Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współpraca z rodzicami i specjalistami w przedszkolu i szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-WRS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współpraca z rodzicami i specjalistami w przedszkolu i szkole
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) niestacjonarne I st.
Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty dla roku akademickiego 2017/2018 - III rok:

WIEDZA

PE1_W24

- orientuje się w regułach współpracy przedszkola z rodzicami i innymi specjalistami, którzy mogą być pomocni w harmonijnym kształtowaniu możliwości dzieci.

- zna formy współpracy z rodzicami od zapisania dziecka do przedszkola po diagnozę gotowości do nauki szkolnej,

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U09

- potrafi zorganizować zebranie z rodzicami i spotkanie ze specjalistami.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K04

- dysponuje kulturą osobistą niezbędną w kontaktach z rodzicami i specjalistami wspomagającymi rozwój dzieci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PEP1_W14 zna formy współpracy z rodzicami od zapisania dziecka do przedszkola, poprzez diagnozę gotowości do nauki szkolnej, po funkcjonowanie dziecka w przedszkolu i szkole

PEP1_U03 Umie zaplanować i zorganizować spotka-nia indywidualne i zebrania grupowe z rodzicami w przedszkolu i szkole

PEP1_U11 Potrafi współpracować z rodzicami i w sposób kulturalny i rzeczowy omawiać sukcesy i trudności dzieci w przedszkolu i szkole

PEP1_K03 Swoją postawą i kompetencją wymusza szacunek. Odpowiedzialnie udziela informacji o dziecku.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kierzkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kierzkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

1. Omówienie podstawowych dokumentów prawnych określających współpracę z rodzicami: Podstawa programowa, Organizacja opieki psychologiczno – pedagogicznej, wytyczne dotyczące powołania Rady Rodziców

2. Zapoznanie studentów ze skutecznymi sposobami komunikacji interpersonalnej: przekaz językowy i jego wieloznaczność, kontekst wypowiedzi, sztuka słuchania, komunikacja niewerbalna, bariery komunikacyjne, asertywność.

Jak sobie radzić z sytuacjami konfliktowymi.

3.Różnorodne formy współpracy z rodzicami

Szczegółowe omówienie takich form jak: spotkanie inaugurujące współpracę, zajęcia adaptacyjne, informator dla rodziców, zajęcia integracyjne, zebrania, zajęcia otwarte, uroczystości przedszkolne i szkolne, spotkania z ekspertem. Zapoznanie z różnymi rozwiązaniami metodycznymi z zakresu współpracy z rodzicami. Przedstawienie wymagań dotyczących tworzenia scenariuszy spotkań integracyjnych

4. Indywidualne formy współdziałania nauczycieli i rodziców: konsultacje pedagogiczne, wizyty domowe, korespondencja

5. Postawy i zachowania rodziców utrudniające współpracę oraz sposoby ich przezwyciężania: unikanie współpracy, zaniedbywanie spraw dziecka, nadopiekuńczość, rodzice skłóceni ze sobą, wrogość, agresywność, kłótliwość

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Mendel M., Rodzice i nauczyciela jako sprzymierzeńcy, wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2007

2. Śliwerski B.,Meblowanie szkolnej demokracji, Warszawa 2017

3. Christopher C. J., Nauczyciel – rodzic. Skuteczne porozumiewanie się, GWP, Gdańsk 2004

4. Babiuch M., Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów?, WSiP, Warszawa 2002

5. Kordziński J., Szkoła wspólnych działań czyli o relacjach i współpracy, Warszawa 2017

Literatura uzupełniająca

1. „Moje dziecko w przedszkolu i szkole. Poradnik dla rodziców” Wydawnictwo MEN, Warszawa 2011

3. Koletyńska K., Sitko H., Spotkania z rodzicami – inaczej, ciekawiej, skuteczniej, WSiP, Warszawa 2004

4. Badora S.,Marzec D., Kosmala J., Komunikacja i podmiotowość relacjach szkolnych, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2000-2001

5. Steward J. Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002

Uwagi:

Godziny kontaktowe - ćwiczenia - 45 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15 godzin

Przygotowanie się do zaliczenia - 10 godzin

Przygotowanie scenariuszy spotkań - 5 godzin

W sumie: 75 godzin, 3 punkty ECTS

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia

- praca w zespołach

- analiza przypadków,

- metody aktywizujące

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kierzkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kierzkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

1. Zapoznanie studentów ze skutecznymi sposobami komunikacji interpersonalnej: przekaz językowy i jego wieloznaczność, kontekst wypowiedzi, sztuka słuchania, komunikacja niewerbalna, bariery komunikacyjne, asertywność.

Jak sobie radzić z sytuacjami konfliktowymi.

2.Różnorodne formy współpracy z rodzicami

Szczegółowe omówienie takich form jak: spotkanie inaugurujące współpracę, zajęcia adaptacyjne, informator dla rodziców, zajęcia integracyjne, zebrania, zajęcia otwarte, uroczystości przedszkolne i szkolne, spotkania z ekspertem. Zapoznanie z różnymi rozwiązaniami metodycznymi z zakresu współpracy z rodzicami. Przedstawienie wymagań dotyczących tworzenia scenariuszy spotkań integracyjnych

3. Indywidualne formy współdziałania nauczycieli i rodziców: konsultacje pedagogiczne, wizyty domowe, korespondencja

4. Postawy i zachowania rodziców utrudniające współpracę oraz sposoby ich przezwyciężania: unikanie współpracy, zaniedbywanie spraw dziecka, nadopiekuńczość, rodzice skłóceni ze sobą, wrogość, agresywność, kłótliwość

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Mendel M., Rodzice i nauczyciela jako sprzymierzeńcy, wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2007

2. Śliwerski B.,Meblowanie szkolnej demokracji, Warszawa 2017

3. Christopher C. J., Nauczyciel – rodzic. Skuteczne porozumiewanie się, GWP, Gdańsk 2004

4. Babiuch M., Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów?, WSiP, Warszawa 2002

5. Kordziński J., Szkoła wspólnych działań czyli o relacjach i współpracy, Warszawa 2017

Literatura uzupełniająca

1. „Moje dziecko w przedszkolu i szkole. Poradnik dla rodziców” Wydawnictwo MEN, Warszawa 2011

3. Koletyńska K., Sitko H., Spotkania z rodzicami – inaczej, ciekawiej, skuteczniej, WSiP, Warszawa 2004

4. Badora S.,Marzec D., Kosmala J., Komunikacja i podmiotowość relacjach szkolnych, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2000-2001

5. Steward J. Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja dydaktyczna

- ćwiczenia

- praca w zespołach

- analiza przypadków

- metody aktywizujące

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kierzkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kierzkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

1. BLOK TEMATYCZNY

Zapoznanie studentów ze skutecznymi sposobami komunikacji interpersonalnej: przekaz językowy i jego wieloznaczność, kontekst wypowiedzi, sztuka słuchania, komunikacja niewerbalna, bariery komunikacyjne, asertywność.

Jak sobie radzić z sytuacjami konfliktowymi.

2. BLOK TEMATYCZNY

Modele udanej współpracy przedszkola i domu rodzinnego w zakresie zapisów do przedszkola, dni adaptacyjnych oraz formy kontaktu z rodzicami: codzienne i okazjonalne. Różnorodne formy współpracy z rodzicami.

Szczegółowe omówienie takich form jak: spotkanie inaugurujące współpracę, zajęcia adaptacyjne, informator dla rodziców, zajęcia integracyjne, zebrania, zajęcia otwarte, spotkania z ekspertem. Zapoznanie z różnymi rozwiązaniami metodycznymi z zakresu współpracy z rodzicami.

3. BLOK TEMATYCZNY

Indywidualne formy współdziałania nauczycieli i rodziców: konsultacje pedagogiczne, korespondencja, wizyty domowe.

Porozumiewanie się z rodzicami w celu przedstawienia im treści zawartych w podstawie programowej, włączenia ich do realizacji programu wychowania przedszkolnego.

4. BLOK TEMATYCZNY

Współpraca ze specjalistami w przedszkolu i szkole.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Mendel M., Rodzice i nauczyciela jako sprzymierzeńcy, wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2007

2. Śliwerski B.,Meblowanie szkolnej demokracji, Warszawa 2017

3. Christopher C. J., Nauczyciel – rodzic. Skuteczne porozumiewanie się, GWP, Gdańsk 2004

4. Babiuch M., Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów?, WSiP, Warszawa 2002

5. Kordziński J., Szkoła wspólnych działań czyli o relacjach i współpracy, Warszawa 2017

Literatura w formie elektronicznej:

K. Hernik K. Malinowska: Jak skutecznie współpracować i komunikować się z rodzicami i społecznością lokalną?

ibe-poradnik-wspolpraca-i-komunikacja-rodzice-spolecznosc-lokalna.pdf?f=ibe-poradnik-wspolpraca-i-komunikacja-rodzice-spolecznosc-lokalna.pdf

J. Karbowniczek A.Błasiak, E. Dybowska Rozwój i wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym – perspektywy i problemy

https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/sites/wydawnictwo/files/publikacje_pdf/rozwoj_i_wychowanie_dziecka.pdf#page=67

rozdział: M. Szczotka, K. Szewczuk Rodzic partnerem w procesie adaptacji dziecka trzyletniego do przedszkola

red. G. Jaszczyszyn, J. Górnikiewicz, Środowiskowe i językowe konteksty edukacji dziecka w rodzinie, przedszkolu i szkole

http://pbc.biaman.pl/Content/27598/Jaszcz_Gornik_srodowiskowe_T-2.pdf

rozdział: M. Karwowska-Struczyk, Rodzice w przedszkolu-balast czy koło ratunkowe?

Literatura uzupełniająca

1. „Moje dziecko w przedszkolu i szkole. Poradnik dla rodziców” Wydawnictwo MEN, Warszawa 2011

3. Koletyńska K., Sitko H., Spotkania z rodzicami – inaczej, ciekawiej, skuteczniej, WSiP, Warszawa 2004

4. Badora S.,Marzec D., Kosmala J., Komunikacja i podmiotowość relacjach szkolnych, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2000-2001

5. Steward J. Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002

Uwagi:

Godziny kontaktowe - ćwiczenia - 45 godzin (zajęcia online w aplikacji Microsoft Teams)

Kod umożliwiający wejście studenta do grupy zajęciowej w aplikacji Teams został przekazany grupom w wiadomościach mailowych przez USOSmail.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15 godzin

Przygotowanie się do zaliczenia - 10 godzin

Przygotowanie scenariuszy spotkań - 5 godzin

W sumie: 75 godzin, 3 punkty ECTS

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia

- praca w zespołach

- analiza przypadków,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kierzkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kierzkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

1. BLOK TEMATYCZNY

Zapoznanie studentów ze skutecznymi sposobami komunikacji interpersonalnej: przekaz językowy i jego wieloznaczność, kontekst wypowiedzi, sztuka słuchania, komunikacja niewerbalna, bariery komunikacyjne, asertywność.

Jak sobie radzić z sytuacjami konfliktowymi.

2. BLOK TEMATYCZNY

Modele udanej współpracy przedszkola i domu rodzinnego w zakresie zapisów do przedszkola, dni adaptacyjnych oraz formy kontaktu z rodzicami: codzienne i okazjonalne. Różnorodne formy współpracy z rodzicami.

Szczegółowe omówienie takich form jak: spotkanie inaugurujące współpracę, zajęcia adaptacyjne, informator dla rodziców, zajęcia integracyjne, zebrania, zajęcia otwarte, spotkania z ekspertem. Zapoznanie z różnymi rozwiązaniami metodycznymi z zakresu współpracy z rodzicami.

3. BLOK TEMATYCZNY

Indywidualne formy współdziałania nauczycieli i rodziców: konsultacje pedagogiczne, korespondencja, wizyty domowe.

Porozumiewanie się z rodzicami w celu przedstawienia im treści zawartych w podstawie programowej, włączenia ich do realizacji programu wychowania przedszkolnego.

4. BLOK TEMATYCZNY

Współpraca ze specjalistami w przedszkolu i szkole.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Mendel M., Rodzice i nauczyciela jako sprzymierzeńcy, wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2007

2. Śliwerski B.,Meblowanie szkolnej demokracji, Warszawa 2017

3. Christopher C. J., Nauczyciel – rodzic. Skuteczne porozumiewanie się, GWP, Gdańsk 2004

4. Babiuch M., Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów?, WSiP, Warszawa 2002

5. Kordziński J., Szkoła wspólnych działań czyli o relacjach i współpracy, Warszawa 2017

Literatura w formie elektronicznej:

K. Hernik K. Malinowska: Jak skutecznie współpracować i komunikować się z rodzicami i społecznością lokalną?

ibe-poradnik-wspolpraca-i-komunikacja-rodzice-spolecznosc-lokalna.pdf?f=ibe-poradnik-wspolpraca-i-komunikacja-rodzice-spolecznosc-lokalna.pdf

J. Karbowniczek A.Błasiak, E. Dybowska Rozwój i wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym – perspektywy i problemy

https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/sites/wydawnictwo/files/publikacje_pdf/rozwoj_i_wychowanie_dziecka.pdf#page=67

rozdział: M. Szczotka, K. Szewczuk Rodzic partnerem w procesie adaptacji dziecka trzyletniego do przedszkola

red. G. Jaszczyszyn, J. Górnikiewicz, Środowiskowe i językowe konteksty edukacji dziecka w rodzinie, przedszkolu i szkole

http://pbc.biaman.pl/Content/27598/Jaszcz_Gornik_srodowiskowe_T-2.pdf

rozdział: M. Karwowska-Struczyk, Rodzice w przedszkolu-balast czy koło ratunkowe?

Literatura uzupełniająca

1. „Moje dziecko w przedszkolu i szkole. Poradnik dla rodziców” Wydawnictwo MEN, Warszawa 2011

3. Koletyńska K., Sitko H., Spotkania z rodzicami – inaczej, ciekawiej, skuteczniej, WSiP, Warszawa 2004

4. Badora S.,Marzec D., Kosmala J., Komunikacja i podmiotowość relacjach szkolnych, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2000-2001

5. Steward J. Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002

Uwagi:

Godziny kontaktowe - ćwiczenia - 12 godzin (zajęcia online w aplikacji Microsoft Teams)

Kod umożliwiający wejście studenta do grupy zajęciowej w aplikacji Teams został przekazany grupom w wiadomościach mailowych przez USOSmail.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15 godzin

Przygotowanie się do zaliczenia - 10 godzin

Przygotowanie scenariuszy spotkań - 10 godzin

W sumie: 47 godzin, 2 punkty ECTS

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja dydaktyczna

- ćwiczenia

- praca w zespołach

- analiza przypadków

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.