Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy i metodyka edukacji przyrodniczej w klasach I-III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-PER Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy i metodyka edukacji przyrodniczej w klasach I-III
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) niestacjonarne I st.
Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) stacjonarne I st.
Strona przedmiotu: http://dzieciecafizyka.pl/
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty dla roku akademickiego 2017/2018 - III rok:

WIEDZA

PE1_W16

- ma podstawową wiedzę z zakresu poszczególnych zakresów treści wychowania i edukacji dziecka w wieku wczesnoszkolnym,

PE1_W23

- posiada elementarną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U09

- posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE ,/b>

PE1_K04

- ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Jan Jelinek, Magdalena Kołodziejska
Strona przedmiotu: http://dzieciecafizyka.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykłady: studenci poznają podstawy psychologiczne i pedagogiczne w zakresie kształtowania zainteresowań przyrodniczych u dzieci i budowania postawy małego badacza..

Ćwiczenia: studenci powtórzą wiedzę z zakresu przyrody, którą powinni posiadać prowadząc zajęcia z dziećmi w szkole (będzie to praca w grupach). Na zaliczenie ćwiczeń przeprowadzony zostanie test przyrodoznawczy.

Pełny opis:

Wykłady:

Blok 1. Dziecięcy sposób pojmowania świata. Rozwój dziecięcego rozumowania i jego implikacje do nauczania przyrody wśród dzieci szkolnych.

Blok 2. Metody i formy pracy w zakresie klas I-III dla budowania postawy małego badacza: oglądanie, obserwacja, doświadczenie, eksperyment, szacowanie i pomiar; wycieczka, kącik przyrodniczy w klasie szkolnej, organizacja ogrodu szkolnego. Krótko o metodzie projektów.

Blok 3. Wychowanie przyrodnicze w edukacji szkolnej. Podstawa programowa, programy wychowania przedszkolnego, pakiety edukacyjne.

Ćwiczenia:

Blok 1. astronomia

Blok 2. atmosfera

Blok 3. budowa Ziemi

Blok 4. rośliny i zwierzęta

Blok 5. człowiek i ekologia

Opracowanie i realizacja zagadnień wychowania przyrodniczego na zajęciach dydaktycznych.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Jelinek J.A., Edukacja przyrodnicza starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu. W: Starsze przedszkolaki: Jak skutecznie je wychować i kształcić w przedszkolu i w domu. Red. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. Kraków: Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, s. 276-305.

2. Wohlleben P. (2016), Sekretne życie drzew, Kraków: Wydawnictwo Otwarte

3. Chamovitz D. (2012), Zmysłowe życie roślin, Warszawa, Grupa Wydawnicza Foksal

4. Lorenz K. (1949, 2014), Rozmowy ze zwierzętami, Warszawa, Grupa Wydawnicza Foksal

Uzupełniająca:

- Jelinek J.A., Konstruowanie reprezentacji astronomicznych u dzieci. Wnioski dla praktyki pedagogicznej, w: Ruch Pedagogiczny 1/2016, s. 73-81.

- Jelinek J.A., Kąciki przyrodnicze w warszawskich przedszkolach. Oczami studentów kierunków wychowanie przedszkolne, w: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4/2014 (53), s. 49-55.

- Jelinek J.A., Kącik pogody a kształtowanie postawy badacza, w: Świetlica w Szkole, 5/2016, s. 7-9.

Uwagi:

Egzaminu z treści poruszanych na wykładzie (podstaw psychologicznych i pedagogicznych rozwoju zainteresowań przyrodniczych u dzieci, orientacja się w publikacjach dotyczących realizacji edukacji przyrodniczej w przedszkolu i wczesnej edukacji, umiejętność wdrażania dzieci do przyrody, znajomość metod zapoznawania dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi i przewidywaniem ich skutków, umiejętność kształtowania u dzieci nawyku dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych).

Podczas ćwiczeń studenci w grupach powtórzą wiedzę z zakresu przyrody, którą powinni posiadać prowadząc zajęcia z dziećmi (będzie to praca w grupach).

Na zaliczenie ćwiczeń przeprowadzony zostanie test przyrodoznawczy sprawdzający wiedzę nazewniczą z najczęściej spotykanych gatunków roślin i zwierząt.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 godzin ćwiczeń i 9 godzin wykładów

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 26

Przygotowanie się do kolokwium: 20

Przygotowanie prac zaliczeniowych: 20

Inne formy: -

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ligia Tuszyńska
Prowadzący grup: Adamina Korwin-Szymanowska, Ligia Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie wykładów:

Kolokwium: test wiedzy

Egzamin: sprawozdanie z realizacji projektu przyrodniczego - wersja papierowa i elektroniczna

Zaliczenie ćwiczeń:

Zaliczenie obejmuje:

Obecność, aktywność i zaangażowanie na zajęciach.

Realizacja zadań praktycznych w czasie zajęć.

Przygotowanie projektu edukacyjnego w zakresie rozwijania wybranych wartości w kontekście edukacji przyrodniczej.

Prowadzenie obserwacji przyrodniczej i dokumentowanie jej efektów w formie portfolio.

Przeprowadzenie doświadczeń w grupie oraz przygotowanie karty obserwacji doświadczenia.

Zaliczenie końcowe dotyczy zaliczenia wszystkich elementów.

Pełny opis:

Zakres tematyczny do wykładów:

Ekosystem: przyroda ożywiona i nieożywiona

Królestwa organizmów żywych

Podstawowe pojęcia ekologiczne

Elementy edukacji zdrowotnej w klasach I-III

Podstawa programowa – edukacja przyrodnicza w klasach I-III

Metodyka : Projektowanie zajęć przyrodniczych

Cele (wartości), Metody, Strategie, prowadzenia zajęć przyrodniczych

Przyrodnicze zajęcia terenowe

Środki dydaktyczne w edukacji przyrodniczej

Realizacja projektu przyrodniczego

Ewaluacja zajęć w Sali i w terenie Dziennik nauczyciela

Zakres tematyczny do ćwiczeń:

Trening interpersonalny - poznajmy się.

Sąd nad nową podstawą programową.

Poznawanie najbliższej okolicy - flora i fauna Parku Zachodniego. Zajęcia terenowe.

Rola zmysłów w edukacji przyrodniczej - Park Szczęśliwicki. Zajęcia terenowe.

Rola parków w żuciu człowieka - Łazienki Królewskie. Zajęcia terenowe.

Ekosystem lasu - Las Bielański. Zajęcia terenowe.

Rola ucznia i nauczyciela w procesie edukacyjnym na przykładzie nurtów edukacji przyrodniczej (outdoor education, pedagogika przeżyć,pedagogika przygody, pedagogika zrównoważonego rozwoju itp.). Koncentracja na procesie edukacyjnym.

Ekosystem pola, parku, lasu, stawu itp.

Organizacja przedszkolnych i przyszkolnych terenów zielonych - flora i fauna sprzyjająca holistycznemu rozwojowi dziecka.

Przyroda w doświadczeniach - wspieranie umiejętności wnioskowania.

Metoda projektu - i-Lab3 jako metoda wspierająca kreatywność nauczycieli w zakresie edukacji przyrodniczej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Korwin-Szymanowska, A., E., Lewandowska, L., Tuszyńska, Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli w perspektywie praktycznej, APS, Warszawa 2015

Poziomek, U., E., B. Ostrowska, Przedmioty przyrodnicze poza szkołą czyli jak świadomie korzystać z oferty przyrodniczej edukacji pozaformalnej, Poradnik dla nauczycieli, IBE, Warszawa 2014

Parczewska T., Edukacja ekologiczna w przedszkolu, UMCS, Lublin, 2009

Sterna D. OKMIKS, Jak budować partnerstwo w uczeniu się i nauczaniu, SUS.CEO.ORG.PL

Żuchełkowska K., Edukacja przyrodnicza w przedszkolu, Bydgoszcz, 2015

Literatura uzupełniająca:

Kąkol, P., T.,Biologia. Kompendium, ŚK, Warszawa 2007

L., Tuszyńska [red.], Koncepcja zrównoważonego rozwoju w kształceniu nauczycieli klas początkowych, APS, Warszawa, 2016

Uwagi:

Mtody stosowane na ćwiczeniach:

- zajęcia terenowe

- metoda prowadzenia doświadczeń

- metody aktywizujące - burza mózgów, metody problemowe

- metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy

- metoda i-Lab (laboratorium innowacji)

- pogadanka

- dyskusja

- metoda projektów

5 - ECTS

30h - wykłady, 45h - ćwiczenia = 75 godziny kontraktowe

25h- przygotowanie się do egzaminu, zapoznanie się z literaturą tematu

30h - przygotowanie się w ramach ćwiczeń do zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Jan Jelinek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykłady: studenci poznają podstawy psychologiczne i pedagogiczne w zakresie kształtowania zainteresowań przyrodniczych u dzieci i budowania postawy małego badacza..

Ćwiczenia: studenci powtórzą wiedzę z zakresu przyrody, którą powinni posiadać prowadząc zajęcia z dziećmi w szkole (będzie to praca w grupach). Na zaliczenie ćwiczeń przeprowadzony zostanie test przyrodoznawczy.

Pełny opis:

Wykłady:

Blok 1. Dziecięcy sposób pojmowania świata. Rozwój dziecięcego rozumowania i jego implikacje do nauczania przyrody wśród dzieci szkolnych.

Blok 2. Metody i formy pracy w zakresie klas I-III dla budowania postawy małego badacza: oglądanie, obserwacja, doświadczenie, eksperyment, szacowanie i pomiar; wycieczka, kącik przyrodniczy w klasie szkolnej, organizacja ogrodu szkolnego. Krótko o metodzie projektów.

Blok 3. Wychowanie przyrodnicze w edukacji szkolnej. Podstawa programowa, programy wychowania przedszkolnego, pakiety edukacyjne.

Ćwiczenia:

Blok 1. astronomia

Blok 2. atmosfera

Blok 3. budowa Ziemi

Blok 4. rośliny i zwierzęta

Blok 5. człowiek i ekologia

Opracowanie i realizacja zagadnień wychowania przyrodniczego na zajęciach dydaktycznych.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Jelinek J.A., Edukacja przyrodnicza starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu. W: Starsze przedszkolaki: Jak skutecznie je wychować i kształcić w przedszkolu i w domu. Red. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. Kraków: Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, s. 276-305.

2. Wohlleben P. (2016), Sekretne życie drzew, Kraków: Wydawnictwo Otwarte

3. Chamovitz D. (2012), Zmysłowe życie roślin, Warszawa, Grupa Wydawnicza Foksal

4. Lorenz K. (1949, 2014), Rozmowy ze zwierzętami, Warszawa, Grupa Wydawnicza Foksal

Uzupełniająca:

- Jelinek J.A., Konstruowanie reprezentacji astronomicznych u dzieci. Wnioski dla praktyki pedagogicznej, w: Ruch Pedagogiczny 1/2016, s. 73-81.

- Jelinek J.A., Kąciki przyrodnicze w warszawskich przedszkolach. Oczami studentów kierunków wychowanie przedszkolne, w: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4/2014 (53), s. 49-55.

- Jelinek J.A., Kącik pogody a kształtowanie postawy badacza, w: Świetlica w Szkole, 5/2016, s. 7-9.

Uwagi:

Egzaminu z treści poruszanych na wykładzie (podstaw psychologicznych i pedagogicznych rozwoju zainteresowań przyrodniczych u dzieci, orientacja się w publikacjach dotyczących realizacji edukacji przyrodniczej w przedszkolu i wczesnej edukacji, umiejętność wdrażania dzieci do przyrody, znajomość metod zapoznawania dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi i przewidywaniem ich skutków, umiejętność kształtowania u dzieci nawyku dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych).

Podczas ćwiczeń studenci w grupach powtórzą wiedzę z zakresu przyrody, którą powinni posiadać prowadząc zajęcia z dziećmi (będzie to praca w grupach).

Na zaliczenie ćwiczeń przeprowadzony zostanie test przyrodoznawczy sprawdzający wiedzę nazewniczą z najczęściej spotykanych gatunków roślin i zwierząt.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 godzin ćwiczeń i 9 godzin wykładów

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 41

Przygotowanie się do kolokwium: 30

Przygotowanie prac zaliczeniowych: 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Falkowska, Ligia Tuszyńska
Prowadzący grup: Anna Falkowska, Ligia Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ligia Tuszyńska, Bożena Żach
Prowadzący grup: Ligia Tuszyńska, Bożena Żach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Magdalena Kołodziejska, Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie na ocenę. Ocena końcowa stanowi średnią czterech ocen cząstkowych.

Formy zaliczenia:

praca zespołowa - prezentacja multimedialna na wybrany temat (losowanie przydziału) oraz przeprowadzenie i przedstawienie eksperymentu, symulacji lub obserwacji o charakterze przyrodniczym,

praca zespołowa - album multimedialny

zaliczenie indywidualne - rozpoznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt poznanych w czasie zajęć. Rozpoznawanie obiektów ze zdjęć na zajęciach końcowych.

praca indywidualna charakterystyka wylosowanego ssaka + twórcze działanie artystyczne.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Zapoznanie się z podstawą programową m.in. w zakresie edukacji przyrodniczej.

Zapoznanie się z treściami dotyczącymi eksperymentów/doświadczeń oraz obserwacji przyrodniczych, jakimi rządzą się prawami.

Prowadzenie dziennika podstawowych obserwacji meteorologicznych oraz obserwacji procesu krystalizacji soli.

1. Rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu.

Rozpoznawanie wybranych gatunków drzew w naturze - zajęcia w terenie.

2.Budowa i funkcje organów roślinnych w aspekcie przystosowań środowiskowych. Informacje podstawowe.

3. Zjawiska fenologiczne związane z porami roku. Podstawy z meteorologii. Wybrane aspekty.

4.Obserwacje i lub symulacje i wybrane, proste doświadczenia przyrodnicze, analiza i wiązanie przyczyny ze skutkiem;

5.Zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych. Sposoby zachowania się w przypadku zjawisk takich jak: (burza, huragan, powódź, pożar).

6. Działania twórcze, edukacja przyrodnicza - integracja treści

7. Przygotowanie i przeprowadzenie pokazu prezentacji na zadany temat.

8. Zaliczenie rozpoznawania wybranych gatunków: drzew, krzewów, ptaków, owadów, roślin zielnych.

Literatura:

literatura obowiązkowa:

- Budniak A., 2010, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Oficyna Wyd. Impuls, Kraków

- Domka L. 2001, Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju, PWN, Warszawa-Poznań

- Dymara B., Michałowski S., Wollman – Mazurkiewicz L., 2000, Dziecko w świecie przyrody. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

- Parczewska T., 2005, Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas I-III. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

- Paśko I., 2001, Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów szkół podstawowych klas 1-3. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

- Piaget J., 2011, Mowa i myślenie dziecka. PWN, Warszawa

- Szewczuk K., 2013, Mali badacze –doświadczenia przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja elementarna w teorii i praktyce, 1(27).s.27-44, Akademia Ignatianum w Krakowie.

literatura uzupełniająca:

- Jąder M. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi. Wyd. Impuls, Kraków 2009

- Tuszyńska L. (red.) 2010, Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy. Wydział Biologii UW, Warszawa

- googl scholar - dok.pdf: Knopik M. - 2014 - sawg.pl; Twórcze umysły. Edukacja ku kreatywności.

Domagała-Zyśk E., Knopik M., Knopik T., Kucharska B .- drw.lechaa.pl Doświadczam-rozumiem-wiem. Lublin 2012,

Przykładowe przewodniki do oznaczania organizmów:

- Bellmann H. (2015) Spotkania z przyrodą. Owady. Oficyna wydawnicza Multico

- Bellmann H. (2012) Atlas owadów. Poradnik obserwatora.Wyd. RM, wyd.II

- Hryniewicki T. Vademecum Miłośnika Przyrody. Drzewa i krzewy. Oficyna wydawnicza Multico

- Klimaszewski K. Płazy i gady. Fauna Polski, Oficyna wydawnicza Multico

- Kruszewicz A.G. Ptaki w Polsce. Oficyna wydawnicza Multico

- Sudnik-Wójcikowska B. (2011) Rośliny synantropijne. Flora Polski. Oficyna wydawnicza Multico

- Dodatkowe materiały i pomoce dydaktyczne studenci otrzymują od prowadzącego na maila grupowego indywidualnie jako grupa ćwiczeniowa

Uwagi:

ECTS-5

dla ćwiczeń -3:

45h-godziny kontaktowe

20h-przygotowanie do zajęć w zespołach zadaniowych-wykonanie konkretnych działań. zapoznanie się z literaturą tematu.

10h - praca nad pozostałymi zadaniami, analiza dokumentów, wykonanie indywidualnie zadań, itd zapoznanie się z literaturą tematu.

15h- Przygotowanie się do zaliczenia. zapoznanie się z literaturą tematu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ligia Tuszyńska
Prowadzący grup: Magdalena Kołodziejska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska, Ligia Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska, Ligia Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.