Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna (śródroczna) w gabinetach logopedycznych w przedszkolach lub szkołach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2P-LOG2c Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna (śródroczna) w gabinetach logopedycznych w przedszkolach lub szkołach
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: logopedia, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: logopedia, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W07, PC1_KK_W10, PC1_KS_W02

Zna założenia organizacyjne placówki, w której realizuje praktykę oraz założenia programowe i zakres treści realizowanych w ramach zajęć logopedycznych

PC1_KK_W01, PC1_KK_W02, PC1_KK_W03

Prawidłowo posługuje się terminologią z zakresu logopedii, szczególnie dyslalii.

PC1_KK_W05, PC1_KK_W06, PC1_KS_W06

Zapoznał się założeniami procesu usprawniania logopedycznego oraz metodyką pracy logopedycznej z dziećmi

z dyslalią.

PC1_KK_W05, PC1_KK_W06, PC1_KK_W13

Zna dokumentację diagnostyczną oraz metody i formy przeprowadzenia diagnozy logopedycznej.

PC1_KS_U01, PC1_KK_U04, PC1_KK_U06, PC1_KS_U02

Potrafi przeprowadzić rozmowę z logopedą, nauczycielem, zespołem wspierającym rozwój dziecka na temat: ucznia, grupy dzieci.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Więcek-Poborczyk
Prowadzący grup: Izabela Więcek-Poborczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Zaliczenie praktyki dokonywane jest po indywidualnej rozmowie, w której student powinien potwierdzić odpowiednie nabycie efektów

kształcenia zakładanych dla praktyki zawodowej. Opiekun praktyk z ramienia uczelni jest zobowiązany do weryfikacji osiągniętych efektów

praktyki na drodze analizy dokumentacji i indywidualnej rozmowy ze studentem.

Zaliczenie praktyk obejmuje przedłożenie następujących dokumentów:

Karta praktykanta APS (podpisana przez dyrektora placówki)

Karta oceny przebiegu praktyki

Protokół hospitacji zajęć

Scenariusze/konspekty prowadzonych przez studenta zajęć

Pełny opis:

1) Poznanie struktury placówki, warsztatu pracy nauczyciela-logopedy

2) Poznanie metod i narzędzi dokonywania diagnozy i prowadzenia terapii logopedycznej dziecka

4) Zapoznanie się z prowadzoną w placówce dokumentacją logopedyczną

5) Hospitowanie zajęć logopedycznych z dziećmi z dyslalią

6). Samodzielne prowadzenie zajęć logopedycznych

7). Zapoznanie się z koncepcją pracy zespołu wspierajacego rozwój mowy dziecka

8). Indywidualna rozmowa ze studentem weryfikujaca osiągnięte efekty praktyki.

Literatura:

TERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Antos D., Demel G., Styczek I. (1978) Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy WSiP, Warszawa.

2. Borsuk-Sorota E., Kruszewska A. (2014) Smaczne ćwiczenia buzi i języka. Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego dla dzieci. Harmonia.

Gdańsk.

3. Czaplewska E. (2012) Diagnoza zaburzeń rozwoju artykulacji [w:] Czaplewska E., Milewski S. (red.) Diagnoza logopedyczna. GWP,

Sopot.

4. Demel G. (1983) Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, WSiP, Warszawa.

5. Emiluta - Rozya D. (1998) Diagnoza logopedyczna dzieci z wadami wymowy , [w:] Rola J.(red.) Wybrane problemy psychologicznej

diagnozy zaburzeń [w:] Rola J.(red.) Wybrane problemy psychologicznej diagnozy zaburzeń rozwoju dzieci , Wyd. WSPS (wydanie drugie

zmienione), Warszawa.

6. Emiluta- Rozya D. (2006) Dyslalia - w teorii logopedycznej i praktyce pedagogicznej [w:] Bałachowicz J. , Frycie S. (red) JęzykLiteratura- Wychowanie. WSP TWP, Warszawa.

7. Golanowska M., Kwasiborska J.,Lipiec D, Sienniak A., D. Emiluta – Rozya (2011) Wybrane zagadnienia logopedyczne. Część III. ś, ź, ć,

dź. Komlogo.

8. Konopska L. (2015) Postępowanie logopedyczne w przypadku osób z wadą zgryzu [w:] Grabias S., Panasiuk J., Woźniak T. (red.)

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Wyd. UMCS, Lublin.

9. Ostapiuk B. (2015) Postępowanie logopedyczne u osób z dyslalią i ankyloglosją [w:] Grabias S., Panasiuk J., Woźniak T. (red.)

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Wyd. UMCS, Lublin.

10. Pluta-Wojciechowska D. (2011) O ćwiczeniach tak zwanej pionizacji języka [w:] M. Michalik (red.) Biologiczne uwarunkowania rozwoju

i zaburzeń mowy. Collegium Columbinum, Kraków.

11. Pluta-Wojciechowska D. (2015) Standard postępowania logopedycznego w przypadku rozszczepu wargi i podniebienia [w:] Grabias

S., Panasiuk J., Woźniak T. (red.) Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Wyd. UMCS, Lublin.

12. Rocławski B. (1991) Słuch fonemowy i fonetyczny, Wyd. UG, Gdańsk.

13. Rodak H. (1994) Terapia dziecka z wadą wymowy, Wyd. UW, Warszawa.

14. Sachajska E. (1981) Uczymy poprawnej wymowy, WSiP, Warszawa.

15. Sołtys- Chmielowicz A. (1999) Z doświadczeń własnych w pracy z dziećmi dyslalicznymi, „Logopedia” nr 26.

16. Styczek I (1982) Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego, WSiP, Warszawa.

17. Toczyska B. (1992) Kama makaka ma! (wprawki dykcyjne), Wyd. UG Gdańsk.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Emiluta- Rozya D., Mierzejewska H., Atys P. (1995) Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu- ,

cztero- i sześcioletnich, wyd. WSPS, Warszawa.

2. Galewska-Kustra M., Szwajkowscy E. i W. (2014) Wierszyki ćwiczące języki, czyli rymowanki logopedyczne dla dzieci. Nasza

Księgarnia, Warszawa.

3. Rodak H., Wójtowiczowa J. (1986), Metody terapii logopedycznej dzieci z dyslalia, PSLog UW Warszawa.

4. Toczyska B. (1997) Sarabanda w chaszczach (ćwiczenia samogłosek), Wyd. Podkowa, Gdańsk.

5. Wójtowiczowa J. (1991) Logopedyczny zbiór wyrazów, WSiP Warszawa

Uwagi:

Studenci mający przed sobą jeszcze co najmniej jeden rok studiów będą mieli

kilka możliwości zaliczenia praktyki: zaliczenie praktyk w późniejszym terminie do 30 września b.r. lub („w przypadku utrzymywania się dłużej obecnego stanu”) nawet w kolejnym roku akademickim.

Kontakt z opiekunem praktyki w aplikacji MS Teams i drogą mailową (adres iwiecek@aps.edu.pl)

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe - 40 godzin

Przygotowanie do zajęć -10 godzin

Przygotowanie dokumentacji praktyki - 5 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Więcek-Poborczyk
Prowadzący grup: Izabela Więcek-Poborczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Zaliczenie praktyki dokonywane jest po indywidualnej rozmowie, w której student powinien potwierdzić odpowiednie nabycie efektów

kształcenia zakładanych dla praktyki zawodowej. Opiekun praktyk z ramienia uczelni jest zobowiązany do weryfikacji osiągniętych efektów

praktyki na drodze analizy dokumentacji i indywidualnej rozmowy ze studentem.

Zaliczenie praktyk obejmuje przedłożenie następujących dokumentów:

Karta praktykanta APS (podpisana przez dyrektora placówki)

Karta oceny przebiegu praktyki

Protokół hospitacji zajęć

Scenariusze/konspekty prowadzonych przez studenta zajęć

Pełny opis:

1) Poznanie struktury placówki, warsztatu pracy nauczyciela-logopedy

2) Poznanie metod i narzędzi dokonywania diagnozy i prowadzenia terapii logopedycznej dziecka

4) Zapoznanie się z prowadzoną w placówce dokumentacją logopedyczną

5) Hospitowanie zajęć logopedycznych z dziećmi z dyslalią

6). Samodzielne prowadzenie zajęć logopedycznych

7). Zapoznanie się z koncepcją pracy zespołu wspierajacego rozwój mowy dziecka

8). Indywidualna rozmowa ze studentem weryfikujaca osiągnięte efekty praktyki.

Literatura:

TERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Antos D., Demel G., Styczek I. (1978) Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy WSiP, Warszawa.

2. Borsuk-Sorota E., Kruszewska A. (2014) Smaczne ćwiczenia buzi i języka. Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego dla dzieci. Harmonia.

Gdańsk.

3. Czaplewska E. (2012) Diagnoza zaburzeń rozwoju artykulacji [w:] Czaplewska E., Milewski S. (red.) Diagnoza logopedyczna. GWP,

Sopot.

4. Demel G. (1983) Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, WSiP, Warszawa.

5. Emiluta - Rozya D. (1998) Diagnoza logopedyczna dzieci z wadami wymowy , [w:] Rola J.(red.) Wybrane problemy psychologicznej

diagnozy zaburzeń [w:] Rola J.(red.) Wybrane problemy psychologicznej diagnozy zaburzeń rozwoju dzieci , Wyd. WSPS (wydanie drugie

zmienione), Warszawa.

6. Emiluta- Rozya D. (2006) Dyslalia - w teorii logopedycznej i praktyce pedagogicznej [w:] Bałachowicz J. , Frycie S. (red) JęzykLiteratura- Wychowanie. WSP TWP, Warszawa.

7. Golanowska M., Kwasiborska J.,Lipiec D, Sienniak A., D. Emiluta – Rozya (2011) Wybrane zagadnienia logopedyczne. Część III. ś, ź, ć,

dź. Komlogo.

8. Konopska L. (2015) Postępowanie logopedyczne w przypadku osób z wadą zgryzu [w:] Grabias S., Panasiuk J., Woźniak T. (red.)

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Wyd. UMCS, Lublin.

9. Ostapiuk B. (2015) Postępowanie logopedyczne u osób z dyslalią i ankyloglosją [w:] Grabias S., Panasiuk J., Woźniak T. (red.)

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Wyd. UMCS, Lublin.

10. Pluta-Wojciechowska D. (2011) O ćwiczeniach tak zwanej pionizacji języka [w:] M. Michalik (red.) Biologiczne uwarunkowania rozwoju

i zaburzeń mowy. Collegium Columbinum, Kraków.

11. Pluta-Wojciechowska D. (2015) Standard postępowania logopedycznego w przypadku rozszczepu wargi i podniebienia [w:] Grabias

S., Panasiuk J., Woźniak T. (red.) Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Wyd. UMCS, Lublin.

12. Rocławski B. (1991) Słuch fonemowy i fonetyczny, Wyd. UG, Gdańsk.

13. Rodak H. (1994) Terapia dziecka z wadą wymowy, Wyd. UW, Warszawa.

14. Sachajska E. (1981) Uczymy poprawnej wymowy, WSiP, Warszawa.

15. Sołtys- Chmielowicz A. (1999) Z doświadczeń własnych w pracy z dziećmi dyslalicznymi, „Logopedia” nr 26.

16. Styczek I (1982) Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego, WSiP, Warszawa.

17. Toczyska B. (1992) Kama makaka ma! (wprawki dykcyjne), Wyd. UG Gdańsk.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Emiluta- Rozya D., Mierzejewska H., Atys P. (1995) Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu- ,

cztero- i sześcioletnich, wyd. WSPS, Warszawa.

2. Galewska-Kustra M., Szwajkowscy E. i W. (2014) Wierszyki ćwiczące języki, czyli rymowanki logopedyczne dla dzieci. Nasza

Księgarnia, Warszawa.

3. Rodak H., Wójtowiczowa J. (1986), Metody terapii logopedycznej dzieci z dyslalia, PSLog UW Warszawa.

4. Toczyska B. (1997) Sarabanda w chaszczach (ćwiczenia samogłosek), Wyd. Podkowa, Gdańsk.

5. Wójtowiczowa J. (1991) Logopedyczny zbiór wyrazów, WSiP Warszawa

Uwagi:

Aktualnie obowiązuje Zarządzenie nr 50/2020 Rektora APS im. M.Grzegorzewskiej z dn. 19 października 2020 r. "2.Praktyki na kierunkach i specjalnościach nauczycielskich nie mogą być realizowane w formie stacjonarnej, w placówce, o której mowa w ust. 1.3.Praktyki na kierunkach i specjalnościach nauczycielskich nie mogą być realizowane do czasu wydania przez ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego przepisów o innych możliwościach realizacji praktyk"

Kontakt z opiekunem praktyki w aplikacji MS Teams i drogą mailową (adres iwiecek@aps.edu.pl)

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe - 40 godzin

Przygotowanie do zajęć -10 godzin

Przygotowanie dokumentacji praktyki - 5 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Więcek-Poborczyk
Prowadzący grup: Izabela Więcek-Poborczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Zaliczenie praktyki dokonywane jest po indywidualnej rozmowie, w której student powinien potwierdzić odpowiednie nabycie efektów

kształcenia zakładanych dla praktyki zawodowej. Opiekun praktyk z ramienia uczelni jest zobowiązany do weryfikacji osiągniętych efektów

praktyki na drodze analizy dokumentacji i indywidualnej rozmowy ze studentem.

Zaliczenie praktyk obejmuje przedłożenie następujących dokumentów:

Karta praktykanta APS (podpisana przez dyrektora placówki)

Karta oceny przebiegu praktyki

Protokół hospitacji zajęć

Scenariusze/konspekty prowadzonych przez studenta zajęć

Pełny opis:

1) Poznanie struktury placówki, warsztatu pracy nauczyciela-logopedy

2) Poznanie metod i narzędzi dokonywania diagnozy i prowadzenia terapii logopedycznej dziecka

4) Zapoznanie się z prowadzoną w placówce dokumentacją logopedyczną

5) Hospitowanie zajęć logopedycznych z dziećmi z dyslalią

6). Samodzielne prowadzenie zajęć logopedycznych

7). Zapoznanie się z koncepcją pracy zespołu wspierajacego rozwój mowy dziecka

8). Indywidualna rozmowa ze studentem weryfikujaca osiągnięte efekty praktyki.

Literatura:

TERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Antos D., Demel G., Styczek I. (1978) Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy WSiP, Warszawa.

2. Borsuk-Sorota E., Kruszewska A. (2014) Smaczne ćwiczenia buzi i języka. Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego dla dzieci. Harmonia.

Gdańsk.

3. Czaplewska E. (2012) Diagnoza zaburzeń rozwoju artykulacji [w:] Czaplewska E., Milewski S. (red.) Diagnoza logopedyczna. GWP,

Sopot.

4. Demel G. (1983) Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, WSiP, Warszawa.

5. Emiluta - Rozya D. (1998) Diagnoza logopedyczna dzieci z wadami wymowy , [w:] Rola J.(red.) Wybrane problemy psychologicznej

diagnozy zaburzeń [w:] Rola J.(red.) Wybrane problemy psychologicznej diagnozy zaburzeń rozwoju dzieci , Wyd. WSPS (wydanie drugie

zmienione), Warszawa.

6. Emiluta- Rozya D. (2006) Dyslalia - w teorii logopedycznej i praktyce pedagogicznej [w:] Bałachowicz J. , Frycie S. (red) JęzykLiteratura- Wychowanie. WSP TWP, Warszawa.

7. Golanowska M., Kwasiborska J.,Lipiec D, Sienniak A., D. Emiluta – Rozya (2011) Wybrane zagadnienia logopedyczne. Część III. ś, ź, ć,

dź. Komlogo.

8. Konopska L. (2015) Postępowanie logopedyczne w przypadku osób z wadą zgryzu [w:] Grabias S., Panasiuk J., Woźniak T. (red.)

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Wyd. UMCS, Lublin.

9. Ostapiuk B. (2015) Postępowanie logopedyczne u osób z dyslalią i ankyloglosją [w:] Grabias S., Panasiuk J., Woźniak T. (red.)

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Wyd. UMCS, Lublin.

10. Pluta-Wojciechowska D. (2011) O ćwiczeniach tak zwanej pionizacji języka [w:] M. Michalik (red.) Biologiczne uwarunkowania rozwoju

i zaburzeń mowy. Collegium Columbinum, Kraków.

11. Pluta-Wojciechowska D. (2015) Standard postępowania logopedycznego w przypadku rozszczepu wargi i podniebienia [w:] Grabias

S., Panasiuk J., Woźniak T. (red.) Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Wyd. UMCS, Lublin.

12. Rocławski B. (1991) Słuch fonemowy i fonetyczny, Wyd. UG, Gdańsk.

13. Rodak H. (1994) Terapia dziecka z wadą wymowy, Wyd. UW, Warszawa.

14. Sachajska E. (1981) Uczymy poprawnej wymowy, WSiP, Warszawa.

15. Sołtys- Chmielowicz A. (1999) Z doświadczeń własnych w pracy z dziećmi dyslalicznymi, „Logopedia” nr 26.

16. Styczek I (1982) Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego, WSiP, Warszawa.

17. Toczyska B. (1992) Kama makaka ma! (wprawki dykcyjne), Wyd. UG Gdańsk.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Emiluta- Rozya D., Mierzejewska H., Atys P. (1995) Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu- ,

cztero- i sześcioletnich, wyd. WSPS, Warszawa.

2. Galewska-Kustra M., Szwajkowscy E. i W. (2014) Wierszyki ćwiczące języki, czyli rymowanki logopedyczne dla dzieci. Nasza

Księgarnia, Warszawa.

3. Rodak H., Wójtowiczowa J. (1986), Metody terapii logopedycznej dzieci z dyslalia, PSLog UW Warszawa.

4. Toczyska B. (1997) Sarabanda w chaszczach (ćwiczenia samogłosek), Wyd. Podkowa, Gdańsk.

5. Wójtowiczowa J. (1991) Logopedyczny zbiór wyrazów, WSiP Warszawa

Uwagi:

Kontakt z opiekunem praktyki w aplikacji MS Teams i drogą mailową (adres iwiecek@aps.edu.pl)

NAKŁAD PRACY STUDENTA

(Kontynuacja - zaliczenie praktyk przeniesione z powodu pandemii COVID-19)

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.