Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kompetencje językowe studenta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-KUJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kompetencje językowe studenta
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: logopedia, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: logopedia, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty kształcenia:

PC1_KK_W08, PC1_KK_W03

Zna elementarną terminologię używaną w językoznawstwie w zakresie kultury języka

PC1_KK_W08, PC1_KK_W03

Ma wiedzę na temat normy językowej, błędów językowych, kryteriów poprawności językowej we współczesnej polszczyźnie

PC1_KK_U05, PC1_KK_U06, PC1_KS_U02

Umie dostrzegać błędy językowe i mechanizmy ich powstawania w tekstach mówionych i pisanych

PC1_KK_U05, PC1_KK_U06, PC1_KS_U02

Potrafi dokonać korekty błędów językowych w tekstach mówionych i pisanych

PC1_KK_K02

Jest wrażliwy na poprawność językową

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Strachalska
Prowadzący grup: Bożena Strachalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bieńkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie na podstawie uczestnictwa czynnego w zajęciach, przygotowanej wypowiedzi ustnej oraz pracy pisemnej

Celem przedmioty jest zapoznanie studenta z praktycznymi aspektami posługiwania się poprawnymi stylistycznie, dostosowanymi do sytuacji komunikatami językowymi.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Kultura wypowiedzi.

Norma językowa i rodzaje błędów językowych

Rodzaje błędów fleksyjnych

Poprawność w zakresie odmiany nazwisk i nazw miejscowych

Rodzaje błędów składniowych

Rodzaje błędów leksykalnych

Rodzaje błędów stylistycznych

Szablon językowy, moda językowa

Poprawa błędów fleksyjnych

Poprawa błędów składniowych

Poprawa błędów leksykalnych

Poprawa błędów stylistycznych

Omówienie pracy zaliczeniowej

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Jerzy Kram - Zarys kultury żywego słowa. WSIP. Warszawa 1995.

2. Hanna Jadacka Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia. PWN, Warszawa, 2006.

4. Andrzej Markowski Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. PWN, Warszawa, 2006.

5. Nowy słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, PWN, Warszawa, 1999.

Literatura uzupełniająca

1. Formy i normy, red. K. Mosiołek-Kłosińska, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa, 2001.

2. Zdunkiewicz - Jedynak D. (red.) - Ćwiczenia ze stylistyki. PWN2012.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

ćwiczenia, pogadanka, burza mózgów, referat, pokaz,

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI oraz ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 15 godzin

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 5 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Znajomość zasad poprawności językowej,normy językowej, znajomość Ustawy o Języku Polskim.Rozwijanie kompetencji językowej-lingwistycznej i komunikacyjnej. Poznawanie zasad perswazji i argumentacji,erystyki i obrony przed manipulacją.

Rozwijanie wiedzy retorycznej i umiejętności jej stosowania . Poznawanie technik negocjacyjnych, sztuki dyskursu i debaty,prezentacji i różnych gatunków retorycznych.Public speaking .Udział w Debatach Oksfordzkich-scenariusze debatanckie. Poznawanie tajników komunikacji medialnej i czynne w niej uczestniczenie.

Pełny opis:

Znajomość zasad poprawności językowej, znajomość Ustawy o Języku Polskim.Rozwijanie kompetencji językowej-lingwistycznej i komunikacyjnej. Poznawanie zasad i środków perswazji i argumentacji,erystyki i obrony przed manipulacją.

Rozwijanie wiedzy retorycznej i umiejętności jej stosowania . Poznawanie technik negocjacyjnych, sztuki dyskursu i debaty,prezentacji i różnych gatunków retorycznych.Public speaking .Udział w Debatach Oksfordzkich-scenariusze debatanckie. Poznawanie tajników komunikacji medialnej i czynne w niej uczestniczenie.

Czytanie fragmentów specjalistycznych lektur związanych z retoryką praktyczną, organizowanie konkursów retorycznych, realizowanie scenariuszy debatanckich, wprowadzanie i stosowanie zasad dialogu, uczestniczenie w scenerii medialnej wraz z nagrywaniem wystąpień medialnych , uczestniczenie w warsztatach dziennikarskich.Systematyczne praktykowanie różnorodnych form sztuki rozmowy.

Literatura:

Ewa Lewandowska- Tarasiuk W teatrze prezentacji.O sztuce perswazji Warszawa 2005

Edward Łuczyński wiedza o języku polskim dla logopedów Gdańsk 2015

Nauczanie retoryki w teorii i praktyce red Jakub Z.Lichański, Ewa Lewandowska

Tarasiuk Warszawa 2003

A. Schopenhauer Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów Warszawa 2010

Teatr wymowy Formy i Przemiany Retoryki Użytkowej red.Jolanta Sztachelska oraz Janusz Maciejewski i Elżbieta Dąbrowicz Białystok 2004

Uwagi:

Przygotowanie etiud retorycznych, udział w Debatach Oksfordzkich,oceniane prezentacje medialne.Pisanie scenariuszy. Kryteria omawiane zgodnie z wymogami współczesnej retoryki praktycznej.

Nakład pracy:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 15 godzin

Przygotowanie etiud retorycznych - 5 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Znajomość zasad poprawności językowej,normy językowej, znajomość Ustawy o Języku Polskim.Rozwijanie kompetencji językowej-lingwistycznej i komunikacyjnej. Poznawanie zasad perswazji i argumentacji,erystyki i obrony przed manipulacją.

Rozwijanie wiedzy retorycznej i umiejętności jej stosowania . Poznawanie technik negocjacyjnych, sztuki dyskursu i debaty,prezentacji i różnych gatunków retorycznych.Public speaking .Udział w Debatach Oksfordzkich-scenariusze debatanckie. Poznawanie tajników komunikacji medialnej i czynne w niej uczestniczenie.

Pełny opis:

Znajomość zasad poprawności językowej, znajomość Ustawy o Języku Polskim.Rozwijanie kompetencji językowej-lingwistycznej i komunikacyjnej. Poznawanie zasad i środków perswazji i argumentacji,erystyki i obrony przed manipulacją.

Rozwijanie wiedzy retorycznej i umiejętności jej stosowania . Poznawanie technik negocjacyjnych, sztuki dyskursu i debaty,prezentacji i różnych gatunków retorycznych.Public speaking .Udział w Debatach Oksfordzkich-scenariusze debatanckie. Poznawanie tajników komunikacji medialnej i czynne w niej uczestniczenie.

Czytanie fragmentów specjalistycznych lektur związanych z retoryką praktyczną, organizowanie konkursów retorycznych, realizowanie scenariuszy debatanckich, wprowadzanie i stosowanie zasad dialogu, uczestniczenie w scenerii medialnej wraz z nagrywaniem wystąpień medialnych , uczestniczenie w warsztatach dziennikarskich.Systematyczne praktykowanie różnorodnych form sztuki rozmowy.

Literatura:

Ewa Lewandowska- Tarasiuk W teatrze prezentacji.O sztuce perswazji Warszawa 2005

Edward Łuczyński wiedza o języku polskim dla logopedów Gdańsk 2015

Nauczanie retoryki w teorii i praktyce red Jakub Z.Lichański, Ewa Lewandowska

Tarasiuk Warszawa 2003

A. Schopenhauer Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów Warszawa 2010

Teatr wymowy Formy i Przemiany Retoryki Użytkowej red.Jolanta Sztachelska oraz Janusz Maciejewski i Elżbieta Dąbrowicz Białystok 2004

Uwagi:

Przygotowanie etiud retorycznych, udział w Debatach Oksfordzkich,oceniane prezentacje medialne.Pisanie scenariuszy. Kryteria omawiane zgodnie z wymogami współczesnej retoryki praktycznej.

Nakład pracy:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 15 godzin

Przygotowanie etiud retorycznych - 5 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmioty jest zapoznanie studenta z praktycznymi aspektami posługiwania się poprawnymi stylistycznie, dostosowanymi do sytuacji komunikatami językowymi.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Kultura wypowiedzi.

Norma językowa i rodzaje błędów językowych

Rodzaje błędów fleksyjnych

Poprawność w zakresie odmiany nazwisk i nazw miejscowych

Rodzaje błędów składniowych

Rodzaje błędów leksykalnych

Rodzaje błędów stylistycznych

Szablon językowy, moda językowa

Poprawa błędów fleksyjnych

Poprawa błędów składniowych

Poprawa błędów leksykalnych

Poprawa błędów stylistycznych

Omówienie pracy zaliczeniowej

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Jerzy Kram - Zarys kultury żywego słowa. WSIP. Warszawa 1995.

2. Hanna Jadacka Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia. PWN, Warszawa, 2006.

4. Andrzej Markowski Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. PWN, Warszawa, 2006.

5. Nowy słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, PWN, Warszawa, 1999.

Literatura uzupełniająca

1. Formy i normy, red. K. Mosiołek-Kłosińska, Wydawnictwo Felberg SJA,

2. Zdunkiewicz - Jedynak D. (red.) - Ćwiczenia ze stylistyki. PWN2012.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

ćwiczenia, pogadanka, burza mózgów, referat, pokaz,

Zaliczenie na podstawie uczestnictwa czynnego w zajęciach, przygotowanej wypowiedzi ustnej oraz pracy pisemnej

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI oraz ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 15 godzin

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 5 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kowalczyk
Prowadzący grup: Łukasz Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kowalczyk
Prowadzący grup: Łukasz Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.