Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania technik brajlowskich - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-MB1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania technik brajlowskich - 1
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: tyflopedagogika, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PC. spec.: tyflopedagogika, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Strona przedmiotu: http://www.braille.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KS_W03 Potrafi wymienić wady i zalety pisma liniowego, punktowego oraz słuchowej metody dostępu do informacji, w kontekście specyfiki czytania dotykowego oraz potrzeb, technologicznych możliwości komunikacyjnych osób niewidomych

PC1_KS_W03 PC1_KS_W04 PC1_KS_W06 Zna zasady, metody nauczania pisma brajla dzieci i dorosłych

PC1_KS_W01 PC1_KS_W05 Przedstawia wyniki badań naukowych dotyczących różnych metod nauczania brajla w Polce i na świecie

PC1_KS_W03 Potrafi wymienić kody brajlowskie oraz wskazać podstawowe podobieństwa i różnice w odmianach sytemu Braille’a (dla języka polskiego, angielskiego i francuskiego) oraz notacjach matematycznych stosowanych na świecie

Umiejętności

PC1_KS_U01 PC1_KS_U03 Potrafi posługiwać się stosowanym w Polsce integralnym pismem brajlowskim, Polskimi Ortograficznymi Skrótami Brajlowskimi I Stopnia oraz prawidłową notacją matematyczną, fizyczną i chemiczną

PC1_KS_U01 PC1_KS_U03 Potrafi czytać teksty brajlowskie zapisane w brajlu integralnym, skrótowym (Polskie Ortograficzne Skróty Brajlowskie I Stopnia) oraz rozszyfrowywać przykłady podstawowych działań matematycznych, wzorów fizycznych i chemicznych

PC1_KS_U01 Potrafi poprawnie pisać na tabliczce i maszynie brajlowskiej stosując reguły obowiązującej w Polsce notacji brajlowskiej

PC1_KS_U02 PC1_KS_U03 Posiada umiejętność analizy i doboru programów do nauki brajla dla konkretnej osoby niewidomej z uwzględnieniem jej wieku, czasu utraty wzroku, możliwości, z wykorzystaniem wiedzy o współczesnych tendencjach w nauczaniu i przygotowaniu do czytania dotykowego

Kompetencje społeczne

PC1_KS_K01 Wykazuje wrażliwość wobec trudności, tempa czytania dotykowego początkujących użytkowników brajla oraz szanuje potrzeby osób niewidomych wynikające ze specyfiki czytania pisma brajla

PC1_KS_K01 Potrafi współdziałać i pracować w grupie przygotowując zestawy prostych matryc (linie, figury, rzuty brył) i wykonując wypukłe kopie z użyciem termoformu (ksero brajlowskie)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Paplińska
Prowadzący grup: Małgorzata Paplińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Egzamin składający się z 6 części

- test pisemny obejmujący zagadnienia dotyczące współczesnych tendencji w metodyce nauczania brajla i treści realizowane na ćwiczeniach i warsztatach

- 2 części egzaminu praktycznego z brajla integralnego (zapis na tabliczce i maszynie brajlowskiej)

- 2 części egzaminu praktycznego z brajlowskiej notacji matematycznej

- 1 część egzaminu praktycznego z brajlowskiej notacji fizycznej, chemicznej

- Ocena ustnej wypowiedzi (odczytanie tekstu brajlowskiego, praca w grupie)

- prace domowe w brajlu

- przygotowanie zestawu grafik brajlowskich (praca w grupie)

- przygotowanie zestawu grafik brajlowskich (praca w grupie) – zestawu

Pełny opis:

TREŚCI

1. Historia pisma dotykowego i ewolucja narzędzi do jego zapisu. Najnowsze technologie zapisu i przetwarzania tekstów brajlowskich (brajl czarnodrukowy, oprogramowanie brajlowskie, drukarki i linijki brajlowskie).

2. Różnorodność kodów brajlowskich: pismo integralne, Polskie Ortograficzne Skróty Brajlowskie I i II stopnia,

3. Zagraniczne odmiany pisma Braille’a – podobieństwa i różnice.

4. Nauka czytania i pisania w brajlu integralnym

5. Nauka pisania na tabliczce brajlowskiej

6. Nauka pisania na maszynie brajlowskiej.

7. Odmiany brajlowskiej notacji matematycznej: Epheser, Nemeth Code, UEBC – podobieństwa i różnice.

8. Nauka zapisu działań matematycznych, wzorów fizycznych i reakcji chemicznych.

9. Przygotowanie wypukłych matryc i wykonanie kopii - obsługa termoformu.

10. Znaczenie rozwoju percepcji dotykowej dla nauki czytania dotykowego. Podobieństwa i różnice w czytaniu wzrokowym i dotykowym

11. Programy do nauki brajla dla dzieci i dorosłych oraz najnowsze tendencje w metodyce przygotowania do czytania dotykowego.

12. Metody i zasady wprowadzania liter brajlowskich stosowane w Polsce i na świecie.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Paplińska M. (2016) Pismo Braille'a. Z tradycją w nowoczesność. Warszawa: Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących "Trakt".

Paplińska M. (red.) (2012), Jak przygotować niewidome dziecko do nauki brajla. Przewodnik dla rodziców i nauczycieli. Trakt, Warszawa

Paplińska M. (2009) Nauka brajla w weekend. Podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli, wykładowców pracujących z niewidomym uczniem i studentem. APS, Warszawa

Paplińska M. (2007) Wprowadzanie pisma Braille'a - brytyjskie i polskie podejście w nauczaniu niewidomych dzieci. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo nr 5, APS, Warszawa

Paplińska M. (2005): ,,Zanurzanie dzieci w brajlu'' jako element holistycznej nauki języka - rozwiązania stosowane w Stanach Zjednoczonych. Szkoła Specjalna nr 4, Warszawa, APS

Paplińska M. (2004): System Louisa Braille'a – nie tylko dla niewidomych (w): K. J. Zabłocki, D. Gorajewska (red.) Pedagogika specjalna - kontynuacja tradycji dla przyszłości. Warszawa, APS

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Czerwińska M., Dederko T. (red.) (2008), Niewidomi w świecie książek i bibliotek. PZN, Kielce.

Kremer L. (1994), Podręcznik do nauki brajla cz. 1 i 2. Wydawnictwo Zarządu Głównego PZN, Warszawa (w brajlu wraz z 1 kasetą instrukcji)

Mangold S. (2000), Rozwojowy program percepcji dotykowej i rozpoznawania liter brajlowskich. Podręcznik dla nauczyciela, Wyd. ZG PZN, Warszawa, 2000.

Marchwicka M. (1993), Pierwsze kroki w brajlu. Wydawnictwo Zarządu Głównego PZN, Warszawa (w brajlu).

Paplińska M. (2007) Bajka o Królewnie Śnieżce – francuski sposób przygotowania niewidomych dzieci do czytania i pisania pismem Braille'a. Szkoła Specjalna nr 1, APS Warszawa

Paplińska M., Brajl w nowoczesnych technologiach - kierunki przemian w edukacji i komunikacji niewidomych, w: Społeczeństwo równych szans. Tendencje i kierunki zmian, Gorajewska D. (red.), Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa

Paplińska M. (2007) Czy dłoń może być okiem? – o czytaniu dotykowym niewidomych dzieci (w): Jachimczak B., Olszewska B., Podgórska-Jachnik D. (red.) Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu Łódź, SATORIdrukpl, s. 137-141

Paplińska M. (2008) Przyszłość pisma Braille’a – rozwój czy schyłek? W: Czerwińska M., Dederko T. (red.) Niewidomi w świecie książek i bibliotek. Polski Związek Niewidomych, Kielce, s. 53-63

Spychalski D. (1991), Początki brajla. Podręcznik do nauki czytania pismem punktowym.Cz. I - wskazówki metodyczne. Wydawnictwo Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych, Warszawa.

Witczak - Nowotna J., Paplińska M. (2003), Kwestionariusz oceny umiejętności związanych z czytaniem pisma Braille'a . Niepełnosprawność i Rehabilitacja nr 3, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa,

Uwagi:

Metody kształcenia:

pokaz zajęć praktycznych, warsztaty z czytania i pisania w brajlu, warsztaty z przygotowania grafik z użyciem termoformu wykład, dyskusja

Nakład pracy studenta (godziny kontaktowe) ćwiczenia, warsztaty - 60

przygotowanie się do zajęć (prace domowe w brajlu) - 30

przygotowanie do kolokwiów i egzaminu -15

inne formy - 15

ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Paplińska
Prowadzący grup: Małgorzata Paplińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- test pisemny obejmujący zagadnienia dotyczące współczesnych tendencji w metodyce nauczania brajla i treści realizowane na ćwiczeniach i warsztatach

- 2 części egzaminu praktycznego z brajla integralnego (zapis na tabliczce i maszynie brajlowskiej)

- Ocena ustnej wypowiedzi (odczytanie tekstu brajlowskiego, praca w grupie)

- prace domowe w brajlu

- przygotowanie zestawu grafik brajlowskich (praca w grupie)

- przygotowanie zestawu grafik brajlowskich (praca w grupie) – zestawu

Pełny opis:

TREŚCI

1. Historia pisma dotykowego i ewolucja narzędzi do jego zapisu. Najnowsze technologie zapisu i przetwarzania tekstów brajlowskich (brajl czarnodrukowy, oprogramowanie brajlowskie, drukarki i linijki brajlowskie).

2. Różnorodność kodów brajlowskich: pismo integralne, Polskie Ortograficzne Skróty Brajlowskie I i II stopnia,

3. Zagraniczne odmiany pisma Braille’a – podobieństwa i różnice.

4. Nauka czytania i pisania w brajlu integralnym

5. Nauka pisania na tabliczce brajlowskiej

6. Nauka pisania na maszynie brajlowskiej.

7. Wykonywanie matryc i wykonanie kopii - obsługa termoformu.

8.. Znaczenie rozwoju percepcji dotykowej dla nauki czytania dotykowego. 9. Podobieństwa i różnice w czytaniu wzrokowym i dotykowym

11. Programy do nauki brajla dla dzieci i dorosłych oraz najnowsze tendencje w metodyce przygotowania do czytania dotykowego.

12. Metody i zasady wprowadzania liter brajlowskich stosowane w Polsce i na świecie.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Paplińska M. (2016) Pismo Braille'a. Z tradycją w nowoczesność. Warszawa: Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących "Trakt".

Paplińska M. (red.) (2012), Jak przygotować niewidome dziecko do nauki brajla. Przewodnik dla rodziców i nauczycieli. Trakt, Warszawa

Paplińska M. (2009) Nauka brajla w weekend. Podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli, wykładowców pracujących z niewidomym uczniem i studentem. APS, Warszawa

Paplińska M. (2007) Wprowadzanie pisma Braille'a - brytyjskie i polskie podejście w nauczaniu niewidomych dzieci. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo nr 5, APS, Warszawa

Paplińska M. (2005): ,,Zanurzanie dzieci w brajlu'' jako element holistycznej nauki języka - rozwiązania stosowane w Stanach Zjednoczonych. Szkoła Specjalna nr 4, Warszawa, APS

Paplińska M. (2004): System Louisa Braille'a – nie tylko dla niewidomych (w): K. J. Zabłocki, D. Gorajewska (red.) Pedagogika specjalna - kontynuacja tradycji dla przyszłości. Warszawa, APS

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Czerwińska M., Dederko T. (red.) (2008), Niewidomi w świecie książek i bibliotek. PZN, Kielce.

Kremer L. (1994), Podręcznik do nauki brajla cz. 1 i 2. Wydawnictwo Zarządu Głównego PZN, Warszawa (w brajlu wraz z 1 kasetą instrukcji)

Mangold S. (2000), Rozwojowy program percepcji dotykowej i rozpoznawania liter brajlowskich. Podręcznik dla nauczyciela, Wyd. ZG PZN, Warszawa, 2000.

Marchwicka M. (1993), Pierwsze kroki w brajlu. Wydawnictwo Zarządu Głównego PZN, Warszawa (w brajlu).

Paplińska M. (2007) Bajka o Królewnie Śnieżce – francuski sposób przygotowania niewidomych dzieci do czytania i pisania pismem Braille'a. Szkoła Specjalna nr 1, APS Warszawa

Paplińska M., Brajl w nowoczesnych technologiach - kierunki przemian w edukacji i komunikacji niewidomych, w: Społeczeństwo równych szans. Tendencje i kierunki zmian, Gorajewska D. (red.), Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa

Paplińska M. (2007) Czy dłoń może być okiem? – o czytaniu dotykowym niewidomych dzieci (w): Jachimczak B., Olszewska B., Podgórska-Jachnik D. (red.) Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu Łódź, SATORIdrukpl, s. 137-141

Paplińska M. (2008) Przyszłość pisma Braille’a – rozwój czy schyłek? W: Czerwińska M., Dederko T. (red.) Niewidomi w świecie książek i bibliotek. Polski Związek Niewidomych, Kielce, s. 53-63

Spychalski D. (1991), Początki brajla. Podręcznik do nauki czytania pismem punktowym.Cz. I - wskazówki metodyczne. Wydawnictwo Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych, Warszawa.

Witczak - Nowotna J., Paplińska M. (2003), Kwestionariusz oceny umiejętności związanych z czytaniem pisma Braille'a . Niepełnosprawność i Rehabilitacja nr 3, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa,

Uwagi:

Metody kształcenia:

pokaz zajęć praktycznych, warsztaty z czytania i pisania w brajlu, warsztaty z przygotowania grafik z użyciem termoformu wykład, dyskusja

Nakład pracy studenta (godziny kontaktowe) ćwiczenia, warsztaty - 60

przygotowanie się do zajęć (prace domowe w brajlu) - 30

przygotowanie do kolokwiów i egzaminu -15

inne formy - 15

ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Paplińska
Prowadzący grup: Małgorzata Paplińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- test pisemny obejmujący zagadnienia dotyczące współczesnych tendencji w metodyce nauczania brajla i treści realizowane na ćwiczeniach i warsztatach

- 2 części egzaminu praktycznego z brajla integralnego (zapis na tabliczce i maszynie brajlowskiej)

- Ocena ustnej wypowiedzi (odczytanie tekstu brajlowskiego, praca w grupie)

- prace domowe w brajlu

- przygotowanie zestawu grafik brajlowskich (praca w grupie)

Pełny opis:

TREŚCI

1. Historia pisma dotykowego i ewolucja narzędzi do jego zapisu. Najnowsze technologie zapisu i przetwarzania tekstów brajlowskich (brajl czarnodrukowy, oprogramowanie brajlowskie, drukarki i linijki brajlowskie).

2. Różnorodność kodów brajlowskich: pismo integralne, Polskie Ortograficzne Skróty Brajlowskie I i II stopnia,

3. Zagraniczne odmiany pisma Braille’a – podobieństwa i różnice.

4. Nauka czytania i pisania w brajlu integralnym

5. Nauka pisania na tabliczce brajlowskiej

6. Nauka pisania na maszynie brajlowskiej.

7. Wykonywanie matryc i wykonanie kopii - obsługa termoformu.

8.. Znaczenie rozwoju percepcji dotykowej dla nauki czytania dotykowego. 9. Podobieństwa i różnice w czytaniu wzrokowym i dotykowym

11. Programy do nauki brajla dla dzieci i dorosłych oraz najnowsze tendencje w metodyce przygotowania do czytania dotykowego.

12. Metody i zasady wprowadzania liter brajlowskich stosowane w Polsce i na świecie.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Paplińska M. (2016) Pismo Braille'a. Z tradycją w nowoczesność. Warszawa: Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących "Trakt".

Paplińska M. (red.) (2012), Jak przygotować niewidome dziecko do nauki brajla. Przewodnik dla rodziców i nauczycieli. Trakt, Warszawa

Paplińska M. (2009) Nauka brajla w weekend. Podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli, wykładowców pracujących z niewidomym uczniem i studentem. APS, Warszawa

Paplińska M. (2007) Wprowadzanie pisma Braille'a - brytyjskie i polskie podejście w nauczaniu niewidomych dzieci. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo nr 5, APS, Warszawa

Paplińska M. (2005): ,,Zanurzanie dzieci w brajlu'' jako element holistycznej nauki języka - rozwiązania stosowane w Stanach Zjednoczonych. Szkoła Specjalna nr 4, Warszawa, APS

Paplińska M. (2004): System Louisa Braille'a – nie tylko dla niewidomych (w): K. J. Zabłocki, D. Gorajewska (red.) Pedagogika specjalna - kontynuacja tradycji dla przyszłości. Warszawa, APS

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Czerwińska M., Dederko T. (red.) (2008), Niewidomi w świecie książek i bibliotek. PZN, Kielce.

Kremer L. (1994), Podręcznik do nauki brajla cz. 1 i 2. Wydawnictwo Zarządu Głównego PZN, Warszawa (w brajlu wraz z 1 kasetą instrukcji)

Mangold S. (2000), Rozwojowy program percepcji dotykowej i rozpoznawania liter brajlowskich. Podręcznik dla nauczyciela, Wyd. ZG PZN, Warszawa, 2000.

Marchwicka M. (1993), Pierwsze kroki w brajlu. Wydawnictwo Zarządu Głównego PZN, Warszawa (w brajlu).

Paplińska M. (2007) Bajka o Królewnie Śnieżce – francuski sposób przygotowania niewidomych dzieci do czytania i pisania pismem Braille'a. Szkoła Specjalna nr 1, APS Warszawa

Paplińska M., Brajl w nowoczesnych technologiach - kierunki przemian w edukacji i komunikacji niewidomych, w: Społeczeństwo równych szans. Tendencje i kierunki zmian, Gorajewska D. (red.), Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa

Paplińska M. (2007) Czy dłoń może być okiem? – o czytaniu dotykowym niewidomych dzieci (w): Jachimczak B., Olszewska B., Podgórska-Jachnik D. (red.) Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu Łódź, SATORIdrukpl, s. 137-141

Paplińska M. (2008) Przyszłość pisma Braille’a – rozwój czy schyłek? W: Czerwińska M., Dederko T. (red.) Niewidomi w świecie książek i bibliotek. Polski Związek Niewidomych, Kielce, s. 53-63

Spychalski D. (1991), Początki brajla. Podręcznik do nauki czytania pismem punktowym.Cz. I - wskazówki metodyczne. Wydawnictwo Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych, Warszawa.

Witczak - Nowotna J., Paplińska M. (2003), Kwestionariusz oceny umiejętności związanych z czytaniem pisma Braille'a . Niepełnosprawność i Rehabilitacja nr 3, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa,

Uwagi:

Metody kształcenia:

pokaz zajęć praktycznych, warsztaty z czytania i pisania w brajlu, warsztaty z przygotowania grafik z użyciem termoformu wykład, dyskusja

Nakład pracy studenta (godziny kontaktowe) ćwiczenia, warsztaty - 60

przygotowanie się do zajęć (prace domowe w brajlu) - 30

przygotowanie do kolokwiów i egzaminu -15

inne formy - 15

ECTS 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.