Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy i metodyka edukacji przyrodniczej w klasach I-III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-PER Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy i metodyka edukacji przyrodniczej w klasach I-III
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) niestacjonarne I st.
Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) stacjonarne I st.
Strona przedmiotu: http://dzieciecafizyka.pl/
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawa programowa edukacji przyrodniczej – przygotowanie scenariuszy

Przyroda ożywiona i nieożywiona

Królestwo roślin

Królestwo zwierząt

Grzyby i porosty

Ochrona środowiska w edukacji wczesnoszkolnej – podstawowe pojęcia

Ochrona środowiska w edukacji zdrowotnej

Dydaktyka przyrody w ujęciu historycznym

Cele kształcenia

Metody w edukacji przyrodniczej

Projektowanie zajęć i przedsięwzięć przyrodniczych

Zajęcia na terenowych ścieżkach przyrodniczych

Ocena i ewaluacja zajęć przyrodniczych

Prezentacja scenariuszy zajęć

Pełny opis:

Zapoznanie się z Podstawa programową w zakresie edukacji przyrodniczej – przygotowanie scenariuszy - budowa konspektu i scenariusza zajęć z dziećmi.

Rozpoznawanie i klasyfikacja elementów przyrody ożywionej i nieożywionej

Królestwa organizmów żywych. Poznanie przedstawicieli głównych grup Królestwa roślin - mszaki, paprotniki, rośliny nagonasienne i okrytonasienne. Rozpoznawanie podstawowych gatunków.

Królestwo zwierząt - bezkręgowce i kręgowce. Rozpoznawanie i charakterystyka zwierząt domowych. Opieka nad zwierzętami.

Grzyby i porosty znaczenie dla środowiska

Ochrona środowiska w edukacji wczesnoszkolnej – podstawowe pojęcia ekologiczne. Ochrona środowiska w edukacji zdrowotnej

Dydaktyka przyrody w ujęciu historycznym. Metodyka wczesnoszkolnej edukacji przyrodniczej.. Cele kształcenia i kompetencje społeczne ucznia.

Metody w edukacji przyrodniczej (słowne, poglądowe, aktywizujące, doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze.

Projektowanie zajęć i przedsięwzięć przyrodniczych

Zajęcia na terenowych ścieżkach przyrodniczych

Ocena i ewaluacja zajęć przyrodniczych

Prezentacja scenariuszy zajęć

Literatura:

LITERATURA

http://warszawa.rdos.gov.pl/formy-ochrony-przyrody

- http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/aleja-tysi-ca-lip

- http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/mocy ustaw

- UNESCO a Dekada Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, http://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj/

- UNIC Warsaw, Zrównoważony rozwój – cele, http://www.unic.un.org.pl/zrownowazony-rozwoj- ---cele/szczyt

Teresa Parczewska* W STRONĘ PRZYRODY: O NORWESKICH PRAKTYKACH EDUKACJI NA ZEWNĄTRZ (PDF)

A. Batorczak (red.) Rozwój zrównoważony na co dzień, Visegrad Fund, Warszawa 2017

S. Elbanowska-Ciemuchowska, Doświadczenia małego odkrywcy, Wyd. Juka Warszawa, 2011

Adel Faber,E. Mazlish, Jak mówić żeby dzieci się uczyły, Media Rodzina, Poznań, 2006

J. Kasperkowiak, Taka piękna jest przyroda, Wyd. Skrzat, Kraków 2010

A. Korwin-Szymanowska,E. Lewandowska, L. Tuszyńska, Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli w perspektywie praktycznej, Wyd. APS, Warszawa 2015

T. Parczewska, Edukacja ekologiczna w przedszkolu, Lublin, 2009

Chauvel, D., Michel, V. (1999). Pierwsze doświadczenia naukowe przedszkolaka. Warszawa: Wyd. Cyklady.

Fiutowska, T. (2003). Smyk się bawi, smyk się śmieje... Autorski program kształcenia i wychowania sześciolatka. Warszawa: Oficyna "ADAM".

Podstawa Programowa z komentarzami, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Potyrała, K. (2001). Kreatywny nauczyciel – wskazówki i rozwiązania. Kraków: Wyd. Nauk. UP.

Potyrała, K., Walosik, A. (2011). Edukacja przyrodnicza wobec wyzwań współczesności, podręcznik akademicki. Kraków: Wyd. Kubajak.

Stawiński, W. (2006). Dydaktyka biologii i ochrony środowiska. Kraków: PWN.

Tuszyńska, L. (2006). Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów. Warszawa: Wyd. WSP-TWP.

Życie szkoły, czasopismo dla nauczycieli.

S. Elbanowska-Ciemuchowska, Doświadczenia małego odkrywcy, Wyd. Juka Warszawa, 2011

Adel Faber,E. Mazlish, Jak mówić żeby dzieci się uczyły, Media Rodzina, Poznań, 2006

J. Kasperkowiak, Taka piękna jest przyroda, Wyd. Skrzat, Kraków 2010

Efekty uczenia się:

Efekty dla roku akademickiego 2017/2018 - III rok:

WIEDZA

PE1_W16

- ma podstawową wiedzę z zakresu poszczególnych zakresów treści wychowania i edukacji dziecka w wieku wczesnoszkolnym,

PE1_W23

- posiada elementarną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U09

- posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE ,/b>

PE1_K04

- ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Kształcenie synchroniczne za pomocą aplikacji TEAMS. Wykład - prezentacje multimedialne.

Ocena średnia z kolokwium - ustne w środku semestru. Test wiedzy za pomocą aplikacji Forms

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Jan Jelinek, Magdalena Kołodziejska
Strona przedmiotu: http://dzieciecafizyka.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykłady: studenci poznają podstawy psychologiczne i pedagogiczne w zakresie kształtowania zainteresowań przyrodniczych u dzieci i budowania postawy małego badacza..

Ćwiczenia: studenci powtórzą wiedzę z zakresu przyrody, którą powinni posiadać prowadząc zajęcia z dziećmi w szkole (będzie to praca w grupach). Na zaliczenie ćwiczeń przeprowadzony zostanie test przyrodoznawczy.

Pełny opis:

Wykłady:

Blok 1. Dziecięcy sposób pojmowania świata. Rozwój dziecięcego rozumowania i jego implikacje do nauczania przyrody wśród dzieci szkolnych.

Blok 2. Metody i formy pracy w zakresie klas I-III dla budowania postawy małego badacza: oglądanie, obserwacja, doświadczenie, eksperyment, szacowanie i pomiar; wycieczka, kącik przyrodniczy w klasie szkolnej, organizacja ogrodu szkolnego. Krótko o metodzie projektów.

Blok 3. Wychowanie przyrodnicze w edukacji szkolnej. Podstawa programowa, programy wychowania przedszkolnego, pakiety edukacyjne.

Ćwiczenia:

Blok 1. astronomia

Blok 2. atmosfera

Blok 3. budowa Ziemi

Blok 4. rośliny i zwierzęta

Blok 5. człowiek i ekologia

Opracowanie i realizacja zagadnień wychowania przyrodniczego na zajęciach dydaktycznych.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Jelinek J.A., Edukacja przyrodnicza starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu. W: Starsze przedszkolaki: Jak skutecznie je wychować i kształcić w przedszkolu i w domu. Red. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. Kraków: Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, s. 276-305.

2. Wohlleben P. (2016), Sekretne życie drzew, Kraków: Wydawnictwo Otwarte

3. Chamovitz D. (2012), Zmysłowe życie roślin, Warszawa, Grupa Wydawnicza Foksal

4. Lorenz K. (1949, 2014), Rozmowy ze zwierzętami, Warszawa, Grupa Wydawnicza Foksal

Uzupełniająca:

- Jelinek J.A., Konstruowanie reprezentacji astronomicznych u dzieci. Wnioski dla praktyki pedagogicznej, w: Ruch Pedagogiczny 1/2016, s. 73-81.

- Jelinek J.A., Kąciki przyrodnicze w warszawskich przedszkolach. Oczami studentów kierunków wychowanie przedszkolne, w: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4/2014 (53), s. 49-55.

- Jelinek J.A., Kącik pogody a kształtowanie postawy badacza, w: Świetlica w Szkole, 5/2016, s. 7-9.

Uwagi:

Egzaminu z treści poruszanych na wykładzie (podstaw psychologicznych i pedagogicznych rozwoju zainteresowań przyrodniczych u dzieci, orientacja się w publikacjach dotyczących realizacji edukacji przyrodniczej w przedszkolu i wczesnej edukacji, umiejętność wdrażania dzieci do przyrody, znajomość metod zapoznawania dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi i przewidywaniem ich skutków, umiejętność kształtowania u dzieci nawyku dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych).

Podczas ćwiczeń studenci w grupach powtórzą wiedzę z zakresu przyrody, którą powinni posiadać prowadząc zajęcia z dziećmi (będzie to praca w grupach).

Na zaliczenie ćwiczeń przeprowadzony zostanie test przyrodoznawczy sprawdzający wiedzę nazewniczą z najczęściej spotykanych gatunków roślin i zwierząt.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 godzin ćwiczeń i 9 godzin wykładów

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 26

Przygotowanie się do kolokwium: 20

Przygotowanie prac zaliczeniowych: 20

Inne formy: -

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ligia Tuszyńska
Prowadzący grup: Adamina Korwin-Szymanowska, Ligia Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie wykładów:

Kolokwium: test wiedzy

Egzamin: sprawozdanie z realizacji projektu przyrodniczego - wersja papierowa i elektroniczna

Zaliczenie ćwiczeń:

Zaliczenie obejmuje:

Obecność, aktywność i zaangażowanie na zajęciach.

Realizacja zadań praktycznych w czasie zajęć.

Przygotowanie projektu edukacyjnego w zakresie rozwijania wybranych wartości w kontekście edukacji przyrodniczej.

Prowadzenie obserwacji przyrodniczej i dokumentowanie jej efektów w formie portfolio.

Przeprowadzenie doświadczeń w grupie oraz przygotowanie karty obserwacji doświadczenia.

Zaliczenie końcowe dotyczy zaliczenia wszystkich elementów.

Pełny opis:

Zakres tematyczny do wykładów:

Ekosystem: przyroda ożywiona i nieożywiona

Królestwa organizmów żywych

Podstawowe pojęcia ekologiczne

Elementy edukacji zdrowotnej w klasach I-III

Podstawa programowa – edukacja przyrodnicza w klasach I-III

Metodyka : Projektowanie zajęć przyrodniczych

Cele (wartości), Metody, Strategie, prowadzenia zajęć przyrodniczych

Przyrodnicze zajęcia terenowe

Środki dydaktyczne w edukacji przyrodniczej

Realizacja projektu przyrodniczego

Ewaluacja zajęć w Sali i w terenie Dziennik nauczyciela

Zakres tematyczny do ćwiczeń:

Trening interpersonalny - poznajmy się.

Sąd nad nową podstawą programową.

Poznawanie najbliższej okolicy - flora i fauna Parku Zachodniego. Zajęcia terenowe.

Rola zmysłów w edukacji przyrodniczej - Park Szczęśliwicki. Zajęcia terenowe.

Rola parków w żuciu człowieka - Łazienki Królewskie. Zajęcia terenowe.

Ekosystem lasu - Las Bielański. Zajęcia terenowe.

Rola ucznia i nauczyciela w procesie edukacyjnym na przykładzie nurtów edukacji przyrodniczej (outdoor education, pedagogika przeżyć,pedagogika przygody, pedagogika zrównoważonego rozwoju itp.). Koncentracja na procesie edukacyjnym.

Ekosystem pola, parku, lasu, stawu itp.

Organizacja przedszkolnych i przyszkolnych terenów zielonych - flora i fauna sprzyjająca holistycznemu rozwojowi dziecka.

Przyroda w doświadczeniach - wspieranie umiejętności wnioskowania.

Metoda projektu - i-Lab3 jako metoda wspierająca kreatywność nauczycieli w zakresie edukacji przyrodniczej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Korwin-Szymanowska, A., E., Lewandowska, L., Tuszyńska, Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli w perspektywie praktycznej, APS, Warszawa 2015

Poziomek, U., E., B. Ostrowska, Przedmioty przyrodnicze poza szkołą czyli jak świadomie korzystać z oferty przyrodniczej edukacji pozaformalnej, Poradnik dla nauczycieli, IBE, Warszawa 2014

Parczewska T., Edukacja ekologiczna w przedszkolu, UMCS, Lublin, 2009

Sterna D. OKMIKS, Jak budować partnerstwo w uczeniu się i nauczaniu, SUS.CEO.ORG.PL

Żuchełkowska K., Edukacja przyrodnicza w przedszkolu, Bydgoszcz, 2015

Literatura uzupełniająca:

Kąkol, P., T.,Biologia. Kompendium, ŚK, Warszawa 2007

L., Tuszyńska [red.], Koncepcja zrównoważonego rozwoju w kształceniu nauczycieli klas początkowych, APS, Warszawa, 2016

Uwagi:

Mtody stosowane na ćwiczeniach:

- zajęcia terenowe

- metoda prowadzenia doświadczeń

- metody aktywizujące - burza mózgów, metody problemowe

- metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy

- metoda i-Lab (laboratorium innowacji)

- pogadanka

- dyskusja

- metoda projektów

5 - ECTS

30h - wykłady, 45h - ćwiczenia = 75 godziny kontraktowe

25h- przygotowanie się do egzaminu, zapoznanie się z literaturą tematu

30h - przygotowanie się w ramach ćwiczeń do zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Jan Jelinek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykłady: studenci poznają podstawy psychologiczne i pedagogiczne w zakresie kształtowania zainteresowań przyrodniczych u dzieci i budowania postawy małego badacza..

Ćwiczenia: studenci powtórzą wiedzę z zakresu przyrody, którą powinni posiadać prowadząc zajęcia z dziećmi w szkole (będzie to praca w grupach). Na zaliczenie ćwiczeń przeprowadzony zostanie test przyrodoznawczy.

Pełny opis:

Wykłady:

Blok 1. Dziecięcy sposób pojmowania świata. Rozwój dziecięcego rozumowania i jego implikacje do nauczania przyrody wśród dzieci szkolnych.

Blok 2. Metody i formy pracy w zakresie klas I-III dla budowania postawy małego badacza: oglądanie, obserwacja, doświadczenie, eksperyment, szacowanie i pomiar; wycieczka, kącik przyrodniczy w klasie szkolnej, organizacja ogrodu szkolnego. Krótko o metodzie projektów.

Blok 3. Wychowanie przyrodnicze w edukacji szkolnej. Podstawa programowa, programy wychowania przedszkolnego, pakiety edukacyjne.

Ćwiczenia:

Blok 1. astronomia

Blok 2. atmosfera

Blok 3. budowa Ziemi

Blok 4. rośliny i zwierzęta

Blok 5. człowiek i ekologia

Opracowanie i realizacja zagadnień wychowania przyrodniczego na zajęciach dydaktycznych.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Jelinek J.A., Edukacja przyrodnicza starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu. W: Starsze przedszkolaki: Jak skutecznie je wychować i kształcić w przedszkolu i w domu. Red. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. Kraków: Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, s. 276-305.

2. Wohlleben P. (2016), Sekretne życie drzew, Kraków: Wydawnictwo Otwarte

3. Chamovitz D. (2012), Zmysłowe życie roślin, Warszawa, Grupa Wydawnicza Foksal

4. Lorenz K. (1949, 2014), Rozmowy ze zwierzętami, Warszawa, Grupa Wydawnicza Foksal

Uzupełniająca:

- Jelinek J.A., Konstruowanie reprezentacji astronomicznych u dzieci. Wnioski dla praktyki pedagogicznej, w: Ruch Pedagogiczny 1/2016, s. 73-81.

- Jelinek J.A., Kąciki przyrodnicze w warszawskich przedszkolach. Oczami studentów kierunków wychowanie przedszkolne, w: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4/2014 (53), s. 49-55.

- Jelinek J.A., Kącik pogody a kształtowanie postawy badacza, w: Świetlica w Szkole, 5/2016, s. 7-9.

Uwagi:

Egzaminu z treści poruszanych na wykładzie (podstaw psychologicznych i pedagogicznych rozwoju zainteresowań przyrodniczych u dzieci, orientacja się w publikacjach dotyczących realizacji edukacji przyrodniczej w przedszkolu i wczesnej edukacji, umiejętność wdrażania dzieci do przyrody, znajomość metod zapoznawania dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi i przewidywaniem ich skutków, umiejętność kształtowania u dzieci nawyku dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych).

Podczas ćwiczeń studenci w grupach powtórzą wiedzę z zakresu przyrody, którą powinni posiadać prowadząc zajęcia z dziećmi (będzie to praca w grupach).

Na zaliczenie ćwiczeń przeprowadzony zostanie test przyrodoznawczy sprawdzający wiedzę nazewniczą z najczęściej spotykanych gatunków roślin i zwierząt.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 godzin ćwiczeń i 9 godzin wykładów

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 41

Przygotowanie się do kolokwium: 30

Przygotowanie prac zaliczeniowych: 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Falkowska, Ligia Tuszyńska
Prowadzący grup: Anna Falkowska, Ligia Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ligia Tuszyńska, Bożena Żach
Prowadzący grup: Ligia Tuszyńska, Bożena Żach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Magdalena Kołodziejska, Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie na ocenę. Ocena końcowa stanowi średnią czterech ocen cząstkowych.

Formy zaliczenia:

praca zespołowa - prezentacja multimedialna na wybrany temat (losowanie przydziału) oraz przeprowadzenie i przedstawienie eksperymentu, symulacji lub obserwacji o charakterze przyrodniczym,

praca zespołowa - album multimedialny

zaliczenie indywidualne - rozpoznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt poznanych w czasie zajęć. Rozpoznawanie obiektów ze zdjęć na zajęciach końcowych.

praca indywidualna charakterystyka wylosowanego ssaka + twórcze działanie artystyczne.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Zapoznanie się z podstawą programową m.in. w zakresie edukacji przyrodniczej.

Zapoznanie się z treściami dotyczącymi eksperymentów/doświadczeń oraz obserwacji przyrodniczych, jakimi rządzą się prawami.

Prowadzenie dziennika podstawowych obserwacji meteorologicznych oraz obserwacji procesu krystalizacji soli.

1. Rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu.

Rozpoznawanie wybranych gatunków drzew w naturze - zajęcia w terenie.

2.Budowa i funkcje organów roślinnych w aspekcie przystosowań środowiskowych. Informacje podstawowe.

3. Zjawiska fenologiczne związane z porami roku. Podstawy z meteorologii. Wybrane aspekty.

4.Obserwacje i lub symulacje i wybrane, proste doświadczenia przyrodnicze, analiza i wiązanie przyczyny ze skutkiem;

5.Zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych. Sposoby zachowania się w przypadku zjawisk takich jak: (burza, huragan, powódź, pożar).

6. Działania twórcze, edukacja przyrodnicza - integracja treści

7. Przygotowanie i przeprowadzenie pokazu prezentacji na zadany temat.

8. Zaliczenie rozpoznawania wybranych gatunków: drzew, krzewów, ptaków, owadów, roślin zielnych.

Literatura:

literatura obowiązkowa:

- Budniak A., 2010, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Oficyna Wyd. Impuls, Kraków

- Domka L. 2001, Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju, PWN, Warszawa-Poznań

- Dymara B., Michałowski S., Wollman – Mazurkiewicz L., 2000, Dziecko w świecie przyrody. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

- Parczewska T., 2005, Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas I-III. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

- Paśko I., 2001, Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów szkół podstawowych klas 1-3. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

- Piaget J., 2011, Mowa i myślenie dziecka. PWN, Warszawa

- Szewczuk K., 2013, Mali badacze –doświadczenia przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja elementarna w teorii i praktyce, 1(27).s.27-44, Akademia Ignatianum w Krakowie.

literatura uzupełniająca:

- Jąder M. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi. Wyd. Impuls, Kraków 2009

- Tuszyńska L. (red.) 2010, Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy. Wydział Biologii UW, Warszawa

- googl scholar - dok.pdf: Knopik M. - 2014 - sawg.pl; Twórcze umysły. Edukacja ku kreatywności.

Domagała-Zyśk E., Knopik M., Knopik T., Kucharska B .- drw.lechaa.pl Doświadczam-rozumiem-wiem. Lublin 2012,

Przykładowe przewodniki do oznaczania organizmów:

- Bellmann H. (2015) Spotkania z przyrodą. Owady. Oficyna wydawnicza Multico

- Bellmann H. (2012) Atlas owadów. Poradnik obserwatora.Wyd. RM, wyd.II

- Hryniewicki T. Vademecum Miłośnika Przyrody. Drzewa i krzewy. Oficyna wydawnicza Multico

- Klimaszewski K. Płazy i gady. Fauna Polski, Oficyna wydawnicza Multico

- Kruszewicz A.G. Ptaki w Polsce. Oficyna wydawnicza Multico

- Sudnik-Wójcikowska B. (2011) Rośliny synantropijne. Flora Polski. Oficyna wydawnicza Multico

- Dodatkowe materiały i pomoce dydaktyczne studenci otrzymują od prowadzącego na maila grupowego indywidualnie jako grupa ćwiczeniowa

Uwagi:

ECTS-5

dla ćwiczeń -3:

45h-godziny kontaktowe

20h-przygotowanie do zajęć w zespołach zadaniowych-wykonanie konkretnych działań. zapoznanie się z literaturą tematu.

10h - praca nad pozostałymi zadaniami, analiza dokumentów, wykonanie indywidualnie zadań, itd zapoznanie się z literaturą tematu.

15h- Przygotowanie się do zaliczenia. zapoznanie się z literaturą tematu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ligia Tuszyńska
Prowadzący grup: Magdalena Kołodziejska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska, Ligia Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie przedmiotu jest sukcesywnym wypracowywaniem rozwiązań, końcowych efektów w obszarze działań prowadzonych indywidualnie i zespołowo

Formy zaliczenia:

praca zespołowa - prezentacja multimedialna na wybrany temat oraz przeprowadzenie i przedstawienie eksperymentu, symulacji lub obserwacji o charakterze przyrodniczym,

prowadzenie obserwacji przyrodniczych - prowadzenie dziennika obserwacji przyrodniczych - działania indywidualne

praca zespołowa - przyrodniczy album multimedialny (jesień/zima)

przygotowanie charakterystyk wybranych gatunków zwierząt, prezentacja na forum.

Pełny opis:

Przyroda ożywiona i nieożywiona - działania poznawcze.

Prowadzenie obserwacji w terenie (środowisku przyrodniczym).

Prowadzenie symulacji m.in. zjawisk meteorologicznych, zachodzących w środowisku przyrodniczym.

Prowadzenie obserwacji, eksperymentów przyrodniczych, prezentacja i dyskusja nad uzyskanymi wynikami i dochodzeniem do nich.

Poznawanie wielozmysłowe w obszarze edukacji przyrodniczej.

Konstruowanie pytań.

Przygotowywanie przykładowych pomocy dydaktycznych i rozwiązań dydaktycznych w obszarze edukacji przyrodniczej.

Prezentacja przykładowych rozwiązań dydaktycznych

Integrowanie treści.

Wykorzystywanie różnych aktywnych metod i technik w prowadzeniu edukacji przyrodniczej.

Wykorzystywanie różnych dostępnych pomocy, do realizacji w edukacji wczesnej, edukacji przyrodniczej.

Literatura:

literatura obowiązkowa:

- Budniak A., 2010, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Oficyna Wyd. Impuls, Kraków

- Domka L. 2001, Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju, PWN, Warszawa-Poznań

- Dymara B., Michałowski S., Wollman – Mazurkiewicz L., 2000, Dziecko w świecie przyrody. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

- Parczewska T., 2005, Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas I-III. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

- Paśko I., 2001, Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów szkół podstawowych klas 1-3. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

- Piaget J., 2011, Mowa i myślenie dziecka. PWN, Warszawa

- Szewczuk K., 2013, Mali badacze –doświadczenia przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja elementarna w teorii i praktyce, 1(27).s.27-44, Akademia Ignatianum w Krakowie.

literatura uzupełniająca:

- Jąder M. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi. Wyd. Impuls, Kraków 2009

- Tuszyńska L. (red.) 2010, Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy. Wydział Biologii UW, Warszawa

- googl scholar - dok.pdf: Knopik M. - 2014 - sawg.pl; Twórcze umysły. Edukacja ku kreatywności.

Domagała-Zyśk E., Knopik M., Knopik T., Kucharska B .- drw.lechaa.pl Doświadczam-rozumiem-wiem. Lublin 2012,

Przykładowe przewodniki do oznaczania organizmów:

- Bellmann H. (2015) Spotkania z przyrodą. Owady. Oficyna wydawnicza Multico

- Bellmann H. (2012) Atlas owadów. Poradnik obserwatora.Wyd. RM, wyd.II

- Hryniewicki T. Vademecum Miłośnika Przyrody. Drzewa i krzewy. Oficyna wydawnicza Multico

- Klimaszewski K. Płazy i gady. Fauna Polski, Oficyna wydawnicza Multico

- Kruszewicz A.G. Ptaki w Polsce. Oficyna wydawnicza Multico

- Sudnik-Wójcikowska B. (2011) Rośliny synantropijne. Flora Polski. Oficyna wydawnicza Multico

- Dodatkowe materiały i pomoce dydaktyczne studenci otrzymują od prowadzącego na maila grupowego indywidualnie jako grupa ćwiczeniowa

Uwagi:

ECTS-5

dla ćwiczeń -3:

45h-godziny kontaktowe

25h-przygotowanie do zajęć w zespołach zadaniowych-wykonanie konkretnych działań. zapoznanie się z literaturą tematu.

20h - praca nad pozostałymi zadaniami, min. indywidualnymi, analiza dokumentów, wykonanie indywidualnie zadań, zapoznanie się z literaturą tematu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska, Ligia Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.