Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy i metodyka edukacji przyrodniczej w klasach I-III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-PER Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy i metodyka edukacji przyrodniczej w klasach I-III
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) niestacjonarne I st.
Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) stacjonarne I st.
Strona przedmiotu: http://dzieciecafizyka.pl/
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawa programowa edukacji przyrodniczej – przygotowanie scenariuszy

Przyroda ożywiona i nieożywiona

Królestwo roślin

Królestwo zwierząt

Grzyby i porosty

Ochrona środowiska w edukacji wczesnoszkolnej – podstawowe pojęcia

Ochrona środowiska w edukacji zdrowotnej

Dydaktyka przyrody w ujęciu historycznym

Cele kształcenia

Metody w edukacji przyrodniczej

Projektowanie zajęć i przedsięwzięć przyrodniczych

Zajęcia na terenowych ścieżkach przyrodniczych

Ocena i ewaluacja zajęć przyrodniczych

Prezentacja scenariuszy zajęć

Pełny opis:

Zapoznanie się z Podstawa programową w zakresie edukacji przyrodniczej – przygotowanie scenariuszy - budowa konspektu i scenariusza zajęć z dziećmi.

Rozpoznawanie i klasyfikacja elementów przyrody ożywionej i nieożywionej

Królestwa organizmów żywych. Poznanie przedstawicieli głównych grup Królestwa roślin - mszaki, paprotniki, rośliny nagonasienne i okrytonasienne. Rozpoznawanie podstawowych gatunków.

Królestwo zwierząt - bezkręgowce i kręgowce. Rozpoznawanie i charakterystyka zwierząt domowych. Opieka nad zwierzętami.

Grzyby i porosty znaczenie dla środowiska

Ochrona środowiska w edukacji wczesnoszkolnej – podstawowe pojęcia ekologiczne. Ochrona środowiska w edukacji zdrowotnej

Dydaktyka przyrody w ujęciu historycznym. Metodyka wczesnoszkolnej edukacji przyrodniczej.. Cele kształcenia i kompetencje społeczne ucznia.

Metody w edukacji przyrodniczej (słowne, poglądowe, aktywizujące, doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze.

Projektowanie zajęć i przedsięwzięć przyrodniczych

Zajęcia na terenowych ścieżkach przyrodniczych

Ocena i ewaluacja zajęć przyrodniczych

Prezentacja scenariuszy zajęć

Literatura:

LITERATURA

http://warszawa.rdos.gov.pl/formy-ochrony-przyrody

- http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/aleja-tysi-ca-lip

- http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/mocy ustaw

- UNESCO a Dekada Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, http://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj/

- UNIC Warsaw, Zrównoważony rozwój – cele, http://www.unic.un.org.pl/zrownowazony-rozwoj- ---cele/szczyt

Teresa Parczewska* W STRONĘ PRZYRODY: O NORWESKICH PRAKTYKACH EDUKACJI NA ZEWNĄTRZ (PDF)

A. Batorczak (red.) Rozwój zrównoważony na co dzień, Visegrad Fund, Warszawa 2017

S. Elbanowska-Ciemuchowska, Doświadczenia małego odkrywcy, Wyd. Juka Warszawa, 2011

Adel Faber,E. Mazlish, Jak mówić żeby dzieci się uczyły, Media Rodzina, Poznań, 2006

J. Kasperkowiak, Taka piękna jest przyroda, Wyd. Skrzat, Kraków 2010

A. Korwin-Szymanowska,E. Lewandowska, L. Tuszyńska, Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli w perspektywie praktycznej, Wyd. APS, Warszawa 2015

T. Parczewska, Edukacja ekologiczna w przedszkolu, Lublin, 2009

Chauvel, D., Michel, V. (1999). Pierwsze doświadczenia naukowe przedszkolaka. Warszawa: Wyd. Cyklady.

Fiutowska, T. (2003). Smyk się bawi, smyk się śmieje... Autorski program kształcenia i wychowania sześciolatka. Warszawa: Oficyna "ADAM".

Podstawa Programowa z komentarzami, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Potyrała, K. (2001). Kreatywny nauczyciel – wskazówki i rozwiązania. Kraków: Wyd. Nauk. UP.

Potyrała, K., Walosik, A. (2011). Edukacja przyrodnicza wobec wyzwań współczesności, podręcznik akademicki. Kraków: Wyd. Kubajak.

Stawiński, W. (2006). Dydaktyka biologii i ochrony środowiska. Kraków: PWN.

Tuszyńska, L. (2006). Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów. Warszawa: Wyd. WSP-TWP.

Życie szkoły, czasopismo dla nauczycieli.

S. Elbanowska-Ciemuchowska, Doświadczenia małego odkrywcy, Wyd. Juka Warszawa, 2011

Adel Faber,E. Mazlish, Jak mówić żeby dzieci się uczyły, Media Rodzina, Poznań, 2006

J. Kasperkowiak, Taka piękna jest przyroda, Wyd. Skrzat, Kraków 2010

Efekty uczenia się:

Efekty dla roku akademickiego 2017/2018 - III rok:

WIEDZA

PE1_W16

- ma podstawową wiedzę z zakresu poszczególnych zakresów treści wychowania i edukacji dziecka w wieku wczesnoszkolnym,

PE1_W23

- posiada elementarną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U09

- posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE ,/b>

PE1_K04

- ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Kształcenie synchroniczne za pomocą aplikacji TEAMS. Wykład - prezentacje multimedialne.

Ocena średnia z kolokwium - ustne w środku semestru. Test wiedzy za pomocą aplikacji Forms

Grupa otrzymuje link do zajęć w za pomocą USOSaplikacji Teams

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Magdalena Kołodziejska, Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie na ocenę. Ocena końcowa stanowi średnią czterech ocen cząstkowych.

Formy zaliczenia:

praca zespołowa - prezentacja multimedialna na wybrany temat (losowanie przydziału) oraz przeprowadzenie i przedstawienie eksperymentu, symulacji lub obserwacji o charakterze przyrodniczym,

praca zespołowa - album multimedialny

zaliczenie indywidualne - rozpoznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt poznanych w czasie zajęć. Rozpoznawanie obiektów ze zdjęć na zajęciach końcowych.

praca indywidualna charakterystyka wylosowanego ssaka + twórcze działanie artystyczne.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Zapoznanie się z podstawą programową m.in. w zakresie edukacji przyrodniczej.

Zapoznanie się z treściami dotyczącymi eksperymentów/doświadczeń oraz obserwacji przyrodniczych, jakimi rządzą się prawami.

Prowadzenie dziennika podstawowych obserwacji meteorologicznych oraz obserwacji procesu krystalizacji soli.

1. Rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu.

Rozpoznawanie wybranych gatunków drzew w naturze - zajęcia w terenie.

2.Budowa i funkcje organów roślinnych w aspekcie przystosowań środowiskowych. Informacje podstawowe.

3. Zjawiska fenologiczne związane z porami roku. Podstawy z meteorologii. Wybrane aspekty.

4.Obserwacje i lub symulacje i wybrane, proste doświadczenia przyrodnicze, analiza i wiązanie przyczyny ze skutkiem;

5.Zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych. Sposoby zachowania się w przypadku zjawisk takich jak: (burza, huragan, powódź, pożar).

6. Działania twórcze, edukacja przyrodnicza - integracja treści

7. Przygotowanie i przeprowadzenie pokazu prezentacji na zadany temat.

8. Zaliczenie rozpoznawania wybranych gatunków: drzew, krzewów, ptaków, owadów, roślin zielnych.

Literatura:

literatura obowiązkowa:

- Budniak A., 2010, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Oficyna Wyd. Impuls, Kraków

- Domka L. 2001, Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju, PWN, Warszawa-Poznań

- Dymara B., Michałowski S., Wollman – Mazurkiewicz L., 2000, Dziecko w świecie przyrody. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

- Parczewska T., 2005, Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas I-III. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

- Paśko I., 2001, Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów szkół podstawowych klas 1-3. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

- Piaget J., 2011, Mowa i myślenie dziecka. PWN, Warszawa

- Szewczuk K., 2013, Mali badacze –doświadczenia przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja elementarna w teorii i praktyce, 1(27).s.27-44, Akademia Ignatianum w Krakowie.

literatura uzupełniająca:

- Jąder M. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi. Wyd. Impuls, Kraków 2009

- Tuszyńska L. (red.) 2010, Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy. Wydział Biologii UW, Warszawa

- googl scholar - dok.pdf: Knopik M. - 2014 - sawg.pl; Twórcze umysły. Edukacja ku kreatywności.

Domagała-Zyśk E., Knopik M., Knopik T., Kucharska B .- drw.lechaa.pl Doświadczam-rozumiem-wiem. Lublin 2012,

Przykładowe przewodniki do oznaczania organizmów:

- Bellmann H. (2015) Spotkania z przyrodą. Owady. Oficyna wydawnicza Multico

- Bellmann H. (2012) Atlas owadów. Poradnik obserwatora.Wyd. RM, wyd.II

- Hryniewicki T. Vademecum Miłośnika Przyrody. Drzewa i krzewy. Oficyna wydawnicza Multico

- Klimaszewski K. Płazy i gady. Fauna Polski, Oficyna wydawnicza Multico

- Kruszewicz A.G. Ptaki w Polsce. Oficyna wydawnicza Multico

- Sudnik-Wójcikowska B. (2011) Rośliny synantropijne. Flora Polski. Oficyna wydawnicza Multico

- Dodatkowe materiały i pomoce dydaktyczne studenci otrzymują od prowadzącego na maila grupowego indywidualnie jako grupa ćwiczeniowa

Uwagi:

ECTS-5

dla ćwiczeń -3:

45h-godziny kontaktowe

20h-przygotowanie do zajęć w zespołach zadaniowych-wykonanie konkretnych działań. zapoznanie się z literaturą tematu.

10h - praca nad pozostałymi zadaniami, analiza dokumentów, wykonanie indywidualnie zadań, itd zapoznanie się z literaturą tematu.

15h- Przygotowanie się do zaliczenia. zapoznanie się z literaturą tematu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ligia Tuszyńska
Prowadzący grup: Magdalena Kołodziejska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska, Ligia Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie przedmiotu jest sukcesywnym wypracowywaniem rozwiązań, końcowych efektów w obszarze działań prowadzonych indywidualnie i zespołowo

Formy zaliczenia:

praca zespołowa - prezentacja multimedialna na wybrany temat oraz przeprowadzenie i przedstawienie eksperymentu, symulacji lub obserwacji o charakterze przyrodniczym,

prowadzenie obserwacji przyrodniczych - prowadzenie dziennika obserwacji przyrodniczych - działania indywidualne

praca zespołowa - przyrodniczy album multimedialny (jesień/zima)

przygotowanie charakterystyk wybranych gatunków zwierząt, prezentacja na forum.

Pełny opis:

Przyroda ożywiona i nieożywiona - działania poznawcze.

Prowadzenie obserwacji w terenie (środowisku przyrodniczym).

Prowadzenie symulacji m.in. zjawisk meteorologicznych, zachodzących w środowisku przyrodniczym.

Prowadzenie obserwacji, eksperymentów przyrodniczych, prezentacja i dyskusja nad uzyskanymi wynikami i dochodzeniem do nich.

Poznawanie wielozmysłowe w obszarze edukacji przyrodniczej.

Konstruowanie pytań.

Przygotowywanie przykładowych pomocy dydaktycznych i rozwiązań dydaktycznych w obszarze edukacji przyrodniczej.

Prezentacja przykładowych rozwiązań dydaktycznych

Integrowanie treści.

Wykorzystywanie różnych aktywnych metod i technik w prowadzeniu edukacji przyrodniczej.

Wykorzystywanie różnych dostępnych pomocy, do realizacji w edukacji wczesnej, edukacji przyrodniczej.

Literatura:

literatura obowiązkowa:

-Budniak, A. (2005). Aktywizacja uczniów klas początkowych poprzez doświadczenia przyrodnicze. W: J. Kuźma, J. Morbitzer (red.). Edukacja – szkoła – nauczyciel. Promowanie rozwoju dziecka. Kraków: Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej.

- Budniak A., 2010, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Oficyna Wyd. Impuls, Kraków

- Domka L. 2001, Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju, PWN, Warszawa-Poznań

-Dobrosz-Teperek, K. & Dasiewicz, B. (2009). Edukacja poprzez zmysły i doświadczenia, Meritum, 2, s. 48-52.

- Dymara B., Michałowski S., Wollman – Mazurkiewicz L., 2000, Dziecko w świecie przyrody. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

-Gąsecki, K. (2008). Wychowanie do dialogu z przyrodą w edukacji wczesnoszkolnej. W: A. Komorowska-Zielony (red.). Twórcze działania przyrodnicze i matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.

- Parczewska T., 2005, Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas I-III. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

- Paśko I., 2001, Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów szkół podstawowych klas 1-3. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

- Piaget J., 2011, Mowa i myślenie dziecka. PWN, Warszawa

- -Ryszka, R. (2016). Pedagogika przeżyć praktycznie. O innej metodzie pracy grupowej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

- Szewczuk K., 2013, Mali badacze –doświadczenia przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja elementarna w teorii i praktyce, 1(27).s.27-44, Akademia Ignatianum w Krakowie.

literatura uzupełniająca:

- Jąder M. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi. Wyd. Impuls, Kraków 2009

- Tuszyńska L. (red.) 2010, Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy. Wydział Biologii UW, Warszawa

- googl scholar - dok.pdf: Knopik M. - 2014 - sawg.pl; Twórcze umysły. Edukacja ku kreatywności.

Domagała-Zyśk E., Knopik M., Knopik T., Kucharska B .- drw.lechaa.pl Doświadczam-rozumiem-wiem. Lublin 2012,

Przykładowe przewodniki do oznaczania organizmów:

- Bellmann H. (2015) Spotkania z przyrodą. Owady. Oficyna wydawnicza Multico

- Bellmann H. (2012) Atlas owadów. Poradnik obserwatora.Wyd. RM, wyd.II

- Hryniewicki T. Vademecum Miłośnika Przyrody. Drzewa i krzewy. Oficyna wydawnicza Multico

- Klimaszewski K. Płazy i gady. Fauna Polski, Oficyna wydawnicza Multico

- Kruszewicz A.G. Ptaki w Polsce. Oficyna wydawnicza Multico

- Sudnik-Wójcikowska B. (2011) Rośliny synantropijne. Flora Polski. Oficyna wydawnicza Multico

- Dodatkowe materiały i pomoce dydaktyczne studenci otrzymują od prowadzącego na maila grupowego indywidualnie jako grupa ćwiczeniowa

Uwagi:

ECTS-5

dla ćwiczeń -3:

45h-godziny kontaktowe

25h-praca własna studenta, m.in. przygotowanie do zajęć w zespołach zadaniowych-wykonanie konkretnych działań. zapoznanie się z literaturą tematu.

20h - własna praca nad pozostałymi zadaniami, min. indywidualnymi, analiza dokumentów, wykonanie indywidualnie zadań, zapoznanie się z literaturą tematu.

Dla wykładu - 2

30h- godziny kontaktowe

30h praca własna studenta, praca z literaturą przedmiotu, przygotowanie do egzaminu

wykład i ćwiczenia prowadzone są w sposób synchroniczny z użyciem aplikacji MS-TEAMS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska, Ligia Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

dla ćwiczeń

Zaliczenie przedmiotu jest sukcesywnym wypracowywaniem rozwiązań, końcowych efektów w obszarze działań prowadzonych indywidualnie i zespołowo

Formy zaliczenia:

praca zespołowa - prezentacja multimedialna na wybrany temat oraz przeprowadzenie i przedstawienie eksperymentu, symulacji lub obserwacji o charakterze przyrodniczym,

wykonanie przydzielonych zadań indywidualnych.

Pełny opis:

dla ćwiczeń

Przyroda ożywiona i nieożywiona - działania poznawcze.

Prowadzenie obserwacji w terenie (środowisku przyrodniczym). Poznawanie wielozmysłowe w obszarze edukacji przyrodniczej.

Prowadzenie wybranych symulacji m.in. zjawisk meteorologicznych, zachodzących w środowisku przyrodniczym.

Prowadzenie wybranych obserwacji, eksperymentów przyrodniczych, prezentacja i dyskusja nad uzyskanymi wynikami i dochodzeniem do nich.

Konstruowanie pytań.

Przygotowywanie przykładowych pomocy dydaktycznych i rozwiązań dydaktycznych w obszarze edukacji przyrodniczej.

Prezentacja przykładowych rozwiązań dydaktycznych

Integrowanie treści.

Wykorzystywanie różnych aktywnych metod i technik w prowadzeniu edukacji przyrodniczej.

Wykorzystywanie różnych dostępnych pomocy, do realizacji w edukacji wczesnej, edukacji przyrodniczej.

Literatura:

literatura obowiązkowa:

- Budniak, A. (2005). Aktywizacja uczniów klas początkowych poprzez doświadczenia przyrodnicze. W: J. Kuźma, J. Morbitzer (red.). Edukacja – szkoła – nauczyciel. Promowanie rozwoju dziecka. Kraków: Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej.

- Budniak A., 2010, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Oficyna Wyd. Impuls, Kraków

-Dobrosz-Teperek, K. & Dasiewicz, B. (2009). Edukacja poprzez zmysły i doświadczenia, Meritum, 2, s. 48-52.

- Domka L. 2001, Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju, PWN, Warszawa-Poznań

- Dymara B., Michałowski S., Wollman – Mazurkiewicz L., 2000, Dziecko w świecie przyrody. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

-Gąsecki, K. (2008). Wychowanie do dialogu z przyrodą w edukacji wczesnoszkolnej. W: A. Komorowska-Zielony (red.). Twórcze działania przyrodnicze i matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.

- Parczewska T., 2005, Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas I-III. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

- Paśko I., 2001, Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów szkół podstawowych klas 1-3. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

- Piaget J., 2011, Mowa i myślenie dziecka. PWN, Warszawa

- Ryszka, R. (2016). Pedagogika przeżyć praktycznie. O innej metodzie pracy grupowej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

- Szewczuk K., 2013, Mali badacze –doświadczenia przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja elementarna w teorii i praktyce, 1(27).s.27-44, Akademia Ignatianum w Krakowie.

literatura uzupełniająca:

- Jąder M. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi. Wyd. Impuls, Kraków 2009

- Tuszyńska L. (red.) 2010, Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy. Wydział Biologii UW, Warszawa

- googl scholar - dok.pdf: Knopik M. - 2014 - sawg.pl; Twórcze umysły. Edukacja ku kreatywności.

Domagała-Zyśk E., Knopik M., Knopik T., Kucharska B .- drw.lechaa.pl Doświadczam-rozumiem-wiem. Lublin 2012,

Przykładowe przewodniki do oznaczania organizmów:

- Bellmann H. (2015) Spotkania z przyrodą. Owady. Oficyna wydawnicza Multico

- Bellmann H. (2012) Atlas owadów. Poradnik obserwatora.Wyd. RM, wyd.II

- Hryniewicki T. Vademecum Miłośnika Przyrody. Drzewa i krzewy. Oficyna wydawnicza Multico

- Klimaszewski K. Płazy i gady. Fauna Polski, Oficyna wydawnicza Multico

- Kruszewicz A.G. Ptaki w Polsce. Oficyna wydawnicza Multico

- Sudnik-Wójcikowska B. (2011) Rośliny synantropijne. Flora Polski. Oficyna wydawnicza Multico

- Dodatkowe materiały i pomoce dydaktyczne studenci otrzymują od prowadzącego na maila grupowego indywidualnie jako grupa ćwiczeniowa

Uwagi:

wykład i ćwiczenia prowadzone są w sposób synchroniczny z użyciem aplikacji MS-TEAMS

Dla wykładu - 2 ECTS

9h- godziny kontaktowe

41h praca własna studenta, praca z literaturą przedmiotu, przygotowanie do egzaminu

Dla ćwiczeń 3 ECTS

15h- godziny kontaktowe

60h- praca własna studenta, m.in. przygotowanie do zajęć w zespołach zadaniowych-wykonanie konkretnych działań. zapoznanie się z literaturą tematu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.