Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody pracy z osobami uzależnionymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-MOU1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody pracy z osobami uzależnionymi
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KS_WO5

Rozróżnia wzorce zażywania (ryzykowne, szkodliwe, uzależnienie)

PC1_KS_WO1

Potrafi scharakteryzować różne podejścia w leczeniu uzależnień

PC1_KS_WO6

Opisuje podstawowe metody interwencji terapeutycznych wobec osób uzależnionych

PC1_KS_UO3; PC1_KS_UO4

Konstruuje studium przypadku i plan pomocy osobie uzależnionej

PC1_KS_UO3

Potrafi zaprezentować informacje na temat placówek i programów terapeutycznych dla osób uzależnionych

PC1_KS_KO1

Aktywnie uczestniczy w dyskusji i pracy grupowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Tomasz Głowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym na platformie Teams, po uzgodnieniu ze studentami w piątki w godz. 8.30-10.00. Link do platformy to:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a14d7e34618ea45b5a0bcd2c9ea82bdbf%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=37d2fcf2-a591-4a71-98b6-2a9909662de5&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Sposoby pomiaru efektów kształcenia

- pisemne kolokwium na platformie Forms (07.04.20 r.)

- pisemne końcowe kolokwium (możliwe w formie online)

- rozmowa o przeczytanej literaturze obowiązkowej,

- obserwacja aktywności słuchaczy podczas ćwiczeń (także online),

Pełny opis:

Wprowadzenie do tematu. Polska mapa problemów uzależnień.

Różnicowanie wzorców zażywania (zażywanie ryzykowne, szkodliwe, uzależnienie, upijanie się).

Objawy diagnostyczne uzależnienia.

Test przesiewowe. Przeprowadzania, interpretacja. Strategia FRAMES. Krótka Interwencja.

Koncepcje leczenia uzależnień (w tym terapia strukturalno-strategiczna J. Mellibrudy)

Dialog Motywujący i terapia krótkoterminowa w leczeniu uzależnień

Interwencja kryzysowa wobec osoby z problemem alkoholowym

Wybrane metody pracy terapeutycznej

Farmakoterapia, wspólnota AA i samowyleczenia

Struktura lecznictwa odwykowego w Polsce.

Program ośrodków leczenia uzależnień.

Rodzina z problemem alkoholowym

Przesłanie studentom materiałów do przeczytania i pracy własnej (zajęcia z dnia 17 oraz 24.03.20)

Przeczytać artykuł J. Mellibrudy o mechanizmach uzależnienia (to było zadane z książki Strelaua, ale może być ten artykuł): http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/675-psychologiczna-koncepcja-mechanizmow-uzaleznienia.html

Proszę spróbować zrozumieć i umieć wytłumaczyć, na czym polegają psychologiczne mechanizmy uzależnienia. Porozmawiamy o tym na zajęciach.

T. Głowik, Pacjenci mają różny numer butów, Numer specjalny z 2017 r. jest do pobrania na stronie: http://www.tuiw.pl/index.php/specjalne#

Mój artykuł to krytyczne ujęcie koncepcji Mellibrudy. Proszę spróbować go zrozumieć i mieć swoje stanowisko w tej sprawie. Czy argumenty, których używam są w Państwa opinii słuszne, czy też nie. Porozmawiamy o tym na zajęciach.

Można też oczywiście poczytać inne artykuły z tego wydania specjalnego

http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2012/373Jakubczyk_PsychiatrPol_3_2012.pdf - koniecznie do przeczytania o redukcji szkód. Co Państwo na temat redukcji szkód sądzą? Proszę doczytać i mieć swoje zdanie, argumenty za lub przeciw.

E. Rachowskiej o uzależnieniach mieszanych http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/63-terapia-uzalenienia-i-wspouzalenienia/306-co-warto-wiedziec-o-uzaleznieniach-mieszanych.html

- koniecznie do przeczytania. Będziemy o tym rozmawiać na zajęciach. Jak wpływ ma to na prowadzoną terapię?

Oraz Marta Struzik-Zając, Jacek Chałubiński, „Charakterystyka pacjentów z podwójną diagnozą” https://siu.praesterno.pl/artykul/659

To pojęcie pojawiło się na zajęciach. Proszę rozumieć pojęcie ‘podwójnej diagnozy’.

Dodatkowo dla chętnych:

M. Wojnar (red.) PARPA – e-publikacje: Medyczne%20aspekty%20uzaleznienia%20od%20alkoholu%20-%20ksiazka.pdf - proszę zwrócić uwagę na pytania, które są w tej książce na końcu każdego rozdziału. Rozdziały: I, II, III i XI (inne dla chętnych) - – do doczytania i pogłębienia informacji z ćwiczeń – dobra książka

http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_2_2015/295Iwanicka_PsychiatrPol2015v49i2.pdf - dla chętnych o głodzie

Literatura:

Literatura obowiązkowa w formie internetowej:

Mellibruda J., http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/675-psychologiczna-koncepcja-mechanizmow-uzaleznienia.html

Głowik T., Pacjenci mają różny numer butów, Numer specjalny z 2017 r., http://www.tuiw.pl/index.php/specjalne#

Redukcja szkód http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2012/373Jakubczyk_PsychiatrPol_3_2012.pdf - .

Rachowska E., O uzależnieniach mieszanych http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/63-terapia-uzalenienia-i-wspouzalenienia/306-co-warto-wiedziec-o-uzaleznieniach-mieszanych.html

Struzik-Zając M., Chałubiński J., „Charakterystyka pacjentów z podwójną diagnozą” https://siu.praesterno.pl/artykul/659

Literatura uzupełniająca to tematyki zajęć:

Wojnar M. (red.) PARPA – e-publikacje: Medyczne%20aspekty%20uzaleznienia%20od%20alkoholu%20-%20ksiazka.pdf - Rozdziały: I, II, III i XI (inne dla chętnych)

Głód w uzależnieniu, http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_2_2015/295Iwanicka_PsychiatrPol2015v49i2.pdf

1. Miller M. Peter, Terapia uzależnień. Metody oparte na dowodach naukowych. Wydawnictwo UW, Warszawa 2013

2. Czabała Cz. J., Czynniki leczące w psychoterapii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

3. Miller W. R., Rollnick S., Wywiad motywujący. Jak przygotować ludzi do zmiany. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2010.

4. Miller W. R., Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji. Zalecenia do optymalizacji terapii. Warszawa: PARPAMEDIA, 2009.

5. Mellibruda J., Psychologiczna problematyka uzależnień od alkoholu i narkotyków w: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, Tom 3, Gdańsk 2000.

6. Monti P.M., Kadden R.M., Cooney N.L., Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu, Warszawa 1994.

7. Beck A., Wright F., Newman C., Liese B., Terapia poznawcza uzależnień, UJ, Kraków 2007

8. Tatarsky A. (red.), Redukcja szkód w psychoterapii, Krajowe Biuro d.s. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2007

9. Miller W., Munoz R., Picie Kontrolowane, Parpamedia, Warszawa 2006

10. Erickson C., Nauka o uzależnieniach. Od neurobiologii do skutecznych metod leczenia, Wydawnictwo UW, Warszawa 2010

11. Fudała J., Jak pomagać osobom pijącym alkohol ryzykownie i szkodliwie, Parpamedia, Warszawa 2008

12. Mellibruda J., Sobolewska-Mellibruda Z., Integracyjna psychoterapia uzależnień, IPZ, Warszawa 2001

linki do 'zadanych' materiałów, w których studenci znajdą treści zgodne z sylabusem:

- http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/675-psychologiczna-koncepcja-mechanizmow-uzaleznienia.html

- Głowik T., Pacjenci mają różny numer butów, Numer specjalny z 2017 r. jest do pobrania na stronie: http://www.tuiw.pl/index.php/specjalne#

- http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2012/373Jakubczyk_PsychiatrPol_3_2012.pdf

- Rachowska E., http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/63-terapia-uzalenienia-i-wspoluzalenienia/306-co-warto-wiedziec-o-uzaleznieniach-mieszanych.html

- Struzik-Zając M., Chałubiński M., „Charakterystyka pacjentów z podwójną diagnozą” https://siu.praesterno.pl/artykul/659

Uwagi:

zajęcia z 17 i 24.03.20 zostały zrealizowane w postaci przesłania studentom materiałów do zapoznania się i ich opracowania.

od 30.03 zajęcia odbywały się po uzgodnieniu ze studentami regularnie we wtorki na platformie Teams, a od 24.04 odbywają się w piątki w godz. 8.30-10.00

Opis metod kształcenia:

wykład, ćwiczenie umiejętności, praca z tekstem, film, dyskusja

Do obejrzenia filmy:

Najlepszy

Mój piękny syn

Lot

28 dni

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -

Inne formy 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Tomasz Głowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów na platformie Teams. Link do grupy to: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9ba47ed3bad9481cb23abb7bd25c8226%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=01c75103-fc37-4a2b-928b-db43ed522f73&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Sposoby pomiaru efektów kształcenia

- pisemne końcowe kolokwium (w formie online w aplikacji Forms)

- rozmowa o przeczytanej literaturze obowiązkowej,

- obserwacja aktywności słuchaczy podczas ćwiczeń,

Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów

Pełny opis:

Wprowadzenie do tematu. Polska mapa problemów uzależnień.

Różnicowanie wzorców zażywania (zażywanie ryzykowne, szkodliwe, uzależnienie, upijanie się).

Objawy diagnostyczne uzależnienia.

Test przesiewowe. Przeprowadzania, interpretacja. Strategia FRAMES. Krótka Interwencja.

Koncepcje leczenia uzależnień (w tym terapia strukturalno-strategiczna J. Mellibrudy)

Dialog Motywujący i terapia krótkoterminowa w leczeniu uzależnień

Interwencja kryzysowa wobec osoby z problemem alkoholowym

Wybrane metody pracy terapeutycznej

Farmakoterapia, wspólnota AA i samowyleczenia

Struktura lecznictwa odwykowego w Polsce.

Program ośrodków leczenia uzależnień.

Rodzina z problemem alkoholowym

Literatura:

Literatura obowiązkowa w formie internetowej:

Mellibruda J., http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/675-psychologiczna-koncepcja-mechanizmow-uzaleznienia.html

Głowik T., Pacjenci mają różny numer butów, Numer specjalny z 2017 r., http://www.tuiw.pl/index.php/specjalne#

Redukcja szkód http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2012/373Jakubczyk_PsychiatrPol_3_2012.pdf - .

Rachowska E., O uzależnieniach mieszanych http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/63-terapia-uzalenienia-i-wspouzalenienia/306-co-warto-wiedziec-o-uzaleznieniach-mieszanych.html

Struzik-Zając M., Chałubiński J., „Charakterystyka pacjentów z podwójną diagnozą” https://siu.praesterno.pl/artykul/659

Literatura uzupełniająca to tematyki zajęć:

Wojnar M. (red.) PARPA – e-publikacje: Medyczne%20aspekty%20uzaleznienia%20od%20alkoholu%20-%20ksiazka.pdf - Rozdziały: I, II, III i XI (inne dla chętnych)

Głód w uzależnieniu, http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_2_2015/295Iwanicka_PsychiatrPol2015v49i2.pdf

1. Miller M. Peter, Terapia uzależnień. Metody oparte na dowodach naukowych. Wydawnictwo UW, Warszawa 2013

2. Czabała Cz. J., Czynniki leczące w psychoterapii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

3. Miller W. R., Rollnick S., Wywiad motywujący. Jak przygotować ludzi do zmiany. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2010.

4. Miller W. R., Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji. Zalecenia do optymalizacji terapii. Warszawa: PARPAMEDIA, 2009.

5. Mellibruda J., Psychologiczna problematyka uzależnień od alkoholu i narkotyków w: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, Tom 3, Gdańsk 2000.

6. Monti P.M., Kadden R.M., Cooney N.L., Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu, Warszawa 1994.

7. Beck A., Wright F., Newman C., Liese B., Terapia poznawcza uzależnień, UJ, Kraków 2007

8. Tatarsky A. (red.), Redukcja szkód w psychoterapii, Krajowe Biuro d.s. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2007

9. Miller W., Munoz R., Picie Kontrolowane, Parpamedia, Warszawa 2006

10. Erickson C., Nauka o uzależnieniach. Od neurobiologii do skutecznych metod leczenia, Wydawnictwo UW, Warszawa 2010

11. Fudała J., Jak pomagać osobom pijącym alkohol ryzykownie i szkodliwie, Parpamedia, Warszawa 2008

12. Mellibruda J., Sobolewska-Mellibruda Z., Integracyjna psychoterapia uzależnień, IPZ, Warszawa 2001

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

wykład, ćwiczenie umiejętności, praca z książką/artykułem, film, dyskusja

Do obejrzenia filmy:

Najlepszy

Mój piękny syn

Lot

28 dni

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu 5

Inne formy 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Tomasz Głowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia odbywają sie zgodnie z planem zajęć. Dostęp na platformie teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9bb97cd157ef4518974d4a3e1fe2f902%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=96c6163a-e3a3-44cb-abbd-e9911bfa4d0c&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Ocena końcowa uwzględnia:

obecność na zajęciach

aktywność podczas zajęć

opracowanie zajęć korekcyjno-edukacyjnych

końcowe kolokwium

Pełny opis:

Wprowadzenie do tematu. Polska mapa problemów uzależnień.

Bio-psycho-społeczne koncepcje powstawania uzależnień oraz zaburzeń nawyków i popędów

Bio-psycho-społeczne skutki uzależnienia. Typologie uzależnienia.

Różnicowanie wzorów zażywania. Test przesiewowe, przeprowadzanie, interpretacja. Strategia FRAMES. Krótka Interwencja.

Diagnoza uzależnienia wg ICD 11 oraz DSM V. Różnice w podejściu.

Diagnoza kliniczna i nozologiczna w terapii uzależnień. Zagadnienie podwójnej diagnozy.

Paradygmaty w leczeniu uzależnień: skoncentrowane na abstynencji, ograniczeniu zażywania i redukcji szkód

Koncepcje leczenia uzależnień (w tym terapia strukturalno-strategiczna J. Mellibrudy)

Motywowanie do zmiany oraz transteoretyczny model zmiany zachowań i jego zastosowanie w terapii uzależnień

Wybrane metody pracy terapeutycznej

Farmakoterapia, wspólnota AA i samowyleczenia

Rodzina z problemem uzależnienia. Zaburzenia adaptacyjne. Praca z członkami rodzin osób uzależnionych.

Interwencja kryzysowa wobec osoby z problemem uzależnienia

Programy ośrodków leczenia uzależnień.

Struktura lecznictwa odwykowego w Polsce.

Literatura:

1. Beck A., Wright F., Newman C., Liese B., Terapia poznawcza uzależnień, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007.

2. Bętkowska-Korpała B. (red.), Uzależnienia w praktyce klinicznej. Zagadnienia diagnostyczne. PARPA, Warszawa 2009.

3. Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S.: Psychologia zaburzeń. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003

4. Cierpiałkowska L., Ziarko M., Psychologia uzależnień – alkoholizm. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

5. Cierpiałkowska L.: Psychopatologia. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007

6. Czabała Cz. J., Czynniki leczące w psychoterapii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

7. Erickson C., Nauka o uzależnieniach. Od neurobiologii do skutecznych metod leczenia, Wydawnictwo UW, Warszawa 2010.

8. Fudała J., Jak pomagać osobom pijącym alkohol ryzykownie i szkodliwie, Parpamedia, Warszawa 2008.

9. Jabłoński P., Bukowska B., Czabała C. (red) Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik dla terapeutów. Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2012.

10. Margasiński A., Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu, Impuls, Kraków 2010.

11. Mellibruda J., Psychologiczna problematyka uzależnień od alkoholu i narkotyków w: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, Tom 3, Gdańsk 2000.

12. Mellibruda J., Sobolewska-Mellibruda Z., Integracyjna psychoterapia uzależnień, IPZ, Warszawa 2001.

13. Miller M. Peter, Terapia uzależnień. Metody oparte na dowodach naukowych. Wydawnictwo UW, Warszawa 2013.

14. Miller W. R., Rollnick S., Wywiad motywujący. Jak przygotować ludzi do zmiany. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2010.

15. Miller W. R., Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji. Zalecenia do optymalizacji terapii. Warszawa: PARPAMEDIA, 2009.

16. Miller W., Munoz R., Picie Kontrolowane, Parpamedia, Warszawa 2006.

17. Monti P.M., Kadden R.M., Cooney N.L., Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu, Warszawa 1994.

18. Strelau J., (red.), w: Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 3, rozdz. pt: Psychologiczna problematyka uzależnień od alkoholu i narkotyków., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.

19. Szukalski B., Narkotyki. Kompendium wiedzy o środkach uzależniających, Instytut Psychiatrii i Neurologii 2005.

20. Tatarsky A. (red.), Redukcja szkód w psychoterapii, Krajowe Biuro d.s. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2007.

21. Wojnar M. (red.), Medyczne aspekty uzależnienia od alkoholu, PARPA, Warszawa 2017.

22. Woronowicz B., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Parpamedia, Warszawa 2009.

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

do obejrzenia filmy:

Najlepszy

Mój piękny syn

Lot

28 dni

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Tomasz Głowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia odbywają sie zgodnie z planem zajęć. Dostęp na platformie teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8bff91591d5f4135a086c0cc8d36a897%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=68d74e73-476a-40cd-ad46-50fd8bd6d65b&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Ocena końcowa uwzględnia:

obecność na zajęciach

aktywność podczas zajęć

ocenę końcową kolokwium

Pełny opis:

Wprowadzenie do tematu. Polska mapa problemów uzależnień.

Bio-psycho-społeczne koncepcje powstawania uzależnień oraz zaburzeń nawyków i popędów

Bio-psycho-społeczne skutki uzależnienia. Typologie uzależnienia.

Różnicowanie wzorów zażywania. Test przesiewowe, przeprowadzanie, interpretacja. Strategia FRAMES. Krótka Interwencja.

Diagnoza uzależnienia wg ICD 11 oraz DSM V. Różnice w podejściu.

Diagnoza kliniczna i nozologiczna w terapii uzależnień. Zagadnienie podwójnej diagnozy.

Paradygmaty w leczeniu uzależnień: skoncentrowane na abstynencji, ograniczeniu zażywania i redukcji szkód

Koncepcje leczenia uzależnień (w tym terapia strukturalno-strategiczna J. Mellibrudy)

Motywowanie do zmiany oraz transteoretyczny model zmiany zachowań i jego zastosowanie w terapii uzależnień

Wybrane metody pracy terapeutycznej

Farmakoterapia, wspólnota AA i samowyleczenia

Rodzina z problemem uzależnienia. Zaburzenia adaptacyjne. Praca z członkami rodzin osób uzależnionych.

Interwencja kryzysowa wobec osoby z problemem uzależnienia

Programy ośrodków leczenia uzależnień.

Struktura lecznictwa odwykowego w Polsce.

Literatura:

Literatura obowiązkowa w formie internetowej:

Mellibruda J., http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/675-psychologiczna-koncepcja-mechanizmow-uzaleznienia.html

Głowik T., Pacjenci mają różny numer butów, Numer specjalny z 2017 r., http://www.tuiw.pl/index.php/specjalne#

Redukcja szkód http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2012/373Jakubczyk_PsychiatrPol_3_2012.pdf - .

Rachowska E., O uzależnieniach mieszanych http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/63-terapia-uzalenienia-i-wspouzalenienia/306-co-warto-wiedziec-o-uzaleznieniach-mieszanych.html

Struzik-Zając M., Chałubiński J., „Charakterystyka pacjentów z podwójną diagnozą” https://siu.praesterno.pl/artykul/659

Literatura uzupełniająca to tematyki zajęć:

Wojnar M. (red.) PARPA – e-publikacje: Medyczne%20aspekty%20uzaleznienia%20od%20alkoholu%20-%20ksiazka.pdf - Rozdziały: I, II, III i XI (inne dla chętnych)

Głód w uzależnieniu, http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_2_2015/295Iwanicka_PsychiatrPol2015v49i2.pdf

1. Beck A., Wright F., Newman C., Liese B., Terapia poznawcza uzależnień, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007.

2. Bętkowska-Korpała B. (red.), Uzależnienia w praktyce klinicznej. Zagadnienia diagnostyczne. PARPA, Warszawa 2009.

3. Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S.: Psychologia zaburzeń. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003

4. Cierpiałkowska L., Ziarko M., Psychologia uzależnień – alkoholizm. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

5. Cierpiałkowska L.: Psychopatologia. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007

6. Czabała Cz. J., Czynniki leczące w psychoterapii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

7. Erickson C., Nauka o uzależnieniach. Od neurobiologii do skutecznych metod leczenia, Wydawnictwo UW, Warszawa 2010.

8. Fudała J., Jak pomagać osobom pijącym alkohol ryzykownie i szkodliwie, Parpamedia, Warszawa 2008.

9. Jabłoński P., Bukowska B., Czabała C. (red) Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik dla terapeutów. Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2012.

10. Margasiński A., Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu, Impuls, Kraków 2010.

11. Mellibruda J., Psychologiczna problematyka uzależnień od alkoholu i narkotyków w: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, Tom 3, Gdańsk 2000.

12. Mellibruda J., Sobolewska-Mellibruda Z., Integracyjna psychoterapia uzależnień, IPZ, Warszawa 2001.

13. Miller M. Peter, Terapia uzależnień. Metody oparte na dowodach naukowych. Wydawnictwo UW, Warszawa 2013.

14. Miller W. R., Rollnick S., Wywiad motywujący. Jak przygotować ludzi do zmiany. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2010.

15. Miller W. R., Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji. Zalecenia do optymalizacji terapii. Warszawa: PARPAMEDIA, 2009.

16. Miller W., Munoz R., Picie Kontrolowane, Parpamedia, Warszawa 2006.

17. Monti P.M., Kadden R.M., Cooney N.L., Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu, Warszawa 1994.

18. Strelau J., (red.), w: Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 3, rozdz. pt: Psychologiczna problematyka uzależnień od alkoholu i narkotyków., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.

19. Szukalski B., Narkotyki. Kompendium wiedzy o środkach uzależniających, Instytut Psychiatrii i Neurologii 2005.

20. Tatarsky A. (red.), Redukcja szkód w psychoterapii, Krajowe Biuro d.s. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2007.

21. Wojnar M. (red.), Medyczne aspekty uzależnienia od alkoholu, PARPA, Warszawa 2017.

22. Woronowicz B., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Parpamedia, Warszawa 2009.

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5

Inne formy

Do obejrzenia filmy:

Najlepszy

Mój piękny syn

Lot

28 dni

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)