Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych w środowisku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-MEP1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych w środowisku
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: pedagogika resocjalizacyjna, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: pedagogika resocjalizacyjna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KS_W03

Rozumie pojęcie metodyki oddziaływań profilaktycznych, potrafi zdefiniować cele, poziomy i strategie współczesnej profilaktyki społecznej

PC1_KS_W05

Zna podstawowe teorie zachowań dysfunkcjonalnych

PC1_KS_W04

Zna pedagogiczne, socjologiczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania projektowania oddziaływań profilaktycznych

PC1_KS_U03

Potrafi znaleźć i zaprezentować informacje na temat

lokalnych instytucji zajmujących się realizacją programów profilaktycznych na poziomie profilaktyki pierwotnej i wtórnej oraz realizowanych przez nie programów profilaktycznych

PC1_KK_U01

Dokonuje krytycznej oceny realizowanych programów profilaktycznych, potrafi opisać kierunki zmian w zakresie oddziaływań profilaktycznych

PC1_KS_U03

Potrafi stworzyć prosty projekt zajęć profilaktycznych i narzędzia do badań ewaluacyjnych

PC1_KK_K02

ma przekonanie o potrzebie podejmowania działań profilaktycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Ewa Bilska, Kamil Miszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- Egzamin pisemny

- Zaliczenie ćwiczeń

Pełny opis:

WYKŁADY:

1. Wprowadzenie do profilaktyki społecznej. Pojęcie profilaktyki społecznej. Poziomy oddziaływań profilaktycznych.

2. Strategie oddziaływań profilaktycznych

3 - 4. Budowanie systemu oddziaływań profilaktycznych na przykładzie systemy profilaktyki uzależnienia od alkoholu i narkotyków - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych

5. Narodowy program rozwiązywania problemów alkoholowych.

6. Krajowy program przeciwdziałania narkomanii

7-8. Gminne programy profilaktyki

9. Program profilaktyczny szkoły

10. Skuteczność oddziaływań profilaktycznych

11 -12. Współczesne tendencje w profilaktyce - teoria resilience i profilaktyka pozytywna

13. Współczesne tendencje w profilaktyce - uniwersalność programów profilaktycznych - trening zastępowania agresji.

14. Probacja i profilaktyka

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Balcerek-Kałek Anna (2003). Budowanie szkolnych programów profilaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN,

- Łukowska K., Okulicz-Kozaryn K. (2010). Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Praktyczne wskazówki dla samorządów. Warszawa: Fundacja Etoh.

- Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-2015

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

- USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) (tekst ujednolicony)

Literatura uzupełniajaca:

- Szpringer M. Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004.

- Crone D., Horner R.,Hawken L. (2009). Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole. Program poprawy wzorców zachowania. Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPAMEDIA

- Dąbkowska M. , Dąbkowski M. (2010). Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela : Europejski Międzypaństwowy Program DAPHNE. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniw. M. Kopernika.

- Gaś Z. (1998). Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

- Szymańska J. (2000). Programy profilaktyczne: podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

- Irena Pufal-Struzik red. (2007). Agresja i przemoc w szkole. Przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie. Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP.

- Jabłoński Piotr (2010) Vademecum profilaktyki narkotykowej. Warszawa : Departament Wychowania i Promocji Obronności MON ; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2010.

- Klimek Z. Profilaktyka zagrożeń w praktyce .Jelenia Góra, 2008.

- Ostaszewski K. (2003). Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo. Naukowe SCHOLAR

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

- liczba godzin kontaktowch (wykładów, ćwiczeń) - 60godzin

- przygotowanie prezentacji na zajęciach ćwiczeniowych, przygotowanie się do egzaminu - 30 godzin

Łącznie - 3 punkty

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Miszewski
Prowadzący grup: Kamil Miszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- Egzamin pisemny

- Zaliczenie ćwiczeń

Pełny opis:

WYKŁADY:

1. Wprowadzenie do profilaktyki społecznej. Pojęcie profilaktyki społecznej. Poziomy oddziaływań profilaktycznych.

2. Strategie oddziaływań profilaktycznych

3 - 4. Budowanie systemu oddziaływań profilaktycznych na przykładzie systemy profilaktyki uzależnienia od alkoholu i narkotyków - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych

5. Narodowy program rozwiązywania problemów alkoholowych.

6. Krajowy program przeciwdziałania narkomanii

7-8. Gminne programy profilaktyki

9. Program profilaktyczny szkoły

10. Skuteczność oddziaływań profilaktycznych

11 -12. Współczesne tendencje w profilaktyce - teoria resilience i profilaktyka pozytywna

13. Współczesne tendencje w profilaktyce - uniwersalność programów profilaktycznych - trening zastępowania agresji.

14. Probacja i profilaktyka

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Balcerek-Kałek Anna (2003). Budowanie szkolnych programów profilaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN,

- Łukowska K., Okulicz-Kozaryn K. (2010). Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Praktyczne wskazówki dla samorządów. Warszawa: Fundacja Etoh.

- Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-2015

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

- USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) (tekst ujednolicony)

Literatura uzupełniajaca:

- Szpringer M. Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004.

- Crone D., Horner R.,Hawken L. (2009). Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole. Program poprawy wzorców zachowania. Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPAMEDIA

- Dąbkowska M. , Dąbkowski M. (2010). Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela : Europejski Międzypaństwowy Program DAPHNE. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniw. M. Kopernika.

- Gaś Z. (1998). Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

- Szymańska J. (2000). Programy profilaktyczne: podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

- Irena Pufal-Struzik red. (2007). Agresja i przemoc w szkole. Przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie. Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP.

- Jabłoński Piotr (2010) Vademecum profilaktyki narkotykowej. Warszawa : Departament Wychowania i Promocji Obronności MON ; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2010.

- Klimek Z. Profilaktyka zagrożeń w praktyce .Jelenia Góra, 2008.

- Ostaszewski K. (2003). Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo. Naukowe SCHOLAR

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

- liczba godzin kontaktowch (wykładów, ćwiczeń) - 15 godzin

- przygotowanie prezentacji na zajęciach ćwiczeniowych, przygotowanie się do egzaminu - 45 godzin

Łącznie - 3 punkty

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Miszewski
Prowadzący grup: Kamil Miszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- Egzamin pisemny

- Zaliczenie ćwiczeń

Pełny opis:

WYKŁADY:

1. Wprowadzenie do profilaktyki społecznej. Pojęcie profilaktyki społecznej. Poziomy oddziaływań profilaktycznych.

2. Strategie oddziaływań profilaktycznych

3. Budowanie systemu oddziaływań profilaktycznych na przykładzie systemy profilaktyki uzależnienia od alkoholu - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych

4. Narodowy program rozwiązywania problemów alkoholowych.

5. Gminne programy profilaktyki

6. Program profilaktyczny szkoły

7. Współczesne tendencje w profilaktyce - profilaktyka pozytywna

8. Probacja i profilaktyka

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Balcerek-Kałek Anna (2003). Budowanie szkolnych programów profilaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN,

- Łukowska K., Okulicz-Kozaryn K. (2010). Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Praktyczne wskazówki dla samorządów. Warszawa: Fundacja Etoh.

- Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-2015

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

- USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) (tekst ujednolicony)

Literatura uzupełniajaca:

- Szpringer M. Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004.

- Crone D., Horner R.,Hawken L. (2009). Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole. Program poprawy wzorców zachowania. Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPAMEDIA

- Dąbkowska M. , Dąbkowski M. (2010). Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela : Europejski Międzypaństwowy Program DAPHNE. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniw. M. Kopernika.

- Gaś Z. (1998). Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

- Szymańska J. (2000). Programy profilaktyczne: podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

- Irena Pufal-Struzik red. (2007). Agresja i przemoc w szkole. Przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie. Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP.

- Jabłoński Piotr (2010) Vademecum profilaktyki narkotykowej. Warszawa : Departament Wychowania i Promocji Obronności MON ; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2010.

- Klimek Z. Profilaktyka zagrożeń w praktyce .Jelenia Góra, 2008.

- Ostaszewski K. (2003). Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo. Naukowe SCHOLAR

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

- liczba godzin kontaktowch (wykładów, ćwiczeń) - 60godzin

- przygotowanie prezentacji na zajęciach ćwiczeniowych, przygotowanie się do egzaminu - 30 godzin

Łącznie - 3 punkty

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Miszewski
Prowadzący grup: Kamil Miszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- Egzamin pisemny

- Zaliczenie ćwiczeń

Pełny opis:

WYKŁADY:

1. Wprowadzenie do profilaktyki społecznej. Pojęcie profilaktyki społecznej. Poziomy oddziaływań profilaktycznych.

2. Strategie oddziaływań profilaktycznych

3. Budowanie systemu oddziaływań profilaktycznych na przykładzie systemy profilaktyki uzależnienia od alkoholu - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych

4. Narodowy program rozwiązywania problemów alkoholowych.

5. Gminne programy profilaktyki

6. Program profilaktyczny szkoły

7. Współczesne tendencje w profilaktyce - profilaktyka pozytywna

8. Probacja i profilaktyka

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Balcerek-Kałek Anna (2003). Budowanie szkolnych programów profilaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN,

- Łukowska K., Okulicz-Kozaryn K. (2010). Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Praktyczne wskazówki dla samorządów. Warszawa: Fundacja Etoh.

- Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-2015

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

- USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) (tekst ujednolicony)

Literatura uzupełniajaca:

- Szpringer M. Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004.

- Crone D., Horner R.,Hawken L. (2009). Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole. Program poprawy wzorców zachowania. Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPAMEDIA

- Dąbkowska M. , Dąbkowski M. (2010). Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela : Europejski Międzypaństwowy Program DAPHNE. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniw. M. Kopernika.

- Gaś Z. (1998). Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

- Szymańska J. (2000). Programy profilaktyczne: podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

- Irena Pufal-Struzik red. (2007). Agresja i przemoc w szkole. Przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie. Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP.

- Jabłoński Piotr (2010) Vademecum profilaktyki narkotykowej. Warszawa : Departament Wychowania i Promocji Obronności MON ; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2010.

- Klimek Z. Profilaktyka zagrożeń w praktyce .Jelenia Góra, 2008.

- Ostaszewski K. (2003). Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo. Naukowe SCHOLAR

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

- liczba godzin kontaktowch (wykładów, ćwiczeń) - 15 godzin

- przygotowanie prezentacji na zajęciach ćwiczeniowych, przygotowanie się do egzaminu - 45 godzin

Łącznie - 3 punkty

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Miszewski
Prowadzący grup: Kamil Miszewski, Anna Osowska-Rembecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nawrocka
Prowadzący grup: Anna Osowska-Rembecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kryteria oceniania

 Egzamin ustny

 Praca w grupie na zajęciach

 Aktywność studenta - ocena wypowiedzi na zajęciach

 Przygotowanie scenariusza zajęć

Pełny opis:

Wykłady

1.Przedstawienie tematyki przedmiotu, zapoznanie z literaturą oraz wymaganiami

2. Profilaktyka społeczna, pojęcia, cele profilaktyki, poziomy oddziaływań profilaktycznych,

modele, strategie oddziaływań profilaktycznych.

3. Współczesne tendencje w profilaktyce: profilaktyka klasyczna i profilaktyka pozytywna, teoria

resilience w służbie profilaktyki społecznej, czynniki ryzyka i czynniki chroniące w planowaniu

oddziaływań profilaktycznych.

4. Mediacja rodzinna i rówieśnicza jako metoda oddziaływań profilaktyczno- wychowawczych

w środowisku otwartym.

5. Metodyka kuratora sądowego. Zakres pracy i obowiązków kuratora rodzinnego i karnego

6. Podsumowanie materiału, sprawdzenie wiedzy.

Ćwiczenia

1. Specyfika środowiska otwartego, pojęcie dziecka ulicy, dziecka ulicy na ulicy, umiejętności

przystosowawcze wypracowane przez dzieci ulicy, zasady pracy w środowisku otwartym.

2. Działania w pracy pedagogicznej na ulicy w ramach oddziaływań profilaktycznych:

streetworking, networking, partyworking.

3. Arteterapia jako forma pracy profilaktyczno-wychowawczej w środowisku otwartym

4. Profilaktyka handlowi ludźmi: Scenariusze zajęć

5. Zooterapia, muzykoterapia, choreoterapia jako formy pracy profilaktycznej i wychowawczej

w środowisku otwartym

6. Agresja, formy agresji, charakterystyka agresora i ofiary, profilaktyka w środowisku otwartym.

7. Metoda indywidualnego przypadku w pracy z dzieckiem w środowisku otwartym

8. Konstruowanie scenariusza profilaktycznego przez studentów

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Bielecka E. (red.), Pedagogika Społeczna – Zagrożona młodość. Innowacyjne formy interwencji

społecznej, nr 2/2010

2. Borzucka-Sitkiewicz K, K. Kowalczewska-Grabowska Profilaktyka społeczna - Propozycje

praktyczno-metodyczne: bloki tematyczne. UŚ 2013

3. Grudziewska E, Lewicka-Zelent A, Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego

Difin 2015

4. Gdy rodzina się rozpada: potrzeby, decyzje, rozwiązania. Stowarzyszenie Mediatorów

Rodzinnych, 2006

5. Józefowski E., Arteterapia w sztuce i edukacji, Wyd. Naukowe UAM 2012

6. Kurzeja A., Dzieci ulicy – profilaktyka zagrożeń. Oficyna Wydawnicza Impuls: Kraków: 2010

7. Kurzępa J, Młodzi, piękne i niedrodzy, Młodość

w objęciach seksbiznesu, Rubikon 2012

8. Łoskot M. i inni. (2011). Narkotyki i dopalacze: Diagnostyka i procedury postępowania

młodzieżą wraz z aktualną listą narkotyków i dopalaczy. Poznań: Wydawnictwo Forum.

9. Mazurek W., Kuratela sądowa w kształtowaniu warunków bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

WAM 2014

10. Mediacja szkolna: zasady, procedury, kompetencje(red.) Lukasek A., Bąkiewicz M., Conviventia,

warszawa 2016

11. Ofiary handlu ludźmi, red. Mazowiecka L, Lex, 2014

Literatura uzupełniająca

1. Jabłoński Piotr (2010) Vademecum profilaktyki narkotykowej. Warszawa : Departament

Wychowania i Promocji Obronności MON ; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu

Technologii Eksploatacji – PIB, 2010.

2. McWhriter, Zagrożona młodzież Ujęcie kompleksowe dla pracowników poradni, nauczycieli,

psychologów i pracowników socjalnych, PARPAMEDIA;

Warszawa 2008.

3. Stańko-Kaczmarek M., Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej, Difin 2013

4. Urban B.: Wiedza o agresji jako podstawa skutecznej profilaktyki przestępczości gwałtownej.

kwartalnik. Probacja 1/2009 MS

Uwagi:

 Nakład pracy studenta:

 Liczba godzin kontaktowych: 15 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń,

 Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń - 40 godzin

 Przygotowanie się do egzaminu - 20 godzin

 Łączna liczba punktów - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Ewa Bilska, Hubert Iwanicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nawrocka
Prowadzący grup: Anna Osowska-Rembecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Ewa Bilska, Hubert Iwanicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-28 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Iwanicki
Prowadzący grup: Hubert Iwanicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.