr 89, poz. 555, ze zm.

2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy, Dz. U. 1997, Nr 90, poz. 557, ze zm.

3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, tj. Dz. U. 2002, Nr 11, poz. 109,

4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego, Dz. U. 1964, Nr 43, poz. 296, ze zm.

5. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Dz. U. 1964, Nr 9, poz. 59, ze zm.

6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz. U. 1982, Nr 35, poz. 230.

Literatura obowiązkowa:

1. Tadeusz Jedynak, Krzysztof Stasiak, Komentarz do ustawy o kuratorach sądowych, Warszawa 2008,

Literatura uzupełniająca:

1. Robert Pelewicz, Czynności sądowego kuratora zawodowego w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Probacja 2013 nr 3 s. 87-100,

2. Tadeusz Jedynak, Krzysztof Stasiak (red.), Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Wydawn.Prawn."LexisNexis", Warszawa 2014,

3. Jolanta Zozula, Rola kuratora sądowego w procesie resocjalizacji, Szkoła Specjalna, 2012, Nr 2, s. 138 – 146,

4. Mirosława Gawędzka, Niedostrzeżone obszary pracy kuratora rodzinnego w ujęciu probacji zorientowanej na rodzinę obciążoną zarządzeniami sądu rodzinnego, Probacja 2011, Nr 1, s. 51 - 68.

5. Aleksander Samek, Kompetencje zawodowe kuratorów sądowych i ich wpływ na pomiar efektywności pracy - rozważania teoretyczne, Probacja 2012, Nr 1, s. 5-14.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Porembska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska, Marta Porembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z metodyką pracy kuratora sądowego. Podczas zajęć przeanalizowane zostaną akty prawne regulujące instytucję kurateli sądowej oraz określające zadania, kompetencje oraz prawa i obowiązki kuratorów. Ponadto słuchacze zdobędą wiedzę na temat przebiegu aplikacji kuratorskiej i organizacji służby kuratorskiej. Zaprezentowana zostanie specyfika pracy kuratora rodzinnego oraz kuratora dla dorosłych. Zwrócona zostanie uwaga na specyfikę pracy kuratora oraz znaczenie jego współpracy z różnymi instytucjami (policja, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, sędziowie, OZSS, organizacje pozarządowe).

Pełny opis:

I. WYKŁAD - 30 godz.

Realizowany przedmiot ma na celu wprowadzenie słuchaczy w tematykę dotyczącą rekrutacji kuratorów sądowych, organizacji ich pracy oraz zadań i obowiązków nałożonych na tę służbę przez ustawodawcę. Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z regulacjami ustawy o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001 r. Omówione zostaną przede wszystkim następujące zagadnienia:

1. Kuratorzy zawodowi - charakterystyka funkcji,

2. Organizacja kuratorskiej służby sądowej,

3. Samorząd kuratorski,

4. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna kuratorów zawodowych,

5. Aplikacja kuratorska - rekrutacja, przebieg, egzamin,

6. Kuratorzy społeczni - warunki powołania, charakterystyka funkcji.

W ramach przedmiotu omówione zostaną również standardy wykonywania poszczególnych zadań i obowiązków przez kuratorów sądowych. Między innymi studenci zostaną zapoznani z regulacjami prawnymi w zakresie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych oraz standardami obciążenia pracą kuratora zawodowego. Studentom zostaną zaprezentowane poszczególne zadania służby kuratorskiej z podziałem na kuratelę sądową i rodzinną. W ramach kurateli sądowej zostaną oni zapoznani przede wszystkim ze sposobem wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych, do których należy: sprawowanie dozoru oraz przygotowanie skazanego do życia po opuszczeniu zakładu karnego. Omówiony zostanie również sposób przeprowadzania przez kuratorów wywiadu środowiskowego.

Zostaną również scharakteryzowane najważniejsze obowiązki kuratorów rodzinnych. Studenci zostaną zapoznani z zasadami i trybem sprawowania przez kuratorów nadzoru nad nieletnimi, sposobem przeprowadzania wywiadów środowiskowych w stosunku do nieletnich oraz celem i standardami funkcjonowania ośrodków kuratorskich. Omówione zostaną zasady i tryb wykonywania przez kuratora nadzoru nad osobami, w stosunku do których orzeczony został obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu. Zaprezentowana zostanie rola kuratora rodzinnego przy sprawowaniu nadzoru nad kontaktem z dzieckiem oraz w pracy z rodziną.

II. ĆWICZENIA - 30 GODZ

1. Miejsce kurateli w polskim systemie prawnym. Rys historyczny kurateli sądowej;

2. Ustawa o kuratorach sądowych (2001): organizacja służby kuratorskiej; rola i zadania kuratora sądowego (kuratorzy rodzinni oraz kuratorzy dla dorosłych); kwalifikacje, uprawnienia i obowiązki kuratorów zawodowych i społecznych; aktualna sytuacja kuratorów w Polsce – dane statystyczne;

3. Kodeks etyki kuratora sądowego;

4. Diagnoza i wywiady środowiskowe - podstawowe zadania kuratorów sądowych. Cele, rodzaje oraz przepisy regulujące przeprowadzanie wywiadów. Pierwszy kontakt z podopiecznym – symulacja;

5. Metodyka pracy kuratorów sądowych.

Współpraca ze środowiskiem, etapy i zasady pracy w nadzorze prowadzonym metodą casework;

6. Kurator dla dorosłych jako instytucja systemu karnego. Rodzaje dozorów, cel i podstawy prawne;

7. Nadzory w sprawach opiekuńczych – podstawowe zadania i dylematy moralne kuratorów rodzinnych. Tworzenie programów oddziaływań opiekuńczo – wychowawczych. Sądowe kontakty rodziców z dzieckiem;

8. Postępowanie z nieletnimi - metoda kontraktu, cele i zadania nadzoru. Konstruowanie programów oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych. Placówki wspierające działania kuratorów (m.in. Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą);

9. Nadzór nad osobami zobowiązanymi do leczenia odwykowego – zadania kuratorów. Procedura umieszczenia zobowiązanego w placówce stacjonarnej. Omówienie najczęstszych problemów, z jakimi stykają się kuratorzy prowadzący tego typu sprawy;

10. Współpraca kuratora sądowego z instytucjami i organizacjami społecznymi (policja, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje resocjalizujące i socjoterapeutyczne, OZSS).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Jadach K. (2011) Praca kuratora sądowego w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM

2. Jedynak T., Stasiak K. (red.) (2010) Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Warszawa: LexisNexis

3. Gromek K. (2005), Kuratorzy sądowi. Komentarz, Warszawa: LexisNexis

4. Ostrihańska Z., Greczuszkin A. (2005), Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego, Lublin: Norbertinum

5. Porembska M. (2012) Rola i zadania kuratora sądowego ds. rodzinnych i nieletnich w pracy z dzieckiem, młodzieżą, rodziną, w: Marzec-Holka K., Bilska E., Głowik T., Iwanicki H. (red.) Profilaktyka i resocjalizacja. Od dysfunkcji do fukcjonalności. Warszawa: Wydawnictwo APS

6. Wójcik D. (2010) (red.) Kuratela sądowa. sukcesy i porażki., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych,

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy,

4. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy,

Literatura uzupełniająca:

1. Bałandynowicz A. (2006) Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza

2. Jedynak T., Stasiak K. (2007) Funkcjonowanie polskiej kurateli sądowej w świetle regulacji prawnych: zadania kuratorów., Warszawa: Fundacja Prawo Europejskie

3. Marzec-Holka K. (1994) Instytucja społecznych kuratorów sądowych w świetle badań. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.

4. Paszkiewicz A. (2006) Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzinnego kuratora sądowego, Lublin: Norbertinum.

5. Paszkewicz A. (2010) Teoretyczny model wychowania resocjalizującego w środowisku otwartym. Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej

6. Porembska M. (2014) Współpraca ze środowiskiem lokalnym w działalności kuratora sądowego ds. rodzinnych i nieletnich w: Marzec-Holka K., Mirosław-Nawrocka K., Moleda J. (red.) Współczesne wzory i uwarunkowania procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji. Warszawa: Wydawnictwo APS

7. Witkowska-Paleń A. (2008) Instytucja społecznego kuratora sądowego w opinii osób pełniących funkcję kuratora. Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski

8. Wirkus Ł. (2015) Stres w pracy kuratora sądowego. Studium teoretyczno-empiryczne. Kraków: Wydawnictwo Impuls

9. Wysocka E. (2009) Diagnoza w resocjalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

10. Zinkiewicz B. red. (2006) Współczesna kuratela sądowa. Mysłowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

11. M. Konopczyński, Ł. Kwadrans, K. Stasiak (2016) Polska kuratela sądowa na przełomie wieków. Kraków: Wydawnictwo Impuls

12. Robert Pelewicz, Czynności sądowego kuratora zawodowego w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Probacja 2013 nr 3 s. 87-100,

13. Mirosława Gawędzka, Niedostrzeżone obszary pracy kuratora rodzinnego w ujęciu probacji zorientowanej na rodzinę obciążoną zarządzeniami sądu rodzinnego, Probacja 2011, Nr 1, s. 51 - 68.

14. Aleksander Samek, Kompetencje zawodowe kuratorów sądowych i ich wpływ na pomiar efektywności pracy - rozważania teoretyczne, Probacja 2012, Nr 1, s. 5-14.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Porembska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska, Marta Porembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z metodyką pracy kuratora sądowego. Podczas zajęć przeanalizowane zostaną akty prawne regulujące instytucję kurateli sądowej oraz określające zadania, kompetencje oraz prawa i obowiązki kuratorów. Ponadto słuchacze zdobędą wiedzę na temat przebiegu aplikacji kuratorskiej i organizacji służby kuratorskiej. Zaprezentowana zostanie specyfika pracy kuratora rodzinnego oraz kuratora dla dorosłych. Zwrócona zostanie uwaga na specyfikę pracy kuratora oraz znaczenie jego współpracy z różnymi instytucjami (policja, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, sędziowie, OZSS, organizacje pozarządowe).

Pełny opis:

I. WYKŁAD - 30 godz.

Realizowany przedmiot ma na celu wprowadzenie słuchaczy w tematykę dotyczącą rekrutacji kuratorów sądowych, organizacji ich pracy oraz zadań i obowiązków nałożonych na tę służbę przez ustawodawcę. Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z regulacjami ustawy o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001 r. Omówione zostaną przede wszystkim następujące zagadnienia:

1. Kuratorzy zawodowi - charakterystyka funkcji,

2. Organizacja kuratorskiej służby sądowej,

3. Samorząd kuratorski,

4. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna kuratorów zawodowych,

5. Aplikacja kuratorska - rekrutacja, przebieg, egzamin,

6. Kuratorzy społeczni - warunki powołania, charakterystyka funkcji.

W ramach przedmiotu omówione zostaną również standardy wykonywania poszczególnych zadań i obowiązków przez kuratorów sądowych. Między innymi studenci zostaną zapoznani z regulacjami prawnymi w zakresie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych oraz standardami obciążenia pracą kuratora zawodowego. Studentom zostaną zaprezentowane poszczególne zadania służby kuratorskiej z podziałem na kuratelę sądową i rodzinną. W ramach kurateli sądowej zostaną oni zapoznani przede wszystkim ze sposobem wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych, do których należy: sprawowanie dozoru oraz przygotowanie skazanego do życia po opuszczeniu zakładu karnego. Omówiony zostanie również sposób przeprowadzania przez kuratorów wywiadu środowiskowego.

Zostaną również scharakteryzowane najważniejsze obowiązki kuratorów rodzinnych. Studenci zostaną zapoznani z zasadami i trybem sprawowania przez kuratorów nadzoru nad nieletnimi, sposobem przeprowadzania wywiadów środowiskowych w stosunku do nieletnich oraz celem i standardami funkcjonowania ośrodków kuratorskich. Omówione zostaną zasady i tryb wykonywania przez kuratora nadzoru nad osobami, w stosunku do których orzeczony został obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu. Zaprezentowana zostanie rola kuratora rodzinnego przy sprawowaniu nadzoru nad kontaktem z dzieckiem oraz w pracy z rodziną.

II. ĆWICZENIA - 30 GODZ

1. Miejsce kurateli w polskim systemie prawnym. Rys historyczny kurateli sądowej;

2. Ustawa o kuratorach sądowych (2001): organizacja służby kuratorskiej; rola i zadania kuratora sądowego (kuratorzy rodzinni oraz kuratorzy dla dorosłych); kwalifikacje, uprawnienia i obowiązki kuratorów zawodowych i społecznych; aktualna sytuacja kuratorów w Polsce – dane statystyczne;

3. Kodeks etyki kuratora sądowego;

4. Diagnoza i wywiady środowiskowe - podstawowe zadania kuratorów sądowych. Cele, rodzaje oraz przepisy regulujące przeprowadzanie wywiadów. Pierwszy kontakt z podopiecznym – symulacja;

5. Metodyka pracy kuratorów sądowych.

Współpraca ze środowiskiem, etapy i zasady pracy w nadzorze prowadzonym metodą casework;

6. Kurator dla dorosłych jako instytucja systemu karnego. Rodzaje dozorów, cel i podstawy prawne;

7. Nadzory w sprawach opiekuńczych – podstawowe zadania i dylematy moralne kuratorów rodzinnych. Tworzenie programów oddziaływań opiekuńczo – wychowawczych. Sądowe kontakty rodziców z dzieckiem;

8. Postępowanie z nieletnimi - metoda kontraktu, cele i zadania nadzoru. Konstruowanie programów oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych. Placówki wspierające działania kuratorów (m.in. Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą);

9. Nadzór nad osobami zobowiązanymi do leczenia odwykowego – zadania kuratorów. Procedura umieszczenia zobowiązanego w placówce stacjonarnej. Omówienie najczęstszych problemów, z jakimi stykają się kuratorzy prowadzący tego typu sprawy;

10. Współpraca kuratora sądowego z instytucjami i organizacjami społecznymi (policja, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje resocjalizujące i socjoterapeutyczne, OZSS).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Jadach K. (2011) Praca kuratora sądowego w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM

2. Jedynak T., Stasiak K. (red.) (2010) Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Warszawa: LexisNexis

3. Gromek K. (2005), Kuratorzy sądowi. Komentarz, Warszawa: LexisNexis

4. Ostrihańska Z., Greczuszkin A. (2005), Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego, Lublin: Norbertinum

5. Porembska M. (2012) Rola i zadania kuratora sądowego ds. rodzinnych i nieletnich w pracy z dzieckiem, młodzieżą, rodziną, w: Marzec-Holka K., Bilska E., Głowik T., Iwanicki H. (red.) Profilaktyka i resocjalizacja. Od dysfunkcji do fukcjonalności. Warszawa: Wydawnictwo APS

6. Wójcik D. (2010) (red.) Kuratela sądowa. sukcesy i porażki., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych,

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy,

4. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy,

Literatura uzupełniająca:

1. Bałandynowicz A. (2006) Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza

2. Jedynak T., Stasiak K. (2007) Funkcjonowanie polskiej kurateli sądowej w świetle regulacji prawnych: zadania kuratorów., Warszawa: Fundacja Prawo Europejskie

3. Marzec-Holka K. (1994) Instytucja społecznych kuratorów sądowych w świetle badań. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.

4. Paszkiewicz A. (2006) Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzinnego kuratora sądowego, Lublin: Norbertinum.

5. Paszkiewicz A. (2010) Teoretyczny model wychowania resocjalizującego w środowisku otwartym. Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej

6. Porembska M. (2014) Współpraca ze środowiskiem lokalnym w działalności kuratora sądowego ds. rodzinnych i nieletnich w: Marzec-Holka K., Mirosław-Nawrocka K., Moleda J. (red.) Współczesne wzory i uwarunkowania procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji. Warszawa: Wydawnictwo APS

7. Witkowska-Paleń A. (2008) Instytucja społecznego kuratora sądowego w opinii osób pełniących funkcję kuratora. Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski

8. Wirkus Ł. (2015) Stres w pracy kuratora sądowego. Studium teoretyczno-empiryczne. Kraków: Wydawnictwo Impuls

9. Wysocka E. (2009) Diagnoza w resocjalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

10. Zinkiewicz B. red. (2006) Współczesna kuratela sądowa. Mysłowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

11. M. Konopczyński, Ł. Kwadrans, K. Stasiak (2016) Polska kuratela sądowa na przełomie wieków. Kraków: Wydawnictwo Impuls

12. Robert Pelewicz, Czynności sądowego kuratora zawodowego w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Probacja 2013 nr 3 s. 87-100,

13. Mirosława Gawędzka, Niedostrzeżone obszary pracy kuratora rodzinnego w ujęciu probacji zorientowanej na rodzinę obciążoną zarządzeniami sądu rodzinnego, Probacja 2011, Nr 1, s. 51 - 68.

14. Aleksander Samek, Kompetencje zawodowe kuratorów sądowych i ich wpływ na pomiar efektywności pracy - rozważania teoretyczne, Probacja 2012, Nr 1, s. 5-14.

Uwagi:

Zaliczenie ćwiczeń - forma testowa

Ocena z egzaminu - na podstawie pracy pisemnej w formie testowej (po uprzednim zaliczeniu ćwiczeń)

Metody kształcenia: prezentacje multimedialne, dyskusje, filmy, analiza sprawozdań kuratorskich, symulacja czynności kuratorskich.

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe - 60 (wykłady i ćwiczenia), przygotowanie się do zajęć, lektury - 25, przygotowanie się do zaliczenia: 20, praca własna studenta - 25. Liczba punktów ECTS: 5.0.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Porembska
Prowadzący grup: Marta Porembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z metodyką pracy kuratora sądowego. Podczas zajęć przeanalizowane zostaną akty prawne regulujące instytucję kurateli sądowej oraz określające zadania, kompetencje oraz prawa i obowiązki kuratorów. Ponadto słuchacze zdobędą wiedzę na temat przebiegu aplikacji kuratorskiej i organizacji służby kuratorskiej. Zaprezentowana zostanie specyfika pracy kuratora rodzinnego oraz kuratora dla dorosłych. Zwrócona zostanie uwaga na specyfikę pracy kuratora oraz znaczenie jego współpracy z różnymi instytucjami (policja, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, sędziowie, OZSS, organizacje pozarządowe).

Pełny opis:

1. Miejsce kurateli w polskim systemie prawnym. Rys historyczny kurateli sądowej;

2. Ustawa o kuratorach sądowych (2001): organizacja służby kuratorskiej; rola i zadania kuratora sądowego (kuratorzy rodzinni oraz kuratorzy dla dorosłych); kwalifikacje, uprawnienia i obowiązki kuratorów zawodowych i społecznych; aktualna sytuacja kuratorów w Polsce – dane statystyczne;

3. Kodeks etyki kuratora sądowego;

4. Diagnoza i wywiady środowiskowe - podstawowe zadania kuratorów sądowych. Cele, rodzaje oraz przepisy regulujące przeprowadzanie wywiadów. Pierwszy kontakt z podopiecznym – symulacja;

5. Metodyka pracy kuratorów sądowych.

Współpraca ze środowiskiem, etapy i zasady pracy w nadzorze prowadzonym metodą casework;

6. Kurator dla dorosłych jako instytucja systemu karnego. Rodzaje dozorów, cel i podstawy prawne;

7. Nadzory w sprawach opiekuńczych – podstawowe zadania i dylematy moralne kuratorów rodzinnych. Tworzenie programów oddziaływań opiekuńczo – wychowawczych. Sądowe kontakty rodziców z dzieckiem;

8. Postępowanie z nieletnimi - metoda kontraktu, cele i zadania nadzoru. Konstruowanie programów oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych. Placówki wspierające działania kuratorów (m.in. Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą);

9. Nadzór nad osobami zobowiązanymi do leczenia odwykowego – zadania kuratorów. Procedura umieszczenia zobowiązanego w placówce stacjonarnej. Omówienie najczęstszych problemów, z jakimi stykają się kuratorzy prowadzący tego typu sprawy;

10. Współpraca kuratora sądowego z instytucjami i organizacjami społecznymi (policja, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje resocjalizujące i socjoterapeutyczne, OZSS).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Jadach K. (2011) Praca kuratora sądowego w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM

2. Jedynak T., Stasiak K. (red.) (2010) Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Warszawa: LexisNexis

3. Gromek K. (2005), Kuratorzy sądowi. Komentarz, Warszawa: LexisNexis

4. Ostrihańska Z., Greczuszkin A. (2005), Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego, Lublin: Norbertinum

5. Porembska M. (2012) Rola i zadania kuratora sądowego ds. rodzinnych i nieletnich w pracy z dzieckiem, młodzieżą, rodziną, w: Marzec-Holka K., Bilska E., Głowik T., Iwanicki H. (red.) Profilaktyka i resocjalizacja. Od dysfunkcji do fukcjonalności. Warszawa: Wydawnictwo APS

6. Wójcik D. (2010) (red.) Kuratela sądowa. sukcesy i porażki., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych,

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy,

4. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy,

Literatura uzupełniająca:

1. Bałandynowicz A. (2006) Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza

2. Jedynak T., Stasiak K. (2007) Funkcjonowanie polskiej kurateli sądowej w świetle regulacji prawnych: zadania kuratorów., Warszawa: Fundacja Prawo Europejskie

3. Marzec-Holka K. (1994) Instytucja społecznych kuratorów sądowych w świetle badań. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.

4. Paszkiewicz A. (2006) Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzinnego kuratora sądowego, Lublin: Norbertinum.

5. Paszkiewicz A. (2010) Teoretyczny model wychowania resocjalizującego w środowisku otwartym. Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej

6. Porembska M. (2014) Współpraca ze środowiskiem lokalnym w działalności kuratora sądowego ds. rodzinnych i nieletnich w: Marzec-Holka K., Mirosław-Nawrocka K., Moleda J. (red.) Współczesne wzory i uwarunkowania procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji. Warszawa: Wydawnictwo APS

7. Witkowska-Paleń A. (2008) Instytucja społecznego kuratora sądowego w opinii osób pełniących funkcję kuratora. Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski

8. Wirkus Ł. (2015) Stres w pracy kuratora sądowego. Studium teoretyczno-empiryczne. Kraków: Wydawnictwo Impuls

9. Wysocka E. (2009) Diagnoza w resocjalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

10. Zinkiewicz B. red. (2006) Współczesna kuratela sądowa. Mysłowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

11. M. Konopczyński, Ł. Kwadrans, K. Stasiak (2016) Polska kuratela sądowa na przełomie wieków. Kraków: Wydawnictwo Impuls

12. Robert Pelewicz, Czynności sądowego kuratora zawodowego w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Probacja 2013 nr 3 s. 87-100,

13. Mirosława Gawędzka, Niedostrzeżone obszary pracy kuratora rodzinnego w ujęciu probacji zorientowanej na rodzinę obciążoną zarządzeniami sądu rodzinnego, Probacja 2011, Nr 1, s. 51 - 68.

14. Aleksander Samek, Kompetencje zawodowe kuratorów sądowych i ich wpływ na pomiar efektywności pracy - rozważania teoretyczne, Probacja 2012, Nr 1, s. 5-14.

Uwagi:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności i aktywności na zajęciach

Ocena z egzaminu - test końcowy (po uprzednim zaliczeniu ćwiczeń)

Metody kształcenia: prezentacje multimedialne, dyskusje, filmy, analiza sprawozdań kuratorskich, symulacja czynności kuratorskich.

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe - 60 (wykłady i ćwiczenia), przygotowanie się do zajęć, lektury - 25, przygotowanie się do zaliczenia: 20, praca własna studenta - 25. Liczba punktów ECTS: 5.0.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Porembska
Prowadzący grup: Marta Porembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.