Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka polskiego - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-GR2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka polskiego - 2
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: logopedia, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: logopedia, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W03 Zna elementarną terminologię używaną w językoznawstwie w zakresie fleksji, słowotwórstwa, składni i semantyki, rozumie jej zastosowanie w logopedii

PC1_KK_W03 Ma podstawową wiedzę teoretyczną w zakresie fleksji, słowotwórstwa, składni i semantyki, rozumie jej zastosowanie w logopedii

PC1_KK_W03 Ma wiedzę na temat budowy morfologicznej wyrazów i struktur składniowych we współczesnej polszczyźnie

PC1_KS_U02 Potrafi charakteryzować formy gramatyczne wyrazów i pokazać ich budowę morfologiczną

PC1_KS_U02 Umie przeprowadzić analizę słowotwórczą derywatów

PC1_KK_U05, PC1_KS_U02

Potrafi dokonać analizy składniowej wypowiedzeń

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Bożena Strachalska, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny, kolokwia pisemne oraz ocena wypowiedzi w czasie ćwiczeń

Pełny opis:

Treści programowe (wykład): podstawowe pojęcia morfologii, kategorie gramatyczne polszczyzny, charakterystyka części mowy, wprowadzenie do fleksji, fleksja rzeczownika, fleksja przymiotnika, fleksja czasownika, język polski jako język fleksyjny, wprowadzenie

do słowotwórstwa, kategorie słowotwórczo-znaczeniowe rzeczownika, słowotwórstwo przymiotnika i przysłówka, słowotwórstwo czasownika, podstawowe pojęcia składni, charakterystyka części zdania, zdania złożone, zagadnienie schematów składniowych, przegląd podstawowych schematów składniowych polszczyzny, różnice między składnią języka pisanego a mówionego, wprowadzenie do wiedzy o słownictwie, relacje semantyczne

między wyrazami, zmiany znaczeń wyrazów, związki frazeologiczne

Treści programowe (ćwiczenia): części mowy, wyraz gramatyczny, leksem, charakterystyka gramatyczna form wyrazowych, odmiana przymiotników, klasyfikacja i odmiana zaimków, klasyfikacja i odmiana liczebników, rzeczownik - deklinacja męska, żeńska, nijaka i mieszana, formy osobowe czasownika, aspekt czasownika i formy nieosobowe, klasy czasownika, budowa morfologiczna form czasownika, budowa słowotwórcza wyrazów, kroki analizy słowotwórczej - typy formantów słowotwórczych, analiza słowotwórcza derywatów rzeczownikowych, analiza słowotwórcza derywatów pochodzących od dwóch podstaw, ocena poprawności słowotwórczej neologizmów, części zdania

i związki wyrazów w zdaniu - analiza składniowa zdań pojedynczych, analiza składniowa zdań złożonych współrzędnie, analiza składniowa zdań złożonych podrzędnie, analiza składniowa zdań wielokrotnie złożonych podrzędnie

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dubisz S. (red.), 1997, Nauka o języku dla polonistów, Warszawa;

Gruszczyński W., Bralczyk J. (red.), 2002, Słownik gramatyki języka polskiego, Warszawa; Grzegorczykowa R., 1998, Wykłady z polskiej składni, Warszawa; Klemensiewicz Z., 1962, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, Warszawa; Klemensiewicz Z., 1963, Zarys składni polskiej, Warszawa; Nagórko A., 2010, Podręczna gramatyka języka polskiego, Warszawa; Podracki J., 1997, Składnia polska, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Grzegorczykowa R., 2001, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa; Strutyński J., 2005, Gramatyka polska, Kraków; Tokarski J., 1973, Fleksja polska, Warszawa; Urbańczyk S. (red.), 1991, Encyklopedia języka polskiego, Wrocław.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, ćwiczenia

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe (wykład + ćwiczenia) - 120 (60 + 60), przygotowanie się do zajęć - 15 godzin, przygotowanie się do egzaminu - 15 godzin; łącznie - 150 godzin aktywności.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Strachalska, Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Bożena Strachalska, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny, kolokwia pisemne oraz ocena wypowiedzi w czasie ćwiczeń

Pełny opis:

Treści programowe (wykład): podstawowe pojęcia morfologii, kategorie gramatyczne polszczyzny, charakterystyka części mowy, wprowadzenie do fleksji, fleksja rzeczownika, fleksja przymiotnika, fleksja czasownika, język polski jako język fleksyjny, wprowadzenie

do słowotwórstwa, kategorie słowotwórczo-znaczeniowe rzeczownika, słowotwórstwo przymiotnika i przysłówka, słowotwórstwo czasownika, podstawowe pojęcia składni, charakterystyka części zdania, zdania złożone, zagadnienie schematów składniowych, przegląd podstawowych schematów składniowych polszczyzny, różnice między składnią języka pisanego a mówionego, wprowadzenie do wiedzy o słownictwie, relacje semantyczne

między wyrazami, zmiany znaczeń wyrazów, związki frazeologiczne

Treści programowe (ćwiczenia): części mowy, wyraz gramatyczny, leksem, charakterystyka gramatyczna form wyrazowych, odmiana przymiotników, klasyfikacja i odmiana zaimków, klasyfikacja i odmiana liczebników, rzeczownik - deklinacja męska, żeńska, nijaka i mieszana, formy osobowe czasownika, aspekt czasownika i formy nieosobowe, klasy czasownika, budowa morfologiczna form czasownika, budowa słowotwórcza wyrazów, kroki analizy słowotwórczej - typy formantów słowotwórczych, analiza słowotwórcza derywatów rzeczownikowych, analiza słowotwórcza derywatów pochodzących od dwóch podstaw, ocena poprawności słowotwórczej neologizmów, części zdania

i związki wyrazów w zdaniu - analiza składniowa zdań pojedynczych, analiza składniowa zdań złożonych współrzędnie, analiza składniowa zdań złożonych podrzędnie, analiza składniowa zdań wielokrotnie złożonych podrzędnie

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dubisz S. (red.), 1997, Nauka o języku dla polonistów, Warszawa;

Gruszczyński W., Bralczyk J. (red.), 2002, Słownik gramatyki języka polskiego, Warszawa; Grzegorczykowa R., 1998, Wykłady z polskiej składni, Warszawa; Klemensiewicz Z., 1962, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, Warszawa; Klemensiewicz Z., 1963, Zarys składni polskiej, Warszawa; Nagórko A., 2010, Podręczna gramatyka języka polskiego, Warszawa; Podracki J., 1997, Składnia polska, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Grzegorczykowa R., 2001, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa; Strutyński J., 2005, Gramatyka polska, Kraków; Tokarski J., 1973, Fleksja polska, Warszawa; Urbańczyk S. (red.), 1991, Encyklopedia języka polskiego, Wrocław.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, ćwiczenia

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe (wykład + ćwiczenia) - 120 (60 + 60), przygotowanie się do zajęć - 15 godzin, przygotowanie się do egzaminu - 15 godzin; łącznie - 150 godzin aktywności.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Anna Cholewiak, Bożena Strachalska, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny, kolokwia pisemne oraz ocena wypowiedzi w czasie ćwiczeń

Pełny opis:

Treści programowe (wykład): podstawowe pojęcia morfologii, kategorie gramatyczne polszczyzny, charakterystyka części mowy, wprowadzenie do fleksji, fleksja rzeczownika, fleksja przymiotnika, fleksja czasownika, język polski jako język fleksyjny, wprowadzenie do słowotwórstwa, kategorie słowotwórczo-znaczeniowe rzeczownika, słowotwórstwo przymiotnika i przysłówka, słowotwórstwo czasownika, podstawowe pojęcia składni, charakterystyka części zdania, zdania złożone, zagadnienie schematów składniowych, przegląd podstawowych schematów składniowych polszczyzny, różnice między składnią języka pisanego a mówionego, wprowadzenie do wiedzy o słownictwie, relacje semantyczne między wyrazami, zmiany znaczeń wyrazów, związki frazeologiczne

Treści programowe (ćwiczenia): części mowy, wyraz gramatyczny, leksem, charakterystyka gramatyczna form wyrazowych, odmiana przymiotników, klasyfikacja i odmiana zaimków, klasyfikacja i odmiana liczebników, rzeczownik - deklinacja męska, żeńska, nijaka i mieszana, formy osobowe czasownika, aspekt czasownika i formy nieosobowe, klasy czasownika, budowa morfologiczna form czasownika, budowa słowotwórcza wyrazów, kroki analizy słowotwórczej - typy formantów słowotwórczych, analiza słowotwórcza derywatów rzeczownikowych, analiza słowotwórcza derywatów pochodzących od dwóch podstaw, ocena poprawności słowotwórczej neologizmów, części zdania i związki wyrazów w zdaniu - analiza składniowa zdań pojedynczych, analiza składniowa zdań złożonych współrzędnie, analiza składniowa zdań złożonych podrzędnie, analiza składniowa zdań wielokrotnie złożonych podrzędnie

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dubisz S. (red.), 1997, Nauka o języku dla polonistów, Warszawa;

Gruszczyński W., Bralczyk J. (red.), 2002, Słownik gramatyki języka polskiego, Warszawa; Grzegorczykowa R., 1998, Wykłady z polskiej składni, Warszawa; Klemensiewicz Z., 1962, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, Warszawa; Klemensiewicz Z., 1963, Zarys składni polskiej, Warszawa; Nagórko A., 2010, Podręczna gramatyka języka polskiego, Warszawa; Podracki J., 1997, Składnia polska, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Bańko M., 2002, Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa; Doroszewski W., 1962, Podstawy gramatyki polskiej, cz.1, Warszawa; Grzegorczykowa R., 2001, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa; Jaworski M., 1995, Podręczna gramatyka języka polskiego, Warszawa; Strutyński J., 2005, Gramatyka polska, Kraków; Tokarski J., 1973, Fleksja polska, Warszawa; Urbańczyk S. (red.), 1991, Encyklopedia języka polskiego, Wrocław; Wróbel H., 2001, Gramatyka języka polskiego, Kraków.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, ćwiczenia

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe (wykład + ćwiczenia) – 120 (60 + 60), przygotowanie się do zajęć - 15 godzin,

przygotowanie się do egzaminu - 15 godzin; łącznie - 150 godzin aktywności.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny, kolokwia pisemne oraz ocena wypowiedzi w czasie ćwiczeń

Pełny opis:

Treści programowe (wykład): podstawowe pojęcia morfologii, kategorie gramatyczne polszczyzny, charakterystyka części mowy, wprowadzenie do fleksji, fleksja rzeczownika, fleksja przymiotnika, fleksja czasownika, język polski jako język fleksyjny, wprowadzenie do słowotwórstwa, kategorie słowotwórczo-znaczeniowe rzeczownika, słowotwórstwo przymiotnika i przysłówka, słowotwórstwo czasownika, podstawowe pojęcia składni, charakterystyka części zdania, zdania złożone, zagadnienie schematów składniowych, przegląd podstawowych schematów składniowych polszczyzny, różnice między składnią języka pisanego a mówionego, wprowadzenie do wiedzy o słownictwie, relacje semantyczne między wyrazami, zmiany znaczeń wyrazów, związki frazeologiczne

Treści programowe (ćwiczenia): części mowy, wyraz gramatyczny, leksem, charakterystyka gramatyczna form wyrazowych, odmiana przymiotników, klasyfikacja i odmiana zaimków, klasyfikacja i odmiana liczebników, rzeczownik - deklinacja męska, żeńska, nijaka i mieszana, formy osobowe czasownika, aspekt czasownika i formy nieosobowe, klasy czasownika, budowa morfologiczna form czasownika, budowa słowotwórcza wyrazów, kroki analizy słowotwórczej - typy formantów słowotwórczych, analiza słowotwórcza derywatów rzeczownikowych, analiza słowotwórcza derywatów pochodzących od dwóch podstaw, ocena poprawności słowotwórczej neologizmów, części zdania i związki wyrazów w zdaniu - analiza składniowa zdań pojedynczych, analiza składniowa zdań złożonych współrzędnie, analiza składniowa zdań złożonych podrzędnie, analiza składniowa zdań wielokrotnie złożonych podrzędnie

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dubisz S. (red.), 1997, Nauka o języku dla polonistów, Warszawa;

Gruszczyński W., Bralczyk J. (red.), 2002, Słownik gramatyki języka polskiego, Warszawa; Grzegorczykowa R., 1998, Wykłady z polskiej składni, Warszawa; Klemensiewicz Z., 1962, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, Warszawa; Klemensiewicz Z., 1963, Zarys składni polskiej, Warszawa; Nagórko A., 2010, Podręczna gramatyka języka polskiego, Warszawa; Podracki J., 1997, Składnia polska, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Bańko M., 2002, Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa; Doroszewski W., 1962, Podstawy gramatyki polskiej, cz.1, Warszawa; Grzegorczykowa R., 2001, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa; Jaworski M., 1995, Podręczna gramatyka języka polskiego, Warszawa; Strutyński J., 2005, Gramatyka polska, Kraków; Tokarski J., 1973, Fleksja polska, Warszawa; Urbańczyk S. (red.), 1991, Encyklopedia języka polskiego, Wrocław; Wróbel H., 2001, Gramatyka języka polskiego, Kraków.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, ćwiczenia

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe (wykład + ćwiczenia) – 120 (60 + 60), przygotowanie się do zajęć - 15 godzin,

przygotowanie się do egzaminu - 15 godzin; łącznie - 150 godzin aktywności.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bieńkowska, Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny, kolokwia pisemne oraz ocena wypowiedzi w czasie ćwiczeń

Pełny opis:

Treści programowe (wykład): podstawowe pojęcia morfologii, kategorie gramatyczne polszczyzny, charakterystyka części mowy, wprowadzenie do fleksji, fleksja rzeczownika, fleksja przymiotnika, fleksja czasownika, język polski jako język fleksyjny, wprowadzenie

do słowotwórstwa, kategorie słowotwórczo-znaczeniowe rzeczownika, słowotwórstwo przymiotnika i przysłówka, słowotwórstwo czasownika, podstawowe pojęcia składni, charakterystyka części zdania, zdania złożone, zagadnienie schematów składniowych, przegląd podstawowych schematów składniowych polszczyzny, różnice między składnią języka pisanego a mówionego, wprowadzenie do wiedzy o słownictwie, relacje semantyczne

między wyrazami, zmiany znaczeń wyrazów, związki frazeologiczne

Treści programowe (ćwiczenia): części mowy, wyraz gramatyczny, leksem, charakterystyka gramatyczna form wyrazowych, odmiana przymiotników, klasyfikacja i odmiana zaimków, klasyfikacja i odmiana liczebników, rzeczownik - deklinacja męska, żeńska, nijaka i mieszana, formy osobowe czasownika, aspekt czasownika i formy nieosobowe, klasy czasownika, budowa morfologiczna form czasownika, budowa słowotwórcza wyrazów, kroki analizy słowotwórczej - typy formantów słowotwórczych, analiza słowotwórcza derywatów rzeczownikowych, analiza słowotwórcza derywatów pochodzących od dwóch podstaw, ocena poprawności słowotwórczej neologizmów, części zdania

i związki wyrazów w zdaniu - analiza składniowa zdań pojedynczych, analiza składniowa zdań złożonych współrzędnie, analiza składniowa zdań złożonych podrzędnie, analiza składniowa zdań wielokrotnie złożonych podrzędnie

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dubisz S. (red.), 1997, Nauka o języku dla polonistów, Warszawa;

Gruszczyński W., Bralczyk J. (red.), 2002, Słownik gramatyki języka polskiego, Warszawa; Grzegorczykowa R., 1998, Wykłady z polskiej składni, Warszawa; Klemensiewicz Z., 1962, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, Warszawa; Klemensiewicz Z., 1963, Zarys składni polskiej, Warszawa; Nagórko A., 2010, Podręczna gramatyka języka polskiego, Warszawa; Podracki J., 1997, Składnia polska, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Grzegorczykowa R., 2001, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa; Strutyński J., 2005, Gramatyka polska, Kraków; Tokarski J., 1973, Fleksja polska, Warszawa; Urbańczyk S. (red.), 1991, Encyklopedia języka polskiego, Wrocław.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, ćwiczenia

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe (wykład + ćwiczenia) - 120 (60 + 60), przygotowanie się do zajęć - 15 godzin, przygotowanie się do egzaminu - 15 godzin; łącznie - 150 godzin aktywności.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bieńkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu gramatyki języka polskiego niezbędnej w pracy logopedy.

Pełny opis:

Treści programowe na ćwiczeniach obejmują praktyczne ciwczenia z zakresu tematów omawianych teoretycznie na wykładzie: podstawowe pojęcia morfologii, kategorie gramatyczne polszczyzny, charakterystyka części mowy, wprowadzenie do fleksji, fleksja rzeczownika, fleksja przymiotnika, fleksja czasownika, język polski jako język fleksyjny, wprowadzenie

do słowotwórstwa, kategorie słowotwórczo-znaczeniowe rzeczownika, słowotwórstwo przymiotnika i przysłówka, słowotwórstwo czasownika, podstawowe pojęcia składni, charakterystyka części zdania, zdania złożone, zagadnienie schematów składniowych, przegląd podstawowych schematów składniowych polszczyzny, różnice między składnią języka pisanego a mówionego, wprowadzenie do wiedzy o słownictwie, relacje semantyczne

między wyrazami, zmiany znaczeń wyrazów, związki frazeologiczne

Treści programowe (ćwiczenia): części mowy, wyraz gramatyczny, leksem, charakterystyka gramatyczna form wyrazowych, odmiana przymiotników, klasyfikacja i odmiana zaimków, klasyfikacja i odmiana liczebników, rzeczownik - deklinacja męska, żeńska, nijaka i mieszana, formy osobowe czasownika, aspekt czasownika i formy nieosobowe, klasy czasownika, budowa morfologiczna form czasownika, budowa słowotwórcza wyrazów, kroki analizy słowotwórczej - typy formantów słowotwórczych, analiza słowotwórcza derywatów rzeczownikowych, analiza słowotwórcza derywatów pochodzących od dwóch podstaw, ocena poprawności słowotwórczej neologizmów, części zdania

i związki wyrazów w zdaniu - analiza składniowa zdań pojedynczych, analiza składniowa zdań złożonych współrzędnie, analiza składniowa zdań złożonych podrzędnie, analiza składniowa zdań wielokrotnie złożonych podrzędnie

Literatura:

Nagórko A, 1998, Zarys gramatyki polskiej, Warszawa, PWN

Klemensiewicz Z. 1983, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego. Warszawa. PWN. (lub dowolne inne wydanie)

Klemensiewicz Z., 1968, Zarys składni polskiej. Warszawa, PWN (lub dowolne inne wydanie).

Bartnicka B., Satkiewicz H., 2015, Gramatyka języka polskiego. Podręcznik dla cudzoziemców. Warszawa, Wiedza Powszechna.

Zaron Z. (red.), 2010, Słowo i wypowiedź. Zbiór zadań do nauki o języku polskim. Warszawa, Bel Studio.

Bartol - Jasińska D., Dubisz S., Podracki J., Porayski - Pomsta J., Sękowska E., 2002, Warszawa, Książka i Wiedza.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, ćwiczenia

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe (wykład + ćwiczenia) - 120 (60 + 60), przygotowanie się do zajęć - 15 godzin, przygotowanie się do egzaminu - 15 godzin; łącznie - 150 godzin aktywności.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bieńkowska, Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny, kolokwia pisemne oraz ocena wypowiedzi w czasie ćwiczeń

Pełny opis:

Treści programowe (wykład): podstawowe pojęcia morfologii, kategorie gramatyczne polszczyzny, charakterystyka części mowy, wprowadzenie do fleksji, fleksja rzeczownika, fleksja przymiotnika, fleksja czasownika, język polski jako język fleksyjny, wprowadzenie

do słowotwórstwa, kategorie słowotwórczo-znaczeniowe rzeczownika, słowotwórstwo przymiotnika i przysłówka, słowotwórstwo czasownika, podstawowe pojęcia składni, charakterystyka części zdania, zdania złożone, zagadnienie schematów składniowych, przegląd podstawowych schematów składniowych polszczyzny, różnice między składnią języka pisanego a mówionego, wprowadzenie do wiedzy o słownictwie, relacje semantyczne

między wyrazami, zmiany znaczeń wyrazów, związki frazeologiczne

Treści programowe (ćwiczenia): części mowy, wyraz gramatyczny, leksem, charakterystyka gramatyczna form wyrazowych, odmiana przymiotników, klasyfikacja i odmiana zaimków, klasyfikacja i odmiana liczebników, rzeczownik - deklinacja męska, żeńska, nijaka i mieszana, formy osobowe czasownika, aspekt czasownika i formy nieosobowe, klasy czasownika, budowa morfologiczna form czasownika, budowa słowotwórcza wyrazów, kroki analizy słowotwórczej - typy formantów słowotwórczych, analiza słowotwórcza derywatów rzeczownikowych, analiza słowotwórcza derywatów pochodzących od dwóch podstaw, ocena poprawności słowotwórczej neologizmów, części zdania

i związki wyrazów w zdaniu - analiza składniowa zdań pojedynczych, analiza składniowa zdań złożonych współrzędnie, analiza składniowa zdań złożonych podrzędnie, analiza składniowa zdań wielokrotnie złożonych podrzędnie

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dubisz S. (red.), 1997, Nauka o języku dla polonistów, Warszawa;

Gruszczyński W., Bralczyk J. (red.), 2002, Słownik gramatyki języka polskiego, Warszawa; Grzegorczykowa R., 1998, Wykłady z polskiej składni, Warszawa; Klemensiewicz Z., 1962, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, Warszawa; Klemensiewicz Z., 1963, Zarys składni polskiej, Warszawa; Nagórko A., 2010, Podręczna gramatyka języka polskiego, Warszawa; Podracki J., 1997, Składnia polska, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Grzegorczykowa R., 2001, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa; Strutyński J., 2005, Gramatyka polska, Kraków; Tokarski J., 1973, Fleksja polska, Warszawa; Urbańczyk S. (red.), 1991, Encyklopedia języka polskiego, Wrocław.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, ćwiczenia

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe (wykład + ćwiczenia) - 120 (60 + 60), przygotowanie się do zajęć - 15 godzin, przygotowanie się do egzaminu - 15 godzin; łącznie - 150 godzin aktywności.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny, kolokwia pisemne oraz ocena wypowiedzi w czasie ćwiczeń

Pełny opis:

Treści programowe (wykład): podstawowe pojęcia morfologii, kategorie gramatyczne polszczyzny, charakterystyka części mowy, wprowadzenie do fleksji, fleksja rzeczownika, fleksja przymiotnika, fleksja czasownika, język polski jako język fleksyjny, wprowadzenie

do słowotwórstwa, kategorie słowotwórczo-znaczeniowe rzeczownika, słowotwórstwo przymiotnika i przysłówka, słowotwórstwo czasownika, podstawowe pojęcia składni, charakterystyka części zdania, zdania złożone, zagadnienie schematów składniowych, przegląd podstawowych schematów składniowych polszczyzny, różnice między składnią języka pisanego a mówionego, wprowadzenie do wiedzy o słownictwie, relacje semantyczne

między wyrazami, zmiany znaczeń wyrazów, związki frazeologiczne

Treści programowe (ćwiczenia): części mowy, wyraz gramatyczny, leksem, charakterystyka gramatyczna form wyrazowych, odmiana przymiotników, klasyfikacja i odmiana zaimków, klasyfikacja i odmiana liczebników, rzeczownik - deklinacja męska, żeńska, nijaka i mieszana, formy osobowe czasownika, aspekt czasownika i formy nieosobowe, klasy czasownika, budowa morfologiczna form czasownika, budowa słowotwórcza wyrazów, kroki analizy słowotwórczej - typy formantów słowotwórczych, analiza słowotwórcza derywatów rzeczownikowych, analiza słowotwórcza derywatów pochodzących od dwóch podstaw, ocena poprawności słowotwórczej neologizmów, części zdania

i związki wyrazów w zdaniu - analiza składniowa zdań pojedynczych, analiza składniowa zdań złożonych współrzędnie, analiza składniowa zdań złożonych podrzędnie, analiza składniowa zdań wielokrotnie złożonych podrzędnie

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dubisz S. (red.), 1997, Nauka o języku dla polonistów, Warszawa;

Gruszczyński W., Bralczyk J. (red.), 2002, Słownik gramatyki języka polskiego, Warszawa; Grzegorczykowa R., 1998, Wykłady z polskiej składni, Warszawa; Klemensiewicz Z., 1962, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, Warszawa; Klemensiewicz Z., 1963, Zarys składni polskiej, Warszawa; Nagórko A., 2010, Podręczna gramatyka języka polskiego, Warszawa; Podracki J., 1997, Składnia polska, Warszawa

Grzegorczykowa R., 2001, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa; Strutyński J., 2005, Gramatyka polska, Kraków; Tokarski J., 1973, Fleksja polska, Warszawa; Urbańczyk S. (red.), 1991, Encyklopedia języka polskiego, Wrocław.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, ćwiczenia

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe (wykład + ćwiczenia) - 120 (60 + 60), przygotowanie się do zajęć - 15 godzin, przygotowanie się do egzaminu - 15 godzin; łącznie - 150 godzin aktywności.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bieńkowska, Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny

Pełny opis:

Treści programowe (wykład): podstawowe pojęcia morfologii, kategorie gramatyczne polszczyzny, charakterystyka części mowy, wprowadzenie do fleksji, fleksja rzeczownika, fleksja przymiotnika, fleksja czasownika, język polski jako język fleksyjny, wprowadzenie

do słowotwórstwa, kategorie słowotwórczo-znaczeniowe rzeczownika, słowotwórstwo przymiotnika i przysłówka, słowotwórstwo czasownika, podstawowe pojęcia składni, charakterystyka części zdania, zdania złożone, zagadnienie schematów składniowych, przegląd podstawowych schematów składniowych polszczyzny, różnice między składnią języka pisanego a mówionego, wprowadzenie do wiedzy o słownictwie, relacje semantyczne

między wyrazami, zmiany znaczeń wyrazów, związki frazeologiczne

Treści programowe (ćwiczenia): części mowy, wyraz gramatyczny, leksem, charakterystyka gramatyczna form wyrazowych, odmiana przymiotników, klasyfikacja i odmiana zaimków, klasyfikacja i odmiana liczebników, rzeczownik - deklinacja męska, żeńska, nijaka i mieszana, formy osobowe czasownika, aspekt czasownika i formy nieosobowe, klasy czasownika, budowa morfologiczna form czasownika, budowa słowotwórcza wyrazów, kroki analizy słowotwórczej - typy formantów słowotwórczych, analiza słowotwórcza derywatów rzeczownikowych, analiza słowotwórcza derywatów pochodzących od dwóch podstaw, ocena poprawności słowotwórczej neologizmów, części zdania

i związki wyrazów w zdaniu - analiza składniowa zdań pojedynczych, analiza składniowa zdań złożonych współrzędnie, analiza składniowa zdań złożonych podrzędnie, analiza składniowa zdań wielokrotnie złożonych podrzędnie

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dubisz S. (red.), 1997, Nauka o języku dla polonistów, Warszawa;

Gruszczyński W., Bralczyk J. (red.), 2002, Słownik gramatyki języka polskiego, Warszawa; Grzegorczykowa R., 1998, Wykłady z polskiej składni, Warszawa; Klemensiewicz Z., 1962, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, Warszawa; Klemensiewicz Z., 1963, Zarys składni polskiej, Warszawa; Nagórko A., 2010, Podręczna gramatyka języka polskiego, Warszawa; Podracki J., 1997, Składnia polska, Warszawa

Grzegorczykowa R., 2001, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa; Strutyński J., 2005, Gramatyka polska, Kraków; Tokarski J., 1973, Fleksja polska, Warszawa; Urbańczyk S. (red.), 1991, Encyklopedia języka polskiego, Wrocław.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, ćwiczenia

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe (wykład + ćwiczenia) - 120 (60 + 60), przygotowanie się do zajęć - 15 godzin, przygotowanie się do egzaminu - 15 godzin; łącznie - 150 godzin aktywności.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny, kolokwia pisemne oraz ocena wypowiedzi w czasie ćwiczeń

Pełny opis:

Treści programowe (wykład): podstawowe pojęcia morfologii, kategorie gramatyczne polszczyzny, charakterystyka części mowy, wprowadzenie do fleksji, fleksja rzeczownika, fleksja przymiotnika, fleksja czasownika, język polski jako język fleksyjny, wprowadzenie

do słowotwórstwa, kategorie słowotwórczo-znaczeniowe rzeczownika, słowotwórstwo przymiotnika i przysłówka, słowotwórstwo czasownika, podstawowe pojęcia składni, charakterystyka części zdania, zdania złożone, zagadnienie schematów składniowych, przegląd podstawowych schematów składniowych polszczyzny, różnice między składnią języka pisanego a mówionego, wprowadzenie do wiedzy o słownictwie, relacje semantyczne

między wyrazami, zmiany znaczeń wyrazów, związki frazeologiczne

Treści programowe (ćwiczenia): części mowy, wyraz gramatyczny, leksem, charakterystyka gramatyczna form wyrazowych, odmiana przymiotników, klasyfikacja i odmiana zaimków, klasyfikacja i odmiana liczebników, rzeczownik - deklinacja męska, żeńska, nijaka i mieszana, formy osobowe czasownika, aspekt czasownika i formy nieosobowe, klasy czasownika, budowa morfologiczna form czasownika, budowa słowotwórcza wyrazów, kroki analizy słowotwórczej - typy formantów słowotwórczych, analiza słowotwórcza derywatów rzeczownikowych, analiza słowotwórcza derywatów pochodzących od dwóch podstaw, ocena poprawności słowotwórczej neologizmów, części zdania

i związki wyrazów w zdaniu - analiza składniowa zdań pojedynczych, analiza składniowa zdań złożonych współrzędnie, analiza składniowa zdań złożonych podrzędnie, analiza składniowa zdań wielokrotnie złożonych podrzędnie

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dubisz S. (red.), 1997, Nauka o języku dla polonistów, Warszawa;

Gruszczyński W., Bralczyk J. (red.), 2002, Słownik gramatyki języka polskiego, Warszawa; Grzegorczykowa R., 1998, Wykłady z polskiej składni, Warszawa; Klemensiewicz Z., 1962, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, Warszawa; Klemensiewicz Z., 1963, Zarys składni polskiej, Warszawa; Nagórko A., 2010, Podręczna gramatyka języka polskiego, Warszawa; Podracki J., 1997, Składnia polska, Warszawa

Grzegorczykowa R., 2001, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa; Strutyński J., 2005, Gramatyka polska, Kraków; Tokarski J., 1973, Fleksja polska, Warszawa; Urbańczyk S. (red.), 1991, Encyklopedia języka polskiego, Wrocław.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, ćwiczenia

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe (wykład + ćwiczenia) - 120 (60 + 60), przygotowanie się do zajęć - 15 godzin, przygotowanie się do egzaminu - 15 godzin; łącznie - 150 godzin aktywności.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bieńkowska, Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny

Pełny opis:

Treści programowe (wykład): podstawowe pojęcia morfologii, kategorie gramatyczne polszczyzny, charakterystyka części mowy, wprowadzenie do fleksji, fleksja rzeczownika, fleksja przymiotnika, fleksja czasownika, język polski jako język fleksyjny, wprowadzenie

do słowotwórstwa, kategorie słowotwórczo-znaczeniowe rzeczownika, słowotwórstwo przymiotnika i przysłówka, słowotwórstwo czasownika, podstawowe pojęcia składni, charakterystyka części zdania, zdania złożone, zagadnienie schematów składniowych, przegląd podstawowych schematów składniowych polszczyzny, różnice między składnią języka pisanego a mówionego, wprowadzenie do wiedzy o słownictwie, relacje semantyczne

między wyrazami, zmiany znaczeń wyrazów, związki frazeologiczne

Treści programowe (ćwiczenia): części mowy, wyraz gramatyczny, leksem, charakterystyka gramatyczna form wyrazowych, odmiana przymiotników, klasyfikacja i odmiana zaimków, klasyfikacja i odmiana liczebników, rzeczownik - deklinacja męska, żeńska, nijaka i mieszana, formy osobowe czasownika, aspekt czasownika i formy nieosobowe, klasy czasownika, budowa morfologiczna form czasownika, budowa słowotwórcza wyrazów, kroki analizy słowotwórczej - typy formantów słowotwórczych, analiza słowotwórcza derywatów rzeczownikowych, analiza słowotwórcza derywatów pochodzących od dwóch podstaw, ocena poprawności słowotwórczej neologizmów, części zdania

i związki wyrazów w zdaniu - analiza składniowa zdań pojedynczych, analiza składniowa zdań złożonych współrzędnie, analiza składniowa zdań złożonych podrzędnie, analiza składniowa zdań wielokrotnie złożonych podrzędnie

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dubisz S. (red.), 1997, Nauka o języku dla polonistów, Warszawa;

Gruszczyński W., Bralczyk J. (red.), 2002, Słownik gramatyki języka polskiego, Warszawa; Grzegorczykowa R., 1998, Wykłady z polskiej składni, Warszawa; Klemensiewicz Z., 1962, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, Warszawa; Klemensiewicz Z., 1963, Zarys składni polskiej, Warszawa; Nagórko A., 2010, Podręczna gramatyka języka polskiego, Warszawa; Podracki J., 1997, Składnia polska, Warszawa

Grzegorczykowa R., 2001, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa; Strutyński J., 2005, Gramatyka polska, Kraków; Tokarski J., 1973, Fleksja polska, Warszawa; Urbańczyk S. (red.), 1991, Encyklopedia języka polskiego, Wrocław.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, ćwiczenia

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe (wykład + ćwiczenia) - 120 (60 + 60), przygotowanie się do zajęć - 15 godzin, przygotowanie się do egzaminu - 15 godzin; łącznie - 150 godzin aktywności.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bieńkowska, Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny, kolokwia pisemne oraz ocena wypowiedzi w czasie ćwiczeń

Pełny opis:

Treści programowe (wykład): podstawowe pojęcia morfologii, kategorie gramatyczne polszczyzny, charakterystyka części mowy, wprowadzenie do fleksji, fleksja rzeczownika, fleksja przymiotnika, fleksja czasownika, język polski jako język fleksyjny, wprowadzenie

do słowotwórstwa, kategorie słowotwórczo-znaczeniowe rzeczownika, słowotwórstwo przymiotnika i przysłówka, słowotwórstwo czasownika, podstawowe pojęcia składni, charakterystyka części zdania, zdania złożone, zagadnienie schematów składniowych, przegląd podstawowych schematów składniowych polszczyzny, różnice między składnią języka pisanego a mówionego, wprowadzenie do wiedzy o słownictwie, relacje semantyczne

między wyrazami, zmiany znaczeń wyrazów, związki frazeologiczne

Treści programowe (ćwiczenia): części mowy, wyraz gramatyczny, leksem, charakterystyka gramatyczna form wyrazowych, odmiana przymiotników, klasyfikacja i odmiana zaimków, klasyfikacja i odmiana liczebników, rzeczownik - deklinacja męska, żeńska, nijaka i mieszana, formy osobowe czasownika, aspekt czasownika i formy nieosobowe, klasy czasownika, budowa morfologiczna form czasownika, budowa słowotwórcza wyrazów, kroki analizy słowotwórczej - typy formantów słowotwórczych, analiza słowotwórcza derywatów rzeczownikowych, analiza słowotwórcza derywatów pochodzących od dwóch podstaw, ocena poprawności słowotwórczej neologizmów, części zdania

i związki wyrazów w zdaniu - analiza składniowa zdań pojedynczych, analiza składniowa zdań złożonych współrzędnie, analiza składniowa zdań złożonych podrzędnie, analiza składniowa zdań wielokrotnie złożonych podrzędnie

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dubisz S. (red.), 1997, Nauka o języku dla polonistów, Warszawa;

Gruszczyński W., Bralczyk J. (red.), 2002, Słownik gramatyki języka polskiego, Warszawa; Grzegorczykowa R., 1998, Wykłady z polskiej składni, Warszawa; Klemensiewicz Z., 1962, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, Warszawa; Klemensiewicz Z., 1963, Zarys składni polskiej, Warszawa; Nagórko A., 2010, Podręczna gramatyka języka polskiego, Warszawa; Podracki J., 1997, Składnia polska, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Grzegorczykowa R., 2001, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa; Strutyński J., 2005, Gramatyka polska, Kraków; Tokarski J., 1973, Fleksja polska, Warszawa; Urbańczyk S. (red.), 1991, Encyklopedia języka polskiego, Wrocław.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, ćwiczenia

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe (wykład + ćwiczenia) - 120 (60 + 60), przygotowanie się do zajęć - 15 godzin, przygotowanie się do egzaminu - 15 godzin; łącznie - 150 godzin aktywności.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.