Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucjonalne formy wsparcia dziecka i rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-IFD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucjonalne formy wsparcia dziecka i rodziny
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KS_W02 Potrafi opisać funkcjonujący w Polsce instytucjonalny system wsparcia dziecka i rodziny.

PC1_KS_W04 Potrafi scharakteryzować działalność instytucji pomagających rodzinie w zaspakajaniu podstawowych potrzeb dziecka, ich cele, zadania i metody pracy oraz prawne podstawy funkcjonowania.

PC1_KS_W07 Ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach wspierających dziecko i rodzinę.

Umiejętności

PC1_KS_U03 Potrafi krytycznie ocenić realizowane w Polsce praktyki działalności opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej na rzecz dziecka i rodziny

PC1_KS_U04 Projektuje strategie pomocy dziecku i rodzinie w sytuacjach wymagających wsparcia społecznego i profesjonalnego

Kompetencje społeczne

PC1_KS_K01 Nawiązuje aktywny kontakt z pracownikami instytucji wsparcia dziecka i rodziny, uzyskuje informacje na temat aktualnej oferty placówek i planowanego rozwoju instytucji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Elżbieta Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z system wsparcia dziecka i rodziny w Polsce. Studenci uzyskają informację na temat tego systemu zarówno w formie skryptu, wykładu on line jak i prezentacji przesłanych drogą mailową

Zaliczenie:

Osiągniecie zakładanych efektów uczenia weryfikowane na podstawie:

- zaznajomienie się ze skryptem napisanym przez wykładowcę przesłanym droga mailową do każdego studenta a także prezentacjami udostępnianymi na wykładzie on line i przesłanymi do każdego studenta drogą mailową.;

- wykonane i złożenie zadań, które mają być przesłane do wykładowcy drogą mailową

- aktywnego udziału w zajęciach (krytyczna ocena przekazywanych treści) i dyskusji przeprowadzonych za pomocą aplikacji Teames

- ocena ustnej wypowiedzi studenta podczas zajęć

- obserwacja aktywności studentów podczas zajęć on line.

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Definiowanie pojęcia „wsparcie”. Elementy wsparcia społecznego

Pojęcie instytucji - definicje organizacyjne i prawne

Instytucjonalne formy wsparcia. Szczególność formy instytucji pomocy społecznej

Zakres przedmiotowy instytucjonalnej pomocy społecznej

Polityka społeczna wobec rodziny jako subdyscyplina polityki społecznej

Środki i instrumenty realizacji polityki rodzinnej

Wybrane formy wsparcia rodzin z dziećmi

Cele, zadania, formy i podmioty instytucjonalnej pomocy społecznej w ramach

Zmiany w zakresie organizacji form opieki nad dzieckiem osieroconym

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego

Wybrane techniki pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

Instytucje opiekuńczo-wychowawcze, wychowawcze, poprawcze, edukacyjne, placówki wsparcia dziennego – jako elementy wsparcia rodziny i dziecka

Zagadnienie i uwarunkowania sieroctwa

Piecza zastępcza

Obraz dziecka przebywającego w opiece zastępczej

Procesy marginalizacji i automarginalizacji oraz przeciwdziałanie im

Usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej

Literatura:

•Dunajska A., Metody pracy z dzieckiem i rodziną, VD, Warszawa 2013

•Dzieci ulicy procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich, Frysztacki K., Nóżka M., Smagacz-Poziemska M., Kraków 2011

•Głodne dzieci w Polsce, Kępski Cz., [red.] Lublin 2011

Grabusińska Z., Gierlacki J., Polityka społeczna a pomoc społeczna, cechy wspólne i różnice. Doświadczenia z praktyki, Kalkulator Kosztów Zaniechania, Warszawa 2014.

Instytucje społeczne – organizacja, zarządzanie, wybrane aspekty prawne i gospodarcze, Kruk A. M., Warszawa 2010.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2016 r. pod poz. 575

Poradnik metodyczny dla wychowawców, Zieja Z. (red.) KK Zielona Góra 2003

Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze, Ruszkowska M., (red.), CRZL Warszawa 2013.

Sędzicki M., (red.) Rodzina i dziecko. Wybrane elementy wsparcia (red.), APS, Warszawa 2012.

Sędzicki M., Dysfunkcjonalność dziecka pozbawionego opieki rodziców – przegląd stanowisk, [w:] Nie w pełni sprawni, red. Piekt-Brodzka D.M.., Warszawa 2008/9.

Sędzicki M., „Dzieci zagubione w sieroctwie” – wyzwanie dla skutecznej pomocy, str. 155, [w:] Mikołajczyk M., (red.) Praca_społeczna_i_pomoc_socjalna, Warszawa 2014.

Sędzicki M., Domy dziecka w polskiej tradycji opieki nad dzieckiem osieroconym, [w:] Sędzicki M., (red.) Pomoc w praktyce. O różnych wymiarach wsparcia, Warszawa 2014.

System opieki i pomocy. Założenia a rzeczywistość; Stojecka – Zuber R.; Róg A. (red.) Tarnobrzeg 2009.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Uwagi:

Metody kształcenia:

praca zdalna, wykład, dyskusja, pogadanka, pokaz, metody aktywizujące - metody symulacyjne, metoda projektu, nauczanie problemowe.

liczba godzin kontaktowych 12

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 20

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu 20

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 52

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Na czas edukacji on-line prowadzenie pracy i monitorowanie wykonywanie zadań przez studentów na platformie Teams a także udostępnianie studentom , materiałów elektronicznych oraz zagadnień i zadań do samodzielnego opracowania (z możliwością zgłaszania pytań i uwag) za pośrednictwem poczty elektronicznej. Konsultacje indywidualne za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach dyżurów.

W dniu 09.04. 2020 r studenci drogą mailową (mail grupowy) otrzymali autorski skrypt prowadzącego zajęcia w którym omówione zostały prorodzinne i instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem pozbawionym opieki rodzicielskiej w Polsce. Studenci zobowiązani zostali do zaznajomienia się z wiedzą zawartą w opracowaniu.

16.05.2020- zajęcia na platformie Teams

- na podstawie przesłanego opracowania autorstwa wykładowy dyskusja i krytyczna ocena systemu opieki nad dzieckiem pozbawionym opieki rodzicielskiej

- pogadanka - jakie nowatorskie rozwiązania można byłoby wdrożyć w ramach istniejącego systemu

- wykład prowadzącego - system polityki społecznej i pomocy społecznej i w Polsce

- zadanie do wykonania przygotowanie i przesłanie konspektu zajęć z dziećmi pozostającymi w "zamknięciu" podczas społecznej kwarantanny w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Termin wykonania - do 06.06. 2020 r

06.06.2020 r.

zajęcia on lin na platformie Teams

- analiza i omówienie przesłanych przez studentów prac

- zaprezentowanie (przez studentów) najciekawszych pomysłów

- wykład on lin zadania i funkcjonowanie organów, instytucji, stowarzyszeń i fundacji na rzecz rodziny i dziecka

- zobowiązanie studentów do wykonania samodzielnej, kreatywnej pracy - przesłanie prowadzącemu zajęcia drogą mailową - - zaprojektowanie alternatywnego działania systemu wsparcia dziecka i rodziny w okresie kwarantanny

20.06.2020 r

zajęcia on lin na platformie Teams

- analiza i wnikliwe omówienie przesłanych prac

- zaprezentowanie (przez studentów) najciekawszych pomysłów

- wykład : system wsparcia finansowego rodzin w Polsce

- studenci w drugiej części zajęć dokonają w trakcie dyskusji krytycznej analizy systemu opieki nad dzieckiem

- zobowiązanie studentów do wykonania samodzielnej, kreatywnej pracy - przesłanie prowadzącemu zajęcia drogą mailową - zaprojektowanie systemu wsparcia dziecka i rodziny w czasie recesji gospodarczej i kryzysu ekonomicznego z uwzględnieniem zadań poszczególnych instytucji i organów. Termin wykonania zadania - do 27.06. 2020

Podstawą zaliczenia przedmiotu są: aktywny udział w zajęciach. on lin,

wykonanie zadań zleconych w trakcie zajęć.

Zaliczenie przedmiotu odbędzie się 28.06.2020 r. tj po dostarczeniu ostatniej pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.