Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Reguły treningu twórczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-RTT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Reguły treningu twórczości
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: pedag. informatyki i pedag. zdolności, (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty zgodne z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA dla kierunku: PEDAGOGIKA (PE) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil akademicki wprowadzony Uchwałą Rady Wydziału NP. nr 629/15-16 obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

WIEDZA

PE1_W08

- Określa warunki skuteczności oddziaływania lidera na grupę.

- Opracowuje wytyczne dotyczące zadań oraz sposobu wypowiedzi prowadzącego i grupy odnoszące się do treningu twórczości z komputerem w szkole podstawowej.

- Rozumie i wskazuje zadania dobrego lidera.

PE1_W24

- Posługuje się dostępnymi narzędziami diagnozowania predyspozycji twórczych i interpretuje uzyskane wyniki.

- Zna dostępne modele treningów twórczości i potrafi znaleźć ich zastosowanie w edukacji.

- Zna i wymienia znanych badaczy i teoretyków twórczości.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U03

- Podejmuje działania praktyczne związane z realizacją treningów twórczości.

PE1_U07

- Planuje i konsultuje z pozostałymi członkami grupy i prowadzącym zadania treningu twórczości z komputerem używając języka specjalistycznego.

- Potrafi przekazać wiedzę i umiejętności dotyczące procesów twórczych.

- Stosuje różne metody aktywizujące, wpływające pozytywnie na przekaz informacji.

PE1_U08

- Posługuje się literaturą z zakresu pedagogiki twórczości w celu prezentacji własnych pomysłów oraz doskonalenia własnego warsztatu.

PE1_U09

- Dostrzega i uwzględnia specyfikę rozwojową dzieci i młodzieży w projektowanych i realizowanych zadaniach.

- Krytycznie dobiera zadania do projektowanego przez siebie treningu twórczości.

- Ocenia skuteczność dostępnych narzędzi służących rozwojowi predyspozycji twórczych wychowanków.

PE1_U11

- Dostrzega wagę samorozwoju i samorealizacji w życiu własnym i wychowanków.

- Projektuje i wdraża działania pedagogiczne na rzecz rozwoju postawy twórczej.

- Zachęca i inspiruje do dostrzegania i podejmowania problemów natury konwergencyjnej i dywergencyjnej w różnych dziedzinach.

PE1_U15

- Dostrzega i adaptuje się do potrzeb uczestników treningów twórczości.

- Dostrzega i wykorzystuje intuicję w realizacji treningów twórczości.

- Projektuje zadania służące ekspresji uczuć i myśli.

- Zwraca uwagę na rolę wyobraźni w realizacji treningów twórczości.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Łukasiewicz-Wieleba
Prowadzący grup: Joanna Łukasiewicz-Wieleba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Obecność, aktywność na zajęciach

Projekt "reguły treningu twórczości"

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Pojęcia i teorie związane z pedagogiką twórczości: twórczość, działanie twórcze, proces twórczy, zdolności twórcze, społeczne uwarunkowania twórczości, teorie twórczości.

Analiza założeń, metod i zadań znanych treningów twórczości.

Diagnozowanie zdolności twórczych: testy, kwestionariusze, analiza wytworów.

Opracowanie i interpretacja wyników testów twórczości.

Heurystyka pragmatyczna – projekty zadań.

Praca z grupą: efekt grupy, dynamika rozwoju grupy, komunikacja w grupie, rola i cechy lidera, treningi grupowe i ich założenia.

Model własnego treningu twórczości.

Literatura:

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca:

De Bono, E. (2007). Umysł kreatywny: 62 ćwiczenia rozwijające intelekt. Warszawa: Studio EMKA.

Góralski, A. (1989). Twórcze rozwiązywanie zadań. Warszawa: PWN.

Góralski, A. (2010). Reguły treningu twórczości. Warszawa: Wyd. APS.

Guilford, J.P. (1978). Natura inteligencji człowieka. Warszawa: PWN.

Hartley, P. (2000). Komunikacja w grupie. Poznań: Zysk i S-ka.

Łukasiewicz-Wieleba, J. Jabłonowska, M (2010). Zdolności i twórczość. Warszawa: Wyd. APS.

Malicka, M. (1989).Twórczość, czyli droga w nieznane. Warszawa: WSiP.

Nęcka, E. (2003). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Nęcka, E. (2003). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.

Szmidt, K.J. (2007). Pedagogika twórczości. Gdańsk: GWP.

Uwagi:

Opis metod kształcenia: metody heurystyczne, problemowe, praktyczne

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 8

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10

Inne formy - 8

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Łukasiewicz-Wieleba
Prowadzący grup: Joanna Łukasiewicz-Wieleba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Obecność, aktywność na zajęciach

Projekt "reguły treningu twórczości"

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Pojęcia i teorie związane z pedagogiką twórczości: twórczość, działanie twórcze, proces twórczy, zdolności twórcze, społeczne uwarunkowania twórczości, teorie twórczości.

Analiza założeń, metod i zadań znanych treningów twórczości.

Diagnozowanie zdolności twórczych: testy, kwestionariusze, analiza wytworów.

Opracowanie i interpretacja wyników testów twórczości.

Heurystyka pragmatyczna – projekty zadań.

Praca z grupą: efekt grupy, dynamika rozwoju grupy, komunikacja w grupie, rola i cechy lidera, treningi grupowe i ich założenia.

Model własnego treningu twórczości.

Literatura:

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca:

De Bono, E. (2007). Umysł kreatywny: 62 ćwiczenia rozwijające intelekt. Warszawa: Studio EMKA.

Góralski, A. (1989). Twórcze rozwiązywanie zadań. Warszawa: PWN.

Góralski, A. (2010). Reguły treningu twórczości. Warszawa: Wyd. APS.

Guilford, J.P. (1978). Natura inteligencji człowieka. Warszawa: PWN.

Hartley, P. (2000). Komunikacja w grupie. Poznań: Zysk i S-ka.

Łukasiewicz-Wieleba, J. Jabłonowska, M (2010). Zdolności i twórczość. Warszawa: Wyd. APS.

Malicka, M. (1989).Twórczość, czyli droga w nieznane. Warszawa: WSiP.

Nęcka, E. (2003). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Nęcka, E. (2003). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.

Szmidt, K.J. (2007). Pedagogika twórczości. Gdańsk: GWP.

Uwagi:

Opis metod kształcenia: metody heurystyczne, problemowe, praktyczne

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 8

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10

Inne formy - 8

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Łukasiewicz-Wieleba
Prowadzący grup: Joanna Łukasiewicz-Wieleba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Obecność, aktywność na zajęciach

Projekt "analiza wyników testów twórczości"

Projekt "reguły treningu twórczości"

Działania praktyczne dotyczące projektowania i realizowania zadań twórczych;

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Pojęcia i teorie związane z pedagogiką twórczości: definicje twórczości, problemy z doprecyzowaniem pojęcia, określenie zakresu działań twórczych,

Autorefleksja dotycząca osobistych teorii twórczości i ich wpływu na proces definiowania twórczości;

Pojęcia i teorie związane z pedagogiką twórczości: twórczość, działanie twórcze, proces twórczy, zdolności twórcze, społeczne uwarunkowania twórczości, teorie twórczości.

Analiza składników procesu twórczego, takich jak uwaga, percepcja, wyobraźnia, wiedza, pamięć, myślenie;

Zdolności a zdolności twórcze, rola motywacji i emocji;

Społeczne uwarunkowania twórczości, w tym wpływ środowiska, szkoły i rodziny; bariery twórczości oraz sposoby ich przeciwdziałania;

Teorie twórczości: asocjacyjne, postaciowe, psychodynamiczne, behawiorystyczne oraz współczesne;

Analiza założeń, zadań i reguł wybranych treningów twórczości polskich autorów: trening twórczości A.Góralskiego, trening twórczości E.Nęcki, lekcje twórczości K.Szmidta; projekt W.Dobrołowicza;

Diagnozowanie zdolności twórczych: testy (test Urbana-Jellena, Kate-Franck, testy Guilforda), kwestionariusze (KANH), analiza wytworów; Opracowanie i interpretacja wyników testów twórczości.

Praca z grupą: efekt grupy, dynamika rozwoju grupy: formowanie, burza, normowanie, wykonanie; komunikacja w grupie: władza, status i autorytet, poszukiwanie ról grupowych; rola i cechy lidera, treningi grupowe i ich założenia;

Projektowanie i testowanie własnych zadań do treningu twórczości oraz zadań twórczych wzbogacających edukację przedmiotową i poza przedmiotową;

Dobór treści do zadań twórczych adekwatnych do wieku i zainteresowań uczniów;

Wzbogacanie treningów twórczości o techniki pamięciowe i techniki szybkiego uczenia;

Model własnego treningu twórczości.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Aktywność twórcza dzieci i młodzieży. red. Stanisława Popka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczn, 1988

Człowiek - umysł - maszyna : rozmowy o twórczości i inteligencji.E.Nęcka, J.Sowa.Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2005;

Góralski, A. (1989). Twórcze rozwiązywanie zadań. Warszawa: PWN.

Góralski, A. (2010). Reguły treningu twórczości. Warszawa: Wyd. APS.

Guilford, J.P. (1978). Natura inteligencji człowieka. Warszawa: PWN.

Hartley, P. (2000). Komunikacja w grupie. Poznań: Zysk i S-ka.

J.C. Kaufman (2011). Kreatywność; Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej;

Łukasiewicz-Wieleba, J. Jabłonowska, M (2010). Zdolności i twórczość. Warszawa: Wyd. APS.

Nęcka, E. (2003). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Nęcka, E. (2003). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.

Szmidt, K.J. (2007). Pedagogika twórczości. Gdańsk: GWP.

Adam Borzęcki, Kazimierz Okraszewski, Barbara Rakowiecka, Krzysztof J. Szmidt (1996). Porządek i przygoda: lekcje twórczości : podręcznik eksperymentalny. Cz.1. t. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne;

Święcicka, J. (2010). Ja i grupa. Trening dla uczniów. Warszawa: Difin.

Literatura uzupełniająca:

Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej.red. Maciej Karwowski; A.Gajda. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010;

Kubicka, D. (2003). Twórcze działanie dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej . Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Uszyńska-Jarmoc, J. (2008). Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole. Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie;

Vopel, K.W. (2003). Kreatywne rozwiązywanie problemów. Zabawy i ćwiczenia dla grup. Kielce: Jedność

Uwagi:

Opis metod kształcenia: metody heurystyczne, problemowe, praktyczne

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 8

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10

Inne formy - 8

Sumaryczna liczba punktów ECTSL 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Łukasiewicz-Wieleba
Prowadzący grup: Joanna Łukasiewicz-Wieleba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Obecność, aktywność na zajęciach

Projekt "analiza wyników testów twórczości"

Projekt "reguły treningu twórczości"

Działania praktyczne w zakresie projektowania i realizowania zadań twórczych;

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Pojęcia i teorie związane z pedagogiką twórczości: definicje twórczości, problemy z doprecyzowaniem pojęcia, określenie zakresu działań twórczych,

Autorefleksja dotycząca osobistych teorii twórczości i ich wpływu na proces definiowania twórczości;

Pojęcia i teorie związane z pedagogiką twórczości: twórczość, działanie twórcze, proces twórczy, zdolności twórcze, społeczne uwarunkowania twórczości, teorie twórczości.

Analiza składników procesu twórczego, takich jak uwaga, percepcja, wyobraźnia, wiedza, pamięć, myślenie;

Zdolności a zdolności twórcze, rola motywacji i emocji;

Społeczne uwarunkowania twórczości, w tym wpływ środowiska, szkoły i rodziny; bariery twórczości oraz sposoby ich przeciwdziałania;

Teorie twórczości: asocjacyjne, postaciowe, psychodynamiczne, behawiorystyczne oraz współczesne;

Analiza założeń, zadań i reguł wybranych treningów twórczości polskich autorów: trening twórczości A.Góralskiego, trening twórczości E.Nęcki, lekcje twórczości K.Szmidta; projekt W.Dobrołowicza;

Diagnozowanie zdolności twórczych: testy (test Urbana-Jellena, Kate-Franck, testy Guilforda), kwestionariusze (KANH), analiza wytworów; Opracowanie i interpretacja wyników testów twórczości.

Praca z grupą: efekt grupy, dynamika rozwoju grupy: formowanie, burza, normowanie, wykonanie; komunikacja w grupie: władza, status i autorytet, poszukiwanie ról grupowych; rola i cechy lidera, treningi grupowe i ich założenia;

Projektowanie i testowanie własnych zadań do treningu twórczości oraz zadań twórczych wzbogacających edukację przedmiotową i poza przedmiotową;

Dobór treści do zadań twórczych adekwatnych do wieku i zainteresowań uczniów;

Wzbogacanie treningów twórczości o techniki pamięciowe i techniki szybkiego uczenia;

Model autorskiego treningu twórczości.

Literatura:

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca:

Góralski, A. (1989). Twórcze rozwiązywanie zadań. Warszawa: PWN.

Góralski, A. (2010). Reguły treningu twórczości. Warszawa: Wyd. APS.

Guilford, J.P. (1978). Natura inteligencji człowieka. Warszawa: PWN.

Hartley, P. (2000). Komunikacja w grupie. Poznań: Zysk i S-ka.

Łukasiewicz-Wieleba, J. Jabłonowska, M (2010). Zdolności i twórczość. Warszawa: Wyd. APS.

Nęcka, E. (2003). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Nęcka, E. (2003). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.

Szmidt, K.J. (2007). Pedagogika twórczości. Gdańsk: GWP.

Adam Borzęcki, Kazimierz Okraszewski, Barbara Rakowiecka, Krzysztof J. Szmidt (1996). Porządek i przygoda: lekcje twórczości : podręcznik eksperymentalny. Cz.1. t. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne;

Święcicka, J. (2010). Ja i grupa. Trening dla uczniów. Warszawa: Difin.

Literatura uzupełniająca:

Aktywność twórcza dzieci i młodzieży. red. Stanisława Popka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczn, 1988

Człowiek - umysł - maszyna : rozmowy o twórczości i inteligencji.E.Nęcka, J.Sowa.Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2005;

J.C. Kaufman (2011). Kreatywność; Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej;

Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej.red. Maciej Karwowski; A.Gajda. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010;

Kubicka, D. (2003). Twórcze działanie dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej . Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Uszyńska-Jarmoc, J. (2008). Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole. Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie;

Vopel, K.W. (2003). Kreatywne rozwiązywanie problemów. Zabawy i ćwiczenia dla grup. Kielce: Jedność.

Uwagi:

Opis metod kształcenia: metody heurystyczne, problemowe, praktyczne

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 8

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10

Inne formy - 8

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Łukasiewicz-Wieleba
Prowadzący grup: Joanna Łukasiewicz-Wieleba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Obecność, aktywność na zajęciach

Projekt "Krytyczne porównanie wyników testów twórczości"

Projekt "Reguły treningu twórczości"

Działania praktyczne w zakresie projektowania i realizowania zadań twórczych;

Możliwość podwyższenia oceny w związku z aktywnym udziałem w projekcie "Uniwersytet Młodego Odkrywcy"

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Pojęcia i teorie związane z pedagogiką twórczości: definicje twórczości, problemy z doprecyzowaniem pojęcia, określenie zakresu działań twórczych,

Autorefleksja dotycząca osobistych teorii twórczości i ich wpływu na proces definiowania twórczości;

Pojęcia i teorie związane z pedagogiką twórczości: twórczość, działanie twórcze, proces twórczy, zdolności twórcze, społeczne uwarunkowania twórczości, teorie twórczości.

Analiza składników procesu twórczego, takich jak uwaga, percepcja, wyobraźnia, wiedza, pamięć, myślenie;

Zdolności a zdolności twórcze, rola motywacji i emocji;

Społeczne uwarunkowania twórczości, w tym wpływ środowiska, szkoły i rodziny; bariery twórczości oraz sposoby ich przeciwdziałania;

Teorie twórczości: asocjacyjne, postaciowe, psychodynamiczne, behawiorystyczne oraz współczesne;

Analiza założeń, zadań i reguł wybranych treningów twórczości polskich autorów: trening twórczości A.Góralskiego, trening twórczości E.Nęcki, lekcje twórczości K.Szmidta; projekt W.Dobrołowicza;

Diagnozowanie zdolności twórczych: testy (test Urbana-Jellena, Kate-Franck, testy Guilforda), kwestionariusze (KANH), analiza wytworów; Opracowanie i interpretacja wyników testów twórczości.

Praca z grupą: efekt grupy, dynamika rozwoju grupy: formowanie, burza, normowanie, wykonanie; komunikacja w grupie: władza, status i autorytet, poszukiwanie ról grupowych; rola i cechy lidera, treningi grupowe i ich założenia;

Projektowanie i testowanie własnych zadań do treningu twórczości oraz zadań twórczych wzbogacających edukację przedmiotową i poza przedmiotową;

Dobór treści do zadań twórczych adekwatnych do wieku i zainteresowań uczniów;

Wzbogacanie treningów twórczości o techniki pamięciowe i techniki szybkiego uczenia;

Założenia autorskiego treningu twórczości.

Refleksja pedagogiczna na temat doświadczeń dydaktycznych dotyczących treningów twórczości.

Literatura:

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca:

Adam Borzęcki, Kazimierz Okraszewski, Barbara Rakowiecka, Krzysztof J. Szmidt (1996). Porządek i przygoda: lekcje twórczości : podręcznik eksperymentalny. Cz.1. t. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne;

Góralski, A. (1989). Twórcze rozwiązywanie zadań. Warszawa: PWN.

Góralski, A. (2010). Reguły treningu twórczości. Warszawa: Wyd. APS.

Guilford, J.P. (1978). Natura inteligencji człowieka. Warszawa: PWN.

Hartley, P. (2000). Komunikacja w grupie. Poznań: Zysk i S-ka.

Łukasiewicz-Wieleba, J. Jabłonowska, M (2010). Zdolności i twórczość. Warszawa: Wyd. APS.

Nęcka, E. (2003). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Nęcka, E. (2003). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.

Popek, S. (2000). Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH. Lublin: UMCS.

Szmidt, K.J. (2007). Pedagogika twórczości. Gdańsk: GWP.

Święcicka, J. (2010). Ja i grupa. Trening dla uczniów. Warszawa: Difin.

Literatura uzupełniająca:

Bieluga, K. (2009). Rozpoznawania i stymulowanie cech inteligencji oraz myślenia twórczego w domu i w szkole. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Aktywność twórcza dzieci i młodzieży. red. Stanisława Popka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczn, 1988

Człowiek - umysł - maszyna : rozmowy o twórczości i inteligencji.E.Nęcka, J.Sowa.Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2005;

J.C. Kaufman (2011). Kreatywność; Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej;

Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej.red. Maciej Karwowski; A.Gajda. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010;

Kubicka, D. (2003). Twórcze działanie dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej . Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Uszyńska-Jarmoc, J. (2008). Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole. Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie;

Vopel, K.W. (2003). Kreatywne rozwiązywanie problemów. Zabawy i ćwiczenia dla grup. Kielce: Jedność.

Uwagi:

Opis metod kształcenia: metody heurystyczne, problemowe, praktyczne

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 8

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10

Inne formy - 8

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Łukasiewicz-Wieleba
Prowadzący grup: Joanna Łukasiewicz-Wieleba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Obecność, aktywność na zajęciach

Projekt "Krytyczne porównanie wyników testów twórczości"

Projekt "Reguły treningu twórczości"

Działania praktyczne w zakresie projektowania i realizowania zadań twórczych;

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Pojęcia i teorie związane z pedagogiką twórczości: definicje twórczości, problemy z doprecyzowaniem pojęcia, określenie zakresu działań twórczych,

Autorefleksja dotycząca osobistych teorii twórczości i ich wpływu na proces definiowania twórczości;

Pojęcia i teorie związane z pedagogiką twórczości: twórczość, działanie twórcze, proces twórczy, zdolności twórcze, społeczne uwarunkowania twórczości, teorie twórczości.

Analiza składników procesu twórczego, takich jak uwaga, percepcja, wyobraźnia, wiedza, pamięć, myślenie;

Zdolności a zdolności twórcze, rola motywacji i emocji;

Społeczne uwarunkowania twórczości, w tym wpływ środowiska, szkoły i rodziny; bariery twórczości oraz sposoby ich przeciwdziałania;

Teorie twórczości: asocjacyjne, postaciowe, psychodynamiczne, behawiorystyczne oraz współczesne;

Analiza założeń, zadań i reguł wybranych treningów twórczości polskich autorów: trening twórczości A.Góralskiego, trening twórczości E.Nęcki, lekcje twórczości K.Szmidta; projekt W.Dobrołowicza;

Diagnozowanie zdolności twórczych: testy (test Kate-Franck, testy Guilforda), kwestionariusze (KANH), analiza wytworów; Opracowanie i interpretacja wyników testów twórczości.

Praca z grupą: efekt grupy, dynamika rozwoju grupy: formowanie, burza, normowanie, wykonanie; komunikacja w grupie: władza, status i autorytet, poszukiwanie ról grupowych; rola i cechy lidera, treningi grupowe i ich założenia;

Projektowanie i testowanie własnych zadań do treningu twórczości oraz zadań twórczych wzbogacających edukację przedmiotową i poza przedmiotową;

Dobór treści do zadań twórczych adekwatnych do wieku i zainteresowań uczniów;

Wzbogacanie treningów twórczości o techniki pamięciowe i techniki szybkiego uczenia;

Założenia autorskiego treningu twórczości.

Refleksja pedagogiczna na temat doświadczeń dydaktycznych dotyczących treningów twórczości.

Literatura:

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca:

Adam Borzęcki, Kazimierz Okraszewski, Barbara Rakowiecka, Krzysztof J. Szmidt (1996). Porządek i przygoda: lekcje twórczości : podręcznik eksperymentalny. Cz.1. t. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne;

Góralski, A. (1989). Twórcze rozwiązywanie zadań. Warszawa: PWN.

Góralski, A. (2010). Reguły treningu twórczości. Warszawa: Wyd. APS.

Guilford, J.P. (1978). Natura inteligencji człowieka. Warszawa: PWN.

Hartley, P. (2000). Komunikacja w grupie. Poznań: Zysk i S-ka.

Łukasiewicz-Wieleba, J. Jabłonowska, M (2010). Zdolności i twórczość. Warszawa: Wyd. APS.

Nęcka, E. (2003). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Nęcka, E. (2003). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.

Popek, S. (2000). Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH. Lublin: UMCS.

Szmidt, K.J. (2007). Pedagogika twórczości. Gdańsk: GWP.

Święcicka, J. (2010). Ja i grupa. Trening dla uczniów. Warszawa: Difin.

Literatura uzupełniająca:

Bieluga, K. (2009). Rozpoznawania i stymulowanie cech inteligencji oraz myślenia twórczego w domu i w szkole. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Aktywność twórcza dzieci i młodzieży. red. Stanisława Popka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczn, 1988

Człowiek - umysł - maszyna : rozmowy o twórczości i inteligencji.E.Nęcka, J.Sowa.Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2005;

J.C. Kaufman (2011). Kreatywność; Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej;

Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej.red. Maciej Karwowski; A.Gajda. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010;

Kubicka, D. (2003). Twórcze działanie dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej . Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Uszyńska-Jarmoc, J. (2008). Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole. Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie;

Vopel, K.W. (2003). Kreatywne rozwiązywanie problemów. Zabawy i ćwiczenia dla grup. Kielce: Jedność.

Uwagi:

Opis metod kształcenia: metody heurystyczne, problemowe, praktyczne

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 8

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10

Inne formy - 8

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Jakimowska
Prowadzący grup: Ewa Jakimowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.