Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań pedagogicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2F-MBP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań pedagogicznych
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. pedagogiki specjalnej (PC), (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

1. WIEDZA

Po zakończeniu przedmiotu student:

PC1_KK_W13

Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice specjalnej, opisuje

procedurę postępowania badawczego

PC1_KK_W13

Zna podstawowe metody badań pedagogicznych: obserwację bezpośrednią, skale szacunkowe, ankietę,

wywiad, socjometrię, testy osiągnięć szkolnych, eksperyment pedagogiczny

2. UMIEJĘTNOŚCI:

Po zakończeniu przedmiotu student:

PC1_KK_U04

Potrafi zaprojektować procedurę postępowania badawczego

PC1_KK_U04

Potrafi dobrać odpowiednią metodę/technikę/ narzędzie badawcze do założonego celu badań z uwzględnieniem wad i zalet każdego postępowania

PC1_KK_U04

Potrafi zaplanować, stworzyć narzędzia badawcze i przeprowadzić badania przy pomocy w/w metod.

PC1_KK_U04

Potrafi dokonać prezentacji i interpretacji wyników badań i na ich podstawie wyciągnąć wnioski oraz

wskazywać kierunki dalszych badań

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Zapiór
Prowadzący grup: Aneta Gop, Elżbieta Grabowska, Ewa Jakimowska, Marzanna Kielar, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do prowadzenia badań empirycznych przez: poznanie procedury postępowania badawczego oraz poznanie metod, technik i narzędzi badawczych stosowanych w pedagogice specjalnej

Pełny opis:

1. Procedura postępowania badawczego

- formułowanie problemów i hipotez badawczych

- dobór metod badań (obserwacyjne i eksperymentalne)

- analiza danych (opis próby i wnioskowanie statystyczne)

- uogólnienie wyników badań – wnioski

2. Specyfika nauki

- kryteria odróżniające: metody poznania, przydatność, prawda, język

- pojęcia (rodzaje, definiowanie, operacjonalizacja)

3. Metody obserwacyjne (definicja, istota metody, planowanie badań, metody opracowania wyników)

3.1 Obserwacja bezpośrednia , skale szacunkowe

3.2 Obserwacja pośrednia

– wywiad (rodzaje, warunki optymalne, techniki zadawania pytań, struktura, planowanie, opracowanie wyników )

– ankieta ( rodzaje ankiet, czynniki ograniczające wiarygodność, opracowanie wyników, ankieta a wywiad skategoryzowany, rodzaje pytań)

- testy (pomiar różnicujący i sprawdzający, konstruowanie sprawdzianów osiągnięć szkolnych)

– socjometria (techniki socjometryczne, kryteria socjometryczne, sposoby opracowania wyników)

– analiza dokumentów (rodzaje dokumentów, metody analizy)

4. Metody eksperymentalne

- istota eksperymentu

- zmienne zależne, niezależne

- plany eksperymentu

- weryfikacja wyników eksperymentu

5. Kolokwium (praca pisemna/test)

6. Omówienie prac pisemnych– zaliczenie przedmiotu

Literatura:

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 1996

A. Góralski (red) - „Metody badań pedagogicznych w zarysie”, Wyd. Universitas Rediviva. Warszawa 2009

H.H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

B. Śliwerski – „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006

Uwagi:

Metody ksztalcenia: metody podające – elementy wykładów; metody problemowe, dyskusja, analiza przypadków z interpretacją wyników; praca grupowa; ćwiczenia praktyczne.

Nakład Pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy- prace domowe 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Zapiór
Prowadzący grup: Ewa Jakimowska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do prowadzenia badań empirycznych przez: poznanie procedury postępowania badawczego oraz poznanie metod, technik i narzędzi badawczych stosowanych w pedagogice specjalnej

Pełny opis:

1. Procedura postępowania badawczego

- formułowanie problemów i hipotez badawczych

- dobór metod badań (obserwacyjne i eksperymentalne)

- analiza danych (opis próby i wnioskowanie statystyczne)

- uogólnienie wyników badań – wnioski

2. Specyfika nauki

- kryteria odróżniające: metody poznania, przydatność, prawda, język

- pojęcia (rodzaje, definiowanie, operacjonalizacja)

3. Metody obserwacyjne (definicja, istota metody, planowanie badań, metody opracowania wyników)

3.1 Obserwacja bezpośrednia , skale szacunkowe

3.2 Obserwacja pośrednia

– wywiad (rodzaje, warunki optymalne, techniki zadawania pytań, struktura, planowanie, opracowanie wyników )

– ankieta ( rodzaje ankiet, czynniki ograniczające wiarygodność, opracowanie wyników, ankieta a wywiad skategoryzowany, rodzaje pytań)

- testy (pomiar różnicujący i sprawdzający, konstruowanie sprawdzianów osiągnięć szkolnych)

– socjometria (techniki socjometryczne, kryteria socjometryczne, sposoby opracowania wyników)

– analiza dokumentów (rodzaje dokumentów, metody analizy)

4. Metody eksperymentalne

- istota eksperymentu

- zmienne zależne, niezależne

- plany eksperymentu

- weryfikacja wyników eksperymentu

5. Kolokwium (praca pisemna/test)

6. Omówienie prac pisemnych– zaliczenie przedmiotu

Literatura:

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 1996

A. Góralski (red) - „Metody badań pedagogicznych w zarysie”, Wyd. Universitas Rediviva. Warszawa 2009

H.H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

B. Śliwerski – „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006

Uwagi:

Metody ksztalcenia: metody podające – elementy wykładów; metody problemowe, dyskusja, analiza przypadków z interpretacją wyników; praca grupowa; ćwiczenia praktyczne.

Nakład Pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy- prace domowe 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Zapiór
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do prowadzenia badań empirycznych przez: poznanie procedury postępowania badawczego oraz poznanie metod, technik i narzędzi badawczych stosowanych w pedagogice specjalnej. Pomiar efektów kształcenia:

ćwiczenia: ocena dwóch prac pisemnych, ocena dwóch prezentacji, końcowy test pisemny złożony z zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru i zadań otwartych-rozprawka

wykład: egzamin pisemny- test jednokrotnego wyboru

Pełny opis:

1. Metody obserwacyjne (definicja, istota metody, planowanie badań, metody opracowania wyników)

1.1 Obserwacja bezpośrednia , skale szacunkowe

1.2 Obserwacja pośrednia

– wywiad (rodzaje, warunki optymalne, techniki zadawania pytań, struktura, planowanie, opracowanie wyników )

– ankieta ( rodzaje ankiet, czynniki ograniczające wiarygodność, opracowanie wyników, ankieta a wywiad skategoryzowany, rodzaje pytań)

- testy (pomiar różnicujący i sprawdzający, konstruowanie sprawdzianów osiągnięć szkolnych)

– socjometria (techniki socjometryczne, kryteria socjometryczne, sposoby opracowania wyników)

– analiza dokumentów (rodzaje dokumentów, metody analizy)

2. Metody eksperymentalne

- istota eksperymentu

- zmienne zależne, niezależne

- plany eksperymentu

- weryfikacja wyników eksperymentu

3. Kolokwium (praca pisemna/test)

Literatura:

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 1996

A. Góralski (red) - „Metody badań pedagogicznych w zarysie”, Wyd. Universitas Rediviva. Warszawa 2009

H.H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

B. Śliwerski – „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006

Uwagi:

Metody kształcenia to metody podające – elementy wykładów; metody problemowe, dyskusja, analiza przypadków z interpretacją wyników; praca grupowa; ćwiczenia praktyczne.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład - 12 godz; ćwiczenia - 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10

Inne formy- prace domowe - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Zapiór
Prowadzący grup: Ewa Jakimowska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do prowadzenia badań empirycznych przez: poznanie procedury postępowania badawczego oraz poznanie metod, technik i narzędzi badawczych stosowanych w pedagogice specjalnej.

Pomiar efektów kształcenia: ocena dwóch prac pisemnych, ocena dwóch prezentacji, końcowy test pisemny złożony z zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru i zadań otwartych-rozprawka

Pełny opis:

1. Procedura postępowania badawczego

- formułowanie problemów i hipotez badawczych

- dobór metod badań (obserwacyjne i eksperymentalne)

- analiza danych (opis próby i wnioskowanie statystyczne)

- uogólnienie wyników badań – wnioski

2. Specyfika nauki

- kryteria odróżniające: metody poznania, przydatność, prawda, język

- pojęcia (rodzaje, definiowanie, operacjonalizacja)

3. Metody obserwacyjne (definicja, istota metody, planowanie badań, metody opracowania wyników)

3.1 Obserwacja bezpośrednia , skale szacunkowe

3.2 Obserwacja pośrednia

– wywiad (rodzaje, warunki optymalne, techniki zadawania pytań, struktura, planowanie, opracowanie wyników )

– ankieta ( rodzaje ankiet, czynniki ograniczające wiarygodność, opracowanie wyników, ankieta a wywiad skategoryzowany, rodzaje pytań)

- testy (pomiar różnicujący i sprawdzający, konstruowanie sprawdzianów osiągnięć szkolnych)

– socjometria (techniki socjometryczne, kryteria socjometryczne, sposoby opracowania wyników)

– analiza dokumentów (rodzaje dokumentów, metody analizy)

4. Metody eksperymentalne

- istota eksperymentu

- zmienne zależne, niezależne

- plany eksperymentu

- weryfikacja wyników eksperymentu

5. Kolokwium (praca pisemna/test)

6. Omówienie prac pisemnych– zaliczenie przedmiotu

Literatura:

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 1996

A. Góralski (red) - „Metody badań pedagogicznych w zarysie”, Wyd. Universitas Rediviva. Warszawa 2009

H.H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

B. Śliwerski – „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006

Uwagi:

Metody kształcenia: metody podające – elementy wykładów; metody problemowe, dyskusja, analiza przypadków z interpretacją wyników; praca grupowa; ćwiczenia praktyczne.

Nakład Pracy studenta: łącznie 60, w tym:

Godziny kontaktowe - ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy- prace domowe 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Zapiór
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do prowadzenia badań empirycznych przez: poznanie procedury postępowania badawczego oraz poznanie metod, technik i narzędzi badawczych stosowanych w pedagogice specjalnej

Pomiar efektów kształcenia:

ćwiczenia: ocena dwóch prac pisemnych, ocena dwóch prezentacji, końcowy test pisemny złożony z zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru i zadań otwartych-rozprawka

wykład: egzamin pisemny- test jednokrotnego wyboru

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest omówieniu:

- procedury badawczej pedagogiki

- obserwacji bezpośredniej

- skal szacunkowych

- eksperymentu pedagogicznego

Na ćwiczeniach omawia się:

- wywiad

- ankietę

- socjometrię

- test pedagogiczny

Literatura:

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 1996

A. Góralski (red) - „Metody badań pedagogicznych w zarysie”, Wyd. Universitas Rediviva. Warszawa 2009

H.H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

B. Śliwerski – „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006

Uwagi:

Zajęcia mogą wykorzystywać:

1. Metody podające: wykład konwencjonalny (wprowadzenie, eksplikacja pojęć, opisy stosowania metod...); wykład problemowy (wykładowca przerywa narrację wykładu pytaniami problemowymi kierowanymi do audytorium i czeka na wypowiedzi uczestników); prezentację multimedialną podawanych treści przez wykładowcę; prezentację multimedialną wybranych zagadnień przygotowaną (indywidualnie lub grupowo) przez studentów; referaty tradycyjne.

4. Metody interaktywne: dyskusje studentów na zadany temat, dyskusję typu seminaryjnego (grupy z wykładowcą); warsztaty (grupowe przygotowywanie zadania podczas zajęć, prezentację i ocenę efektów); kontrola i omówienie prac domowych.

5. Ćwiczenia (zadania praktyczne): konstruowanie przykładów przez wykładowcę "na gorąco", wraz ze studentami; samodzielne konstruowanie przez studentów podczas zajęć przykładowych elementów planu metody (np. pytań ankietowych, zadań testowych itp); ćwiczenia grupowe interaktywne (np. przeprowadzanie wywiadu z kolegą/koleżanką podczas zajęć);

6. Metody analityczne: analiza fragmentów tekstów źródłowych; analiza i ocena prac/referatów/projektów kolegów; analiza przykładów zaplanowanych metod podanych przez wykładowcę.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe ćwiczenia 15, wykład 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5

Inne formy- prace domowe 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Zapiór
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Karolina Jabłońska, Ewa Jakimowska, Renata Nguyen, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ćwiczenia: ocena prac pisemnych, ocena przygotowanych prezentacji, końcowy test pisemny złożony z zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru i zadań otwartych-rozprawka, ocena jakości udziału w grupowych zadaniach praktycznych

Pełny opis:

1. Metody obserwacyjne (definicja, istota metody, planowanie badań, metody opracowania wyników)

1.1 Obserwacja bezpośrednia , skale szacunkowe

1.2 Obserwacja pośrednia

– wywiad (rodzaje, warunki optymalne, techniki zadawania pytań, struktura, planowanie, opracowanie wyników )

– ankieta ( rodzaje ankiet, czynniki ograniczające wiarygodność, opracowanie wyników, ankieta a wywiad skategoryzowany, rodzaje pytań)

- testy (pomiar różnicujący i sprawdzający, konstruowanie sprawdzianów osiągnięć szkolnych)

– socjometria (techniki socjometryczne, kryteria socjometryczne, sposoby opracowania wyników)

– analiza dokumentów (rodzaje dokumentów, metody analizy)

2. Metody eksperymentalne

- istota eksperymentu

- zmienne zależne, niezależne

- plany eksperymentu

- weryfikacja wyników eksperymentu

3. Kolokwium (praca pisemna/test)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 1996

A. Góralski (red) - „Metody badań pedagogicznych w zarysie”, Wyd. Universitas Rediviva. Warszawa 2009

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca:

H.H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

B. Śliwerski – „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

Uwagi:

Metody kształcenia to metody podające – elementy wykładów; metody problemowe, dyskusja, analiza przypadków z interpretacją wyników; praca grupowa; ćwiczenia praktyczne.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20

Przygotowanie referatu, prezentacji - 5

Inne formy- prace domowe - 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Zapiór
Prowadzący grup: Aneta Gop, Elżbieta Grabowska, Karolina Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ćwiczenia: ocena prac pisemnych, ocena przygotowanych prezentacji, końcowy test pisemny złożony z zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru i zadań otwartych-rozprawka, ocena jakości udziału w grupowych zadaniach praktycznych

Pełny opis:

Łącznie na wykładach i ćwiczeniach

1. Metody obserwacyjne (definicja, istota metody, planowanie badań, metody opracowania wyników)

1.1 Obserwacja bezpośrednia , skale szacunkowe

1.2 Obserwacja pośrednia

– wywiad (rodzaje, warunki optymalne, techniki zadawania pytań, struktura, planowanie, opracowanie wyników )

– ankieta ( rodzaje ankiet, czynniki ograniczające wiarygodność, opracowanie wyników, ankieta a wywiad skategoryzowany, rodzaje pytań)

- testy (pomiar różnicujący i sprawdzający, konstruowanie sprawdzianów osiągnięć szkolnych)

– socjometria (techniki socjometryczne, kryteria socjometryczne, sposoby opracowania wyników)

– analiza dokumentów (rodzaje dokumentów, metody analizy)

2. Metody eksperymentalne

- istota eksperymentu

- zmienne zależne, niezależne

- plany eksperymentu

- weryfikacja wyników eksperymentu

3. Kolokwium (praca pisemna/test)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

A. Góralski (red) - „Metody badań pedagogicznych w zarysie”, Wyd. Universitas Rediviva. Warszawa 2009

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca:

H.H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

Uwagi:

Metody kształcenia to metody podające – elementy wykładów; metody problemowe, dyskusja, analiza przypadków z interpretacją wyników; praca grupowa; ćwiczenia praktyczne.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia +wykład - 27 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20

Przygotowanie referatu, prezentacji - 5

Inne formy- prace domowe - 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Zapiór
Prowadzący grup: Karolina Jabłońska, Ewa Jakimowska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ćwiczenia: ocena prac pisemnych, ocena przygotowanych prezentacji, końcowy test pisemny złożony z zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru i zadań otwartych-rozprawka, ocena jakości udziału w grupowych zadaniach praktycznych

Pełny opis:

1. Metody obserwacyjne (definicja, istota metody, planowanie badań, metody opracowania wyników)

1.1 Obserwacja bezpośrednia , skale szacunkowe

1.2 Obserwacja pośrednia

– wywiad (rodzaje, warunki optymalne, techniki zadawania pytań, struktura, planowanie, opracowanie wyników )

– ankieta ( rodzaje ankiet, czynniki ograniczające wiarygodność, opracowanie wyników, ankieta a wywiad skategoryzowany, rodzaje pytań)

- testy (pomiar różnicujący i sprawdzający, konstruowanie sprawdzianów osiągnięć szkolnych)

– socjometria (techniki socjometryczne, kryteria socjometryczne, sposoby opracowania wyników)

– analiza dokumentów (rodzaje dokumentów, metody analizy)

2. Metody eksperymentalne

- istota eksperymentu

- zmienne zależne, niezależne

- plany eksperymentu

- weryfikacja wyników eksperymentu

3. Kolokwium (praca pisemna/test)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 1996

A. Góralski (red) - „Metody badań pedagogicznych w zarysie”, Wyd. Universitas Rediviva. Warszawa 2009

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca:

H.H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

B. Śliwerski – „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

Uwagi:

Metody kształcenia to metody podające – elementy wykładów; metody problemowe, dyskusja, analiza przypadków z interpretacją wyników; praca grupowa; ćwiczenia praktyczne.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20

Przygotowanie referatu, prezentacji - 5

Inne formy- prace domowe - 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Zapiór
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ćwiczenia: ocena prac pisemnych, ocena przygotowanych prezentacji, końcowy test pisemny złożony z zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru i zadań otwartych-rozprawka, ocena jakości udziału w grupowych zadaniach praktycznych

Pełny opis:

Łącznie na wykładach i ćwiczeniach

1. Metody obserwacyjne (definicja, istota metody, planowanie badań, metody opracowania wyników)

1.1 Obserwacja bezpośrednia , skale szacunkowe

1.2 Obserwacja pośrednia

– wywiad (rodzaje, warunki optymalne, techniki zadawania pytań, struktura, planowanie, opracowanie wyników )

– ankieta ( rodzaje ankiet, czynniki ograniczające wiarygodność, opracowanie wyników, ankieta a wywiad skategoryzowany, rodzaje pytań)

- testy (pomiar różnicujący i sprawdzający, konstruowanie sprawdzianów osiągnięć szkolnych)

– socjometria (techniki socjometryczne, kryteria socjometryczne, sposoby opracowania wyników)

– analiza dokumentów (rodzaje dokumentów, metody analizy)

2. Metody eksperymentalne

- istota eksperymentu

- zmienne zależne, niezależne

- plany eksperymentu

- weryfikacja wyników eksperymentu

3. Kolokwium (praca pisemna/test)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

A. Góralski (red) - „Metody badań pedagogicznych w zarysie”, Wyd. Universitas Rediviva. Warszawa 2009

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca:

H.H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

Uwagi:

Metody kształcenia to metody podające – elementy wykładów; metody problemowe, dyskusja, analiza przypadków z interpretacją wyników; praca grupowa; ćwiczenia praktyczne.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia +wykład - 27 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20

Przygotowanie referatu, prezentacji - 5

Inne formy- prace domowe - 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Zapiór
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Karolina Jabłońska, Ewa Jakimowska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ćwiczenia: ocena prac pisemnych, ocena przygotowanych prezentacji, końcowy test pisemny złożony z zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru i zadań otwartych-rozprawka, ocena jakości udziału w grupowych zadaniach praktycznych

Pełny opis:

1. Metody obserwacyjne (definicja, istota metody, planowanie badań, metody opracowania wyników)

1.1 Obserwacja bezpośrednia , skale szacunkowe

1.2 Obserwacja pośrednia

– wywiad (rodzaje, warunki optymalne, techniki zadawania pytań, struktura, planowanie, opracowanie wyników )

– ankieta ( rodzaje ankiet, czynniki ograniczające wiarygodność, opracowanie wyników, ankieta a wywiad skategoryzowany, rodzaje pytań)

- testy (pomiar różnicujący i sprawdzający, konstruowanie sprawdzianów osiągnięć szkolnych)

– socjometria (techniki socjometryczne, kryteria socjometryczne, sposoby opracowania wyników)

– analiza dokumentów (rodzaje dokumentów, metody analizy)

2. Metody eksperymentalne

- istota eksperymentu

- zmienne zależne, niezależne

- plany eksperymentu

- weryfikacja wyników eksperymentu

3. Kolokwium (praca pisemna/test)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 1996

A. Góralski (red) - „Metody badań pedagogicznych w zarysie”, Wyd. Universitas Rediviva. Warszawa 2009

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca:

H.H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

B. Śliwerski – „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

Uwagi:

Metody kształcenia to metody podające – elementy wykładów; metody problemowe, dyskusja, analiza przypadków z interpretacją wyników; praca grupowa; ćwiczenia praktyczne.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20

Przygotowanie referatu, prezentacji - 5

Inne formy- prace domowe - 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Zapiór
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ćwiczenia: ocena prac pisemnych, ocena przygotowanych prezentacji, końcowy test pisemny złożony z zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru i zadań otwartych-rozprawka, ocena jakości udziału w grupowych zadaniach praktycznych

Pełny opis:

Łącznie na wykładach i ćwiczeniach

1. Metody obserwacyjne (definicja, istota metody, planowanie badań, metody opracowania wyników)

1.1 Obserwacja bezpośrednia , skale szacunkowe

1.2 Obserwacja pośrednia

– wywiad (rodzaje, warunki optymalne, techniki zadawania pytań, struktura, planowanie, opracowanie wyników )

– ankieta ( rodzaje ankiet, czynniki ograniczające wiarygodność, opracowanie wyników, ankieta a wywiad skategoryzowany, rodzaje pytań)

- testy (pomiar różnicujący i sprawdzający, konstruowanie sprawdzianów osiągnięć szkolnych)

– socjometria (techniki socjometryczne, kryteria socjometryczne, sposoby opracowania wyników)

– analiza dokumentów (rodzaje dokumentów, metody analizy)

2. Metody eksperymentalne

- istota eksperymentu

- zmienne zależne, niezależne

- plany eksperymentu

- weryfikacja wyników eksperymentu

3. Kolokwium (praca pisemna/test)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

A. Góralski (red) - „Metody badań pedagogicznych w zarysie”, Wyd. Universitas Rediviva. Warszawa 2009

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca:

H.H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

Uwagi:

Metody kształcenia to metody podające – elementy wykładów; metody problemowe, dyskusja, analiza przypadków z interpretacją wyników; praca grupowa; ćwiczenia praktyczne.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia +wykład - 27 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20

Przygotowanie referatu, prezentacji - 5

Inne formy- prace domowe - 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.